VUZT.CZ -> Databáze a programy -> Normativy pro poradenství -> Způsoby poradenství
   Rozšířené vyhledávání

Specializované odborné poradenství VÚZT, v.v.i. realizuje několika hlavními způsoby:

a)    příručky pro praxi a poradenství

-    č. 1/2006 Zakládání, průběh a řízení kompostovacího procesu – příručka uvádí základní postupy pro technologii kompostování na pásových hromadách. Uvádí přehled doporučených přístrojů a zařízení pro monitorování a řízení kompostovacího procesu.
-    č. 4/2006 Zemědělská technika a biomasa – sborník příspěvků z mezinárodního odborného semináře. Příspěvky jsou zaměřeny na současný stav i perspektivy využití záměrně pěstované, zbytkové i odpadní biomasy, na technologické systémy a ekonomiku pěstování a využití biomasy pro energetické a průmyslové účely a na význam podpor pro další rozvoj této oblasti
-    č. 5/2006 Ekonomika technologických systémů ve vinohradnictví  - uvádí postupy a metody stanovení  hlavních technických a ekonomických parametrů strojů a souprav, nákladů a ceny mechanizovaných prací a výpočty výsledné
-    č. 6/2006 Stroje a strojní linky pro plošný postřik plodin – cílem publikace je popsat postup při navrhování strojních linek na ochranu rostlin, shrnout nejdůležitější kriteria pro rozhodování při volbě strojů a strojních souprav pro plošný postřik prostředky ochrany rostlin a jejich kombinace s hnojením kapalnými minerálními hnojivy. Pro typické nejrozšířenější strojní linky v zemědělském provoze jsou uvedeny normativy provozních nákladů spolu se stručným popisem předpokládaných technologických a provozních parametrů. Informace je možné využít především pro plánování a hodnocení ekonomiky jednotlivých operací a pro podporu rozhodování o potřebě, využití a obnově strojů
-    č. 7/2006 Energetické využití pevných biopaliv – publikace uvádí popis fyzikálních a mechanických vlastností pevných biopaliv a technologie jejich výroby. Zabývá se dále problematikou spalování pevných biopaliv, hodnotí ekonomiku pěstování a sklizně pevných biopaliv z vybraných energetických plodin.

b)    odborné akce pro praxi

Seminář „Současnost a perspektiva biopaliv“
Jednodenní seminář pro zemědělskou praxi a poradenství.
Seminář byl zaměřen na oblast současného stavu a perspektivy výroby a využití motorových biopaliv. Dále na  legislativní a technickou přípravu programu využití bioethanolu v České republice, analýzu klíčových barier  a na problematiku marketingu motorových biopaliv.
Ze semináře byl vydán sborník příspěvků, uživatelům je k dispozici na internetové stránce www.vuzt.cz.
Seminář „Biomasa a zemědělská technika 2006“
Jednodenní seminář pro zemědělskou praxi a poradenství.
Seminář byl zaměřen na  technické, technologické, ekonomické i legislativní podmínky surovinového a energetického využití odpadní i záměrně pěstované biomasy. Uvedená problematika je v současné době velmi aktuální. O řadu příspěvků ze semináře již projevily zájem redakce odborných zemědělských časopisů, některé byly již publikovány.
Ze semináře byl vydán sborník příspěvků, uživatelům je k dispozici na internetové stránce www.vuzt.cz.

c)    internetové poradenství

Z důvodu rychlého rozvoje internetových technologií byla vypracována analýza současných trendů v oblasti internetového poradenství a realizovány nové webové stránky. Nejdůležitější změnou oproti starší verzi je zpětná vazba mezi uživateli a autory příspěvků.
Všechny technicko ekonomické normativy strojů, souprav i normativy technologie a ekonomiky pěstování plodin jsou pro uživatele volně přístupné na webové stránce VÚZT.
Dále byla realizována úvodní verze nového expertního systému „Technologie a ekonomika plodin“.

d) veletrhy a výstavy

VÚZT se již tradičně zúčastnil  9. mezinárodního veletrhu zemědělské techniky a technologií TECHAGRO 2006 v Brně. Prezentace výsledků výzkumu VÚZT probíhala tentokrát jednak v samostatné expozici, na venkovní ploše a v neposlední řadě i jako součást společné prezentace resortu zemědělství ve stánku MZe ČR. V expozici VÚZT se pozornost zaměřila na výsledky zvláště v oblasti biomasy jako obnovitelného zdroje energie (toto téma bylo ostatně nosným programem celého veletrhu) vč. předvedení briketovacího lisu pro výrobu briket a pelet z různých druhů biomateriálů, dále monitorovacího zařízení pro kompostárny vč. různých typů teploměrů. Další doporučená řešení se týkala autorizovaného měření emisí amoniaku  a dalších plynů ze zemědělské činnosti , na jehož základě je možno navrhnout opatření pro snížení těchto emisí vyhovující požadavkům na Správnou zemědělskou praxi a Žádosti o integrované povolení provozu chovů zemědělských zvířat. Rovněž využití ověřených biotechnologických přípravků pro snížení těchto emisí a zápachu aplikovaných do krmiva, napájení, na hlubokou podestýlku, rošty, skládky exkrementů, chlévského hnoje a kejdy umožnuje splnit požadavky na zavedení technologií snižujících emise amoniaku v rámci Plánu správné zemědělské praxe dle Nařízení vlády č.353/2002 Sb. k zákonu č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a jako technologie , svými vlastnostmi odpovídající nejlepším dostupným technikám BAT  dle přílohy č. 3 k zákonu č.76/2002 Sb. o integrované prevenci. Na venkovní ploše byla předvedena technika a technologie pro výrobu a zpracování kompostu ve spolupráci s výrobci a dovozci této techniky (překopávač kompostu, prosévací zařízení ).V expozici Ministerstva zemědělství byla představena ukázka různých druhů biopaliv ve formě topných pelet a topných briket vytvořených z rostlinné biomasy.
Pracovníci ústavu přednesli své příspěvky rovněž v řadě doprovodných programů v rámci TECHAGRO. Ústav byl rovněž organizátorem již 5.mezinárodního semináře zaměřeného na motorová biopaliva a směsná paliva, jehož úspěch zaručily i přednášky předních zahraničních odborníků v této oblasti.

VÚZT prezentoval výsledky své práce i na další odborné výstavě v České republice.
V expozici Ministerstva zemědělství na výstavě Země živitelka 2006 byla prezentována biopaliva vytvořená z energetických rostlin, která lze použít pro lokální topeniště, automatické peletové kotle i pro centrální výtopny. Předvedla se rovněž výroba topných briket z rychle rostoucích dřevin a z odpadní biomasy trvalých travních porostů s použitím briketovacího lisu.