VUZT.CZ -> Služby -> Rozhodování o zřízení bioplynové stanice
   Rozšířené vyhledávání

Bioplynová stanice, zpracovávající kejdu hospodářských zvířat spolu s jatečními odpady, biologicky rozložitelnými odpady a biomasou - nabídka činností a služeb


V roce 2006 byl ukončen projekt výzkumu a vývoje QG50039 „Zpracování konfiskátů a dalších odpadů bioplynovým procesem“. Jedním ze zásadních výstupů tohoto projektu jsou podklady pro návrh technického řešení projektu BPS. Tvoří jej souhrn nejnovějších technologických a technických řešení provozních souborů včetně specifikace požadavků na řešení stavebních objektů:
-    přípravy vstupní směsi (příjem, úprava velikosti částic a hygienizace BRO, příjem a úprava velikosti částic biomasy, příjem kejdy, homogenizace směsi apod.),
-    výroby a skladování bioplynu,
-    výroby elektrické energie a tepla včetně využití,
-    zpracování digestátu separací a skladování jeho tekuté složky (fugátu).


V souladu s plánem uplatnění výsledků (pol. 04-QG50039/02/2006) řešitelé projektu VÚZT Praha a Sdružení IDEÁL předkládají potenciálním investorům BPS nabídku těchto činností a služeb:
-    poradenské, studijní práce při rozhodování o zřízení BPS,
-    návrh optimálního složení směsi pro výrobu bioplynu (kejdy, BRO, popř. biomasy) a jeho variant, zaručujících neměnnou? produkci a kvalitu bioplynu včetně jejich poloprovozního odzkoušení (ověření) jako podklad pro návrh technického řešení BPS,
-    spolupráci při zajišťování spolufinancování z fondů EU (EAFRD),
-    předprojektovou a projektovou přípravu,
-    zajištění, popř. spolupráci při zajišťování integrovaného povolení, ve smyslu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, EIA apod.,
-    spolupráci při zajišťování inženýrské činnosti (územní řízení, stavební řízení, kolaudační řízení),
-    spolupráci pří výběru dodavatelů PS a SO, popř. dodavatele stavby jako celku,
-    spolupráci při zkušebním provozu (uvedení BPS do provozu) včetně zaškolení obsluhy.