VUZT.CZ -> Publikace a výsledky -> Certifikované metodiky
   Rozšířené vyhledávání

Výpis publikací z kategorie: certifikované metodiky

KategorieAutorNázevDatumOdkazDalší informace
Certifikovaná metodika
RIV:Nmet
Machálek Antonín
Cukor Jan
Ernst Martin
Havránek František
Marada Petr
Mikulka Jan
Šimon Josef
Štrobach Jan
Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření 1.1.2019/54 Stáhnout soubor anotace a citace

Metodika analyzuje současný stav v oblasti škod způsobených zvěří a na zvěři. Jsou popsány právní předpisy, metody dlouhodobé prevence stejně jako jejich vhodnost ... v oblasti poškození plodin. Metodika také analyzuje právní předpisy v oblasti poškození způsobené zvěří a předkládá výsledky ověřování účinnosti krátkodobých metod (optické, zvukové, pachové a kombinované ), a zejména popisuje metody vyhledávání mláďat pomocí termovize, která je umístěna na robota nebo jako součást termovizního vyhledávače VMT-VÚZT, který byl vyvinut a ověřen v rámci projektu.

The methodology analyses the current state in the field of damage caused by game and damage caused to game. Legislation, long-term prevention methods such as suitability... in the area of crop damage are described. The methodology also analyses the legislation in the field of damage caused to game, and presents the results of effectiveness verification of short-term methods (optical, audio, odor and combined scarers), and in particular describes search methods of young game using thermovision which is placed on a drone or as the part of the thermovision searcher VMT-VÚZT, that was developed and verified within the project.

MACHÁLEK, A., J. CUKOR, M. ERNST, F. HAVRÁNEK, P. MARADA, J. MIKULKA, J. ŠIMON a J. ŠTROBACH. Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření. [Prevention and reduction of damage caused by game and to game in farming]. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha: VÚLHM 2019. 92 s. ISBN 978-80-7417-188-8. Řada Lesnický průvodce 12019. ISSN 0862-7657.

Certifikovaná metodika
RIV:Nmet
Mayer Václav
Doporučené technologie pro efektivní využití vody při pěstování brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí 1.1.2018/78 Stáhnout soubor anotace a citace

Hospodaření s vodou a její nedostatek v posledních suchých létech se v současnosti stává celospolečenským tématem. V důsledku adaptace na tyto klimatické změny je nutné v zemědělství a při pěstování na vodu náročných plodin jako jsou brambory přicházet s novými na vodu úspornými technologiemi, kterými dokážeme provádět udržitelné vodní hospodářství a zmírňovat extrémy v podobě sucha na výnos.plodiny. Doporučené technologie na závlahovou vodu vysoce úsporných kapkových závlah při pěstování brambor popisovaných a ověřených v metodice, odpovídají Ministerstvem zemědělství ČR ( MZe ČR) navržené v Koncepci na ochranu před následky sucha pro území ČR a programu na budování závlah na polích a v sadech. V metodice jsou proto uvedeny výsledky tříletého ověřování technologií, techniky a technických prvků pro využití kapkové závlahy u brambor. Navrženy a hodnoceny jsou příklady metodických postupů měření půdních podmínek a technologií pro zřízení a využití srážkové i závlahové vody při klasickém a záhonovém pěstování brambor ve výrobních podmínkách Vysočiny a Jižní Moravy. Vyvinuty a ověřovány byly nové funkční vzorky strojů pro zakládání závlahy, technické a měřící prvky pro založení a zřízení kapkové závlahy v pokusných a poloprovozních podmínkách. Ekonomická část metodiky hodnotí současnou rentabilitu použití závlahy zejména kapkové při pěstování brambor v podmínkách výkyvů počasí a sucha. Poslouží i pro vyhodnocení vlivu agrotechnických a technologických opatření na celkovou efektivitu pěstování brambor.

Water resource management and water deficiency in recent dry years is currently becoming a society-wide issue. In order to adapt to these climatic changes, it is necessary to find new water-saving technologies for agriculture and especially for the cultivation of water-intensive crops such as potatoes that can contribute to sustainable water resource management and mitigate influence of drought on crop yields. The recommended techniques for highly economical drip irrigation in potato cultivation described and verified in this methodology are consistent with the Concept for Drought Protection in the Czech Republic designed by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic (MZe ČR) as well as with the program for building irrigation systems on fields and orchards. This methodology publication presents the results of the three-year verification of technologies, techniques and technical elements for drip irrigation in potato cultivation. are Exemplar procedures for measuring soil conditions and technologies for the establishment and utilization of rainwater and irrigation water have been designed and evaluated in traditional and bed-growing of potatoes in the conditions of Highlands and South Moravia regions in the Czech Republic. New functional samples of irrigation installation equipment, components and measuring elements for the establishment and installation of drip irrigation in experimental and pilot conditions were developed and verified. The economic assessment evaluates current profitability of irrigation and especially drip irrigation, in potato growing in conditions of extreme weather and drought. It also serves to evaluate the impact of agro-technical and technological measures on the overall efficiency in potato cultivation.

MAYER, V. a kol. Doporučené technologie pro efektivní využití vody při pěstování brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí. Certifikovaná metodika pro praxi. ISBN 978-80-7569-010-4

Certifikovaná metodika
RIV:Nmet
Machálek Antonín
Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření 1.1.2018/74 Stáhnout soubor anotace a citace

Metodika popisuje vybrané základní a nové postupy prevence a minimalizace škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření na honebních pozemcích. U škod působených zvěří je analyzován současný stav, popsána legislativa dané oblasti, dlouhodobá opatření jako např. vhodnost hranic honiteb, vytváření biopásů a odváděcích políček, krátkodobá opatření a okamžitá opatření jako např. elektrické ohradníky, vhodné krytky pro výsadbu stromů, přemístitelné posedy pro lov zvěře v místech působených škod. U škod působených na zvěři je uvedena analýza legislativních opatření, výsledky z ověřování účinnosti krátkodobých opatření (optické, zvukové, pachové a kombinované plašiče) a hlavně jsou popsány nové metody vyhledávání mláďat pomocí termovize umístěné na dronech nebo na termovizním vyhledávači VMT-VÚZT vyvinutém a ověřeném v rámci řešení projektu.

The methodology analyses the current state in the field of damage caused by game and damage caused to game. There is described legislation, long-term prevention methods such as suitability of hunting land boundaries, creation of bio-strips and diversion fields, short-term and immediate methods such as electric fences, suitable covers for tree planting, mobile hunting towers in the area of crop damage. The methodology also analyses the legislation in the field of damage caused to game and presents the results of effectiveness verification of short-term methods (optical, audio, odor and combined scarers) and in particular describes search methods of young game using thermovision which is placed on a drone or as the part of the thermovision searcher VMT-VÚZT, which was developed and verified within the project.

MACHÁLEK, A. a kol. Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření. [Prevention and reduction of damage caused by game and to game in farming]. Cerifikovaná metodika pro praxi. Praha, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. 2018. 72 s. ISBN 978-80-7569-009-8

Certifikovaná metodika
RIV:Nmet
Plíva Petr
Dědina Martin
Souček Jiří
Dubský Martin
Sucharová Julie
Holá Marie
Pilný Rostislav
Aplikace kompostů různých užitných vlastností na zemědělské půdy podle jejich bonity 1.1.2018/59 Stáhnout soubor anotace a citace

Předložená metodika navazuje na předchozí metodiku, která popisovala technologický postup transformace vedlejších produktů z výroby bioplynu a popela ze spalování biomasy a další zbytkové biomasy kompostováním. Metodika seznamuje zemědělce a další zájemce s možností aplikace kompostů s různým obsahem živin na zemědělskou půdu. Komposty s vysokým podílem separátu v zakládce (50-70)% mají vyšší obsah celkových živin než komposty připravené pouze z biologicky rozložitelného odpadu. Přídavkem popela do zakládky je možné dále zvyšovat obsah celkových živin v kompostu, především draslíku, hořčíku a vápníku. Komposty s různým obsahem živin lze aplikovat na základě obsahu přijatelných živin v půdě. Metodika poskytuje nové informace, které vycházejí z výsledků řešení projektu NAZV č. QJ1510345

This methodology follows the preceding one, which described processing waste materials, by-products of biogas production and biomass burning and other residual biomass by composting. It informs farmers and other interested persons of possibilities of applications composts with various contents of nutrients on the soil. The composts with high proportion of solid phase of digestate in raw material composition (50-70)% have higher content of total nutrients in comparison with composts based only on waste organic materials. The addition of ash can then increase the nutrient content in compost, especially potassium, magnesium and calcium. The composts with various contents of nutrient can be used according the content of available nutrients in soil. The methodology provides new information patterned on the results of the NAZV project No. QJ1510345.

PLÍVA, P. a kol. Aplikace kompostů různých užitných vlastností na zemědělské půdy podle jejich bonity. Certifikovaná metodika pro praxi. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., 2018. 31 s. ISBN 978-80-7569-008-1

Certifikovaná metodika
RIV:Nmet
Jevič Petr
Jurečka Lukáš
Šedivá Zdeňka
Vzorové výpočty emisí skleníkových plynů vstupních biosurovin, biopaliv a biokapalin z nich vyrobených, a možnosti jejich úspor 1.1.2018/39 Stáhnout soubor anotace a citace

V souladu s legislativně schválenými a platnými postupy metodika uvádí podrobné výpočty skutečných měrných emisí skleníkových plynů (GHG) FAME, HVO, biomethanu a rostlinných olejů a úspor emisí GHG, vyvolané při jejich používání jako motorové palivo. Obdobně vyčísluje skutečné měrné emise GHG surových FAME z volných mastných kyselin, polorafinovaného glycerinu a recyklovaného methanolu pro další zpracování. Na základě skutečných a standardních hodnot měrných emisí GHG a souvisejících znalostí pro každou fázi výrobního řetězce od produkce biomasy, pěstované, zbytkové nebo odpadní po dopravu ke konečné spotřebě a distribuční činnosti, jsou specifikovány způsoby a opatření vedoucí k jejich snížení.

In accordance with legislatively approved and valid procedures, the methodology provides detailed calculations of actual specific GHG emissions of FAME, HVO, biomethane and vegetable oils, and GHG emissions savings generated by their use as motor fuel. Similarly there are quantifies actual GHG emissions of raw FAME from free fatty acids, semi-refined glycerine and recycled methanol for further processing. On the basis of actual and default values of specific GHG emission and associated knowledge values for each phase of the production chain from biomass production, cultivated, residual or waste to final consumption and distribution activity, the methods and neasures leading to their reduction are specified

JEVIČ, P., JUREČKA, L. a Z. ŠEDIVÁ. Vzorové výpočty emisí skleníkových plynů vstupních biosurovin, biopaliv a biokapalin z nich vyrobených, a možnosti jejich úspor. [Sample calculations of the greenhouse gas emissions of biofeedstock, biofuels and bioliquids made from them and possibilities of their savings]. Certifikovaná metodika. ISBN 978-80-7569-003-6

Certifikovaná metodika
RIV:Nmet
Plíva Petr
Dědina Martin
Souček Jiří
Dubský Martin
Sucharová Julie
Holá Marie
Pilný Rostislav
Technologický postup transformace zbytkové biomasy, zejména vedlejších produktů ze spalování a výroby bioplynu kompostováním 1.1.2017/54 Stáhnout soubor citace

PLÍVA, P., M. DĚDINA, J. SOUČEK, M. DUBSKÝ, J. SUCHAROVÁ, M. HOLÁ a R. PILNÝ. Technologický postup transformace zbytkové biomasy, zejména vedlejších produktů ze spalování a výroby bioplynu kompostováním. Certifikovaná metodika pro praxi. Praha, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. 2017. ISBN 978-80-7569-000-5

Certifikovaná metodika
RIV:N
Kovaříček Pavel
Abrham Zdeněk
Hůla Josef
Plíva Petr
Renčiuková Veronika
Vlášková Marcela
Technologie a ekonomika pěstování plodin v podmínkách s různým stupněm ohrožení vodní erozí 1.1.2017/11 Stáhnout soubor anotace a citace

Zhoršující se stav půdy a pokles půdní úrodnosti jsou v zemědělství aktuálním problémem. Eroze půdy, technogenní zhutňování půdy, narušení půdní struktury mají za následek změny vláhového režimu a nízkou retenci vody v krajině (povodně, extrémní sucha). Problém s půdou prohlubuje především pokles stavů hospodářských zvířat zvláště skotu a následně pokles ploch pícnin pěstovaných na orné půdě. Ekonomický tlak na zemědělce způsobuje zúžení osevních sledů. Do půdy se nevrací zpět dostatek organické hmoty ze statkových hnojiv a posklizňových zbytků. Utužení půdy těžkou technikou, použití vyšších dávek pesticidů zhoršují podmínky pro půdní edafon, snižuje se fytopatogenní potenciál půdy. Souběžně se projevují klimatické změny většími výkyvy počasí s častějšími přísušky nebo naopak přívalovými dešti. Negativní důsledky intenzivního hospodaření se prohlubují a společnost následně věnuje obrovské úsilí a prostředky na odstraňování škodlivých následků. Je potřeba preferovat princip předcházení vznikajícím problémům, jak snižováním plochy zhutnělé půdy na pozemcích, tak i využíváním technologií pěstování plodin se sníženým rizikem vodní eroze.

The deteriorating state of the soil and soil fertility decrease are the problem in current agriculture. Soil erosion, technogenic compaction of soil and soil structure disruption have resulted in changes of moisture regime and low retention of water in the landscape (floods, extreme droughts). The soil problem is deepened especially by decrease in number of livestock, especially in cattle and consequently a decrease of fodder crops areas grown on arable land. Economic pressure on farmers has as a consequence lower number of crops in crop rotation. It doesn’t go back into the soil sufficient quantity of organic matter in form of manure and crop residues. Soil compaction by heavy machinery and the use of higher rates of pesticides worsen conditions for soil microorganisms and the phytopathogen potential of soil decreases. At the same time there are the climate changes with greater extremes of weather with more frequent drought periods or on contrary with torrential rains. Adverse impacts of intensive farming are increasing, and the society must devote subsequently enormous effort and resources in order to eliminate harmful consequences. It is necessary to prefer the principle of preventing problems, which can arise by means of reducion of the area of compacted soil on land and use of crop cultivation technology with reduced risk of water erosion

KOVAŘÍČEK, P., Z. ABRHAM, J. HŮLA, P. PLÍVA, V. RENČIUKOVÁ a M. VLÁŠKOVÁ. Technologie a ekonomika pěstování plodin v podmínkách s různým stupněm ohrožení vodní erozí. [Technology and economy of crop growing in conditions with different degrees of water erosion threat]. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. 2016. ISBN 978-80-86884-98-1

Certifikovaná metodika
RIV:N
Mühlbachová Gabriela
Svoboda Pavel
Klír Jan
Vegricht Jiří
Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě 1.1.2016/116 Spustit program anotace a citace

V metodice jsou definovány technologické vody vznikající v zemědělském provozu, a to z pohledu platné legislativy. Pozornost je zaměřena zejména na technologické vody ze stájí hospodářských zvířat. Produkce technologických vod je hodnocena z hlediska používaných technologií a provozů, kde technologické vody vznikají, se zaměřením na dojírny, mléčnice a chladicí zařízení. Na základě šetření v zemědělských podnicích byly vyhodnoceny způsoby skladování technologických vod a jejich využívání na zemědělské půdě. V metodice jsou dále hodnoceny charakteristiky technologických vod z hlediska obsahu živin a potenciálních rizik jejich aplikace na půdu. Vliv technologických vod na rostliny a půdu byl experimentálně ověřen na základě hodnocení růstu rostlin a zjišťování obsahu a aktivity mikrobiální biomasy v půdě. Metodika obsahuje i praktická doporučení pro používání technologických vod na zemědělské půdě.

The production of technological waters from stables is evaluated in the methodology for the use of technological waters in agriculture. The corresponding legislation is described. The production of technological waters is evaluated from the point of view of individual operations in which the technological waters are produced, particularly in milking and cooling equipment. The characteristics of technological waters, particularly the nutrient contents and potential risks of their use on the agricultural soil are also evaluated in the methodology. The influence of technological waters on the growth of plants and microbial biomass content and activity in the soil was experimentally verified. The methodology contains the recommendation for the application of technological waters on soils.

MÜHLBACHOVÁ, G., P. SVOBODA, J. KLÍR a J. VEGRICHT. Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě. [Methodology for use of technological waters on agricultural land]. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2016. ISBN 978-80-7427-219-6

Certifikovaná metodika
RIV:N
Petráčková Barbora
Zabloudilová Petra
Stanovení mikrobiologické kontaminace prostředí stájových objektů pro chov dojnic 1.1.2015/98 anotace a citace

Metodika poskytuje chovatelům především dojeného skotu a dalším zájemcům ze zemědělské praxe informace o způsobu objektivního stanovení mikrobiologické kontaminace prostředí stájových objektů pro chov dojnic. Sledování mikrobiologické kontaminace prostředí stájí má pro chovatele velký význam. V případě zjištění zvýšené kontaminace prostředí stájového objektu je třeba přistoupit k opatřením, která budou koncentraci mikroorganismů minimalizovat. Tím je možno předcházet riziku vzniku onemocnění chovaných zvířat a zároveň vytvářet vhodné pracovní prostředí pro obsluhující personál. Využitím postupů uvedených v metodice je možné také získat informace o vlivu vybraných technologických postupů používaných ve stáji na úroveň mikrobiologické kontaminace prostředí stáje. To umožní navrhnout vhodná opatření pro minimalizaci tohoto vlivu a kontrolu účinnosti přijatých opatření.

The methodology provides mainly to dairy cattle breeders and other interested parties from agricultural practices, the information about the way of objective determination of microbiological contamination of a stable environment in dairy farming. Monitoring of the microbiological contamination has a significant importance for farmers. In case of increasing contamination of stable environment has to be approached into precautions, which will minimalise concentration of microorganism. Thereby it is possible to prevent a risk of stabled animals desease and simultaneously it is possible to create appropriate working environment for service personnel. By using the procedures included in methodology it is possible also to get information about influence of chosen technology procedures used in stable on the level of microbiological contamination of stable enviromnment. This allows proposing new suitable measurements for minimalisation of the influence and check efficiency of received measurements.

PETRÁČKOVÁ, B. a P. ZABLOUDILOVÁ. Stanovení mikrobiologické kontaminace prostředí stájových objektů pro chov dojnic. [Determination of microbiological contamination in an environment of stable objects for dairy farming]. Praha: VÚZT, v.v.i., 2015. ISBN 978-80-86884-93-6

Certifikovaná metodika
RIV:N
Machálek Antonín
Vyhodnocení různých způsobů využití srážkové vody realizované v modelových stájích a provozech 1.1.2015/96 anotace a citace

Voda se stává v souvislosti s globálním oteplování a dalšími meteorologickými jevy jako je sucho významnou strategickou surovinou. V metodice jsou popsány a vyhodnoceny možno,sti využití srážkové vody ve vybraných chovech hospodářských zvířat. Z analýzy projektových podkkladů staveb stájí vyplývá, že ve stájích pro dojnice vychází na jednu ustájenou dojnici půdorysná plocha střechy o velikosti 9,42m2 . Při ročním srážkovém úhrnu 600mm tak může být u stáje pro 200 dojnic zachyceno 1 130 m3 srážkové vody, což je 15% průměrné potřeby vody v této stáji. V celostátním měřítku tak jenom u dojnic lze ušetřit přes 2 mil. m3 pitné vody. V chovech hospodářských zvířat je celá řada technologických postupů, které vyžadují použití vody a kde by bylo možné použít srážkovou vodu přímo nebo po nenáročných úpravách, aby nedošlo k výraznému růstu nákladů na farmě a ovlivnění rentability produkce. V metodice jsou uvedeny vybrané a ověřené postupy pro využití srážkové vody jako je omývání podlah, ochlazování stájí, napájení zvířat.

Water becomes in relation to the global warming and other meteorological changes such as drought, an important strategic resource. In the methodology there are described and evaluated the possibilities of rainwater use in livestock rearing. The analysis of project documents of stable buildings shows, that in the stables for dairy cows there is a roof area failling on one dairy cow of 9,42m2. With the annual rainfall of 600 mm and in the stable for 200 dairy cows, it can be therefore caught 1130m3 of rainwater, which represents over 2 million cubic meters of drinking water. In the livestock production there are a number of technological processes, which require the use of water and where it would be possible to use rainwater directly, or after inexpensive alterations in order to avoid a significant increase in the costs of farm production and adverse effect on profitability of production. In this methodology there are mentioned selected and verified ways suitable for use of rainwater, as there are floor cleaning, cooling of the stables and supply the livestock by drinkable water.

MACHÁLEK, A. a kol. Vyhodnocení různých způsobů využití srážkové vody realizované v modelových stájích a provozech. [Evaluation of the various uses of rainwater implemented in model stables and farms]. Certifikovaná metodika. Praha: VÚZT, v.v.i., 2015. ISBN 978-80-86884-90-5

Certifikovaná metodika
RIV:N
Jevič Petr
Hutla Petr
Píša Jiří
Machač Pavel
Chabičovská Dana
Vybrané fyzikálně chemické způsoby snižování pachové zátěže 1.1.2015/41 Stáhnout soubor anotace a citace

V metodice jsou uvedeny základní informace o možnostech eliminace plynných škodlivin ve vzduchu v souvislosti s právními předpisy, tj. Zákonem o ochraně ovzduší, Vyhláškou č. 415/2012 Sb. A Nařízením vlády č. 361/2007 Sb. Jsou uvedeny vybrané používané způsoby eliminace těkavých organických látek (VOC), tj. katalytické spalování, absorpce, adsorpce, studená plazma a biologické postupy. Organické látky jsou podle zařazení na stupnici POHC různě citlivé na destrukci technologií žhaveného drátu, což je charakterizováno účinností destrukce. Příklady jsou uvedeny při aplikaci destrukce toluenu a n-hexanu. Pro pachové látky je popsán postup vyhodnocení v pachových jednotkách. Pro ověřování vhodnosti použití technologie žhaveného drátu byla vyvinuta mobilní spalovací jednotka typ HW 001. Toto zařízení slouží k vyhodnocení v provozních podmínkách. Výsledky jsou uvedeny na příkladch aplikace v čistírně odpadních vod, v lisovně rostlinných olejů, v bioplynové stanici a při eliminaci toluenu. Následně jsou uvedeny zásady pro konstrukční návrh zařízení s využitím technologie žhaveného drátu, jehož realizaci zajistí specializovaná firma.

The methodology provides basic information about how to eliminate gaseous pollutants in the air in connection with legal regulations, i.e. the Air Protection Act, Decree No 415/2012 Coll. and Government Regulation No. 361/2007 Coll. Selected methods used for the elimination of volatile organic compounds (VOC) are listed, i.e.catalytic combustion, absorption, adsorption, cold plasma and biological processes. Organic substances are, according to the classification on a scale POHC variously sensitive to destruction by heated wire technology, which is characterized by destruction efficiency. Examples are given in application of destruction of toluene and n-hexane. Odorous substances for evaluation of procedure are described in odor units. Mobile combustion unit type HW 001 was developed for verifying the appropriateness of heated wire technology. This device is used to evaluate the operating conditions. The results are shown in the application examples, in waste water treatment, plant oil press technology, in biogas plant and at the elimination of toluene. Next are principles for design devices using the heated wire technology, whose implementation will ensure a specialized company.

JEVIČ, P., P. HUTLA, J. PÍŠA, P. MACHAČ a D. CHABIČOVSKÁ. Vybrané fyzikálně chemické způsoby snižování pachové zátěže. [Selected physical-chemical ways for reduction of odor load]. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha: VÚZT, v. v. i., 2015. ISBN 978-80-86884-875

Certifikovaná metodika
RIV:N
Fabiánová Mária
Zabloudilová Petra
Češpiva Miroslav
Šimon Josef
Jelínek Antonín
Stanovení koncentrace prachových částic v objektech pro chov dojnic 1.1.2014/65 Stáhnout soubor anotace a citace

Metodika poskytuje chovatelům především dojeného skotu a dalším zájemcům ze zemědělské praxe informace o způsobu objektivního měření koncentrací prachových částic v zóně zvířat ve stájových objektech pro chov skotu. Sledování koncentrací prachových částic má pro chovatele velký význam. V případě zjištění vyšších koncentrací v objektech s ustájenými zvířaty je třeba přistoupit k opatřením, která budou tyto koncentrace minimalizovat. Tím je možno předcházet riziku vzniku respiračních onemocnění chovaných zvířat a zároveň vytvářet vhodné pracovní prostředí pro obsluhující personál.

The methodology provides mainly to dairy cattle breeders and other interested parties from agricultural practices, the information about the way of objective measuring of the concentration of dust particles in the zone of animals in livestock buildings for cattle. Monitoring of the concentration of dust particles has a significant importance for farmers. In case of higher concentrations in buildings, it is necessary to proceed the counter measure that will minimize these concentrations. By this, it is possible to avoid the risk of respiratory diseases of breeding animals and also create a suitable working environment for staff.

FABIÁNOVÁ, M., P. ZABLOUDILOVÁ, M. ČEŠPIVA, J. ŠIMON, a A. JELÍNEK. Stanovení koncentrace prachových částic v objektech pro chov dojnic. [Measuring of dust particles concentration in dairy farming. ]Uplatněná certifikovaná metodika. Praha, VÚZT, v.v.i., 2014. ISBN 978-80-86884-83-7

Certifikovaná metodika
RIV:N
Gerndtová Ilona
Jevič Petr
Kára Jaroslav
Kubín Karel
Pražan Radek
Syrový Otakar
Šedivá Zdeňka
Adamovský Radomír
Neuberger Pavel
Podpěra Václav
Minimální potřeba energií pro zajištění základních funkcí zemědělství v krizové situaci a možnosti jejího zajištění z vlastních energetických zdrojů resortu 1.1.2014/64 Stáhnout soubor anotace a citace

Metodika byla vypracována v rámci prací na projektu Ministerstav vnitra ČR Stanovení minimální potřeby energie pro zajištění základních funkcí zemědělství v krizových situacích a analýza možností jejího zajištění z vlastních energetických zdrojů resortu s identifikačním kódem VG20102014020. Metodika uvádí posrup pro stanovení potřeby energie, která má v krizové situaci zabezpečit základní funkce zemědělství tj. zajistit alespoň minimální výživu obyvatel, suroviny pro výrobu energií a údržbu produkčně nevyužité zemědělské půdy. Na základě metodického postupu byla určena potřeba motorové nafty, elektrické energie a zemního plynu na výrobu zemědělských produktů využitých pro výrobu potravin, pro výrobu energie a na údržbu zemědělské půdy. Zároveň bylo zjištěno množství energií, ktré je možno zajistit z vlastních energetických zdrojů resortu.

Methodology was elaborated within the project of the Ministry of Interior of the Czech Republic Determination of the Minimum Energy Demand to Maintain Basic Functions of Agriculture in Situations of Crisis and Analysis of Possibilities Ensuring its Own Energy Sector with identification code VG 20102014020. This methodology shows the procedure for determination of energy demand ensuring in situation of crisis the basic functions of agriculture, it means minimal nutrition of population at least, raw materials for energy production and maintenance of unused agricultural land. On the basis of methodical procedure there were determined the demand of diesel fuel, electric energy and natural gas for production of agricultural commodities serving to the food and energy production and for maintenance of agricultural land. At he same time there was determined the amount of energies, which can be ensured from energy sources in this sector.

SYROVÝ, O. a kol. Minimální potřeba energií pro zajištění základních funkcí zemědělství v krizové situaci a možnosti jejího zajištění z vlastních energetických zdrojů resortu [Minimum enrgy demand to maintain basic functions of agriculture in situations of crisis and analysis of possibilities ensuring its own energy sector]. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2014. 76 s. příloha 23 s. ISBN 978-80-86884-84-4.

Certifikovaná metodika
RIV:N
Andert David
Frydrych Jan
Abrham Zdeněk
Gerndtová Ilona
Herout Milan
Energetické využití trav 1.1.2014/61 Stáhnout soubor anotace a citace

Metodika je určena pro pěstitele a zájemce o pěstování trvalých travních porostů se zaměřením na energetické využití produkce. Metodika umožňuje posouzení výrobního záměru v této oblasti. Využití produkce z energetických plodin a TTP jako tuhého fytopaliva pro energetické účely je v současné době stále v začátcích. Ověřují se mechanické i palivoenergetické vlastnosti paliva i technologické podmínky zařízení pro jeho spalování. Stejnou pozornost je třeba věnovat i ekonomickým analýzám nákladů. Dále je nutné analyzovat možnosti uplatnění tohoto alternativního paliva z hlediska konkurence na trhu paliv. Ukazuje se, že tato forma energetického využití produkce z TTP je investičně nenáročná a má svoje racionální i ekonomické opodstatnění.

The methodology is intended for growers and those interested in the cultivation of permanent grassland with a focus on energy utilization of production. The methodology allows assessment of the production plan in this area. Utilization of production from energy crops and grassland permanet as solid phytofuels for energy purposes is currently still in its infancy. Mechanical properties are verified. Authenticate are also technological equipment for its combustion. The same attention should be paid to the economic analysis of costs. It is also necessary to analyze the possibilities of this alternative fuel in terms of market competition fuels. It turns out that this form of energy recovery production of permanent grassland is capital-intensive and has its rational and economically justified.

ANDERT, D., J. FRYDRYCH, Z. ABRHAM, I. GERNDTOVÁ a M. HEROUT. Energetické využití trav.[Energy use of grasses] 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2014. 39 s., ISBN 978-80-86884-86-8.

Certifikovaná metodika
RIV:N
Kovaříček Pavel
Hůla Josef
Abrham Zdeněk
Vlášková Marcela
Systém hospodaření s cílem omezit nežádoucí zhutnění půdy a zvýšit propustnost půdy pro vodu 1.1.2014/12 Stáhnout soubor anotace a citace

Tato metodika shrnuje poznatky o vlivu zaorání organické hmoty do půdy a způsobu zpracování půdy na fyzikální vlastnosti půdy a pohyb vody v ní. Nežádoucí zhutnění půdy způsobené mechanizačními prostředky přispívá k degradaci hydrofyzikálních vlastností půdy a rovněž výše uvedených parametrů. Vsakování vody se snižuje na zhutnělé orné půdě. Rovněž se zvyšuje povrchový odtok vody během intenzivních dešťů a zároveň s tím se mohou vyskytnout problémy s vodní erozí. Organizace pohybu strojů po půdě je účinnou ochranou proti povrchovému odtoku vody v důsledku zhutnění půdy vedle pěstitelských technologií chránících půdu. Stroje by se měly pohybovat ve směru vrstevnic a stroje se tejným pracovním záběrem by se měly pohybovat ve stejných kolejích za účelem dosažení výše uvedené ochrany. Taková strategie pohybu strojů se nazývá řízené pojezdy po pozemcích - Controlled Traffic Farming (CTF). Doporučení pro konstrukci zemědělských strojů, která obsahují normativní údaje včetně celkových nákladů, jsou uvedena v závěru metodiky.

The methodology summarizes findings on the impact of plowing down organic matter into the soil and method of tillage on soil physical properties and water movement in the soil. Undesirable soil compaction caused by means of mechanization contributes to the degradation of soil hydrophysical properties as well as the above mentioned parameters. The water infiltration decreases on the compacted arable land. Also the surface water runoff increases during intense rainfall in parallel with it and problems with water erosion can occur. Organization of machinery movement on the land is an effective prevention against surface water runoff due to soil compaction besides soil conservation technologies for growing crops. Machinery should move in the direction of contours and the machinery with same working width should move in the same tracks in order to reach the above mentioned prevention. Such a strategy of machinery movement is called Controlled Traffic Farming - CFT. Recommendations for designing of farm machinery fleet which contain normative data including the total cost are in the conclusion of the methodology

KOVAŘÍČEK, P., J. HŮLA, Z. ABRHAM a M. VLÁŠKOVÁ. Systém hospodaření s cílem omezit nežádoucí zhutnění půdy a zvýšit propustnost půdy pro vodu. [System of land management in order to reduce undesirable soil compaction and increase soil permeability for water]. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha: VUZT, v.v.i., 2014. 40 s. ISBN 978-80-86884-78-3

Certifikovaná metodika
RIV:Nmet
Češpiva Miroslav
Jelínek Antonín
Zabloudilová Petra
Pecen Josef
Měření koncentrací amoniaku v chovech skotu 1.1.2013/126 anotace a citace

Metodika poskytuje chovatelům především dojeného skotu a dalším zájemcům ze zemědělské praxe informace o způsobu objektivního měření koncentrací amoniaku v zóně zvířat ve stájových objektech pro chov skotu. Součástí metodiky je stručný popis analyzátoru plynů, který je využíván pro kontinuální a přesné měření koncentrací amoniaku.

ČEŠPIVA, M., A. JELÍNEK, P. ZABLOUDILOVÁ a J. PECEN. Měření koncentrací amoniaku v chovech skotu. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. 2013. ISBN 978-80-86884-76-9.

Certifikovaná metodika
RIV:N/A
Kumhála František
Gutu Dumitru
Hůla Josef
Chyba Jan
Kovaříček Pavel
Kroulík Milan
Kvíz Zdeněk
Mašek Jiří
Vlášková Marcela
Technologie řízených přejezdů po pozemcích 1.1.2013/86 anotace a citace

V metodice jsou uvedeny možnosti zavádění technologie řízených přejezdů po pozemcích a dopady této technologie na energetickou náročnost zpracování půdy, výnosy pěstovaných plodin, vodní režim a vodní erozi půdy. Dále jsou uvedeny možnosti úprav systému přejezdů po pozemcích, příklady polních pokusů s různými moduly záběru a příklady vybavení mechanizačními prostředky pro systémy řízených přejezdů po pozemcích. Jsou zde také uvedeny ekonomické aspekty související se zaváděním a používáním této technologie.

In this methodology are discussed the possibilities of controlled traffic farming technology application and its influence to soil tillage energy requirements, cultivated crops yields, soil water regime and soil water erosion. Hereinafter, the possibilities of over land crossing system adjustment, examples of field trials with various modules of working width and examples of farm equipment suitable for control traffic farming are also discussed. Economic aspects related to controlled traffic farming implementation and application are also included.

KUMHÁLA F., D. GUTU, J. HŮLA, J. CHYBA, P. KOVAŘÍČEK, M. KROULÍK, Z. KVÍZ, J. MAŠEK a M. VLÁŠKOVÁ. Technologie řízených přejezdů po pozemcích. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha: ČZU, 2013. 42 s. ISBN 978-80-213-2425-1

Certifikovaná metodika
RIV:N/A
Hutla Petr
Bíma Václav
Mičín Rostislav
Češpiva Miroslav
Modelová řešení osvětlovacích soustav ve vybraných zemědělských objektech 1.1.2013/85 anotace a citace

Návrhy osvětlovacích soustav v zemědělských objektech vycházejí z normy ČSN EN 12464-1. Ve stájích pro dojnice je výhodné použití zářivkových svítidel, která je možno stmívat v závislosti na denním osvětlení. Je třeba použít vhodně konstruovaných svítidel s ohledem na prostředí obsahující mírné koncentrace amoniaku. V halách pro opravu zemědělské techniky jsou porovnány osvětlovací soustavy zářivkové a výbojkové. Ekonomické porovnání soustav je srovnatelné.

The designs of illuminating systems in agricultural structures stem out the standard ČSN EN 12464-1. In the stables destined for dairy cows there is advantageous to use the fluorescent lamps, which can be screened depending on daylight. It is necessary to use the appropriately designed lighting units owing to the ambient containing the moderate concentrations of ammonia. In the halls serving to the repairs and maintenance of agricultural machinery there are compared the fluorescent and gas tube illuminating systems. Economically, these systems are comparable.

HUTLA, P., V. BÍMA, R. MIČÍN a M. ČEŠPIVA. Modelová řešení osvětlovacích soustav ve vybraných zemědělských objektech. Certifikovaná metodika. Praha: VUZT, 2013. 35 s. ISBN 978-80-86884-72-1

Certifikovaná metodika
RIV:N/A
Hanč Aleš
Plíva Petr
Vermikompostování bioodpadů 1.1.2013/84 Spustit program anotace a citace

Metodika seznamuje zemědělce a další zájemce s metodou vermikompostování a poskytuje jim nové informace, které vycházejí z výsledků řešení projektu NAZV č. QI91C199. První část se zabývá rozdělením a popisem jednotlivých systémů vermikompostování. Jsou zde zmíněny technologie pro vermikompostování běžných bioodpadů, tak i složitější technologie pro problematické bioodpady. Zvýšená pozornost je věnována dvoumodulovému vermireaktoru, který byl vyvinut v rámci tohoto projektu. Druhá část metodiky je postavena na výsledcích a praktických doporučeních, které vycházejí z laboratorních experimentů s vermikompostováním separovaného digestátu ze zemědělské bioplynové stanice, zahradního bioodpadu, kuchyňského bioodpadu, použitého papíru a čistírenských kalů. Byla prokázána oprávněnost použití metody vermikompostování a její efektivita při zpracování bioodpadů. Vermikompostování je technologie plně přátelská k životnímu prostředí a při dlouhodobém provozování je levnější než klasické kompostování. Kvalita vyrobeného vermikompostu je podstatně vyšší než klasického kompostu.

The methodology presents vermicomposting technology to farmers and others interested persons and provide them new information based on the findings of the project NAZV No. QI91C199. The first part deals with division and description of individual vermicomposting systems. Technologies for vermicomposting of conventional biowaste as well as high tech vermicomposting systems for specific biowaste are mentioned here. Special attention is paid to two-modular vermireactor developed within this project. The second part of the methodology is built on the results and practical recommendations based on the laboratory experiments with vermicomposting of separated digestate from agricultural biogas plants, garden biowaste, kitchen biowaste, used paper and sewage sludge. The efficiency of vermicomposting for treatment of biowaste was confirmed. Vermicomposting is environmentally friendly technology. In the case of long-term operation, vermicomposting is cheaper than traditional composting. In addition, the quality of produced vermicompost is substantially higher compared to classical compost.

HANČ, A. a P. PLÍVA. Vermikompostování bioodpadů. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha: ČZU, 2013, 35 s., ISBN 978-80-213-2422-0.

Certifikovaná metodika
RIV:N/A
Dědina Martin
Skala Ondřej
Lachman Jaromír
Hejtmánková Alena
Lisování oleje z vinných jader 1.1.2013/83 anotace a citace

Cílem metodiky je případným zájemcům o produkci vinného oleje poskytnout praktický náhled a technologické postupy, které musí být uplatněny tak, aby při produkci vinného oleje byl zachován maximální obsah biologicky aktivních látek. Vinná jádra, jež jsou nedílnou součástí matolin po lisování vinných hroznů při výrobě vína, jsou zdrojem velmi cenných biologicky aktivních látek, vhodných mimo jiné pro lidskou spotřebu a výživu hospodářských zvířat. V české republice není v současné době lisování vinných jader za účelem produkce oleje příliš rozšířenou podnikatelskou aktivitou i z důvodu poměrně vysokých nákladů na jeho produkci a relativně nízkou výtěžnost. Metodika proto přináší podrobné informace o potenciální výtěžnosti olejů z vybraných odrůd révy vinné tak, aby si případný producent na základě jím disponovaným množstvím hroznů, matolin nebo již vyseparovaných jader mohl předem ověřit efektivitu svého podnikatelského záměru.

The methodology is intended for grape seed oil producers. It surveys some practical ways and technological procedures of grape seed oil pressing with respect to preservation of maximal content of biological active substances. Grape seeds are an integral part of grape pomace after grape pressing and are source of valuable biologically active substances used for human and animal nutrition. Currently, in the Czech Republic pressing of grape seed oil is not a widely spread entrepreneurial activity due to high costs for its production and relatively low yield. The methodology introduces some detailed information on oil yield potential in relation with different cultivars of grape. The aim of the methodology is focused on information leading to verification of business plan potential based on knowledge of grape amount, grape pomace amount or separated grape seeds amount.

DĚDINA, Martin, Ondřej SKALA, Jaromír LACHMAN a Alena HEJTMÁNKOVÁ. Lisování oleje z vinných jader.[Pressing of grape seed oil]. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., 2013. 16 s. ISBN 978-80-86884-77-6.

Certifikovaná metodika
RIV:N/A
Burg Patrik
Zemánek Pavel
Jelínek Antonín
Dědina Martin
Skala Ondřej
Separace semen révy vinné z matolin 1.1.2013/82 anotace a citace

Legislativní rámec EU a stále se zpřísňující národní předpisy v oblasti odpadového hospodářství směřují prioritně k hledání nových bezodpadových technologií, které zabezpečí účelné a efektivní využití odpadních produktů. V podmínkách moderních vinařských provozů je proto věnována stále větší pozornost problematice využití matolin, které vznikají při zpracování hroznů. Svým charakterem jsou matoliny řazeny mezi biodegradabilní odpady, které není možné deponovat na skládky komunálních odpadů. Metodika Separace semen révy vinné z matolin je určena vinařským subjektům, zabývajících se možnostmi separace semen révy vinné z matoliny za účelem jejich dalšího využití. Metodika popisuje problematiku separace semen z matolin a její možná technická řešení, poskytuje základní informace o vlastnostech matoliny, výtěžnosti a vlastnostech semen u nejčastěji pěstovaných odrůd. Naznačuje možná řešení stacionárních i mobilních částí linek pro získávání semen z čerstvě lisované matoliny s využitím výsledků návrhu a ověřování vibračního separátoru. Uvádí bilanční, výkonnostní a ekonomické aspekty návrhu a realizace těchto technologických linek pro střední i velká vinařství.

The EU legislative framework and the ever stricter national regulations in the field of waste management aimed priority to the search for new waste?free technologies that ensure effective and efficient use of waste products. In terms of modern viticultural operations is therefore devoted increasing attention to the use of grape pomace that arise when processing grapes. Grape pomace are classified as biodegradable waste that can not be disposed at municipal waste landfills. Methodology Separation grape seeds from grape pomace is intended wine bodies concerned with the ability to separate the seeds from the grape pomace for the purpose of their further use. The methodology describes the issue of separation of seeds from grape pomace and its possible technical solutions, provides basic information about the properties marc yield and seed characteristics in the most cultivated varieties. It suggests possible solutions for stationary and mobile parts of the machines lines for obtaining seeds from freshly pressed grape marc using the results of the design and verification of vibrating separator. The methodology features balance, efficiency of machines and economic aspects of design and implementation of these technological lines for middle and large wineries.

BURG,Patrik, Pavel ZEMÁNEK, Antonín JELÍNEK, Martin DĚDINA a Ondřej SKALA. Separace semen révy vinné z matolin. [Separation of grape seeds from grape pomace]. Uplatněná certifikovaná metodika. Brno: MENDELU, Zahradnická fakulta 2013. 31 s. ISBN 978-80-7375-925-4.

Certifikovaná metodika
RIV:N/A
Andert David
Abrham Zdeněk
Gerndtová Ilona
Metodika přípravy tvarovaných a směsných fytopaliv 1.1.2013/81 Spustit program anotace a citace

Metodika popisuje výrobu briket a pelet z fytomasy, výhody produkce směsných fytopaliv, emise a výsledky spalovacích zkoušek. Dále se zabývá hodnocením ekonomiky produkce zemědělské fytomasy a tvarovaných biopaliv. Vytváří podklady pro objektivizaci rozhodovacího procesu v oblasti produkce, výroby a využití tvarovaných fytopaliv.

ANDERT, David, Zdeněk ABRHAM a Ilona GERNDTOVÁ. Metodika přípravy tvarovaných a směsných fytopaliv. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., 2013. 24 s. ISBN 978-80-86884-73-8

Certifikovaná metodika
RIV:N/A
Abrham Zdeněk
Andert David
Mužík Oldřich
Hutla Petr
Herout Milan
Modelování a ekonomické hodnocení investičních záměrů v oblasti energetického využití biomasy 1.1.2013/80 Spustit program anotace a citace

Fytomasa představuje velmi významný alternativní zdroj energie. Ze strany zemědělců je o rozvoj diverzifikace nezemědělských činností do této oblasti velký zájem. Jedná se však o velmi významná investiční rozhodnutí s delší dobou návratnosti. Expertní systém pro modelování ekonomiky biopaliv umožňuje pěstiteli energetické fytomasy komplexně posoudit ekonomiku pěstování, výroby tuhých biopaliv a výroby bioplynu. Internetový program významně zvyšuje kvalitu rozhodování a snižuje riziko špatných investičních záměrů. Zároveň vytváří podmínky pro zlepšení ekonomické stability podniku. To přispívá k rozvoji venkova, stabilitě pracovních příležitostí a zlepšuje sociálně-ekonomické zázemí lidí na venkově.

The phytomass represents very important alternative source of energy. From the part of farmers there is recorded great interess relating to development of diversification of non-agricultural activities in this area. There are very important investment decisions with longer period of returnability.The expert system for modelling of biofuel economy enables to a grower of energy phytomass to assess comprehensively the economy of growing, production of solid biofuels and biogas production

ABRHAM, Zdeněk, David ANDERT, Oldřich MUŽÍK, Petr HUTLA a Milan HEROUT. Modelování a ekonomické hodnocení investičních záměrů v oblasti energetického využití biomasy. [Modelling and economic evaluation of investment projects in the energy use of biomass]. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., 2013. 45 s. ISBN 978-80-86884-70-7.

Certifikovaná metodika
RIV:N
Kovaříček Pavel
Abrham Zdeněk
Hůla Josef
Plíva Petr
Vlášková Marcela
Technologie a ekonomika zvyšování protierozní odolnosti půdy zapravením organické hmoty 1.1.2012/98 Stáhnout soubor anotace a citace

Organická hmota plní v půdě celou řadu významných funkcí, které ovlivňují infiltrační schopnost půdy a schopnost zadržení vody v půdě. Metodické pokyny zahrnují praktické poznatky zemědělců, výrobců kompostu a výsledky experimentálních prací autorů metodiky v konfrontacích s poznatky získanými z odborné a vědecké literatury. Cílem metodiky je doporučit postupy pro zapravování organické hmoty z kompostů a rostlinné biomasy k ovlivnění vodního režimu v půdě v podmínkách rozdílného zpracování půdy a rozdílných dávek kompostu v souladu s požadavky na zachování půdní úrodnosti, stability půdního prostředí a snížení rizik spojených s intenzivním obhospodařováním. Závěrem metodiky jsou předloženy ekonomické rozvahy zvažující náklady na zřízení a provoz kompostárny a náklady spojené s aplikací kompostu, včetně možností využití meziplodin a dalších zdrojů organické hmoty.

Soil organic material provides a number of important functions that influence infiltration and water retention capability of the soil. The methodology includes practical knowledge of farmers, producers of compost and the results of experimental work of authors in confrontations with the knowledge which were obtained from scientific literature. The main aim of the methodology is to recommend procedures for composted organic matter and crop biomass placement to influence the water regime in soil under conditions of different soil cultivation and different doses of compost in accordance with requirements for soil fertility and environment maintenance and reduction of risks connected with intensive farming. In conclusion the methodology presents economic balances considering the cost of establishing and operating the composting facility and costs related with the compost application, including the possibility of using intercrops and other sources of organic matter.

KOVAŘÍČEK, Pavel, Zdeněk ABRHAM, Josef HŮLA, Petr PLÍVA, Marcela VLÁŠKOVÁ, Milan KROULÍK a Jiří MAŠEK. Technologie a ekonomika zvyšování protierozní odolnosti půdy zapravením organické hmoty. [Technologies and Economic Balance of Increasing of Soil Resistance Against Erosion by Incorporation of Organic Matter into Soil]: uplatněná certfikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2012. 33 s. ISBN 978-80-86884-69-1.

Certifikovaná metodika
RIV:N
Jevič Petr
Šedivá Zdeňka
Termolýzní zpracování zbytkové biomasy, separovaných plastových a celulózových podílů tuhého komunálního odpadu pro energetické a surovinové účely 1.1.2012/97 Stáhnout soubor anotace a citace

Metodika, určená pro praktické použití v souvisejících oblastech, vychází ze zahraničních a vlastních výsledků výzkumu termolýzních technologických postupů pro energeticko-surovinové využití zbytkové biomasy a separovaných plastových a celulózových podílů tuhého komunálního a průmyslového odpadu. Jsou popsány vybrané technologické postupy a zařízení zkušebních, ověřovacích a předváděcích provozů. Uvedené doplňující příklady s analýzou hmotnostní a energetické bilance včetně kvality syntézního plynu a doprovodných produktů jsou určeny pro podporu a návrh směřování dalšího vývoje těchto technologií, které by mělo vyústit v ekologicky a ekonomicky nejvhodnější řešení průmyslového komerčního zařízení.

The methodology, destined for practical use in related spheres, comes from foreign and our own research results of thermolysis technological processes for energy and material utilization of residual biomass and separated plastic and cellulose fractions of solid municipal and industrial waste. In the article there are described the selected technological processes and equipment in the bench scale, pilot plant and demonstration operational facilities. The mentioned additional examples with mass and energy balance analysis including the synthetic gas quality and accompanying products are intended for the support of further development and orientation of these technologies, which should lead to the environmentally and economically optimal design of industrial commercial equipment.

JEVIČ, Petr, Zdeňka ŠEDIVÁ, Jan MALAŤÁK a Jiří KŘÍŽEK. Termolýzní zpracování zbytkové biomasy, separovaných plastových a celulózových podílů tuhého komunálního odpadu pro energetické a surovinové účely. [Processing of Residual Biomass and Separated Plastic and Cellulose Fractions of Solid Municipal Waste by Thermolysis for Energy and Material Purposes]: certifikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2012. 49 s. ISBN 978-80-86884-67-7.

Certifikovaná metodika
RIV:N
Hůla Josef
Kovaříček Pavel
Vlášková Marcela
Úprava fyzikálních vlastností půdy a retenční schopnosti půdy zapravením kompostů z odpadní biomasy 1.1.2012/96 Stáhnout soubor anotace a citace

Metodika obsahuje dvě části. Cílem bylo vypracovat podklady pro uplatnění vysokých dávek kompostu z odpadní biomasy pro úpravu fyzikálních a hydrofyzikálních vlastností půdy. Na základě výsledků z polních pokusů lze doporučit vyšší dávky kompostů z odpadní biomasy jako opatření ke zlepšení nepříznivého stavu zhutnělých půd a ke zvýšení schopnosti půdy přijímat vodu při intenzivních srážkách. Byl navržen způsob využití kompostů z biologicky rozložitelných odpadů ke zmírnění zhutnění půdy a ke zvýšení schopnosti přijímat vodu s vytvořením podmínek pro péči o obsah a kvalitu organických látek v půdě. Metodika je určena zemědělské praxi, producentům odpadní biomasy a subjektům v odborném poradenství. Je dílčím příspěvkem k efektivnímu využívání odpadní biomasy zejména v podmínkách její vysoké produkce.

The methodology contains two parts. The aim of the methodology was to develop materials for the application of high doses of compost from waste biomass to adjustment physical and hydro-physical properties of the soil. Based on the results from field trials it is possible to recommend higher doses of composts from waste biomass as a measure to improve the unfavourable condition of compacted soil and to increase the ability of soil to infiltrate water during intense rainfall. Methods of using compost from biodegradable waste to reduce soil compaction and to increase the ability to infiltrate water were designed. Procedures which provide care for the content and quality of organic matter in the soil were designed as well. The methodology is intended for agricultural practice, producers of waste biomass and. The methodology is intended for agricultural practice, producers of biomass and waste subjects in consulting centres. It is a part of contribution to the effective utilization of waste biomass, especially in conditions of its high production.

HŮLA, Josef, Barbora BADALÍKOVÁ, Pavel KOVAŘÍČEK, Marcela VLÁŠKOVÁ a Jaroslava BARTLOVÁ. Úprava fyzikálních vlastností půdy a retenční schopnosti půdy zapravením kompostů z odpadní biomasy. [Modification of Soil Physical Properties and Soil Retention Capability by Incorporation of Compost from Waste Biomass]: uplatněná certfikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2012. 28 s. ISBN 978-80-86884-98-4.

Certifikovaná metodika
RIV:N
Zabloudilová Petra
Petráčková Barbora
Češpiva Miroslav
Jelínek Antonín
Využití elektrochemicky aktivované vody při dezinfekci stájových objektů pro chov kuřat na maso 1.1.2011/87 anotace a citace

Metodika poskytuje chovatelům drůbeže a dalším zájemcům ze zemědělské praxe informace o postupu preventivní dezinfekce stájových objektů pro chov kuřat na maso s využitím produktu technologie ECA, registrovaného v ČR jako VertEsprit ANK. Součástí metodiky jsou i základní informace o zařízení Envirolyte+, které produkty technologie ECA vyrábí a ekonomické zhodnoceni využití elektrochemicky aktivované vody při dezinfekci výkrmové haly s projektovanou kapacitou 47 880 ks kuřat chovaných na maso.

The methodology contains the description of preventive disinfection procedure by electrolyzed water (product of Electro Chemical Activation) for the poultry breeders and other parties from an agricultural practice. Part of the methodology are basic information about Envirolyte water disinfecting systems products and the economic evaluation of electrochemically activated water for disinfection of the fattening halls for 47.880 chickens kept for meat.

ZABLOUDILOVÁ, Petra, Barbora PETRÁČKOVÁ, Miroslav ČEŠPIVA a Antonín JELÍNEK. Využití elektrochemicky aktivované vody při dezinfekci stájových objektů pro chov kuřat na maso. [Utilization of Electrochemically Activated Water at Disinfection of Stable Objects Destined for Rearing of Broiler Chickens]. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2011. ISBN 978-80-86884-62-2.

Certifikovaná metodika
RIV:N
Vegricht Jiří
Šimon Josef
Fabianová Mária
Zhodnocení systémů ustájení pro odchov telat z hlediska welfare a kvality životního prostředí a jejich vliv na životní projevy a chování telat 1.1.2011/86 anotace a citace

Cílem metodiky je určit, jaký systém je vhodný pro individuální ustájení telat ve věku od 6 měsíců z hlediska mikroklimatických podmínek a welfare zvířat. Hlavní pozornost je zaměřena na sledování a hodnocení vybraných typů venkovních individuálních bud (VIB) a individuálních boxů umístěných pod přístřeškem (PIB) v období extrémních letních i zimních teplot a hledání nových řešení.

The aim of methodology is to determine what system is applicable for individual stabling of calves in the age of 6 months from viewpoint of microclimatic conditions and animal welfare. The main attention is focused on monitoring and evaluation of selected individual boxes (VIB) and individual boxes placed under the shelter (PIB) during the period of summer and winter extreme temperatures and searching for new solutions.

ŠOCH, Miloslav, Jiří VEGRICHT, Josef ŠIMON, Mária FABIANOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Václav PÁLKA, Petr ZAJÍČEK a Michal BENDA. Zhodnocení systémů ustájení pro odchov telat z hlediska welfare a kvality životního prostředí a jejich vliv na životní projevy a chování telat. [Evaluation of Stabling Systems for Calf Rearing in Light of Welfare and Quality of Environment and their Effect on Life Expressions and Behaviour of Calves]. Uplatněná certifikovaná metodika, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. České Budějovice: Johanus, 2011. ISBN 978-80-7394-336-3

Certifikovaná metodika
RIV:N
Machálek Antonín
Šimon Josef
Fabianová Mária
Vejchar Daniel
Vegricht Jiří
Analýza a metodika hodnocení interakcí systému člověk - zvíře - robot na farmách dojnic: certifikovaná metodika 1.1.2011/85 Stáhnout soubor anotace a citace

Cílem metodiky je naučit farmáře analyzovat a vyhodnocovat interakce v systému člověk - zvíře - robot na farmách s dojicími roboty a ukázat cesty vedoucí ke zlepšení efektivnosti celého systému, což v konečném důsledku povede ke snížení nákladů, zvýšení množství a kvality produkce mléka.

The aim of methodology is to teach farmers how to analyse and evaluate interactions of the system human - animal - robot in the farms with milking robots and to show ways how to improve efficiency of the whole system, which in the final consequent leads into reduction of cost and increase in milk production quantity and quality.

MACHÁLEK, Antonín, Josef ŠIMON, Mária FABIANOVÁ, Daniel VEJCHAR, Jiří VEGRICHT, Miloslav ŠOCH, Jarmila VOŘÍŠKOVÁ, Miroslav MARŠÁLEK a Vlastimil HAVLÍK. Analýza a metodika hodnocení interakcí systému člověk - zvíře - robot na farmách dojnic: certifikovaná metodika. [Analysis and Method of Interaction Assessment in System Man - Animal - Robot]. Praha: VÚZT, 2011. ISBN 978-80-86884-63-9.

Certifikovaná metodika Zabloudilová Petra
Češpiva Miroslav
Jelínek Antonín
Zásady provádění měření hodnot stájového mikroklimatu v chovech kuřat na maso podle směrnice Rady 2007 1.1.2010/82 anotace a citace

Metodika poskytuje inspektorům Státní veterinární správy České republiky a dalším zájemcům o měření stájového mikroklimatu v souladu s požadavky na podmínky ochrany kuřat chovaných na maso při vyšší hustotě osazení než 33 kg.m-2 návod na postup měření koncentrací amoniaku (NH3) a dále koncentrací oxidu uhličitého (CO2), teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu a osvětlení stájových prostor. Součástí metodiky jsou popisy postupů měření jednotlivých parametrů stájového mikroklimatu a popis dataloggeru pro měření koncentrací amoniaku.

The metodology provides to inspectors the State Veterinary Administration of the Czech Republic and other parties interested in the measurement of microclimate in stables, in accordance with the requirements for protection of chicknes kept for meat production at higher stocking on densities than 33 kg.m-2 the instructions on the method of measuring particular concentration of ammonia, carbon dioxide, air temperature relative humidity and light in stable. Part of the metodology are descriptions of measuring the parameters of microclimate in stables and some details about amonnia sensors.

ZABLOUDILOVÁ, P., ČEŠPIVA, M., JELÍNEK, A., KRUML, J. Zásady provádění měření hodnot stájového mikroklimatu v chovech kuřat na maso podle směrnice Rady 200743ES o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso. [Principles of Value Measurements in Stable Microclimate in Chicken Breeding for Meat According to Council Directive 200743ES on Minimal Rules for Protection of Chickens Kept for Meat Production]. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2010. 28 s. ISBN 978-80-86884-55-4

Certifikovaná metodika Plíva Petr
Laurik Stanislav
Metody měření teploty kompostu využitelné pro řízení kompostovacího procesu a archivaci dat 1.1.2010/81 anotace a citace

Teplota kompostu je nejjednodušeji identifikovatelným ukazatelem jeho zrání, který koresponduje s intenzitou činnosti mikroorganismů. Měření a evidence teplot je proto základní podmínkou kontroly správného průběhu kompostovacího procesu. Měření teploty kompostu musí být prováděno podle metodiky, která popisuje kde a jakým způsobem bude zapichovací teploměr do kompostu zapíchnut, v jakých časových intervalech bude měření prováděno a jak budou naměřené hodnoty zaznamenávány. K měření teploty kompostu se nejčastěji používají elektronické teploměry kontaktní, s digitálním nebo analogovým ukazatelem, v lepším případě s možností záznamu naměřených hodnot, popř. možností datového výstupu. Teploměr musí být vždy vybaven tyčovou zapichovací sondou, kterou je možno zapíchnout do hromady kompostu. V poslední době se začíná k měření a evidenci teplot kompostu využívat systém, který je založen na bezdrátovém přenosu naměřených hodnot. Systém sestává ze zapichovacího teploměru, ze kterého jsou bezdrátově pomocí přijímače přeneseny naměřené hodnoty do sběrné řídící jednotky, kde jsou ukládány a podle potřeby jsou kdykoliv k dispozici.

Compost temperature is one of the easiest identifiable indicators, which shows the maturity of the compost and corresponds to the microbial activity. Measuring and recording of the temperature is therefore the essential condition for composting process control. Compost temperature measurement must be done according to the methodology, which describes where and how the rob thermometer will stab into the compost, in what time interval and how the readings will be recorded. The most used thermometers today are electronic contact thermometers with digital or analog display, or better thermometers with the possibility of recording the measured values or even those with the data output. The thermometer must always have a rod probe, which is possible to stab into the compost pile. Recently there are some special measuring and recording systems on the market. One of them is based on the wireless data transmission. This system consists of stab thermometer, from which are the measured data transfer through wireless connection and receiver to the control collecting unit. Here are the data stored and any time available.

PLÍVA, P., LAURIK, S. Metody měření teploty kompostu využitelné pro řízení kompostovacího procesu a archivaci dat. [Methods of the compost temperature measuring usable for control of the composting process and data archivation]. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2010. 28 s. ISBN 978-80-86884-56-1

Certifikovaná metodika Plíva Petr
Ekonomická hodnocení doporučených postupů při zakládání a obhospodařování prvků ÚSES v zemědělské krajině se zaměřením na trvalé travní porosty 1.1.2010/80 anotace a citace

Metodika poskytuje podrobný návod pro výpočet nákladů na pracovníka i stroje nebo strojní linky při zakládání, údržbě trvalých travních porostů a některých dalších prvků územní systém ekologické stability (ÚSES). Součástí metodiky je výčet různých druhů nákladů, které mohou vznikat při zakládání nebo údržbě trvalých travních porostů nebo jiných prvků ÚSES (modelové příklady), které mohou být návodem pro zemědělské podniky a další subjekty podnikající v tomto odvětví pro provedení ekonomického hodnocení jednotlivých pracovních operací a stanovení nákladů na provoz strojů nebo hodinové zúčtovací sazby.

Methodology provides detailed instruction manual for calculation costs of worker and machines or mechanical lines during founding and servicing of permanent grassland and some another elements of territorial system of ecological stability. Part of methodology is specification of various costs, which can be caused by founding or servicing of permanent grassland or another elements of territorial system of ecological stability (model examples), which can be an instruction manual for farming business and another subjects who run a business in this branch for realising of economical analysis of single work stages and fixing of machine’s operation costs or hour accounting rate.

MIMRA, M., ALTMANN, V., PLÍVA, P. Ekonomická hodnocení doporučených postupů při zakládání a obhospodařování prvků ÚSES v zemědělské krajině se zaměřením na trvalé travní porosty. [Economic Evaluation of Recommended Procedures in the Course of Establishment and Management of TSES Components in Agricultural Landscape Focused on Permanent Grass Stands]. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2009. 24 s. ISBN 978-80-86884-47-9

Certifikovaná metodika Hůla Josef
Kovaříček Pavel
Dopad netradičních technologií zpracování půdy na půdní prostředí 1.1.2010/79 Stáhnout soubor anotace a citace

V metodice jsou uvedeny vlivy minimalizačních technologií zpracování půdy na tyto charakteristiky půdního prostředí: fyzikální vlastnosti půdy a půdní strukturu, infiltraci vody do půdy, biologii půdy, půdní organickou hmotu, na uvolňování oxidu uhličitého do ovzduší, fytotoxické látky v půdě. Dále je uveden vliv technologií zpracování půdy na odolnost půdy vůči erozi a na energetickou náročnost jejího zpracování. Jsou uvedeny příklady pracovních postupů netradičních technologií zpracování půdy a možnosti zvýšení jejich kvality.

In methodology there are mentioned the effects of minimalization technologies on the following characteristics of soil environment: soil physical properties and soil structure, water infiltration into the soil, soil biology, soil organic matter, release of carbon dioxide into the atmosphere and phytotoxic substances in soil. Furthermore there is mentioned the effect of soil cultivation technologies on soil resistance to erosion and energy intensity. There are also described the examples of work procedures concerning the unconventional technologies of soil cultivation and possibilities of improvement of their quality.

HŮLA, J., PROCHÁZKOVÁ, B., BADALÍKOVÁ, B., DRYŠLOVÁ, T., HORÁČEK, J., JAVŮREK, M., KOVAŘÍČEK, P., KROULÍK, M., KUMHÁLA, F., SMUTNÝ, V., TIPPL, M., WINKLER, J. Dopad netradičních technologií zpracování půdy na půdní prostředí. [Impact of Unconventional Technologies of Soil Cultivation on Soil Environment]. Certifikovaná metodika vznikla za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR, je etapou PUV (Plán uplatnění výsledků) projektu č. 1G57042 Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2010. 58 s. ISBN 978-80-86884-53-0

Certifikovaná metodika Jelínek Antonín
Dědina Martin
Plíva Petr
Výroba plastického steliva pro skot 1.1.2009/173 Stáhnout soubor anotace a citace

Metodika shrnuje poznatky ověřené v praxi týkající se sestavení a provozu technologické linky pro výrobu plastického steliva-kompostu z kejdy skotu, která je založena na principu separace tuhé části ze surové kejdy a termickém ošetření separátu tak, aby došlo k úplné hygienizaci a potlačení patogenních mikroorganizmů. Metodika umožňuje provozovatelům chovů skotu sestavit linku, která je složena ze strojů volně dostupných na českém trhu. Technické parametry provozu navržené linky byly ověřovány od r. 2005 na farmě Petrovice, patřící ZD Krásná Hora n. Vltavou a.s.. Linka výrazně usnadňuje přeměnu kejdy na využitelnou surovinu a výsledkem je výrazné zlepšení nejen ke vztahu k životnímu prostředí, ale i k welfare chovaných zvířat.

Methodology summarizes verified field tested knowledge about design and operation of the technological line for production of plastic bedding – compost from cattle slurry, which is based on the principle of the separation of solid fraction from raw slurry and the thermally treatment of the separate in such way that the complete hygienization and pathogens elimination occur. Methodology allows a composition of the line of machines freely available on Czech market. Since 2005 some technical parameters of the line has been verified on the farm Petrovice owned by ZD Krásná Hora nad Vltavou. The line facilitates the transformation of slurry into usable product significantly. Consequently, it contributes to living environment protection and welfare of housed cattle.  

JELÍNEK, A., DĚDINA, M., PLÍVA, P. Výroba plastického steliva pro skot. [Production of plastic bedding for cattle]. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2010. 55 s. ISBN 978-80-86884-49-3

Certifikovaná metodika Mayer Václav
Vejchar Daniel
Technologie lokální aplikace minerálních hnojiv a přípravků při pěstování brambor 1.1.2009/106 Stáhnout soubor anotace a citace

V metodické příručce jsou prezentovány výsledky výzkumného řešení projektu NAZV Ministerstva zemědělství ČR  číslo QF4081 Inovace systému hnojení brambor lokální aplikací minerálních hnojiv se zřetelem na ochranu životního prostředí. Jsou uvedeny výsledky a prakticky aplikovatelné návrhy a doporučení nových pracovních postupů lokálního pásového hnojení při pěstování brambor na odkameněných i neodkameněných půdách tuhým nebo kapalným hnojivem. V příručce jsou prezentovány vědecké poznatky o zvýšení využití hnojiv rostlinami brambor při jejich lokální aplikaci při zachování nebo zlepšení kvality hlíz a výnosů brambor v polních a poloprovozních pokusech. Metodika obsahuje a popisuje stávající a nové agrotechnické postupy hnojení při pěstování brambor, vlivy postupů a dávek živin na výnos i kvalitu brambor, změny živin v půdě a doporučení pro uplatnění výsledků v praxi. Součástí je i hodnocení a porovnání  ekonomické náročnosti různých způsobů hnojení a jejich ekonomické výhodnosti z hlediska úspory hnojiv, nákladů na technické vybavení při hnojení brambor. Metodika navrhuje nová technická řešení aplikace kapalných hnojiv a přípravků.

Cílem příručky je informování odborné praxe ve vazbě na podporu zavádění nových  postupů lokálního hnojení a využití navrženého řešení aplikátoru kapalných hnojiv a přípravků při pěstování brambor. Managementu zemědělských výrobních podniků jsou předkládány k posouzení údaje a doporučení o výhodách a nevýhodách postupů při úpravách a inovacích technologických systémů hnojení brambor v jejich výrobních podmínkách.   Methodical manual outlines the results of research project "Innovation of potato fertilization by application of mineral fertilizers with consideration he environment protection" (no. QF 4081). This project was approved by the National Agency for Agricultural Research (NAAR) of Ministry of Agriculture of the Czech Republic. The practical applicable proposals and recommendation for new operating procedures of local belt fertilization have been summarized. The solid or liquid fertilizer have been applied during the potato cultivation on stony soils or stone less soil. The utilization of fertilizer components by potatoes was enhanced due to local application. The tuber quality and their yield have been preserved or improved during. The methodology features the current and new agro technical methods of fertilization during potatoes cultivation, influents of procedures and nutrition doses affected potatoes yield and quality, changes of soil nutrients and recommendation for practical utilization. The assessment and comparison of economic demand of various fertilization systems were included. Their economic profitability in case of fertilizers, inputs and technical equipment savings were monitored. New technical solution for application of liquid fertilizers and other preparation. The aim is to inform about the professional practises regarding to the new introduced methods of local fertilization and utilizations of proposed solution for application of liquid fertilizers and other agrochemicals in potatoes planting. Management of agriculture products received data for judgment and recommendations concerning the advantages and disadvantages during changes and innovations of technology systems of potatoes fertilization.

MAYER, V., RŮŽEK, P., KASAL, P. VEJCHAR, D. Technologie lokální aplikace minerálních hnojiv a přípravků při pěstování brambor. [Technology of local application of mineral fertilizers during the potato growing]. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2009. 42 s. ISBN 978-80-86884-48-6

Certifikovaná metodika Vegricht Jiří
Machálek Antonín
Fabiánová Mária
Miláček Petr
Ambrož Pavel
Inovace technických a technologických systémů pro chov dojnic 1.1.2008/109 Stáhnout soubor anotace a citace

V metodické příručce jsou přehledně uvedeny základní technické a technologické systémy pro ustájení krmení, dojení, chlazení a skladování mléka, odklízení mrvy a kejdy a podestýlání určené pro chov dojnic a analyzovány jejich vlastnosti z hlediska potřeby lidské práce, energie, výkonnosti, investičních nákladů, vlivu na životní prostředí, welfare apod. Stručně jsou uvedeny souvislosti těchto systému v rámci cross-compliance včetně uvedení hlavních kontrolovaných parametrů. Metodická příručka je určena zemědělským podnikatelům, kteří uvažují o výstavbě nebo modernizaci stájí pro dojnice nebo o inovaci technických systémů. Užitečné informace v ní naleznou také odborní poradci, projektanti a dodavatelé systémů pro chov dojnic a chov skotu. Výsledky jsou dobře využitelné v procesu dalšího vzdělávání a pedagogické činnosti.

  In the methodological handbook are presented basic technical and technological systems for housing, feeding, milking, cooling and storage of milk, manure and slurry removal and bedding for dairy cows and analysis of their properties from aspect of human work, energy, performance, investment costs, impacts on environment, welfare etc. in well-arranged form. Briefly are presented connections of these systems in framework of cross-compliance including presentation of controlled parameters. The methodological handbook is focused to agricultural entrepreneurs considering stable construction or their modernization or technical systems innovation. Also professional advisors, designers and suppliers of systems for dairy cows and cattle breeding will find there may useful information. The results are well usable in process of further education and teaching.  

VEGRICHT, J., MACHÁLEK, A., FABIÁNOVÁ, M., MILÁČEK, P., AMBROŽ, P. Inovace technických a technologických systémů pro chov dojnic. [Innovation of technical and technological systems for dairy cows breeding]. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2008. 81 s. ISBN 978-80-86884-37-0

Certifikovaná metodika Vegricht Jiří
Machálek Antonín
Fabiánová Mária
Ambrož Pavel
Modelová řešení stájí a farem pro chov dojnic 1.1.2008/108 Stáhnout soubor anotace a citace

Metodická příručka je určena pro zemědělce, poradce, projektanty a dodavatele stájí a technických systémů pro chov dojnic. V metodice  je prezentován dosavadní vývoj v chovu dojnic v ČR a současný stav z hlediska používaných technologií a pracovních postupů.V další části jsou analyzovány a hodnoceny základní technické a technologické systémy pro ustájení, krmení, dojení a skladování mléka, odklízení mrvy a kejdy a podestýlání vhodné pro chov dojnic v ČR. V navazující odborné části jsou uvedeny základní zásady pro navrhování a projektování stájí a farem pro chov dojnic, jejichž dodržení je jedním z nezbytných předpokladů pro úspěšnou realizaci a provozování stáje nebo farmy. Formou katalogových listů je prezentováno celkem 23 modelových návrhů stavebně-technického stájí a farem pro 72 – 810 dojnic, z toho 14 modelových návrhů novostaveb stájí a farem s dojením v dojírně, 5 návrhů modernizací stájí typu K 105 a K 174 a 3 návrhy novostaveb stáje s dojením v AMS.

  The catalogue represents methodological handbook for farmers, advisors, designers and suppliers of stables and technical solution for dairy cows breeding. There also is presented current development of dairy cows breeding in the Czech Republic from aspect of utilized technologies and working processes. In the next part there are analysed and assessed basic technical and technological systems for housing, feeding, milking and storage of milk, manure, slurry and littering removal suitable for dairy cows breeding in the Czech Republic. In the connecting professional part are presented basic principles for suggestion and design of stables and farms for dairy cows breeding. To maintain these principles is one of necessary assumption of successful implementation and operating of the stable or farm. In the catalogue are presented in total 23 model proposals of construction-technical design of stables and farms for 72 - 810 dairy cows in form of catalogue sheets, of which is 14 model proposals of new buildings (stable and farms) with milking in milk house, 5 proposals of stables K 105 and K 174 modernization and 3 proposals of new stables with milking in AMS.  

VEGRICHT, J., MACHÁLEK, A., FABIÁNOVÁ, M., DOLEŽAL, O., AMBROŽ, P. Modelová řešení stájí a farem pro chov dojnic. [Stables and farms modelling solution for dairy cows breeding]. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2008. 112 s. ISBN 978-80-86884-34-9

Certifikovaná metodika Syrový Otakar
Gerndtová Ilona
Holubová Věra
Kubín Karel
Novák Michal
Novotný František
Pastorek Zdeněk
Pražan Radek
Stehlíková Blanka
Technologické systémy pro obhospodařování travních porostů v podmínkách horských oblastí LFA a svažitých chráněných krajinných oblastí 1.1.2008/107 Stáhnout soubor anotace a citace

V metodické příručce jsou uvedeny soubory doporučených racionálních technologických systémů pro různé způsoby využití trvalých travních porostů v horských oblastech LFA a svažitých CHKO. Doporučení zahrnuje optimální technologické a pracovní postupy, jejich technické zabezpečení, orientační hodnoty základních exploatačních, energetických a environmentálních ukazatelů a metodiku výpočtu těchto ukazatelů.

  The methodological handbook presents complex of recommended rational technological systems for different ways of permanent grassland utilization in mountain regions LFA and slope protected natural areas. The recommendation involves optimum technological and working processes, their technical security, orientation values of basic exploitational, energy and environmental indicators as well as metodology for these indicators calculation.

SYROVÝ, O., GERNDTOVÁ, I., HOLUBOVÁ, V., KUBÍN, K., NOVÁK, M., NOVOTNÝ, F., PASTOREK, Z., PRAŽAN, R., S TEHLÍKOVÁ, B. Technologické systémy pro obhospodařování travních porostů v podmínkách horských oblastí LFA a svažitých chráněných krajinných oblastí. [Technological system for grassland cultivation under conditions of mountain areas LFA and slope protected natural areas]. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2008. 75 s. ISBN 978-80-86884-41-7

Certifikovaná metodika Skalický Jaroslav
Bradna Jiří
Pastorková Libuše
Ošetřování a skladování zrnin ve věžových a halových skladech 1.1.2008/106 Stáhnout soubor anotace a citace

Metodická příručka uvádí postupy a systémy ošetřování a  skladování zrnin ve věžových a halových skladech . Uvádí požadavky na příjmové zásobníky, dopravníky zrna, aspirační, čistící a třídící zařízení, systémy vyskladnění zrna ze zásobníků. Hodnotí kvalitu různých systémů a uvádí doporučení pro uživatele.

The guideline mentions the procedures and systems of grain treatment and storage in tower silos and indoor storehouses. It mentions as well the requirements for reception silos, grain transporters, aspiration, cleaning and sorting facilities and unloading of grain from silos. It is evaluated the quality of different systems and there are mentioned the recommendations for users. 

SKALICKÝ, J., KROUPA, P., BRADNA, J., PASTORKOVÁ, L. Ošetřování a skladování zrnin ve věžových a halových skladech. [Grain treatment and storage in tower silos and indoor storehouses]. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2008. 80 s. ISBN 978-80-86884-38-7

Certifikovaná metodika Plíva Petr
Strojní vybavení kompostovací linky : schválená metodika pro praxi 1.1.2008/105 anotace a citace

Metodika shrnuje poznatky ověřené v praxi o možnostech používání vhodných mechanizačních prostředků při provozování kompostovací jednotky do 1000 t vyrobeného kompostu za rok technologií pásových hromad na volné ploše. Metodika se podrobně věnuje optimálnímu strojnímu sestavení kompostovacích linek, s důrazem na využití spolehlivé, účinné, výkonné a investičně nenáročné kompostovací techniky. Metodika umožňuje provozovatelům kompostovacích jednotek sestavení kompletní kompostovací linky.

Methodology summarizes field tested knowledge about usage possibilities of suitable means of mechanization needed for operation of composting unit up to 1000 t of produced compost per year. The technology used for the manufacturing of compost is composting in the belt pipes at open area. Methodology in detail also attends to optimal machine compilation of composting lines and emphasizes utilization of reliable, efficient, practical and capital-intensive composting techniques. Methodology facilitates composting units+ operators to design complete composting line.

PLÍVA, P. a kol. Strojní vybavení kompostovací linky : schválená metodika pro praxi. [Machine equipment of composting line : methodology for practice]. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2008. 16 s. ISBN 978-80-86884-33-2

Certifikovaná metodika Mayer Václav
Vejchar Daniel
Pastorková Libuše
Technologické systémy skladování brambor 1.1.2008/104 Stáhnout soubor anotace a citace

Metodická příručka popisuje technologické systémy při skladování brambor, vlivy technologických linek na kvalitu a mechanické poškození brambor při skladování a jejich úpravě, energetickou náročnost různých technologických systémů naskladnění, vyskladnění, řízení klimatu a úpravy produkce při skladování a jejich energetickou i ekonomickou náročnost na základě dosavadních výsledků řešených výzkumných úkolů a nových poznatků pro praxi. Je zpracován ucelený přehled technologických systémů skladování brambor, doporučeny jsou zařízení a úpravy linek pro eliminaci vlivů jednotlivých systémů a zařízení na poškození brambor při skladování a jejich úpravě za účelem zvýšení kvality produkce. Jsou popsány praktické výsledky při zjišťování energetické a ekonomické náročnosti různých technologických systémů a typů skladů brambor.

  The methodological handbook describes technological systems for potatoes storage effects of technological lines on potato quality and their mechanical injuries during storage and treatment, energy consumption of various technological systems of loading, unloading, climate control and production adaptation within the storage period as well as their energy and economical demands on basis of current results of solved out research projects and new knowledge for practice. There also is worked-up a comprehensive overview of technological systems for potatoes storage, recommendations for devices and lines adaptations with aim to eliminate effects of particular systems and devices on potatoes injuries during storage and their adaptation focused to production quality increasing. Described further are practical results in energy and economical demands finding out of various technological systems and potatoes storage hall types.

MAYER, V., VEJCHAR, D., PASTORKOVÁ, L. Technologické systémy skladování brambor. [Technological systems of potatoes storage]. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2008. 61 s. ISBN 978-80-86884-39-4

Certifikovaná metodika Kollárová Mária
Plíva Petr
Kompostování travní hmoty z údržby trvalých travních porostů 1.1.2008/103 anotace a citace

Metodika poskytuje návod na zpracování přebytečné travní hmoty z údržby TTP technologií řízeného kompostování v pásových hromadách s důrazem na zabezpečení základních podmínek pro správný průběh kompostovacího procesu. Součástí metodiky jsou popisy různých variant kompostování travní hmoty (modelové příklady), které jsou návodem pro zemědělské podniky a další subjekty na vybudování podobného zařízení pro zpracovávání přebytečné travní hmoty.

  The methodology gives an instruction on surplus grass matter processing from permanent grassland maintenance through technology of controlled composting in belt piles with emphasis to security of basic conditions for composting process correct course. A part of the methodology are descriptions of different variants of grass matter composting (model examples) which are a guidline for agricultural enterprises and subjects to construction of similar device for surplus grass matter processing.

KOLLÁROVÁ, M., PLÍVA, P. Kompostování travní hmoty z údržby trvalých travních porostů. [Composting of grass matter from permanent grassland maintenance]. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2008. 24 s. ISBN 978-80-86884-36-3

Certifikovaná metodika Kára Jaroslav
Hutla Petr
Pastorek Zdeněk
Využití organických odpadů ze zemědělské výroby a venkovských sídel. Sběr, třídění a využití organických odpadů. Zařízení pro termické zpracování organických odpadů 1.1.2008/102 Stáhnout soubor anotace a citace

Metodická příručka je určena pro zemědělce, poradce, projektanty a dodavatele technologií a technických systémů pro zpracovaní energetické biomasy. V publikaci jsou využity výsledky výzkumných prací z projektu v oboru obnovitelných zdrojů energie a bioplynu, které se řešily ve VÚZT, v. v. i., jedna se o významnou část výzkumného záměru VÚZT, v. v. i. MZe 0002703101 a projektu NAZV MZe ,,QF3160 Výzkum nových technologických postupů pro efektivnější využití zemědělských a potravinářských odpadu" a projektu MŠMT ,,2 B06131 Nepotravinářské využití biomasy v energetice". Zároveň bylo využito zkušeností našich zahraničních partneru, zejména ze SRN, Rakouska a Holandska. V publikaci je popsána řada způsobů jak nakládat s organickými odpady v zemědělském podniku, nebo při zpracovaní biologicky rozložitelných komunálních odpadu v obcích. Jde o výrobu tuhých alternativních paliv, pyrolýzní zpracovaní biomasy a výrobu bioplynu.

  In the publication are used results of research work from projects regarding energy and biogas renewable resources solved in RIAEng., p.r.i, i.e. it is concerning of significant part of the RIAEng. p.r.i. research plan called MZE 0002703101 and of the project NAZV MZE "QF 3160 Research of new technological processes for more effective utilization of agricultural and food wastes" as well as the project "MSMT 2 B06131, "Non-food industry utilization of biomass in energy". At the some time the experiences of our foreign partners from Germany, Austria and Netherland were used. In the publication is described many methods how to handle with organic waste in agricultural enterprise or within the processing of biological degradable municipal waste in the villages. It regards production of solid alternative fuels, biomass pyrolysis processing and biogas production.    

KÁRA, J., HUTLA, P., PASTOREK, Z. Využití organických odpadů ze zemědělské výroby a venkovských sídel. Sběr, třídění a využití organických odpadů. Zařízení pro termické zpracování organických odpadů. [Utilization of organic waste from agricultural production and rural settlements. Collection, classification and utilization of organic waste. Equipment for thermal processing of organic waste]. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2008. 102 s. ISBN 978-80-86884-40-0

Certifikovaná metodika Jevič Petr
Hutla Petr
Šedivá Zdeňka
Udržitelná výroba a řízení jakosti tuhých paliv na bázi agrárních bioproduktů 1.1.2008/101 Stáhnout soubor anotace a citace

Metodická příručka je určena především pro pracovníky zemědělského poradenského systému, podnikatele, odborné a řídící pracovníky v zemědělství, producenty, zpracovatele a dodavatele biomasy a biopaliv, dodavatele strojního zařízení, provozních souborů a technologických linek pro zpracování biomasy, biologicky rozložitelných a biogenních odpadů. Zaměřuje se na postupy výroby tuhých biopaliv v různých obchodních formách z biogenních produktů a biomasy, klasifikovaných podle původu a zdroje v souladu s dosavadním stavem technické standardizace. Součástí je popis a posouzení provozně-optimální výroby v souladu se specifikacemi souvisejících technických norem a s respektováním řízení jakosti napříč celým dodavatelským řetězcem od místa původu, přes logistiku, tj. doprava, skladování, balení, manipulace, po dodání a zásobování tuhých biopaliv, včetně řízení jakosti. V návaznosti na příkladech referenčních strojních linek pro výrobu peletovaných a briketovaných paliv z dřevní, bylinné a ovocné biomasy se uvádí orientační technicko-ekonomické parametry výroby tuhých paliv ze slámy obilovin, travních porostů a energetických plodin. Všechny popisované postupy a bilance vycházejí z nutné podmínky trvalé udržitelnosti využívání vhodné tuhé biomasy pro výrobu tepla, elektrické energie, biopaliv a biokapalin. Pro dlouhodobé využívání je třeba zaručit ekologicky únosný odběr této biosuroviny.

  The methodological handbook is in particular focused to agrarian – consultancy system for workers, entrepreneurs, professional and managing workers in agriculture, producers, operators and suppliers of biomass and biofuels, suppliers of machine equipment for operational complexes as well as technological lines for biomass processing, biologically degradable and biogenic wastes. It is focused to procedures of solid biofuels productions in different trade forms classified by origin and resource in accordance with current state of technical standardization. A part of this also is description and assessment of operation – optimum production in compliance with specifications regarding technical standards and with respect to quality management throughout whole supply chain from point of origin over logistics, i.e. transport, storage, packaging, handling to delivery and supply of solid biofuels including quality management. In connection with examples of referential machine lines for pellet and briquette fuels production from wooden, herbaceous a fruit biomass the orientation technical-economical parameters of solid fuels production from cereal straw, grass crops and energy plant are presented. All described procedures and balances are based on necessary condition of suitable solid biomass utilization sustainability for production of heat, electricity, biofuels and bio-liquids. For long-time utilization is necessary to give a guarantee of ecologically friendly withdrawal of that bio-raw material.

JEVIČ, P., HUTLA, P., ŠEDIVÁ, Z. Udržitelná výroba a řízení jakosti tuhých paliv na bázi agrárních bioproduktů. [Sustainable production and solid fuels quality management on basis of agricultural bio-products]. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2008. 133 s. ISBN 978-80-86884-42-4

Certifikovaná metodika Hůla Josef
Ochrana zemědělské půdy před erozí : metodika 1.1.2007/222 anotace a citace

Metodika k určení ohroženosti půdy vodní a větrnou erozí, velikosti povrchového odtoku a navrhování protierozních opatření organizačního, agrotechnického a technického charakteru na zemědělské půdě. Erozní ohroženost se určuje univerzální rovnicí ztráty půdy, návrhové kulminační průtoky metodou CN křivek. Uvedená je i problematika větrné eroze a ochranných opatření proti ní. Metodika je určená uživatelům resp. obhospodařovatelům zemědělských pozemků a projektantům komplexních pozemkových úprav, případně samostatných projektů protierozních opatření k základní orientaci v problematice protierozní ochrany. Může sloužit i jako odborný podklad pro případné poskytovaní podpor obsažených v programech MZe a MŽP k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny resp. rozvoje venkova. Tento metodický podklad bude v nejbližší době rozšířen o využití geografických informačních systému a celostátních databází pro hodnocení erozní ohroženosti zemědělské půdy a navrhování protierozních opatření v zájmu zvýšení.

JANEČEK, M., BEČVÁŘ, M., BOHUSLÁVEK, J., DUFKOVÁ, J., DUMBROVSKÝ, M., DOSTÁL, T., HŮLA, J., JAKUBÍKOVÁ, A., KADLEC, V., KRÁSA, J., KUBÁTOVÁ, E., NOVOTNÝ, I., PODHRÁZSKÁ, J., TIPPL, M., TOMAN, F., VOPRAVIL, J., VRÁNA, K. Ochrana zemědělské půdy před erozí : metodika. [Erosion control of agricultural soils : The metodics]. VÚMOP Praha, 2007, 76 s. ISBN 987-80-254-0973-2

Certifikovaná metodika Machálek Antonín
Vegricht Jiří
Ambrož Pavel
Postup pro nastavení podtlaku při dojení vysokoužitkových dojnic : metodika pro praxi 1.1.2007/221 anotace a citace

Metodika obsahuje postup pro správné nastavení podtlaku dojicího zařízení ve stádech s vysokoužitkovými dojnicemi.

  Methodology contains procedure for correct setting of vacuum for milking device in herds with high - product dairycows.

MACHÁLEK, A., VEGRICHT, J., AMBROŽ, P., DOLEŽAL, O. Postup pro nastavení podtlaku při dojení vysokoužitkových dojnic : metodika pro praxi. [Process for underpressure set-up in high-yield dairy cows milking : methodology for practice]. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2007, metodický list 0507. 8 s. ISBN 978-80-7403-003-1


Počet nalezených publikací: 46