VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1969

 

Z – 747, 1969

HRIANKA, D.: Stanovení normativů pro výpočet potřeby mechanizačních prostředků v zemědělských podnicích.

Z – 748, 1969

KOLÁŘ, K.: Technologie dojení a ošetřování mléka.

Z – 749, 1969

SOUHRADA, J.: Technicko-ekonomický rozbor technologických linek.

Z – 750, 1969

SOUHRADA, J.: Ekonomika výroby krmiv konzervovaných v silážních věžích.

Z – 751, 1969

BLAŽEK, J.: Technologie krmení dojnic.

Z – 752, 1969

DOMANSKÝ, L.: Technologie ošetřování dojnic.

Z – 753, 1969

ZACH, M.: Výzkum vhodných orebních těles pro různé oblasti ČSSR.

Z – 754, 1969

VIŠINSKÝ, J.: Výzkum mechanizačních prostředků pro sklizeň bulev s vysokou výkonností.

Z – 755, 1969

FIŠER, Z.: Paletizace a kontejnerizace brambor.

Z – 756, 1969

DOMANSKÝ, L.: Výzkum technického řešení boxových stájí.

Z – 757, 1969

DOMANSKÝ, L.: Soustava technologií živočišné výroby pro období 1970 – 1975.

Z – 758, 1969

ŠPELINA, M.: Předpoklady využití komplexně mechanizovaných linek v zemědělském podniku v perspektivě.

Z – 759, 1969

NÁPRSTKOVÁ, V.: Technologie skladování pícnin v otevřených věžových silech.

Z – 760, 1969

SLADKÝ, V.: Sběrací vozy v technologických linkách. Systém dopravy v horských podmínkách.


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1970

 

Z – 761, 1970

SEDLÁK, J.: Výzkum technologie pěstování a sklizně brambor v horských oblastech,

Z – 762, 1970

FIŠER, Z.: Ověření a typové řešení paletizace a kontejnerizace okopanin (brambor), ovoce a zeleniny.

Z – 763, 1970

SEDLÁČEK, J.: Exploatační hodnocení parcelní mechanizace na modelu.

Z – 764, 1970

STROUHAL, E.: Výzkum řešení odlehčovacích meziskladů spolu s komplexní mechanizací překládky s cílem snížení přímé závislosti dopravy na sklizni cukrovky.

Z – 765, 1970

MALÉŘ, J., KOLÍNSKÝ, J., ČERNÝ, L.: Lisování sena a slámy.

Z – 766, 1970

STROUHAL, E.: Návrh řešení racionalizace manipulace a dopravy v článku zemědělské výroby při sklizni a posklizňové úpravě obilí.

Z – 767, 1970

ŠPELINA, M. a kol.: Souborná studie o hlavních směrech dlouhodobého rozvoje mechanizace zemědělství do roku 2000.

Z – 768, 1970

FIALA, J., JELÍNEK, A., SOUKUP, J.: Výzkum fyzikálně-mechanických vlastností objemových krmiv.

Z – 769, 1970

PREININGER, M.: Výzkum komplexní mechanizace a automatizace linek pro krmení skotu.

Z – 770, 1970

NOVOTNÝ, F., GRUND, F.: Stanovení optimální doby používání zemědělských strojů.

Z – 771, 1970

DOMANSKÝ, L.: Vyhodnocení technologické způsobilosti vybraných stájí pro skot na státním statku Bezno.

Z – 772, 1970

MALÉŘ, J.: Využití slámy.

Z – 773, 1970

STROUHAL, E.: Manipulace s materiálem a doprava v zemědělství (výhled do r. 2000).

Z – 774, 1970

FRČEK, P. Provoz linek pro sklizeň a plnění silážních věží.

Z – 775, 1970

MALÉŘ, J.: Chlazení zrna.

Z – 776, 1970

PANOCH, J.: Sběr kamene z hloubky orniční vrstvy.

Z – 777, 1970

PANOCH, J.: Návrh nejvhodnější technologie pro přepravu, překládku a rozmetání popílku.

Z – 778, 1970

HRIANKA, D.: Výzkum základních technicko-ekonomických předpokladů rozvoje zemědělské techniky. Studie o zaměření činnosti a vybavení STS mechanizačními prostředky.

Z – 779, 1970

Kvalita rozmetání tuhých průmyslových hnojiv odstředivými rozmetadly.

Z – 780, 1970

PREININGER, M. a kol.: Soustava pro komplexní mechanizaci a automatizaci zemědělské výroby pro r. 1970.

Z – 781, 1970

URBAN, A.: Průzkum o současné potřebě lidské práce na vybraném souboru JZD v řepařské a bramborářské výrobní oblasti.

Z – 782, 1970

ANDERT, A., KOSEK, J., NETÍK, O.: Studie o dlouhodobém rozvoji mechanizace zemědělství do r. 2000. Rozvoj energetické základny zemědělství.

Z – 783, 1970

HAVELEC, S.: Studie o minimalizaci zpracování půdy.

Z – 784, 1970

PÁZRAL, E.: Přehled výsledků výzkumu komplexní mechanizace stacionárních linek na stébelniny za rok 1967.

Z – 785, 1970

MIKULÍK, J.: Studie o dlouhodobém rozvoji mechanizace zemědělství (do r. 2000).

Z – 786, 1970

SEDLÁK, J.: Sklizeň, posklizňová úprava a skladování stolních brambor.

Z – 787, 1970

BLAŽEK, J.: Analýza krmných linek pro dojnice z hlediska potřeby času obsluhy pro krmení.

Z – 788, 1970

MIKEŠ, SAIDL, M.: Výzkum technologie skladování kapalných průmyslových hnojiv.

Z – 789, 1970

PANOCH, J.: Výzkum odstraňování kamenů z povrchu orniční vrstvy.

Z – 790, 1970

BLÁHA, K.: Výzkum manipulace s výkaly prasat.

Z – 791, 1970

VELEBIL, M.: Výzkum předpokladů technického zabezpečení provozu.

Z – 792, 1970

VELEBIL, M.: Výzkum předpokladů technického zabezpečení provozu bezstelivového ustájení.

Z – 793, 1970

HAVELEC, S.: Výzkum mechanizace vykládky, nakládky a vybavení skladů pro tuhá průmyslová hnojiva.

Z – 794, 1970

VELEBIL, M.: Hlavní směry řešení zemědělské investiční výstavby do r. 2000. část 6. Vývoj linek nebo systémů mechanizace na úseku velkovýrobních technologií živočišné výroby.

Z – 795, 1970

NETÍK, O.: Výzkum požadavků na traktory se zvýšenou pracovní rychlostí.

Z – 796, 1970

ŠVEC, F. Rozbor současného stavu při pěstování, sklizni a nákupu stolních brambor.. Řešení ekonomických a organizačních podmínek pro uplatnění nových pracovních postupů u stolních brambor.

Z – 797, 1970

SEDLÁČEK, J.: Výzkum optimálních meziřádkových vzdáleností hlavních zemědělských plodin v závislosti od přírodních podmínek a použití pokrokové techniky.

Z – 798, 1970

VEKRBEC, L.: Výzkum technologických linek pro výkrm prasat vlhčenými krmivy.

Z – 799, 1970

MIKULÍK, J.: Výzkum operací při sklizni plodin řezačkou.

Z – 800, 1970

SLADKÝ, V.: Systém dopravy v horských oblastech.

 

Z – 801, 1970

SEDLÁK, J.: Výzkum mechanizace posklizňové úpravy stolních brambor na zemědělských závodech.

Z – 802, 1970

KOLÁŘ, K.: Studie technologií dojení na farmách s většími počty dojnic.

Z – 803, 1970

DOMANSKÝ, L.: Výzkum technologických linek v teletnících.

Z – 804, 1970

VENKRBEC, L.: Technika a technologie dávkového krmení prasat suchými krmivy.

Z – 805, 1970

KVĚTOŇ, J.: Využití rychlokamery v zemědělské technice.

Z – 806, 1970

MIKULÍK, J.: Výzkum technologie sklizně pícnin a organizace krmivové základny ve vztahu ke způsobu konzervace. Výzkum technických principů, umocňujících snížení polních ztrát při sběru zavadlých pícnin a snížení poruchovosti řezaček.

Z – 807, 1970

MALÉŘ, J.: Koncepce mechanizace obilovin do r. 1985. Sklizeň – posklizňové ošetřování a skladování – výroba osiv.

Z – 808, 1970

SOUHRADA, J.: Zavádění nového systému prací s krmivy pro skot do provozu zemědělských podniků.

Z – 809, 1970

BLAŽEK, J.: Vliv technických a technologických úprav krmných linek pro dojnice na potřebu času obsluhy pro krmení.

Z – 810, 1970

VELEBIL, M., VENKRBEC, L.: Koncepce rozvoje technologie a techniky v období 1971 – 1985. a) v chovu skotu, b) v chovu prasat.

Z – 811, 1970

BRABEC, M.: Výsledky provozu bubnových sušáren v zemědělských podnicích v ČSR v r. 1969.

Z – 812, 1970

BRABEC, M.: Některé poznatky při sušení zemědělských materiálů.

Z – 813, 1970

NETÍK, O.: Vliv svahu na potřebu energie a výkon agregátu.

Z – 814, 1970

ANDERT, A.: Zjištění energetické potřeby a návrh energetických zdrojů v živočišné výrobě (Výroba masa a mléka).

Z – 815, 1970

BLAŽEK, J., FIŠER, Z., MAŠKOVÁ, H.: Hermetická senážní věž s vnitřním plněním a vrchním odběrem.

Z – 816, 1970

MYŠÁK, J.: Výzkum velkokapacitních sklízečů cukrovky.

Z – 817, 1970

VIŠINSKÝ, J.: Výzkum ekonomických a organizačních podmínek při uplatnění komplexně mechanizovaných linek pro sklizeň, dopravu a přejímku bulev.

Z – 818, 1970

HAVELÍK, J.: Racionalizace manipulace a skladování průmyslových krmiv v zemědělském závodě v závislosti na řešení technologie živočišné výroby a ve vazbě na způsob dodávek z krmivářských závodů.

 

Z – 819, 1970

SAIDL, M.: Doprava, překládka a rozmetání tuhých průmyslových hnojiv.

Z – 820, 1970

MALÉŘ, J., STROUHAL, E., HAVELÍK, J.: Návrh řešení racionalizace manipulace a dopravy v článku zemědělské výroby při sklizni a posklizňové úpravě obilí při zásobování krmivy v zemědělském závodě.

Z – 821, 1970

HAVELÍK, J.: Výzkum nových technologických postupů při konzervaci pícnin silážováním.

Z – 822, 1970

MAŠKOVÁ, H.: Výzkum konzervace pícnin ve věžích se střední úhozovou šachtou.

Z – 823, 1970

KVĚTOŇ, J.: Tlaky a teploty v senážní věži.

Z – 824, 1970

PANOCH, J.: Vyřešení komplexní technologie manipulace s popelem po využití v zemědělství.

Z – 825, 1970

PREININGER, M.: Komplexní mechanizace velkovýrobní linky pro sklizeň, dopravu, přejímku a skladování cukrovky.

Z – 826, 1970

MIKULÍK, J.: Rozbor využití obraceče shrnovače píce HEUREX S.

Z – 827, 1970

STROUHAL, E.: Ekonomická a exploatační studie hospodářského vozu třídy nosnosti 0.8 – 1t.

Z – 828, 1970

ŠPELINA, M.: Rozbor vybavení zemědělských podniků, zjištění potřebných investic, potřeby hlavních strojů a potřeby pracovníků při určitém zaměření výroby

Z – 829, 1970

ŠPELINA, M.: Ekonomické hodnocení účinků zemědělské techniky.

Z – 830, 1970

ŠPELINA, M.: Výzkum vlivu techniky na technologii a organizaci zemědělské výroby.

Z – 831, 1970

MALÉŘ, J.: Drcení slámy nesenými drtiči na sklízecí mlátičce.

Z – 832, 1970

MALÉŘ, J.: Rozpracování technologie a komplexu strojů třífázové sklizně zrnin.

Z – 833, 1970

FLEISCHMANN, Z.: Stanovení základních charakteristik provozní spolehlivosti vybraných zemědělských strojů.

Z – 834, 1970

KOSEK, J.: Výzkum snímačů signalizačních a kontrolních prvků pro automatizaci zemědělských procesů.

Z – 835, 1970

VEGRICHT, J.: Ověřování krmné linky VÚZT s dávkovacím zásobníkem.

Z – 836, 1970

PÁZRAL, E.: Příprava a ověření podkladů pro samočinné ovládání a regulaci.

Z – 837, 1970

GRUND, F.: Výzkum životnosti technické spolehlivosti, udržování a oprav zemědělských strojů.

Z – 838, 1970

ŠPELINA, M.: Návrh vybavení polní výroby státního statku Rakovník, n.p. mechanizačními prostředky.

Z – 839, 1970

ŠPELINA, M.: Stanovení zdůvodněné potřeby mechanizačních prostředků pro polní výrobu a navazující články vnitrostatkové výroby zemědělských podniků v ČSSR.

Z – 840, 1970

ANDERT, A.: Další upřesnění pohybu traktoru a ostatních energetických měničů v terénu.

Z – 841, 1970

BRABEC, M.: Výzkum technologie sušení zemědělských produktů.

Z – 842, 1970

HAŠ, S.: Užití elektrické energie pro předseťovou úpravu semen.

Z – 843, 1970

HAVELEC, S.: Propracování technologie rotačního zpracování půdy.


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1971

 

Z – 844, 1971

MIKULÍK, J., KLEINOVÁ: Polně-laboratorní zkoušky samochodného žacího mačkače.

Z – 845, 1971

MIKULÍK, J., KLEINOVÁ: Polně-laboratorní zkoušky samochodné řezačky E – 280.

Z – 846, 1971

STROUHAL, E.: Výzkum ekonomických a provozních parametrů dopravních prostředků a požadavků na zemědělské cesty.

Z – 847, 1971

SEDLÁČEK, J.: Návrh soustavy strojů pro mechanizaci prací ve šlechtění a polním

pokusnictví u obilovin, luskovin, pícnin, brambor a cukrovky.

Z – 848, 1971

BRABEC, M.: Výzkum technologie sušení zemědělských produktů.

Z – 849, 1971

ŠPELINA, M.: Návrh vybavení polní výroby JZD „Nástup“ v Brništi mechanizačními prostředky.

Z – 850, 1971

SLADKÝ, V.: Mechanizace manipulace s materiálem v nevěžových skladech objemových hmot. (Halový seník s mostovým drapákovým jeřábem – systém Sedmihorky).

Z – 851, 1971

KOLÁŘ, K.: Způsoby zjišťování množství nadojeného mléka.

Z – 852, 1971

PAWLICA, R.: Sušení obilí na sušárně BS – 6. (část I – zpráva ze zkoušky v r. 1970)

Z – 853, 1971

SEDLÁK, J.: Návrh pracovních postupů a koncepční záměr vzorových závodů pro výrobu stolních a sadbových brambor a jejich ošetřování.

Z – 854, 1971

SLÁMA, J.: Využití poznatků výpočetní techniky pro registraci měřených hodnot číslicovým údajem.

Z – 855, 1971

ŠPELINA, M.: Návrh vybavení polní výroby státního statku Jesenice mechanizačními prostředky.

Z – 856, 1971

STROUHAL, E.: Agrotechnický požadavek na zemědělský nákladní automobil včetně účelových nástaveb.

Z – 857, 1971

KOLÁŘ, K.: Výzkum technologických postupů pro řešení komplexní mechanizace při chovu skotu.

Z – 858, 1971

STROUHAL, E.: Koncepce rozvoje zemědělské dopravy do r. 1985 s výhledem na období další.

Z – 859, 1971

SAIDL, M.: Technicko-ekonomické zhodnocení přepravníku kapalného čpavku CN – 22 – ČP. Podklad pro schvalovací řízení prototypu.

Z – 860, 1971

ANDERT, A., KOSEK, J.: Výzkum optimální potřeby energie v zemědělském výrobním procesu.

Z – 861, 1971

ŠPELINA, M.: Metodika vypracování prognózy rozvoje mechanizace čs. zemědělství na období do r. 1985 (v souladu s plánem práce Stálé pracovní skupiny pro mechanizaci zemědělství RVHP na rok 1971).

Z – 862, 1971

HAŠ, S.: Výzkum elektrizace výrobních procesů v zemědělství.

Z – 863, 1971

KVĚTOŇ, J.: Výzkum experimentálních metod v zemědělské technice.

Z – 864, 1971

VIŠINSKÝ, J.: Technicko-ekonomické zhodnocení specializace výroby stolních brambor v modelovém závodě JZD Brtnice.

Z – 865, 1971

FIALA, J.: Modelování v zemědělské technice.

Z – 866, 1971

FIALA, J.: Výzkum agrofyzikálních procesů a vlastností obilovin a pícnin při jejich zpracování a konzervaci.

Z – 867, 1971

HRIANKA, D., KABELKOVÁ, R.: Prognóza zemědělství a potravinářského průmyslu do r. 1990.

Z – 868, 1971

KVĚTOŇ, J.: Výzkum měřících metod v zemědělské technice.

Z – 869, 1971

PICK, E., ŠPELINA, M.: Soustava pro komplexní mechanizaci čs. zemědělství na období 1980 – 1985 z hlediska struktury základních parametrů a orientačních potřeb. Současná úroveň. Využití.

Z – 870, 1971

HAVELEC, S., SAIDL, M., BLÁHA, K.: Soustava pro komplexní mechanizaci čs. zemědělství na období 1980 – 1985 z hlediska struktury základních parametrů a orientačních potřeb. Zpracování půdy. Hnojení.

Z – 871, 1971

MALÉŘ, J., MIKULÍK, J.: Soustava pro komplexní mechanizaci čs. zemědělství na období 1980 – 1985 z hlediska struktury základních parametrů a orientačních potřeb. Obiloviny. Pícniny.

Z – 872, 1971

SEDLÁK, J., MYŠÁK, J.: Soustava pro komplexní mechanizaci čs. zemědělství na období 1980 – 1985 z hlediska struktury základních parametrů a orientačních potřeb. Brambory. Cukrovka.

Z – 873, 1971

BRABEC, M.: Soustava pro komplexní mechanizaci čs. zemědělství na období 1980 – 1985 z hlediska struktury základních parametrů a orientačních potřeb. Sušárenství.

Z – 874, 1971

KOLÁŘ, K., VENKRBEC, L.: Soustava pro komplexní mechanizaci čs. zemědělství na období 1980 – 1985 z hlediska struktury základních parametrů a orientačních potřeb. Skot. Prasata.

Z – 875, 1971

STROUHAL, E.: Soustava pro komplexní mechanizaci čs. zemědělství na období 1980 – 1985 z hlediska struktury základních parametrů a orientačních potřeb. Doprava.

Z – 876, 1971

KOSEK, J.: Soustava pro komplexní mechanizaci čs. zemědělství na období 1980 – 1985 z hlediska struktury základních parametrů a orientačních potřeb. Energetika.

 

Z – 877, 1971

URBAN, A.: Soustava pro komplexní mechanizaci čs. zemědělství na období 1980 – 1985 z hlediska struktury základních parametrů a orientačních potřeb. Seznam strojů.

Z – 878, 1971

STROUHAL, E.: ATP na lehký osobní automobil. Agrotechnický požadavek na lehký osobní a užitkový automobil pro zemědělství ev. i lesnictví.

Z – 879, 1971

HRIANKA, D.: Výzkum nadpodnikových forem využití strojních linek.

Z – 880, 1971

MALÉŘ, J.: Modernizace sklízecí mlátičky SK 4.

Z – 881, 1971

VENKRBEC, L.: Srovnání technických a provozně-ekonomických ukazatelů mechanizačních prostředků pro dávkové krmení prasat průmyslovými krmivy.

Z – 882, 1971

KOLÍNSKÝ, J.: Přesné setí obilovin v podmínkách ČSR.

Z – 883, 1971

HAVELEC, S.: Výzkum technologických parametrů pluhů pro různé podmínky.

Z – 884, 1971

SOUHRADA, J.: Vliv faktorů včasnosti na hodnocení mechanizačních prostředků.

Z – 885, 1971

FIALA, J.: Matematické metody v zemědělské technice.

Z – 886, 1971

FIŠER, Z.: Doprava sadby a plnění sazečů brambor.

Z – 887, 1971

FLEISCHMANN, Z.: Charakteristiky opravitelnosti zemědělských strojů.

Z – 888, 1971

SVOBODOVÁ, H.: Stínění a ochlazování skleníků.

Z – 889, 1971

MIKULÍK, J.: Výzkum práce žacích mačkačů při přípravě píce ke sběru v zavadlém stavu.

Z – 890, 1971

GRUND, F.: Jednorázové šetření v oblasti údržby strojů v zemědělství.

 


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1972

 

Z – 891, 1972

SAIDL, M.: Mechanizace pracovních postupů zásobování letadel tuhými průmyslovými hnojivy.

Z – 892, 1972

ANDERT, A.: Optimální výkonnost daného výrobku neb typu mobilních a stacionárních agregátů a energetika agregátů pro sklizeň obilovin.

Z – 893, 1972

KOLÁŘ, K.: Hodnocení technologických linek a zařízení na experimentální farmě Chotětov.

Z – 894, 1972

KOUTNÝ, M.: Chlazení zrna v kovovém buňkovém skladu kompresorovým chladícím zařízením jako metoda krátkodobé konzervace.

Z – 895, 1972

BLAŽEK, J. a kol.: Koncepce rozvoje konzervace pícnin.

Z – 896, 1972

ANDERT, A.: Metoda matematického rozboru vztahů mezi proměnným měrným odporem a spotřebou práce na objemovou jednotku opracování hmoty. Výzkum racionálního využití všech forem energie.

Z – 897, 1972

VIŠINSKÝ, J.: Komplexní mechanizace a optimalizace výroby brambor ve velkovýrobních podmínkách.

Z – 898, 1972

SEDLÁK, J.: Návrh koncepce výroby brambor v ČSSR z hlediska organizace a mechanizace.

Z – 899, 1972

POLENDA, J.: Technicko-ekonomický rozbor různých variant sklizně a posklizňové úpravy brambor v modelovém podniku JZD Brtnice.

Z – 900, 1972

MYŠÁK, J.: Výzkum technologie sklizně krmné řepy.

Z – 901, 1972

MYŠÁK, J.: Výzkum meziřádkové vzdálenosti cukrovky.

Z – 902, 1972

VORLÍČEK, J.: Možnosti využití analogové výpočetní techniky v zemědělském výzkumu.

Z – 903, 1972

PAWLICA, R.: Sušení zrna přímým a nepřímým ohřevem.

Z – 904, 1972

DOMANSKÝ, L.: Experimentální stáj pro 500 dojnic včetně skladovacích prostorů se strojními linkami předpokládanými v koncepci.

Z – 905, 1972

MALÉŘ, J.: Regulace pracovní rychlosti podle indikovaných ztrát zrna u sklízecích mlátiček.

Z – 906, 1972

URBAN, A.: Rejstřík mechanizačních prostředků a kmenové stavy do r. 1990.

Z – 907, 1972

URBAN, A.: Mezinárodní soustava pro komplexní mechanizaci výroby po r. 1970.

Z – 908, 1972

KOLÍNSKÝ, J.: Manipulace s osivem obilovin v materiálovém toku.

Z – 909, 1972

HAŠ, S., FIALA, J.: Prognóza rozvoje vědy a techniky odvětví zemědělské techniky.

Z – 910, 1972

STROUHAL, E.: Stanovení optimální skladby dopravních prostředků.

Z – 911, 1972

STROUHAL, E.: Nové technické a exploatační prvky dopravních prostředků.

Z – 912, 1972

STROUHAL, E.: Výzkum a ověření nových přepravních jednotek dle zahraničních systémů.

Z – 913, 1972

STROUHAL, E.: Racionalizace dopravy a manipulace.

Z – 914, 1972

SLÁMA, J.: Tenzometrické dynamické měření tyče torzního stabilizátoru návěsu NK 32.122.02

Z – 915, 1972

PICK, E.: Automatizace pracovních procesů v zemědělství.

Z – 916, 1972

PICK, E.: Základní problémy zemědělské techniky.

Z – 917, 1972

PICK, E.: Perspektivní směry mechanizace zemědělské výroby.

Z – 918, 1972

DOMANSKÝ, L. a kol.: Projektová studie kravína pro 800 kusů dojnic (horská a podhorská oblast).

Z – 919, 1972

KOSEK, J. Rozvoj energetické základny zemědělství.

Z – 920, 1972

ANDERT, A., JANEČEK, A.: Metoda fyzikálně-technického rozboru nalezení optimálních parametrů.

Z – 921, 1972

KOSEK, J.: Zvyšování výkonnosti mobilních energetických prostředků – výkonné kolové traktory v zemědělství.

Z – 922, 1972

NETÍK, O.: Speciální energetické jednotky pro mobilní zemědělské mechanizační prostředky. Předpoklady pro ekonomické používání samochodných strojů v zemědělském provozu.

Z – 923, 1972

SEDLÁČEK, J.: Technické podmínky pro velikost, tvar a uspořádání pokusných dílců a koncepce pokusů s ohledem na mechanizaci prací v polním pokusnictví obilovin a cukrovky.

Z – 924, 1972

KOSEK, J.: Stavebnicově unifikovaná soustava mobilních energetických prostředků výkonové třídy 150 – 180k.

Z – 925, 1972

ANDERT, A.: Bližší směrnice pro posouzení hospodárnosti používání nových forem energie a měničů.

Z – 926, 1972

BRABEC, M.: Výstavba a provoz podhorské sušárny pícnin se současnou výrobou tvarovaných krmiv.

Z – 927, 1972

MALÉŘ, J.: Drcení slámy na sklízecích mlátičkách nesenými drtiči.

Z – 928, 1972

ŠPELINA, M.: Základní materiály pro vypracování prognóz rozvoje mechanizace zemědělské výroby členských států RVHP.

Z – 929, 1972

URBAN, A.: Rejstřík karet mechanizačních prostředků tříděný podle ISO.

Z – 930, 1972

PICK E.: Automatická regulace pracovní rychlosti sklízecí mlátičky v závislosti na průchodnosti.

Z – 931, 1972

KOLÍNSKÝ, J.: Přesné setí obilovin v podmínkách ČSR.

Z – 932, 1972

Průzkum dynamiky nákladů na udržování traktorů.

Z – 933, 1972

FLEISCHMANN, Z.: Provozní spolehlivost sazečů a sklízečů.

Z – 934, 1972

HRIANKA, D.: Posouzení výhodnosti soustředění strojů.

Z – 935, 1972

SOUHRADA, J.: Substituce živé práce prací zhmotnělou při chovu dojnic.

Z – 936, 1972

ŠPELINA, M.: Výzkum uplatnění strojních linek obsluhovaných minimálním počtem pracovních sil v RV zemědělského podniku.

Z – 937, 1972

ŠPELINA, M.: Stanovení optimální potřeby strojů v zemědělských podnicích pro 6. pětiletku v ČSSR.

Z – 938, 1972

SEDLÁK, J.: Výběr zemědělských podniků pro specializaci výroby brambor v ČSR.

Z – 939, 1972

HAŠ, S.: Agrofyzika materiálů a procesů.

Z – 940, 1972

HAVELEC, S.: Výzkum techniky a technologie při minimálním zpracování půdy.

Z – 941, 1972

BLAŽEK, J.: Výsledky ověřování nových krmných linek pro skot a nových prvků pro teplo linky.

Z – 942, 1972

FIŠER, Z.: Technologické postupy pro manipulaci stolních a sadbových brambor, včetně manipulačních metod při skladových operacích.

Z – 943, 1972

MIKULÍK, J.: Výzkum technicko-ekonomických parametrů a rozsahu použitelnosti stacionární řezačkové linky v návaznosti na sběrací návěsy.

Z – 944, 1972

MIKULÍK, J.: Výzkum a sledování věžových seníků ve stávajících podmínkách zemědělské praxe.

Z – 945, 1972

FIŠER, Z.: Technologické postupy pro manipulaci stolních a sadbových brambor, včetně manipulačních metod při skladových operacích.

Z – 946, 1972

MIKULÍK, J.: Některé poznatky v problematice přípravy píce ke sběru v zavadlém stavu žacími mačkači.

Z – 947, 1972

CEMPÍREK, B.: Tendence u vybraných skupin mechanizačních prostředků v kapitalistických státech.

Z – 948, 1972

CEMPÍREK, B.: Perspektivní tendence v oblasti mechanizace zemědělství.

Z – 949, 1972

FIALA, J., JELÍNEK, A.: Agrofyzikální vlastnosti statkových krmiv.

 

Z – 950, 1972

ANDERT, A.: Určení vztahů mezi dodávanou energií a intenzitou polní výroby ve speciálních úkonech spojených se sklizní a dopravou produktů rostlinné výroby.

Z – 951, 1972

SAIDL, M.: Racionalizace pracovních postupů hnojení kapalným čpavkem.

Z – 952, 1972

PANOCH, J.: Zúrodnění kamenitých půd.

Z – 953, 1972

DOMANSKÝ, L.: Modernizace technologických linek ve stájích pro dojnice.

Z – 954, 1972

PÁZRAL, E.: Automatická regulace hmotnostního průtoku u dávkovacích dopravníků.

Z – 955, 1972

SLADKÝ, V.: Výzkum řezacích a dávkovacích orgánů v linkách plnění a vyprazdňování nevěžových skladů objemových hmot.

Z – 956, 1972

SLADKÝ, V.: Ekonomické porovnání hlavních typů skladů objemových hmot.

Z – 957, 1972

SEDLÁK, J.: Návrh technologie výroby a úpravy brambor podle užitkových směrů.

Z – 958, 1972

MYŠÁK, J.: Mechanizace pěstování a sklizně cukrovky a krmné řepy ke krmným účelům.

Z – 959, 1972

HAŠ, S.: Intenzifikace sušení zemědělských produktů aplikací mikrovlnné energie.

Z – 960, 1972

VENKRBEC, L.: Hodnocení technologických a technických principů a zařízení pro chov a výkrm prasat v klecích.

Z – 961, 1972

VENKRBEC, L., KOLÁŘ, K.: Návrh specializace živočišné výroby z hlediska mechanizace pro kooperační seskupení – část 2 – prasata.

Z – 962, 1972

HAVELÍK, J.: Strojní linky na zpracování skrojků bulev cukrovky a krmné řepy.

Z – 963, 1972

VELEBIL, M.: Poznatky z ověřování způsobů čerpání a skladování výkalů.

Z – 964, 1972

FIALA, J.: Metodické práce koordinačního střediska pro mechanizaci zemědělství členských států RVHP za r. 1972.


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1973

 

Z – 965, 1973

PÁZRAL, E.: Energetické měření modelu stacionární řezačky SŘ – 350 a funkční zkoušky automatického ovládání vkladače.

Z – 966, 1973

SEDLÁČEK, J.: Zpráva o zkouškách laboratorního třídiče brambor LTB – 20 vyvinutého UD Stránčičce.

Z – 967, 1973

BRABEC, M.: Výzkum horkovzdušného sušení skrojků cukrovky a cukrovky ke krmným účelům.

Z – 968, 1973

ŠPELINA, M.: Prognóza rozvoje vědeckého výzkumu zemědělské techniky pro období do r. 1990.

Z – 969, 1973

BLÁHA, K.: Návrh technologických linek zpracování a aplikace výkalů prasat.

Z – 970, 1973

PAWLICA, R.: Sušení obilí na sušárně BS 6 – část II.

Z – 971, 1973

KOUTNÝ, M.: O možnostech využití kapalného dusíku ke chlazení zrna.

Z – 972, 1973

STROUHAL, E.: Požadavky na rozhodující dopravní prostředky.

Z – 973, 1973

MIKULÍK, J.: Ověření vhodnosti použití protiběžného žacího ústrojí u samojízdného žacího mačkače E – 301 v podmínkách podhorských oblastí ČSR.

Z – 974, 1973

ŠPELINA, M.: Výzkum využití strojních linek v zemědělském podniku.

Z – 975, 1973

PAWLICA, R.: Optimalizace procesu sušení zrna na bubnové sušárně BS – 6.

Z – 976, 1973

SEDLÁK, J.: Vyřešení technologie sklizně, posklizňové úpravy, manipulace a dopravy brambor.

Z – 977, 1973

MYŠÁK, J.: Výzkum mechanizované sklizně krmné cukrovky a krmné řepy ke krmným účelům.

Z – 978, 1973

ŠPELINA, M.: Výpočet optimální potřeby strojního a traktorového parku v ČSSR pro šestou pětiletku (1976 – 1980).

Z – 979, 1973

STROUHAL, E.: Požadavky na rozhodující dopravní prostředky (ATP).

Z – 980, 1973

MYŠÁK, J.: Technika sklizně a krmení krmné cukrovky a krmné řepy.

Z – 981, 1973

MYŠÁK, J.: Agrotechnické požadavky na stroje pro pěstování a sklizeň cukrovky a krmné řepy.

Z – 982, 1973

BRABEC, M.: Požadavky na stroje v sušárenství. Agrotechnické požadavky za část 87 – sušárenství čs. soustavy strojů.

Z – 983, 1973

ZELENKA, MLČOCH: Obecné tendence vývoje mechanizace zemědělství. Současné a perspektivní tendence v oblasti zemědělství evropských států a USA a jejich vliv na zemědělskou techniku.

Z – 984, 1973

MALÉŘ, J.: Agrotechnické požadavky na stroje a zařízení ke sklizni , posklizňové ošetřování a skladování obilovin.

Z – 985, 1973

SEDLÁK, J.: Agrotechnické požadavky pro mechanizační prostředky k pěstování, sklizni, posklizňové úpravě a skladování brambor.

Z – 986, 1973

MIKULÍK, J.: Agrotechnické požadavky na stroje pro sklizeň pícnin.

Z – 987, 1973

HAVELEC, S.: Agrotechnické požadavky na mechanizační prostředky pro přípravu půdy.

Z – 988, 1973

MAREŠ, Z.: Nové technické a exploatační prvky dopravních prostředků.

Z – 989, 1973

MAREŠ, Z.: Stanovení výchozích parametrů pro volbu příjmových kapacit skladovacích prostorů a matematické formulace problémů.

Z – 990, 1973

SLADKÝ, V.: Analýza dopravních problémů při sklizni slámy.

Z – 991, 1973

KOSEK, J.: Koncepce rozvoje mobilních energetických prostředků do r. 1980.

Z – 992, 1973

KOLÁŘ, K.: Zootechnické požadavky na stroje a zařízení pro chov skotu.

Z – 993, 1973

ANDERT, A.: Matematický model mobilního prostředku.

Z – 994, 1973

ANDERT, A.: Teoretické podklady k perspektivnímu vývoji energie v zemědělské výrobě.

Z – 995, 1973

ANDERT, A.: Matematické modelování.

Z – 996, 1973

ANDERT, A.:Matematický model sklizně cukrovky.

Z – 997, 1973

VELEBIL, M.: Zpráva pro průběžné oponentní řízení samostatného hlavního úkolu „Mechanizace velkovýrobních forem chovu skotu“.

Z – 998, 1973

PICK, E.: Regulace rychlosti sklízecí mlátičky.

Z – 999, 1973

ŠPELINA, M.: Výpočet optimální potřeby strojního a traktorového parku v ČSSR pro 6. pětiletku (1976 – 1980).

Z – 1000, 1973

SLADKÝ, V.: Mechanizace manipulace s materiálem v nevěžových skladech objemových hmot.

Z – 1001, 1973

KOLÍNSKÝ, J.: Přesné setí obilovin v podmínkách ČSR.

Z – 1002, 1973

FIŠER, Z.: Progresivní manipulační metody při dopravě a skladování s ohledem na perspektivní technologie.

 

 

Z – 1003, 1973

FIŠER, Z.: Výzkum problematiky manipulace a dopravy při plnění sázečů, sklizni a skladování brambor.

Z – 1004, 1973

ŠPELINA, M.: Metodika pro výpočet strojů v kooperačním seskupení zemědělských podniků.

Z – 1005, 1973

HRIANKA, D.: Rámcové zásady pro řízení soustředěné zemědělské techniky v zemědělském podniku.

Z – 1006, 1973

SAIDL, M.: Stanovení podmínek použití strojů pro ochranu rostlin k hnojení kapalnými hnojivy.

Z – 1007, 1973

HRIANKA, D.: Řízení mechanizace v kooperaci zemědělských podniků.

Z – 1008, 1973

FIALA, J., JELÍNEK, A.: Agrofyzikální vlastnosti statkových hnojiv.

Z – 1009, 1973

BARTOLOMĚJEV, A.: Požadavky zemědělské dopravy na polní cesty.

Z – 1010, 1973

VENKRBEC, L.: Zootechnické požadavky na stroje a zařízení pro chov a výkrm prasat.

Z – 1011, 1973

SEDLÁK, J.: Rozdružování brambor, hrud a kamenů.

Z – 1012, 1973

ŠPELINA, M.: Soubor podkladů pro řešení dílčí problematiky státního úkolu P-04-124-016.

Z – 1013, 1973

KOSEK, J.: Rozvoj používání jednotlivých druhů paliv a energie v zemědělské výrobě do r. 1980.

Z – 1014, 1973

KŘÍŽOVÁ, L.: Vliv účinků magnetického pole na růst rostlin.

Z – 1015, 1973

KOSEK, J.: Traktory pro meziřádkové zpracování půdy. Orba výkonnými traktory.

Z – 1016, 1973

SEDLÁK, J. a kol.: Prognóza technologií, strojů a zařízení pro rostlinnou a živočišnou výrobu.

Z – 1017, 1973

DOMANSKÝ, L.: Zpráva k průběžnému řízení úkolu ZT – 0 – 4.

Z – 1018, 1973

PANOCH, J.: Ověření melioračních technologií a mechanismů z hlediska tvorby účelové soustavy hospodaření na těžkých půdách.

Z – 1019, 1973

PANOCH, J.: Zúrodnění kamenitých půd.

Z – 1020, 1973

HAVLÍČEK, J.: Výzkum technického využití vybraných zemědělských strojů.

Z – 1021, 1973

PÁZRAL, E.: Automatizační prostředky linek se stacionární řezačkou.

Z – 1022, 1973

MALÉŘ, J.: Regulace optimální výkonnosti sklízecí mlátičky.

Z – 1023, 1973

KROUPA, P.: Ošetřování zrna ve vyrovnávacích zásobnících.

Z – 1024, 1973

KOSEK, J.: ATP na mobilní energetické prostředky 80 – 100K a 200K.

Z – 1025, 1973

JELÍNKOVÁ, H.: Úprava zdrojů pro ozařování rostlin ve sklenících.

Z – 1026, 1973

VIŠINSKÝ, J.: Ekonomika výroby brambor v modelovém závodě JZD Brtnice a posklizňové úpravy a skladování ve vybraných podnicích.

Z – 1027, 1973

MAŠKOVÁ, H.: Vliv druhotné fermentace na kvalitu siláží a senáží.

Z – 1028, 1973

HAVELÍK, J.: Technologie konzervace statkových krmiv.

Z – 1029, 1973

KOLÍN, H.: Metodika stanovení kmenových stavů mechanizačních prostředků pro období 1975 – 1990.

Z – 1030, 1973

SOUHRADA, J.: Výzkum včasnosti provádění sklizňových prací a jejího vlivu na využití strojů.

Z – 1031, 1973

SOUHRADA, J.: Metodika sestavení a hodnocení provozně-organizačních a investičních záměrů v investiční výstavbě v zemědělských podnicích na úseku chovu skotu.

Z – 1032, 1973

KOSEK, J.: Bilance spotřeby paliv a energie do r. 1980.

Z – 1033, 1973

FLEISCHMANN, Z.: Provozní spolehlivost jednoosých sběracích přívěsů HORAL.

Z – 1034, 1973

MLČOCH, L.: Literární studie o použití chladu v zemědělství ke konzervaci.

Z – 1035, 1973

NETÍK, O.: Vliv koncentrace a specializace na využití traktorů a samochodných strojů.

Z – 1036, 1973

SAIDL, M.: Agrotechnické požadavky na mechanizační prostředky pro hnojení.

Z – 1037, 1973

CHALUPA, M.:  Pracovní postupy v teletnících.

Z – 1038, 1973

VELEBIL, M.: Metody zjišťování fyzikálních vlastností výkalů.

Z – 1039, 1973

SEDLÁČEK, J.: Technické podmínky pro velikost, tvar a uspořádání pokusných dílců a koncepce pokusů s ohledem na mechanizaci prací. II. část: brambory, luskoviny, pícniny.

Z – 1040, 1973

VORLÍČEK, J.: Funkční rozbor dopravy materiálu shrnovací deskou a otáčivým ramenem.

Z – 1041, 1973

ŠPELINA, M.: Hlavní zásady technické politiky v zemědělství.

Z – 1042, 1973

FIALA, J.: Metodické práce koordinačního střediska pro mechanizaci zemědělství členských států RVHP za rok 1973.

Z – 1043, 1973

DOMANSKÝ, L.: Závěrečná zpráva za hodnocení ověřování provozu experimentální modernizace stájí pro farmu Košetice.


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1974

 

Z – 1044, 1974

SEDLÁČEK, J.: Soustava strojů pro šlechtění obilovin a pokusy s obilovinami.

Z – 1045, 1974

STROUHAL, E.: Racionalizace dopravy a manipulace.

Z – 1046, 1974

BRABEC, M.: Zpracovatelské středisko zemědělských produktů bramborářské výrobní oblasti.

Z – 1047, 1974

MIKULÍK, J.: Výzkum technicko-ekonomických parametrů o rozsahu použitelnosti stacionární řezačkové linky v návaznosti na sběrací vozy.

Z – 1048, 1974

FIALA, J.: Základní problémy zemědělské techniky.

Z – 1049, 1974

VIŠINSKÝ, J.: Komplexní mechanizace optimalizace výroby tržních brambor ve velkovýrobních podmínkách.

Z – 1050, 1974

PICK, E.: Automatizace pracovních procesů v zemědělství.

Z – 1051, 1974

HAŠ, S.: Agrofyzika materiálů a procesů.

Z – 1052, 1974

STROUHAL, E.: Prognóza rozvoje zemědělské dopravy na údobí do r. 1990 – 2000.

Z – 1053, 1974

KOSEK, J.: Rozvoj energetické základny zemědělství.

Z – 1054, 1974

BRABEC, M.: Požadavky na vybrané výrobní postupy linky a mechanizační prostředky hlavních odvětví polní výroby.

Z – 1055, 1974

KABELKOVÁ, R.: Perspektivní směry mechanizace zemědělské výroby.

Z – 1056, 1974

NOVOTNÝ, F.: Obecné zákonitosti procesu porušování a ekonomického znehodnocování zemědělské techniky

Z – 1057, 1974

ŠPELINA, M., HRIANKA, D.: Prognózy rozvoje mechanizace československého zemědělství do r. 2000 a stanovení optimálních forem reprodukce strojně – traktorového parku v páté a šesté pětiletce.

Z – 1058, 1974

MALÉŘ, J.: Prognóza setí, sklizně, posklizňového ošetřování, skladování zrna a úklidu slámy.

Z – 1059, 1974

MYŠÁK, J.: Prognóza rozvoje mechanizace výrobních procesů průmyslové cukrovky, krmné cukrovky a krmné řepy do r. 2000 v ČSSR.

Z – 1060, 1974

MAŠKOVÁ, H., THÉR, M., ČEŠKA: Poškozování obilního zrna teplem a mechanickým působením.

Z – 1061, 1974

BLAŽEK, J.: Krmná linka pro skot s pojízdnými nadžlabovými dopravníky.

Z – 1062, 1974

VELEBIL, M. a kol.: Prognóza rozvoje výrobních a pracovních postupů v chovu skotu.

Z – 1063, 1974

VENKRBEC, L.: Prognóza rozvoje technologií a mechanizace pracovních postupů při chovu a výkrmu prasat na období do r. 1990 a 2000.

Z – 1064, 1974

BRABEC, M.: Prognóza sušárenství pícnin a okopanin s výrobou tvarovaných krmiv v ČSSR do r. 2000.

Z – 1065, 1974

SEDLÁK, J.: Prognóza rozvoje mechanizace, elektrifikace a automatizace výrobních procesů u brambor v ČSSR.

Z – 1066, 1974

HAVELEC, S.: Prognóza rozvoje mechanizace ve zpracování půdy.

Z – 1067, 1974

SAIDL, M.: Prognóza rozvoje mechanizace na údobí do r. 2000 za odvětví hnojení průmyslovými hnojivy.

Z – 1068, 1974

PAWLICA, R.: Sušení zrna nepřímým ohřevem.

Z – 1069, 1974

MIKULÍK, J.:Prognóza rozvoje mechanizace, elektrifikace a automatizace výrobních procesů při pěstování a sklizni pícnin do r. 2000.

Z – 1070, 1974

BLÁHA, K.: Prognóza do r. 2000 odvětví hnojení statkovými hnojivy.

Z – 1071, 1974

DOMANSKÝ, L.: Hodnocení technologické funkce fixačních boxů na státním statku Zahrádky, farma Holany.

Z – 1072, 1974

MLČOCH, L.: Použití kysličníku uhličitého ve sklenících.

Z – 1073, 1974

STROUHAL, E.: Prognóza rozvoje zemědělské dopravy v členských státech RVHP na údobí do r. 1990 – 2000.

Z – 1074, 1974

ŠPELINA, M.: Prognózování technického rozvoje v zemědělství.

Z – 1075, 1974

SEDLÁČEK, J.: Zpráva o zkoušce laboratorního šrotovníku na vzorky zrnin.

Z – 1076, 1974

SEDLÁČEK, J.: Zpráva o zkoušce funkčního modelu laboratorního mlýnku a vzorky suché píce.

Z – 1077, 1974

KOLÍNSKY, J.: Vliv manipulačních a výsevních mechanismů na kvalitu a růstové vlastnosti obilovin.

Z – 1078, 1974

MALÉŘ, J.: Sklizeň polehlých luskovin adaptovanou sklízecí mlátičkou.

Z – 1079, 1974

MALÉŘ, J.: Drcení – štípání lisované slámy.

Z – 1080, 1974

PÁZRAL, E.: Objektivní metody ke stanovení a využití přetížitelnosti elektromotorů a ke zjišťování úrovně a možností regulace zemědělských procesů.

Z – 1081, 1974

KOSEK, J.: Agrotechnické požadavky na stavebnicově unifikovanou soustavu mobilních energetických prostředků.

 

Z – 1082, 1974

HAŠ, S.: Funkční model mikrovlnné sušárny chmele – stanovení základních parametrů.

Z – 1083, 1974

SYROVÝ, O.: Výzkum funkčních prvků samohybných dopravních prostředků pro objemové hmoty.

Z – 1084, 1974

MAREŠ, Z.: Výzkum vztahů mezi kapacitou skladovacích prostorů a náklady na dopravu vybraných substrátů.

Z – 1085, 1974

BLAŽEK, J.: Výsledky průzkumu vybraných stájí pro výkrm skotu.

Z – 1086, 1974

SVOBODA, J.: Výsledky průzkumu vybraných odchoven jalovic.

Z – 1087, 1974

VIŠINSKÝ, J.: Výzkum technicko-ekonomických podkladů o výrobě a skladování brambor na vybraných zemědělských podnicích.

Z – 1088, 1974

VIŠINSKÝ, J.: Rejstřík mechanizačních prostředků do r. 1990.

Z – 1089, 1974

HAVLÍČEK, J.: Vývojové tendence péče o techniku v čs. zemědělství.

Z – 1090, 1974

ANDERT, JANEČEK: Matematický model mobilního agregátu s velkým odběrem výkonu z vývodového hřídele.

Z – 1091, 1974

HRIANKA, D.: Řízení soustředěné techniky v provozu zemědělských podniků.

Z – 1092, 1974

KOSEK, J.: Rozvoj používání jednotlivých forem energie v čs. zemědělství po r. 1980.

Z – 1093, 1974

FIŠER, Z.: Manipulační zařízení pro zavádění paletizace.

Z – 1094, 1974

BARTOLOMĚJEV, A.: Vypracování ideových návrhů jednotlivých členů typových řad dopravních prostředků.

Z – 1095, 1974

SLADKÝ, V.: Analýza dopravních procesů – metodika.

Z – 1096, 1974

SEDLÁK, J.: Výzkum podmínek práce a principů pro sklizeň brambor.

Z – 1097, 1974

ŠPELINA, M.: Návrh organizačního začlenění strojové techniky v zemědělském velkopodniku.

Z – 1098, 1974

CAIVAS, K.: Výzkum stavebního a dispozičního řešení odchoven jalovic.

Z – 1099, 1974

DOMANSKÝ, L.: Stavební a dispoziční řešení teletníků.

Z – 1100, 1974

SLADKÝ, V.: Velkokapacitní silážní žlab – „Rváčov“

Z – 1101, 1974

ANDERT, A.: Vhodnost diagonálních neb radiálních pneumatik a teorie odvalování a energetických ztrát u elastických kol – pneumatik.

Z – 1102, 1974

SOUČEK, K.: Výzkum a vypracování optimálních komplexních forem výkrmu skotu.

 

Z – 1103, 1974

Stavební a dispoziční řešení stájí pro dojnice.

Z – 1104, 1974

HAVLÍČEK, J.: Faktory působící na ukazatele údržbářsko-opravářské činnosti v zemědělských podnicích.

Z – 1105, 1974

HAVLÍČEK, J.: Průběžná zpráva o stavu prací ve vybraných zemědělských podnicích.(téma: Péče o zemědělskou techniku.)

Z – 1106, 1974

HAVLÍČEK, J.: Tendence péče o zemědělskou techniku.

Z – 1107, 1974

FIŠER, Z.: Skladování, doprava a manipulace brambor v paletách.

Z – 1108, 1974

SOUČEK, J.: Automatizace řízení mobilních energetických prostředků podle zadání trajektorie.

Z – 1109, 1974

SEDLÁČEK, J.: Soustava strojů pro šlechtění cukrovky a polní pokusy s cukrovkou.

Z – 1110, 1974

PÁZRAL, E.: Technické předpoklady pro provoz linek bez obsluhy a automatizační prostředky linek s metači píce.

Z – 1111, 1974

STANĚK, J.: Ergonomická hlediska v zemědělské technice.

Z – 1112, 1974

MIKULÍK, J.: Výzkum věžových seníků ve vztahu ke skladovacím a krmným systémům.

Z – 1113, 1974

VIŠINSKÝ, J.: Komplexní mechanizace a optimalizace výroby tržních brambor ve velkovýrobních podmínkách.

Z – 1114, 1974

VIŠINSKÝ, J.: Technicko-ekonomická efektivnost nových pracovních postupů výroby brambor.

Z – 1115, 1974

GRUND, F.: První alternativa metodiky variantního řešení racionální péče o zemědělskou techniku v kooperačních seskupení zemědělských podniků.

Z – 1116, 1974

MYŠÁK, J.: Zpráva o pracích provedených na soustavě strojů v r. 1974 v odvětví cukrovky a krmné řepy.

Z – 1117, 1974

BRABEC, M.: Agrotechnické požadavky na stroje pro sušárenství pícnin a okopanin s výrobou tvarovaných krmiv.

Z – 1118, 1974

SEDLÁK, J.: Agrotechnické požadavky na stroje pro pěstování, sklizeň a posklizňovou úpravu brambor.

Z – 1119, 1974

ŠPELINA, M., ADAMEC, M.: Sledování vlivu doby provedení sklizňových prací u pícnin a obilovin na kvalitu a výši výnosu za rok 1974.

Z – 1120, 1974

VENKRBEC, L.: Srovnání technologických systémů a strojních linek pro chov a výkrm prasat.

 

 

Z – 1121, 1974

ŠPELINA, M.: Prognóza rozvoje systému velkovýrobních postupů v zemědělství ČSSR do r. 2000.

Z – 1122, 1974

KOSEK, J.: Tahové a výkonnostní zkoušky traktorů ZETOR 16045, T 150 K a ŠT 181.

Z – 1123, 1974

NETÍK, O.: Vliv samojízdných strojů na počty a využití mobilních energetických prostředků.

Z – 1124, 1974

ŠPELINA, M.: Výsledky práce a činnosti technicko-exploatační komise v roce 1974.

Z – 1125, 1974

VENKRBEC, L.: Výzkum prasat v bateriích dvoupodlažních kotců – experimentální stáj RODOV.

Z – 1126, 1974

PICK, E.: Prognóza rozvoje energetiky (energetických prostředků) v zemědělství do r. 2000.

Z – 1127, 1974

KOSEK, J.:Využití různých druhů energie v živočišné výrobě ČSSR (prognóza do r. 2000).

Z – 1128, 1974

NETÍK, O.: Využití různých druhů energie v rostlinné výrobě. (Prognóza do r. 2000)

Z – 1129, 1974

FIALA, J.: Agrofyzikální vlastnosti statkových krmiv – vlastnosti tvarovaných krmiv.

Z – 1130, 1974

MALÉŘ, J.: Agrotechnické požadavky na stroje a zařízení ke sklizni, posklizňovému ošetřování a skladování obilovin – díl II.

Z – 1131, 1974

SEDLÁČEK, J.: Soustava strojů pro šlechtění brambor a polní pokusy s bramborami.

Z – 1132, 1974

BLAŽEK, J.: Výsledky průzkumu vybraných stájí pro dojnice (krmné linky).

Z – 1133, 1974

CHALUPA, M.: Průzkum linek odklízení hnoje ve stájích pro dojnice.

Z – 1134, 1974

HAVELEC, S.: Vliv uplatnění technologie výsevu obilovin do nezpracované půdy na potřebu mechanizačních prostředků.

Z – 1135, 1974

HAVELEC, S.: Agrotechnické požadavky na mechanizační prostředky pro přípravu půdy.

Z – 1136, 1974

MIKULÍK, J.: Požadavky na vybrané výrobní postupy, linky a mechanizační prostředky hlavního odvětví polní výroby (část pícniny).

Z – 1137, 1974

VELEBIL, M.: Doprava a skladování kejdy na farmách pro skot.

Z – 1138, 1974

KLEINOVÁ, P.: Zpráva o informativním ověřování vhodnosti použití rotačních žacích ústrojí při sklizni vojtěšky.

Z – 1139, 1974

FIALA, J.: Metodické práce Koordinačního střediska pro mechanizaci zemědělství členských států RVHP.

Z – 1140, 1974

VORLÍČEK, J.: Využití digitální výpočetní techniky.

Z – 1141, 1974

Sledování linek ošetřování mléka ve vybraných stájích pro dojnice.

 

Z – 1142, 1974

SOMMER, P.: Sledování linek dojení ve v\braných stájích pro dojnice.

Z – 1143, 1974

PANOCH, J.: Upřesnění technologických postupů při zúrodňování kamenitých půd.

Z – 1144, 1974

SAIDL, M.: Agrotechnické požadavky na mechanizační prostředky pro hnojení.

Z – 1145, 1974

KOLÁŘ, K., VEGRICHT, J.: Analýza sestav pracovních postupů při chovu dojnic z hlediska potřeby lidské práce.

Z – 1146, 1974

KOLÁŘ, K.: Zjišťování technického stavu a činnosti dojících zařízení.

Z – 1147, 1974

KOLÁŘ, K.: Sledování strojních linek ve vybraných stájích pro dojnice.

Z – 1148, 1974

THÉR, ZELENKA: Shromažďování a ukládání údajů o vlastnostech zemědělských materiálů.

Z – 1149, 1974

CEMPÍREK, B.: Tendence ve výzkumu zemědělské techniky.

Z – 1150, 1974

STROUHAL, E.: Systémy manipulace a dopravy v zemědělském komplexu.


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1975

 

Z – 1151, 1975

VEGRICHT, J.: Zpráva o činnosti komise 41 – skot pro práci na čs. soustavě strojů pro komplexní mechanizaci zemědělství a návrhy na doplnění a zpřesnění požadavkových listů.

Z – 1152, 1975

VENKRBEC, L.: Zpráva o činnosti komise soustavy strojů 42 pro chov a výkrm prasat.

Z – 1153, 1975

BRABEC, M.: Návrh uspořádání podhorské sušárny.

Z – 1154, 1975

BRABEC, M.: Sušení brambor.

Z – 1155, 1975

FLRISCHMAN, Z.: Kvantitativní ukazatele provozní spolehlivosti samojízdných sklízečů píce.

Z – 1156, 1975

Výzkum sušení skrojků cukrovky ke krmným účelům.

Z – 1157, 1975

BRABEC, M.: Technologie a ekonomika výroby tvarovaných krmných směsí a krmných směsí pro skot.

Z – 1158, 1975

KOLÍNSKÝ, J.: Vliv manipulačních a výsevných mechanizací na kvalitu a růstové vlastnosti obilovin.

Z – 1159, 1975

MYŠÁK, J.: Prognóza mechanizace výrobních postupů technické cukrovky, krmné cukrovky a krmné řepy v členských státech RVHP na období v r. 1990 – 2000.

Z – 1160, 1975

MYŠÁK, J.: Výzkum mechanizace sklizně cukrovky a krmné řepy ke krmným účelům.

Z – 1161, 1975

ŠPELINA, M.: Prognóza rozvoje mechanizace, elektrifikace a automatizace výrobních procesů v rostlinné i živočišné výrobě na období do r. 2000 v zemích RVHP.

Z – 1162, 1975

BLÁHA, K.: Fyzikální úpravy výkalů prasat.

Z – 1163, 1975

STROUHAL, E.: Požadavky na rozhodující dopravní prostředky.

Z – 1164, 1975

STROUHAL, E.: Nové technické a exploatační prvky dopravních prostředků.

Z – 1165, 1975

HAVELÍK, J.: Skladování a zkracování řepných bulev pro krmení hospodářských zvířat.

Z – 1166, 1975

CAIVAS, K.: Výzkum stavebního a dispozičního řešení odchoven jalovic.

Z – 1167, 1975

SOUČEK, K.: Výzkum stavebního a dispozičního řešení výkrmen skotu.

Z – 1168, 1975

DOMANSKÝ, L.: Výzkum stavebního a dispozičního řešení teletníků.

Z – 1169, 1975

DOMANSKÝ, L., PECHAČ, F.: Výzkum stavebního a dispozičního řešení stájí pro dojnice.

Z – 1170, 1975

HAVELEC, S.: Výzkum techniky a technologie při minimálním zpracování půdy.

Z – 1171, 1975

HLINKA, J.: Zpracování soustavy strojů pro období 1970 – 85 a výzkum jejího ekonomického zdůvodnění.

Z – 1172, 1975

PANOCH, J.: Ověření melioračních technologií a mechanizmů z hlediska tvorby účelové soustavy hospodaření na těžkých půdách.

Z – 1173, 1975

MIKULÍK, J.: Výzkum strojních linek pro sklizeň pícnin a kukuřice v jednotlivých výrobních oblastech.

Z – 1174, 1975

HRIANKA, D.: Nadpodnikové formy využití strojové techniky a organizace řízení provozu strojů.

Z – 1174/I, 1975

ŠREFL: Technické zajištění pracovních postupů v rostlinné výrobě kooperačního seskupení.

Z – 1175, 1975

SLADKÝ, V.: Manipulace s materiálem v zastřešeném silážním žlabu.

Z – 1176, 1975

ANDERT, A.: Vliv náhodných změn terénu na namáhání energetické dráhy a pojetí směšovacího pojezdového ústrojí mobilních prostředků.

Z – 1177, 1975

JANEČEK, A.: Vliv změny fyzikálně-mechanických konstant půdy a agregátu traktor – pluh na velikost optimální měrné práce.

Z – 1178, 1975

SAIDL, M.: Ověření automobilního postřikovače pro plošný postřik Kertitox – Goliat - 1

Z – 1179, 1975

BLAŽEK, J.: Linky krmení pro kravíny.

Z – 1180, 1975

BLAŽEK, J.: Linky krmení pro výkrm skotu.

Z – 1181, 1975

SVOBODA, J.: Linky krmení pro perspektivní odchovy jalovic.

Z – 1182, 1975

MYŠÁK, J.: Technika sklizně, skladování, konzervace a krmení cukrovky a krmné řepy.

Z – 1183, 1975

THÉR, M.: Mechanické poškozování obilního zrna.

Z – 1184, 1975

FIALA, J.: Agrofyzikální vlastnosti statkových krmiv – vlastnosti tvarovaných krmiv.

Z – 1185, 1975

VIŠINSKÝ, J.: Výzkum technicko-ekonomických podkladů o výrobě stolních brambor.

Z – 1186, 1975

STROUHAL, E.: Zpráva o zkouškách fekální cisterny HLS – 150.27 ČSSR.

Z – 1187, 1975

KOSKUBA, K.: Výzkum zemědělské techniky v USA – část I.

Z – 1188, 1975

PÁZRAL, E.: Optimální úroveň automatizační vybavenosti stacionárních linek na stébelniny a posklizňové ošetření zrna.

Z – 1189, 1975

HAŠ,S.: Výzkum sušícího procesu chmele na laboratorní mikrovlnné sušárně.

Z – 1190, 1975

MALÉŘ, J.: Regulace pracovní rychlosti sklízecí mlátičky podle indikovaných ztrát zrna.

Z – 1191, 1975

SLADKÝ, V.: Analýzy dopravního procesu ve vybraných zemědělských podnicích.

Z – 1192, 1975

SEDLÁČEK, J.: Funkční model stolového klíčidla.

Z – 1193, 1975

KOLÁŘ: Výzkum pracovních postupů a strojních linek dojení při větších soustředěních dojnic.

Z – 1194, 1975

SOMMER, P.: Výzkum pracovních postupů a strojních linek ošetřování mléka při větších soustředěních dojnic.

Z – 1195, 1975

SLADKÝ, V.: Analýza dopravního toku slámy z meziskladů na místo spotřeby.

Z – 1196, 1975

HAVLÍČEK, J.: Organizace údržbářsko-opravářské činnosti ve vybraných předních zemědělských podnicích ČSR.

Z – 1197, 1975

KOLÁŘ: Výzkum technologií a strojních linek při chovu dojnic.

Z – 1198, 1975

MALÉŘ, J.: Výrobní postupy, linky a mechanizační prostředky pro zrniny.

Z – 1199, 1975

KROUPA, P.: Pneumatická manipulace se zrnem.

Z – 1200, 1975

MALÉŘ, J.: Sklizeň, posklizňové ošetřování a skladování obilovin.

Z – 1201, 1975

NOVOTNÝ,F.: Životnost vybraných typů traktorů.

Z – 1202, 1975

BLÁHA, K.: Návrh technologických linek pro zpracování a aplikaci výkalů prasat.

Z – 1203, 1975

FIŠER, Z.: Výzkum problematiky manipulace a dopravy při plnění sázečů, sklizni a skladování brambor.

Z – 1204, 1975

PICK, E.: Automatizační a regulační systémy pro mobilní mechanizační prostředky v zemědělství.

Z – 1205, 1975

PICK, E.: Automatizace pracovních procesů v zemědělství.

Z – 1206, 1975

MAŠKOVÁ, H.: Tepelné poškození zrna v procesu sušení.

Z – 1207, 1975

HAVLÍČEK, J. a kol.: Rozbor perspektivních prvků péče o techniku ve vybraných zemědělských podnicích.

Z – 1208, 1975

MIKULÍK, J.: Mechanizace sklizně a posklizňového zpracování pícnin.

Z – 1209, 1975

MIKULÍK, J.: Požadavky na vybrané pracovní postupy při sklizni pícnin.

Z – 1210, 1975

MIKULÍK, J.: Požadavky na vybrané pracovní postupy, linky a mechanizační prostředky v hlavních odvětvích polní výroby.

Z – 1211, 1975

DOMANSKÝ, L.: Modernizace technologických linek ve stájích pro skot.

Z – 1212, 1975

DOMANSK7, L.: Soustava zemědělských staveb.

 

Z – 1213, 1975

DOMANSKÝ, L.: Syntetická zpráva – výzkum zemědělské výstavby.

Z – 1214, 1975

PÁZRAL, E.: Charakteristiky a ukazatele strojů na zpracování píce.

Z – 1215, 1975

SAIDL, M.: Průmyslové pracovní postupy při hnojení kapalným čpavkem a jejich ekonomika.

Z – 1216, 1975

KOSEK, J.: Vliv pojezdového ústrojí traktorů na půdu.

Z – 1217, 1975

NETÍK, O.: Samojízdné stroje, traktory a automobily v zemědělství.

Z – 1218, 1975

SEDLÁČEK, J.: Soustava pro šlechtění pícnin a polní pokusy s pícninami.

Z – 1219, 1975

STROUHAL, E.: Racionalizace dopravy a manipulace.

Z – 1220, 1975

SEDLÁK, J.: Řešení pracovních postupů a funkčních prvků sklizně a posklizňové úpravy brambor.

Z – 1221, 1975

RUML, M.: Vliv magnetických polí na růst a vývoj rostlin.

Z – 1222, 1975

FIALA, J.: Základní problémy zemědělské techniky.

Z – 1223, 1975

FIŠER, Z.: Progresivní manipulační metody při dopravě a skladování s ohledem na perspektivní technologie.

Z – 1224, 1975

KOLÁŘ, K.: Organizace práce při různých způsobech dojení a možnosti jejich využití.

Z – 1225, 1975

KOLÁŘ, K.: Organizace práce při různých způsobech dojení a možnosti jejich využití.

Z – 1226, 1975

KOLÁŘ, K.: Výzkum technologie a techniky ošetřování mléka.

Z – 1227, 1975

KOLÁŘ, K.: V7zkum technologie a techniky dojení.

Z – 1228, 1975

VENKRBEC, L.: Technika a technologie v chovu a výkrmu prasat ve dvoupodlažních bateriích klecí nebo kotců.

Z – 1229, 1975

VENKRBEC, L.: Syntetická zpráva za úkol mechanizace výroby vepřového masa.

Z – 1230, 1975

KOSEK, J.: Zvyšování výkonnosti mobilních energetických prostředků.

Z – 1231, 1975

PICK, E.: Požadavky na rozhodující energetické prostředky.

Z – 1232, 1975

JELÍNKOVÁ, H.: Tepelná bilance vnitřního prostoru skleníku v letních měsících.

Z – 1233, 1975

ŠPELINA, M.: Hlavní zásady technické politiky v zemědělství.

Z – 1234, 1975

ŠPELINA, M.: Perspektivní směry mechanizace zemědělské výroby.

Z – 1235, 1975

SLADKÝ, V.: Analýzy přepravních procesů – syntetická zpráva za etapu.

Z – 1236, 1975

BLAŽEK, J.: Prognóza rozvoje mechanizace výroby krmiva v ČSSR na údobí do r. 1990 a 2000.

Z – 1237, 1975

CEMPÍREK, B.: Obecné tendence vývoje mechanizace zemědělství.

Z – 1238, 1975

MYŠÁK, J.: Výrobní postupy, linky a mechanizační prostředky pro pěstování a sklizeň cukrovky a krmné řepy.

Z – 1239, 1975

KOSEK, J.: Rozvoj energetické základny zemědělství.

Z – 1240, 1975

HAVELEC, S.: Výrobní postupy, linky a mechanizační prostředky pro zpracování půdy.

Z – 1241, 1975

Souhrnná zpráva o řešení úkolu v části skot za období 1970 – 75 a zpráva o činnosti komise 41 – skot pro práci na československé soustavě strojů pro komplexní mechanizaci zemědělství.

Z – 1242, 1975

VENKRBEC, L.: Souhrnná zpráva o řešení úkolu v části prasata za období 1970 – 75 a zpráva o činnosti komise 42 – prasata pro práci na československé soustavě strojů pro komplexní mechanizaci zemědělství.

Z – 1243, 1975

VELEBIL, M.: Požadavky na vybrané výrobní postupy, linky a technické zařízení v hlavních odvětvích živočišné výroby.

Z – 1244, 1975

KOLÁŘ, K., VEGRICHT, J., HOLUBOVÁ, V.: Analýza sestav pracovních postupů v chovu dojnic z hlediska investičních nákladů.

Z – 1245, 1975

VEGRICHT, J.: Vybírání krmiva ze silážních žlabů.

Z – 1246, 1975

SOUHRADA, J.: Problematika biologických ztrát a využití sklizňových strojů.

Z – 1247, 1975

ANDERT, A.: Zintenzívnění hospodárné transformace energie dodávané v nejrůznějších formách do zemědělské výroby.

Z – 1248, 1975

MIKULÍK, J.: Některé poznatky při sklizni semen jetelovin E-512.

Z – 1249, 1975

HAŠ, S.: Agrofyzika materiálů a procesů.

Z – 1250, 1975

SEDLÁK, J.: Výzkum pracovních postupů pro sklizeň, úpravu, skladování a manipulaci brambor.

Z – 1251, 1975

HAVELÍK, J.: Zpracování, konzervace a skladování řepných skrojků a silážní kukuřice.

Z – 1252, 1975

MLČOCH, L.: Bílkoviny z ropy a jejich použití v zemědělství.

Z – 1253, 1975

CHALUPA, M.: Technologie odklízení hnoje ve stájích pro dojnice.

Z – 1254, 1975

CHALUPA, M.: Technologie krmení a odklízení hnoje ve velkokapacitních teletnících.

Z – 1255, 1975

Výzkum technologie odklízení hnoje v kapacitních odchovnách.

Z – 1256, 1975

CHALUPA, M. Výzkum technologie odklízení hnoje v kapacitních výkrmnách.

Z – 1257, 1975

CHALUPA, M.: Technologie prací při odchovu telat.

Z – 1258, 1975

VELEBIL, M.: Výzkum technologie prací se statkovými hnojivy.

Z – 1259, 1975

ŠPELINA, M.: Návrh organizačního začlenění strojové techniky v zemědělské velkopodniku.

Z – 1260, 1975

SEDLÁK, J.: Výrobní postupy linky a mechanizační prostředky pro brambory.

Z – 1261, 1975

STANĚK, J.: Ergonomická hlediska v zemědělské technice.

Z – 1262, 1975

MAŠKOVÁ, H.: Druhotná fermentace siláže a senáží.

Z – 1263, 1975

BLAŽEK, J.: Meziskladování píce v krmných linkách pro skot.

Z – 1264, 1975

BRABEC, M.: Požadavky na vybrané výrobní postupy, linky a mechanizační prostředky hlavních odvětví polní výroby – část sušárenství.

Z – 1265, 1975

SAIDL, M.: Pracovní postupy, linky a mechanizační prostředky pro hnojení průmyslovými a statkovými hnojivy.

Z – 1266, 1975

GRUND, F.: Metodika projektování údržbářsko-opravárenské činnosti v podmínkách zemědělských podniků a jejich seskupení.

Z – 1267, 1975

GRUND, F.: Pracovní spolehlivost, optimální doba používání a komplexní péče o zemědělskou techniku.

Z – 1268, 1975

ADAMEC, M.: Sledování vlivu doby provedení sklizňových prací u pícnin a obilovin na kvalitu a výši výnosu.

Z – 1269, 1975

VORLÍČEK, J.: Využití matematických metod v zemědělském výzkumu.

Z – 1270, 1975

FIALA, J.: Metodické práce koordinačního střediska za r. 1975.

Z – 1271, 1975

ANDERT, A.: Racionální využívání všech forem energie v zemědělství.

Z – 1272, 1975

HRIANKA, D.: Návrh zdůvodnění potřeby strojové techniky k zabezpečení daného objemu rostlinné výroby – Státní statek Sokolov.

Z – 1273, 1975

ŠPELINA, M.: Metodika pro hodnocení účinku zemědělské techniky na provoz zemědělských podniků v nových organizačních formách – 2. etapa (pokračování HS 6/74)

Z – 1274, 1975

HRIANKA, D.: Rozšíření systému evidence sledování a rozboru dat pro oblast využití a péče o zemědělskou techniku pro čs. zemědělství v 6. pětiletce.

Z – 1275, 1975

SAIDL, M.: Pracovní postupy a linky pro hnojení kapalnými hnojivy beztlakými.

 

 

Z – 1276, 1975

SAIDL, M.: Pracovní postupy při zásobování rozmetadel a letadel tuhými průmyslovými hnojivy.

Z – 1277, 1975

VELEBIL, M.: Mechanizace velkovýrobních farem chovu skotu.

Z – 1278, 1975

PROCHÁZKOVÁ, P.: Zpráva o informativním ověřování vhodnosti použití rotačního žacího ústrojí při sklizni jetelovin.

Z – 1279, 1975

SOMMER, P., KAVKA: Stanovení předpokladů pro zajištění spolehlivosti a správného provozu dojících zařízení.

Z – 1280, 1975

ŠPELINA, M.: Výzkum využití strojních linek v zemědělském podniku.

Z – 1281, 1975

SOUHRADA, J.: Prognóza rozvoje techniky v oblasti výroba krmiv na období 1990 – 2000 členských států RVHP.

 


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1976

 

Z – 1282, 1976

SEDLÁČEK, J.: Pokusnická technika v rostlinné výrobě.

Z – 1283, 1976

KOSK, J., PICK, E., NETÍK, O.: Stanovení spotřeby paliv a energie v zemědělsko-potravinářském komplexu.

Z – 1284, 1976

BLÁHA, K.: Provozní zhodnocení experimentálního objektu velkovýkrmny závod 05 Hodonín objekt Dubňany – ověření separace výkalů prasat.

Z – 1285, 1976

STROUHAL, E.: Využití automobilní techniky s účelovými nástavbami. Ověření funkčního modelu závěsové fekální cisterny HLS 150.27.

Z – 1286, 1976

VENKRBEC, L. a kol.: Souborné hodnocení experimentálního provozu výkrmny prasat s dvoupodlažními bateriemi kotců v Rodově.

Z – 1287, 1976

MALÉŘ, J.: Koncepce rozvoje soustavy strojů pro sklizeň, posklizňové ošetřování, skladování zrnin a úklidu slámy.

Z – 1288, 1976

MLČOCH, L.: Dopravní a manipulační zařízení nové generace (účelnost perspektivního využití vznášedel v zemědělství.

Z – 1289, 1976

BRABEC, J. a kol.: Výzkum drcení briketovaných a granulovaných úsudků.

Z – 1290, 1976

SEDLÁČEK, J.: Požadavky na pokusnickou techniku (Zpráva o zkoušce funkčního modelu čítače semen).

Z – 1291, 1976

KOLÍNSKÝ, J.: Nové technologie setí ve velkovýrobních podmínkách.

Z – 1292, 1976

VIŠINSKÝ, J.: Výzkum technicko-ekonomických podkladů o výrobě stolních brambor.

Z – 1293, 1976

VIŠINSKÝ, J.: Technicko-ekonomická efektivnost nových pracovních postupů výroby brambor.

Z – 1294, 1976

JANEČEK, A.: Aspekty optického řízení ZTS (zemědělských technologických systémů).

Z – 1295, 1976

JANEČEK, A.: Matematické metody optimalizace zemědělských technologických systémů (ZTS).

Z – 1296, 1976

JANEČEK, A.: Matematicko-ekonomické aspekty řízení ZTS (zemědělských technologických systémů).

Z – 1297, 1976

JANEČEK, A.: Teoretické aspekty modelování s ZTS.

Z – 1298, 1976

CEMPÍREK, B., DUDA, J.: Vytvoření databanky pro mezinárodní spolupráci. Třídník strojů a zařízení používaných v čs. zemědělství.

Z – 1299, 1976

SEDLÁK, J.: Studie k technologii předkličování brambor.

 

Z – 1300, 1976

BLÁHA, K.: Provozní ověření separace a zahuštění kejdy prasat nehašeným vápnem.

Z – 1301, 1976

ŠPELINA, M., HRIANKA, D.: Využívání a řízení strojové techniky v oborovém podniku během roku.

Z – 1302, 1976

MALÉŘ, J.: Sklizeň ozimé řepky adaptovanou sklízecí mlátičkou E-512.

Z – 1303, 1976

DOMANSKÝ, SOUČEK, J., PECHAČ, F.: Zásady stavebně-dispozičního řešení farem z hlediska technologického zařízení.

Z – 1304, 1976

MALÉŘ, J.: Fyzikálně mechanická úprava slámy štípáním – šrotováním – řezáním.

Z – 1305, 1976

MAREŠ, Z.: Stanovení optimální velikosti dopravního prostředku.

Z – 1306, 1976

SYROVÝ, O., SEMANSKÝ: Ekonomické hodnocení manipulačních prostředků v zemědělství.

Z – 1307, 1976

SOUČEK, J.: Automatizace řízení traktorů s kloubovým podvozkem.

Z – 1308, 1976

BLAŽEK, J.: Mísírny krmiv pro skot s vysokým obsahem slámy.

Z – 1309, 1976

BLAŽEK, J.: Mechanizované a automatizované postupy výroby homogenních krmných směsí na bázi objemové píce pro výkrm skotu.

Z – 1310, 1976

VIŠINSKÝ, J. a kol.: Komplexní mechanizace a optimalizace výrobny tržních brambor ve velkovýrobních podmínkách.

Z – 1311, 1976

BOUČEK, J., ANDERT, A.: Vliv délky řezanky na energetickou náročnost horkovzdušného sušení vojtěšky.

Z – 1312, 1976

NOVOTNÝ, F.: Stáří a životnost vybraných strojů v zemědělském provozu.

Z – 1313, 1976

CHALUPA, M.: Některé poznatky z ověřování mechanizačních prostředků pro odklízení hnoje.

Z – 1314, 1976

CHALUPA, M.: Návrh strojních linek a pracovních postupů odklízení hnoje ve stájích skotu.

Z – 1315, 1976

MIKULÍK, J.: Pracovní postupy při pěstování a sklizni pícnin. (Frakcionování buněčné šťávy).

Z – 1316, 1976

PICK, E.: Rozbor stavebnicové unifikované soustavy mobilních energetických prostředků pro ČSSR a RVHP.

Z – 1317, 1976

POLENDA, J.: Stanovení ekonomické efektivnosti stavebnicově unifikovaných mobilních energetických prostředků.

Z – 1318, 1976

HAVELEC, S.: Provozní ověření kombinovaného stroje Cantone.

Z – 1319, 1976

PANOCH, J.: Technika při odstraňování kamenů s polí.

Z – 1320, 1976

SAIDL, M.: Návrh racionalizačních opatření pro sklady tuhých průmyslových hnojiv typu Tesko.

Z – 1321, 1976

MYŠÁK, J.: Studie o potřebě automatizačních prvků a úprav pracovních orgánů sklízečů cukrovky za účelem zvýšení kvality práce a snížení ztrát.

Z – 1322, 1976

PÁZRAL, E.: Metody a prostředky měření charakteristik a ukazatelů pracovních strojů s elektrickým pohonem.

Z – 1323, 1976

BRABEC, M.: Ověřování prototypu převozné sušárny BS – 6M.

Z – 1324, 1976

VIŠINSKÝ, J., KABELKOVÁ, R.: Směry rozvoje zemědělské techniky.

Z – 1325, 1976

HAVELÍK, J.: Strojní linky ve velkokapacitních modelových závodech živočišné výroby.

Z – 1326, 1976

HAVELÍK, J.: Ověřování fyziologických změn homogenizované rostlinné hmoty.

Z – 1327, 1976

HAVELÍK, J.: Ověřování průběhu konzervace a skladování pícnin a řepných skrojků.

Z – 1328, 1976

VEGRICHT, J.: Výsledky ověřování vybírače siláže. Šneková vybírací jednotka.

Z – 1329, 1976

VEGRICHT, J.: Předpoklady využití výpočetní techniky k optimalizaci pracovních procesů v chovu skotu.

Z – 1330, 1976

VENKRBEC, L.: Technologie dávkování suchých krmných směsí do koryt.

Z – 1331, 1976

VENKRBEC, L.: Chov a výkrm prasat ve dvoupodlažních bateriích klecí.

Z – 1332, 1976

PAWLICA, R., KROUPA, P.: Posklizňové ošetřování zrna. Záměr modernizace sušárny ZSPŽ – 8. Pneumatická manipulace se zrnem.

Z – 1333, 1976

VELEBIL, M.: Ochlazování skladované kejdy při nízkých teplotách ovzduší.

Z – 1334, 1976

SOMMER, P.: Měření intenzity dojení.

Z – 1335, 1976

NETÍK, O.: Energetická náročnost zemědělských strojů.

Z – 1336, 1976

KOSEK, J.: Rozvoj mobilních energetických prostředků pro období 1976 – 80.

Z – 1337, 1976

KOSEK, J.: Energetická účinnost chovu skotu..

Z – 1338, 1976 ANDERT, A.: Vliv velkovýrobních podmínek rozvoje techniky a výroby potravin v pojetí energetických transformací na další rozvoj použité chladící techniky při posklizňové úpravě a skladování ovoce a zeleniny.

Z – 1339, 1976

MYŠÁK, J.: Zpráva o pracích provedených na soustavě strojů v r. 1976 v odvětví cukrovky a krmné řepy.

Z – 1340, 1976

STANĚK, J.: Provozní námaha při ovládání samojízdných ořezávačů a vyorávačů cukrovky.

 

Z – 1341, 1976

GRUND, F., HAVLÍČEK: Průběžná zpráva o stavu prací na úkolech péče o zemědělskou techniku za r. 1976.

Z – 1342, 1976

BLAŽEK, J.: Návrhy strojních linek krmení pro modelové stáje skotu.

Z – 1343, 1976

CEMPÍREK, B.: Tvorba fondu faktografických informací.

Z – 1344, 1976

PECHAČ, F.: Zásady modernizace stájových objektů.

Z – 1345, 1976

SOUČEK, K.: Řešení technologických prvků částí staveb v objektech živočišné výroby.

Z – 1346, 1976

VORLÍČEK, J.: Modelování technologických procesů v živočišné výrobě.

Z – 1347, 1976

SOMMER, P.: Návrh strojních linek a pracovních postupů dojení a ošetřování mléka pro modelové farmy dojnic.

Z – 1348, 1976

JELÍNKOVÁ, H.: Energetická bilance skleníku.

Z – 1349, 1976

PASTOREK, Z.: Kvalitativní hodnocení chmele sušeného mikrovlnnou energií.

Z – 1350, 1976

SEDLÁK, J.: Agrotechnické požadavky na stroje pro pěstování, sklizeň a posklizňovou úpravu brambor.

Z – 1351, 1976

SLÁMA, J.: Automatická identifikace a řízení výživy zvířat.

Z – 1352, 1976

JANEČEK, A.: Metoda konstrukce stochastického modelu optimalizace tříd a kvantování energetických měničů.

Z – 1353, 1976

VELEBIL, M.: Agrofyzika materiálů a procesů.

Z – 1354, 1976

VELEBIL, M.: Metodické práce koordinačního střediska za r. 1976.

Z – 1355, 1976

SEDLÁČEK, J.: Zajištění výzkumu, vývoje a výroby strojů pro šlechtění a pokusy v NDR.


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1977

 

Z – 1356, 1977

STROUHAL, E. a kol.: Systémy manipulace a dopravy v zemědělském komplexu.

Z – 1357, 1977

JANEČEK, A.: Topologie zemědělského technologického systému (ZTS).

Z – 1358, 1977

FIALA, J.: Mechanizace, automatizace a elektrizace technologických procesů v rostlinné a živočišné výrobě.

Z – 1359, 1977

HAVLÍČEK, ŠPELINA, M.: Zavádění mechanizované evidence v oblasti využití a péče o zemědělskou techniku.

Z – 1360, 1977

ŠPELINA, M.: Dokončení sledování využití u některých strojů v provozu vybraných zemědělských podniků.

Z – 1361, 1977

VELEBIL,M. a kol.: Směry rozvoje zemědělské strojové techniky a racionální formy jejího využití.

Z – 1362, 1977

HAVLÍČEK, J.: Rozbor výsledků pečovatelské činnosti sledovaných strojů ve vybraných zemědělských podnicích.

Z – 1363, 1977

BLAŽEK, J.: Výzkum spolehlivosti zařízení a automatického ovládání stacionární krmné linky s pojízdnými nadžlabovými dopravníky pro velkokapacitní stáje pro skot.

Z – 1364, 1977

ADAMOVSKÝ, R.: Výzkum základních otázek systémů využívání půdy k stanovení optimálních parametrů odpadního tepla.

Z – 1365, 1977

SEDLÁK, J.: Ověření plniče ohradových palet na brambory.

Z – 1366, 1977

MALÉŘ, J.: Průřezová koncepce soustavy strojů pro mechanizaci rostlinné výroby do r. 1990.

Z – 1367, 1977

VIŠINSKÝ, J.: Základní problémy dlouhodobého rozvoje zemědělsko-potravinářského komplexu – úsek mechanizace.

Z – 1368, 1977

BRABEC, J. a kol.: Návrh sušárny a výrobna briket pro skot se skladem.

Z – 1369, 1977

KOLÍNSKÝ, J.: Nové technologie setí ve velkovýrobních podmínkách – část: mechanizace plnění secích strojů.

Z – 1370, 1977

MALÉŘ, J.: Stohování slámy obřím stohařem na samojízdném hydraulickém nakladači.

Z – 1371, 1977

MALÉŘ, J.: Úklid slámy lisy na obří balíky.

Z – 1372, 1977

MALÉŘ, J.: Úprava slámy přívěsným štípačem.

Z – 1373, 1977

KROUPA, P., PAWLICA, R.: Posklizňová linka na ošetřování zrna 20t/h

Z – 1374, 1977

SOUČEK, J.: Automatizační řízení směru jízdy samojízdných sklízečů cukrovky.

 

Z – 1375, 1977

VELEBIL, M.: Výzkum toku bezslamnatého hnoje skotu.

Z – 1376, 1977

VELEBIL, M.: Analýza možností aplikace obecné biotiky na problémy zemědělské techniky.

Z – 1377, 1977

DOMANSKÝ, SOUČEK, J.: Zásady stavebně-dispozičního řešení velkovýrobních stájí pro skot. Řešení technologických prvků a částí staveb v objektech živočišné výroby.

Z – 1378, 1977

PECHAČ, F.: Zásady modernizace stájových objektů.

Z – 1379, 1977

PICK, E.: Tendence rozvoje parametrů traktorového parku.

Z – 1380, 1977

BLÁHA, K.: Nové poznatky o otázkách zpracování a aplikace kejdy prasat.

Z – 1381, 1977

KOSEK, J.: Tahové charakteristiky traktorů LKT.

Z – 1382, 1977

STANĚK, J.: Ergonomické ukazatele výkonných traktorů – akustické podmínky.

Z – 1383, 1977

KOSEK, J., NETÍK, O., PICK, E.: Hodnocení vlivů nových směrů technického rozvoje na spotřebu paliv a energie v zemědělství.

Z – 1384, 1977

VÝBORNÝ, I.: Systémy řízení dopravy v zemědělství.

Z – 1385, 1977

ANDERT, A.: Základní směrnice kde a jak rozvíjet racionální hospodaření energií v podnicích zemědělsko-potravinářského komplexu a význam jejího zdaňování.

Z – 1386, 1977

VIŠINSKÝ, J.: Koncepce rozvoje zemědělské techniky do r. 1990.

Z – 1387, 1977

BARTOLOMĚJEV, A., JIRAN, P.: Systémy manipulace a vliv na pracovní postupy v rostlinné výrobě.

Z – 1388, 1977

MAREŠ, Z.: Analýza dopravy osob v zemědělství ČSSR.

Z – 1389, 1977

BLAŽEK, J.: Ověření realizace stacionárních krmných linek pro dojnice v praxi.

Z – 1390, 1977

HRIANKA, D., ŠPELINA, M.: Ideový projekt dispečerského řídícího pracoviště.

Z – 1390/1, 1977

ŠREFL, J.: Studie principů racionalizace technologické dopravy.

Z – 1391, 1977

BRABEC, M.: Ověřování prototypu převozní sušárny BS – 6M v r. 1977

Z – 1392, 1977

SEDLÁK, J.: Výzkum pneumatického rozdružování brambor.

Z – 1393, 1977

NOVOTNÝ, F.: Hodnocení inovačního procesu v zemědělské technice.

Z – 1394, 1977

MIKULÍK,J.: Výzkum zařízení pro vstup do věžových skladů bez bočních otvorů.

Z – 1395, 1977

MIKULÍK, J.: Výzkum návaznosti metačů a mechanických dopravníků píce na řezačkové sklízecí linky

 

Z – 1396, 1977

MIKULÍK, J.: Výzkum předpokladů frakcionování buněčné šťávy.

Z – 1397, 1977

PANOCH, J.: Technika při odstraňování kamenů z polí.

Z – 1398, 1977

HAŠ, S.: Přenos a transformace záření v rostlinném porostu.

Z – 1399, 1977

NETÍK, O.: Energetická náročnost zemědělských strojů.

Z – 1400, 1977

BLAŽEK, J., CHALUPA, M., SOMMER. P.: Vypracování systémů automatického řízení technologických procesů na farmách průmyslového typu.

Z – 1401, 1977

MLČOCH, L.: Racionalizace spotřeby energie v zemědělství.

Z – 1402, 1977

KOSEK, J.: Hydraulický pohon pojezdového ústrojí traktorů.

Z – 1403, 1977

KOSEK, J.: Energetické a výrobní ukazatele mechanizovaných objektů v živočišné výrobě.

Z – 1404, 1977

BRABEC, M.: Agrotechnické (zootechnické) požadavky na stroje pro sušárenství pícnin a okopanin s výrobou tvarovaných krmiv.

Z – 1405, 1977

SLADKÝ, V.: Ověření krmícího míchacího vozu.

Z – 1406, 1977

CHALUPA, M.: Poznatky z ověřování mechanizačních prostředků pro manipulaci s hnojem.

Z – 1407, 1977

VORLÍČEK, J., CHOCHOL, Š.: Aplikace statistických metod při tvorbě a hodnocení stochastických simulačních modelů.

Z – 1408, 1977

SOMMER, P.: Měření průběhu dojení.

Z – 1409, 1977

MYŠÁK, J.: Snížení ztrát při mechanizované sklizni cukrovky.

Z – 1410, 1977

PÁZRAL, E.: Vyhodnocování časových údajů a závislostí u elektroenergetických měření.

Z – 1411, 1977

RUML, M., PASTOREK, Z.: Výzkum využití mikrovlnné energie pro tepelné zpracování zemědělských materiálů.

Z – 1412, 1977

VENKRBEC, L.: Vyhodnocení experimentálního provozu odchovny selat s dvoupodlažními bateriemi klecí.

Z – 1413, 1977

KITTL, Z.: Elektrická sorpční vlhkostní čidla.

Z – 1414, 1977

CEMPÍREK, B.: Databanka pro mezinárodní spolupráci.

Z – 1415, 1977

GRUND, F.: Kapacitní výpočty na úseku preventivní péče a provozních oprav.

Z – 1416, 1977

ABRHAM, Z.: Zavádění mechanizované evidence v oblasti péče o zemědělskou techniku.

Z – 1417, 1977

SAIDL, M.: Mechanizace pracovních postupů při skladování a úpravě tuhých průmyslových hnojiv.

Z – 1418, 1977

JELÍNKOVÁ, H.: Technické a energetické parametry umělých zdrojů optického záření pro skleníky.

Z – 1419, 1977

MAŠKOVÁ, H.: Problematika termických a mechanických vlivů na poškození kukuřičného zrna.

Z – 1420, 1977

KUBÍN, K.: Výzkum vlivu ozařování brambor Co 60 na jejich skladování.

Z – 1421, 1977

MAŠKOVÁ, H., JELÍNEK, A.: Technologie chlazení a skladování tvarovaných krmiv.

Z – 1422, 1977

MAŠKOVÁ, H., HAVELÍK, J.: Konzervace řezaných řepných skrojků.

Z – 1423, 1977

RUML, M.: Vliv Plzních polí na růst a vývoj rostlin.

Z – 1424, 1977

MYŠÁK, J.: Zpráva o pracích na soustavě strojů v r. 1977 v odvětví cukrovky a krmné řepy.

Z – 1425, 1977

SEDLÁK, J.: Agrotechnické požadavky na stroje pro pěstování, sklizeň a posklizňovou úpravu brambor.

Z – 1426, 1977

SAIDL, M.: Hnojení kapalnými průmyslovými hnojivy v podmínkách ACHP.

Z – 1427, 1977

FIALA, J., JELÍNEK, A.: Příspěvek k řešení problematiky chlazení tvarovaných zemědělských materiálů.

Z – 1428, 1977

ADAMEC, M.: Stanovení vlivu stroje a doby sklizně pícnin na výnos a kvalitu.

Z – 1429, 1977

HAVELEC, S.: Vyhodnocení stroje Bettinson – 3D.

Z – 1430, 1977

JANEČEK, A.: Metoda konstrukce stochastického modelu optimalizace tříd a kvantování energetických prostředků.

Z – 1431, 1977

HAVELÍK, J.: Faktory ovlivňující konzervaci pícnin v horizontálních skladech.

Z – 1432, 1977

VENKRBEC, L.: Návrh mezinárodní soustavy strojů – část 42.

Z – 1433, 1977

VEGRICHT, J.: Analýza současného stavu strojních linek v chovu skotu.

Z – 1434, 1977

VELEBIL, M.: Metodické práce Koordinačního střediska pro mechanizaci zemědělství členských států RVHP za r. 1977.

Z – 1435, 1977

VEGRICHT, J.: Návrh změn, doplnění a připomínek k soustavě strojů pro komplexní mechanizaci čs. zemědělství a zpřesnění MSS v části 41 – skot.


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1978

 

Z – 1436, 1978

STRUHAL, E.: Technicko-ekonomické porovnání různých sestav dopravních prostředků pro zemědělství.

Z – 1437, 1978

STAŠEK, ŠPELINA, M., GRUND, F.: Zavádění mechanizované evidence využití a péče o techniku v oborovém podniku.

Z – 1438, 1978

FIALA, J.: Mechanizace, automatizace a elektrizace technologických procesů rostlinné a živočišné výrobě.

Z – 1439, 1978

ULRYCH, V.: Systémy dopravy a manipulace v podnicích služeb.

Z – 1440, 1978

MALÉŘ, J.: Koncepce rozvoje zemědělské techniky a soustavy strojů do r. 1990 – část obiloviny.

Z – 1441, 1978

DVOŘÁK, B.: Dopravní středisko kooperačního seskupení.

Z – 1442, 1978

BRABEC, M.: Koncepce rozvoje sušení a tvarování krmiv v ČSSR do r. 1990.

Z – 1443, 1978

MYŠÁK, J.: Koncepce rozvoje zemědělské techniky a soustavy strojů pro pěstování a sklizeň cukrovky do r. 1990.

Z – 1444, 1978

HAVELEC, S.: Koncepce rozvoje zemědělské techniky a soustavy strojů za odvětví „Příprava půdy“ do r. 1990.

Z – 1445, 1978

STROUHAL, E. a kol.: Koncepce rozvoje zemědělské dopravy na období do r. 1990.

Z – 1446, 1978

MIKULÍK, J. a kol.: Koncepce rozvoje techniky sklizně a skladování pícnin a soustavy strojů do r. 1990.

Z – 1447, 1978

SEDLÁK, J.: Koncepce rozvoje zemědělské techniky a soustavy strojů do r. 1990 – část brambory.

Z – 1448, 1978

SAIDL, M.: Koncepce rozvoje zemědělské techniky a soustavy strojů pro odvětví hnojení do r. 1990.

Z – 1449 1978

KOSEK, J., NETÍK, O., PICK, E.: Koncepce rozvoje mobilních energetických prostředků do r. 1990.

Z – 1450, 1978

VENKRBEC, L.: Koncepce rozvoje zemědělské techniky a soustavy strojů do r. 1990 v odvětví 42: chov a výkrm prasat.

Z – 1451, 1978

VEGRICHT, J.: Koncepce rozvoje zemědělské techniky v chovu skotu do r. 1990.

Z – 1452, 1978

SEDLÁK, J.: Technologie předkličování sadby brambor.

Z – 1453, 1978

BOUČEK, J.: Metodické otázky požadavků na délkové složení řezanky.

 

Z – 1454, 1978

VELEBIL, M.: Agrofyzika materiálů a procesů.

Z – 1455, 1978

SYROVÝ, O.: Automatizovaný informační systém – subsystém doprava.

Z – 1456, 1978

VIŠINSKÝ, J.: Koncepce rozvoje zemědělské techniky do r. 1990.

Z – 1457, 1978

HRIANKA, D.: Vypracování zdůvodnění potřeby strojové techniky v polní výrobě čsl. zemědělství v 7. pětiletce tj. v r. 1981 – 85.

Z – 1458, 1978

KOLÍNSKÝ, J.: Nové principy setí ve velkovýrobních podmínkách – část: výzkum pásového výsevu.

Z – 1459, 1978

ADAMOVSKÝ, R.: Výzkum základních otázek systémů vyhřívání půdy.

Z – 1460, 1978

STANĚK, J.: Ergonomické ukazatele u samojízdných sklízečů píce a sklízecích mlátiček – akustické podmínky a vibrace.

Z – 1461, 1978

ŠPELINA, M., KABELKOVÁ, R., HRIANKA, D.: Koncepce využití strojové techniky.

Z – 1462, 1978

PÁZRAL, E.: Automatizační prostředky elektrických pohonů příkonově náročných strojů.

Z – 1463, 1978

HRIANKA, D., ŠPELINA, M., KOZLOVÁ, R.: Výhledové vybavení zemědělství ČSSR strojovou technikou (normativy).

Z – 1464, 1978

DOMANSKÝ, L.: Studie a technologické podklady vícepodlažních stájí.

Z – 1465, 1978

PECHAČ, F.: Zásady modernizace stájových objektů.

Z – 1466, 1978

SYROVÁTKA, J.: Řešení technologických prvků a částí staveb v objektech živočišné výroby.

Z – 1467, 1978

NOVOTNÝ, F., SRBOVÁ, D.: Rozbor reprodukce zemědělské techniky v ČSSR.

Z – 1468, 1978

KROUPA, P.: Pneumatická manipulace se zrnem.

Z – 1469, 1978

PAWLICA, R.: Modernizace obilní sušárny ZSPŽ 8.

Z – 1470, 1978

MALÉŘ, J.: Zpřesněná prognóza rozvoje mechanizace obilovin.

Z – 1471, 1978

MALÉŘ, J.: Komplexní proudová sklizeň.

Z – 1472, 1978

MALÉŘ, J.: Kontinuální linka na zpracování slámy ke krmení.

Z – 1473, 1978

ADAMEC, M.: Stanovení vlivu stroje a doby sklizně pícnin na výnos a kvalitu.

Z – 1474, 1978

MAŠKOVÁ, H., HAVELÍK, J.: Využití dedikace před konzervací krmiv.

Z – 1475, 1978

BLÁHA, K.: Aplikace hnoje, homogenizace a dezodorace kejdy prasat.

 

Z – 1476, 1978

KOSEK, J.: Normativy spotřeby paliv a energie v zemědělské výrobě.

Z – 1477, 1978

BLAŽEK, J.: Krmné linky pro pavilony rostlinné výživy velkokapacitních teletníků.

Z – 1478, 1978

BLAŽEK, J.: Nové prvky v krmných linkách pro skot.

Z – 1479, 1978

POJEROVÁ, M.: Vliv procesu sušení v horkovzdušné sušárně BS-6 M na zachování živin v krmivech.

Z – 1480, 1978

ŠKALOUD, F.: Skupinové nasazení strojů při sklizni obilovin v NDR a SSSR.

Z – 1481, 1978

VENKRBEC, L.: Systém ustájení prasat v jednopodlažních bateriích kotců s celoroštovou zvýšenou podlahou a jeho mechanizace.

Z – 1482, 1978

SOUČEK, J.: Výzkum trajektorie řádku cukrovky.

Z – 1483, 1978

CHALUPA, M.: Technologie manipulace s podestýlkou a odklízení hnoje.

Z – 1484, 1978

CHALUPA, M.: Zdokonalení systému odklízení hnoje.

Z – 1485, 1978

MAREŠ, Z.: Koncepce univerzálního mobilního nakladače o výkonnosti 150 – 300t za hodinu.

Z – 1486, 1978

RUML, M.: Možnosti využití triboelektrického efektu při předseťové úpravě osiva.

Z – 1487, 1978

ABRHAM, Z.: Rozbor a využití dat AIS pro potřeby řízení péče o techniku v OP Tachov.

Z – 1488, 1978

PANOCH, J.: Technika při odstraňování kamenů z polí.

Z – 1489, 1978

MIKULÍK, J.: Výzkum dosoušení tuhých výlisků pícnin aktivní ventilací.

Z – 1490, 1978

BRABEC, M.: Ověřování převozné sušárny BS – 6M v r. 1977.

Z – 1491, 1978

SLADKÝ, V.: Výzkum možností použití sluneční energie k sušení pícnin.

Z – 1492, 1978

SYROVÝ, O.: Přímé náklady na hodinu provozního nasazení dopravní a manipulační techniky v zemědělství.

Z – 1493, 1978

VEGRICHT, J., ŠVARCBEK, J.: Výzkum dojících zařízení pro dojení ve stáji.

Z – 1494, 1978

HAVELEC, S.: Souprava pro přípravu půdy a setí.

Z – 1495, 1978

SLADKÝ, V.: Krmící míchací vůz.

Z – 1496, 1978

ŠPELINA, M.: Návrh programového a technického vybavení řídícího dispečerského pracoviště (oblast strojové techniky).

Z – 1497, 1978

SEDLÁČEK, J.: Samojízdný sklízeč dvouřádkových dílců obilovin.

 

Z – 1498, 1978

HAVELÍK, J.: Fyzikální vlastnosti mechanicky zpracovaných krmiv.

Z – 1499, 1978

THÉR, M.: Změny pevnosti zrna pšenice při opakovaném mechanickém namáhání.

Z – 1500, 1978

SLADKÝ, V.: Velkokapacitní hnojiště s portálovým jeřábem.

Z – 1501, 1978

KUBÍN, K.: Výzkum vlivu ozařování brambor CO 60 na jejich skladování.

Z – 1502, 1978

PICK, E.: Ekonomická efektivnost stavebnicově unifikovaných mobilních energetických prostředků v zemědělství.

Z – 1503, 1978

GRUND, F.: Některé aspekty Koncepce pečovatelské činnosti.

Z – 1504, 1978

GRUND, F.: Zabezpečení provozuschopnosti strojů v OZ Stříbro.

Z – 1505, 1978

NETÍK, O.: Energetická náročnost zemědělských strojů III.

Z – 1506, 1978

CEMPÍREK, B.: Soubor ukazatelů pro banku dat.

Z – 1507, 1978

VELEBIL, M.: Možnosti řešení agrobioniky dle experimentální exploatace novodobých vybraných metod.

Z – 1508, 1978

PASTOREK, Z., RUML, M.: Aplikace mikrovlnné energie pro úpravu zemědělských produktů.

Z – 1509, 1978

MLČOCH, L.: Transformace sluneční energie a možnosti jejího využití v zemědělství.

Z – 1510, 1978

KOSEK, J.: Dynamické zatížení přední nápravy traktoru.

Z – 1511, 1978

VELEBIL, M.: Nepřímé metody zjišťování fyzikálně mechanických vlastností kejdy.

Z – 1512, 1978

FIALA, J., JELÍNEK, A.: Reologické, strukturální a tepelné vlastnosti tvarovaných krmiv.

Z – 1513, 1978

BRABEC, M.: Ověřování míchárny krmiv pro 1.600 kusů skotu.

Z – 1514, 1978

HAŠ, S.: Měření teploty listů a difúzní reflexe materiálů.

Z – 1515, 1978

JELÍNKOVÁ, H.: Osvětlovací soustavy pro skleníky.

Z – 1516, 1978

HAŠ, S.: Možnosti ovlivňování radiačních faktorů skleníkového klimatu.

Z – 1517, 1978

VORLÍČEK, J.: Rozbor činnosti strojních linek.

Z – 1518, 1978

VYSLOUŽIL, FIŠER, Z.: Výhledová studie areálu mechanizace KS Gottwaldov.

Z – 1519, 1978

LINHART.: Systémy manipulace a dopravy v zemědělském komplexu (ověření prvků manipulačních systémů).

Z – 1520, 1978

SCHAUMANN: Systémy řízení dopravy v zemědělství.

Z – 1521, 1978

VELEBIL, M.: Metodické práce koordinačního střediska.


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1979

 

Z – 1522, 1979

Agrotechnické (zootechnické) požadavky v sušárenství.

Z – 1523, 1979

BRABEC, M.: Prognóza průmyslové výroby krmiv v ČSSR do r. 2000.

Z – 1524, 1979

Prognóza rozvoje zemědělské techniky do r. 2000 – pěstování a sklizeň pícnin

Z – 1525, 1979

BLAŽEK, J.: Systém krmných linek pro velkokapacitní stáje skotu.

Z – 1526, 1979

HAVELEC, S.: Prognóza rozvoje zemědělské techniky do r. 2000 za odvětví zpracování půdy.

Z – 1527, 1979

SYROVÝ, O.: Doprava štípané slámy sběracími vozy při sklizni.

Z – 1528, 1979

MYŠÁK, J.: Agrotechnické požadavky na stroje pro pěstování a sklizeň cukrovky, krmné řepy, sazečky a semenačky.

Z – 1529, 1979

SAIDL, M.: Koncepce uplatnění výsledků VTR v odvětví hnojení do r. 2000.

Z – 1530, 1979

SEDLÁK, J.: Prognóza rozvoje zemědělské techniky do r. 2000 při výrobě brambor.

Z – 1531, 1979

CHALUPA, M.: Podklady strojních linek odklízení hnoje.

Z – 1532, 1979

MALÉŘ, J.: Agrotechnické požadavky na mechanizační prostředky, zařazené do čs. soustavy strojů pro komplexní mechanizaci zemědělství – odvětví 01 – obiloviny.

Z – 1533, 1979

MYŠÁK, J.: Zpřesnění prognózy rozvoje zemědělské techniky v ČSSR u průmyslové cukrovky, krmné cukrovky a krmné řepy do r. 2000.

Z – 1534, 1979

SEDLÁK, J.: ATP na stroje pro pěstování, sklizeň a posklizňovou úpravu brambor.

Z – 1535, 1979

FIŠER, Z.: Systémy manipulace a dopravy v zemědělském komplexu.

Z – 1536, 1979

VEGRICHT, J.: Strojní linky pro získávání, ošetřování a chlazení mléka.

Z – 1537, 1979

KOSEK, J., NETÍK, O., PICK, E.: Prognóza využití různých druhů energie a rozvoj MEP v čs. zemědělství do r. 2000.

Z – 1538, 1979

HAVELEC, S.: Agrotechnické požadavky na stroje pro zpracování půdy setí a sběr kamene.

Z – 1539, 1979

HRIANKA, D.: Rozbor a vyhodnocení normativů zdůvodněné potřeby strojové techniky na období 7. 5LP.

Z – 1540, 1979

VI3INSkÝ, J.: Rejstřík strojů čs. soustavy pro komplexní mechanizaci zemědělství.

Z – 1541, 1979

PECHAČ, F.: Vyhodnocení experimentální stavby modernizace kravína K 174 na šestiřadou stáj v JZD Košetice.

 

Z – 1542, 1979

VYSLOUŽIL, F.: Výhledová studie areálu mechanizace KS Gottwaldov

Z – 1543, 1979

MIKULÍK, J., PUNČOCHÁŘ, Z.: Agrotechnické požadavky na mechanizační prostředky na sklizeň pícnin.

Z – 1544, 1979

KABELKOVÁ, R.: Směry rozvoje zemědělské strojové techniky a racionální formy jejího využívání..

Z – 1545, 1979

ŠPELINA, M.: Požadavky na technické prostředky pro řízení provozu strojové techniky a zemědělské výroby.

Z – 1546, 1979

MYŠÁK, J.: Vývoj a zkoušky čističky řádků ořezávače 6-OCS a podmínky statistické průkaznosti hodnocení kvality práce sklízečů.

Z – 1547, 1979

JIRAN, P.: Ověřování návěsu HLS 170.88.

Z – 1548, 1979

VENKRBEC. L.: Zootechnické požadavky na stroje a zařízení pro chov a výkrm prasat.

Z – 1549, 1979

VENKRBEC. L.: Prognóza rozvoje zemědělské techniky v chovu a výkrmu prasat do r. 2000.

Z – 1550, 1979

VEGRICHT, J.: Prognóza rozvoje techniky v chovu skotu do r. 2000.

Z – 1551, 1979

VEGRICHT, J.: Návrh komplexních linek a pracovních postupů pro farmy skotu v 7. 5LP.

Z – 1552, 1979

VEGRICHT, J.: Zootechnické požadavky na stroje a zařízení pro chov skotu.

Z – 1553, 1979

ULRYCH, V.: Řízení materiálových toků vybraných zemědělských substrátů.

Z – 1554, 1979

VIŠINSKÝ, J. a kol.: Soustava strojů v zemědělství a potravinářském průmyslu.

Z – 1555, 1979

ŠPELINA, M., ABRHAM, Z., HRIANKA, D.: Racionální formy řízení plně mechanizovaných výrobních procesů v zemědělství.

Z – 1556, 1979

SEDLÁK, J.: Studie a návrh strojně technologického souboru skladů brambor 3 – 15.000t.

Z – 1557, 1979

HAŠ, S.: Výzkum využití paliv a energie v zemědělství a potravinářství.

Z – 1558, 1979

HAŠ, S.: Výzkum racionální transformace energie ve výrobně technologických systémech ZPOK.

Z – 1559, 1979

NOVOTNÝ, F.: Reprodukce zemědělské techniky v podmínkách vědecko-technického pokroku.

Z – 1560, 1979

VYSLOUŽIL, F.: Výhledová studie areálu mechanizace KS Gottwaldov – varianta 2

Z – 1561, 1979

MALÉŘ, J.: Indikátor poklesu otáček a počítač hektarů sklízecích mlátiček.

Z – 1562, 1979

MALÉŘ, J.: Mobilní štípač slámy.

 

Z – 1563, 1979

KROUPA, P.: Velkokapacitní zásobníky na zrno.

Z – 1564, 1979

PAWLICA, R.: Sušárenská jednotka 20T.H-1 sestavená zdvojením modernizovaných sušáren ZSPŽ – 8 a vytváření těchto jednotek metodou kooperace.

Z – 1565, 1979

KOSEK, J.: Studie o účelnosti používání nízkotlakých válcových pneumatik v zemědělství.

Z – 1566, 1979

SOUČEK, J.: Rozměrové parametry bulvy cukrovky.

Z – 1567, 1979

BLAŽEK, J.: Mísírny krmiv se šnekovým přihrnovačem píce.

Z – 1568, 1979

PANOCH, J.: Mechanizace odstraňování kamenů z povrchových orničních vrstev.

Z – 1569, 1979

BLÁHA, K.: Separace kejdy prasat zařízením Consolidator.

Z – 1570, 1979

SLADKÝ, V.: Výzkum využívání sluneční energie k sušení.

Z – 1571, 1979

SAIDL, M.: Agrotechnické požadavky na stroje pro hnojení.

Z – 1572, 1979

SAIDL, M.: Pracovní postupy hnojení pytlovanými průmyslovými hnojivy.

Z – 1573, 1979

SAIDL, M.: Doprava tuhých průmyslových hnojiv v samovyprazdňovacích vagónech 2213.

Z – 1574, 1979

VORLÍČEK, J.: Teorie činnosti strojních linek.

Z – 1575, 1979

SLADKÝ, V.: Výsledky zkoušek míchaček krmiv.

Z – 1576, 1979

CHOCHOL.: Modely materiálových toků v podniku.

Z – 1577, 1979

ŠPELINA, M.: Metoda výpočtu zdůvodnění potřeby strojové techniky pro zemědělský podnik.

Z – 1578, 1979

MLČOCH, L.: Některé možnosti využití elektrických polí ke zpracování produktů v zemědělství.

Z – 1579, 1979

SEDLÁČEK, J.: Prognóza zajištění technických prostředků pro polní pokusnictví.

Z – 1580, 1979

FIŠER, Z. a kol.: Agrotechnické požadavky na dopravní zařízení pro zemědělství.

Z – 1581, 1979

STROUHAL, E.: Projekt dopravy a manipulace s materiálem pro model Nitra.

Z – 1582, 1979

BRABEC, M. a kol.: Výsledky ověřování míchárny krmiv pro 2.000 kusů v JZD Dražice.

Z – 1583, 1979

MAŠKOVÁ, H.: Vliv ozařování brambor  60 CO na jejich skladovatelnost.

Z – 1584, 1979

MAŠKOVÁ, H., JELÍNEK, A.: Výroba a skladování jednosložkových tvarovaných krmiv.

Z – 1585, 1979

ADAMEC, M.: Stanovení vlivu doby sklizně pícnin a obilovin na výnos a kvalitu.

 

Z – 1586, 1979

KUBÍN, K.: Nové pracovní postupy při výrobě stonkového lnu.

Z – 1587, 1979

FIŠER, Z.: Mezinárodní soustava strojů pro dopravu a manipulaci s materiálem.

Z – 1588, 1979

KOSEK, J.: ATP na stavebnicově unifikované mobilní energetické prostředky.

Z – 1589, 1979

PÁZRAL, E.: Požadavky na elektrické regulační hnací jednotky pro zemědělská zařízení.

Z – 1590, 1979

ANDERT, A.: Upřesnění energetických metod k vhodnějšímu řešení jarní protimrazové ochrany pěstovaných rostlin v ČSSR.

Z – 1591, 1979

ANDERT, D.: Základní způsoby úprav chladících zařízení mléka na tepelná čerpadla pro ohřev vody.

Z – 1592, 1979

SLÁMA, J.: Automatická identifikace zvířat.

Z – 1593, 1979

VELEBIL, M.. DITTERT, I.: Úvod do řešení bioniky staveb a bionického testování zvířat. Využití bioniky v rostlinných systémech.

Z – 1594, 1979

HAŠ, S.: Stanovení účinnosti a technických parametrů slunečních kolektorů pro ohřev vody.

Z – 1595, 1979

NETÍK, O.: Spotřeba paliv a energie v zemědělství.

Z – 1596, 1979

ŠPELINA, M.: Dílčí projekt pro model řešení zemědělské výroby na okrese Kroměříž.

Z – 1597, 1979

VELEBIL, M.: Metodická práce koordinačního střediska.

Z – 1598, 1979

MAREŠ, Z.: Projekt dopravy a manipulace s materiálem pro okres Kroměříž.

Z – 1599, 1979

KOSEK, J., NETÍK, O., PICK, E.: Rozvoj spotřeby paliv a energie v zemědělství.


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1980

 

Z – 1600, 1980

MAREŠ, Z.: Doprava a manipulace s materiálem v okrese Kroměříž.

Z – 1601, 1980

STANĚK, J.: Hodnocení kolového tahače LT – 230 z hlediska hygieny a bezpečnosti práce.

Z – 1602, 1980

ŠPELINA, M.: Dílčí projekt pro model řešení zemědělské výroby na okrese Kroměříž.

Z – 1603, 1980

SEDLÁK, J.: Vzorové velkovýrobní postupy za odvětví 16 – brambory.

Z – 1604, 1980

HAVELEC, S.: Vzorové velkovýrobní postupy za odvětví 84 – zpracování půdy.

Z – 1605, 1980

MALÉŘ, J.: Vzorové velkovýrobní postupy za odvětví 11 – obiloviny.

Z – 1606, 1980

MYŠÁK, J., SKALICKÝ, J.: Vzorové velkovýrobní postupy za odvětví 17 – cukrovka.

Z – 1607, 1980

KOLÍNSKÝ, J.: Nové technologie setí ve velkovýrobních podmínkách. Část: výzkum pásového výsevu.

Z – 1608, 1980

MYŠÁK, J.: Přehled současného stavu mechanizované sklizně cukrovky a směr jejího dalšího vývoje.

Z – 1609, 1980

STANĚK, J.: Snižování zátěže obsluhy samojízdných sklizňových strojů.

Z – 1610, 1980

GRODA, B. Spolehlivost a parametry dojírny DZKD - 15

Z – 1611, 1980

LOBOTKA, J.: Vyberanie a dávkovanie objemového krmiva v chove HD s použitím programového riadenia.

Z – 1612, 1980

KEJÍK, C.: Automatizace v linkách krmení dojnic.

Z – 1613, 1980

ŠTEFFL, Z.: Problematika vlivu prostředí a provozní spolehlivosti strojů na optimalizaci energetických prostředků v živočišné výrobě.

Z – 1614, 1980

DUCHO, P.: Dávkovanie a zakladanie tvarovaných krmív s obsahom stébelnatej zložky s použitím programového riadenia.

Z – 1615, 1980

KEJÍK, C.: Automatizace v linkách krmení dojnic.

Z – 1616, 1980

GRODA, B.: Funkční spolehlivost a diagnostické metody chladících zařízení.

Z – 1617, 1980

ŠTEFFL, Z.: Energetické vyhodnocování experimentálních velkokapacitních staveb pro dojnice a dalších zemědělských provozů.

Z – 1618, 1980

ŠTEFFL, Z.: Sledování technického stavu zařízení k přenosu energie u mobilních souprav.

Z – 1619, 1980

GRODA, B.: Funkční spolehlivost dojící techniky.

 

 

Z – 1620, 1980

RATHAUSKÝ, Z.: Měření termofyzikálních vlastností okopanin pro automatizaci krmných linek.

Z – 1621, 1980

HRUŠKA, E.: Optimalizace provozního režimu traktoru vzhledem k opotřebení oleje a mazaných částí motoru.

Z – 1622, 1980

SAIDL, M.: Vzorové velkovýrobní postupy hnojení.

Z – 1623, 1980

PUNČOCHÁŘ, Z., MIKULÍK: Vzorové velkovýrobní postupy odvětví 15 pícniny.

Z – 1624, 1980

KABELKOVÁ, R., HLINKA, J., PICK, E.: Monografická studie k ocenění možností uplatnění vědecko-technického rozvoje do r. 2000 problémového okruhu č. V. Investiční rozvoj zemědělství a služeb, dílčí část Vývoj techniky a technologií v RV, ŽV a dopravě.

Z – 1625, 1980

CHMELÍK, K., JEVIČ, P. Velkovýrobní postupy – 104 sušárenství.

Z – 1626, 1980

MATĚJ, V.: Studium některých fyzikálně mechanických vlastností mléka pro automatizaci jeho zpracování.

Z – 1627, 1980

DUCHO, P.: Dávkovanie a zakladanie tvarovaných krmív s obsahom stébelnatej zložky s použitím programového riadenia.

Z – 1628, 1980

LOBOTKA, J.: Vyberanie a dávkovanie objemového krmiva v chove HD s použitím programového riadenia.

Z – 1629, 1980

ADAM, M.: Změny textury potravin ve zpracovatelských pochodech.

Z – 1630, 1980

ŠPELINA, M.: Využívání a řízení techniky v oborovém podniku během roku.

Z – 1631, 1980

MAREŠ. Z.: Dopravní a manipulační zařízení nové generace.

Z – 1632, 1980

BLAŽEK, J.: Výroba krmných směsí na bázi objemové píce v nové racionální soustavě chovu skotu.

Z – 1633, 1980

NOVOTNÝ, F. a kol.: Reprodukce strojové techniky v čs. zemědělství.

Z – 1634, 1980

STROUHAL, E.: Využití automobilové techniky s účelovými nástavbami.

Z – 1635, 1980

ŠREFL, J.: Vliv základních variant technického řešení materiálního toku na využití zemědělské techniky při sklizni plodin.

Z – 1636, 1980

SOUČEK, J.: Podmínky pro automatizaci mobilních zemědělských strojů.

Z – 1637, 1980

PECHAČ, F.: Zásady modernizace stájových objektů.

Z – 1638, 1980

BLÁHA, K.: Separace kejdy prasat spádovým sálem čs. provedení.

Z – 1639, 1980

MYŠÁK, J., SKALICKÝ, J., DVOŘÁK, J.: Zvýšení kvality práce mechanizované sklizně řepy.

Z – 1640, 1980

MALÉŘ, J.: Pracovní postupy při sklizni a ošetřování zrnin.

Z – 1641, 1980

SEDLÁK, J.: Studie a návrh strojně-technologického souboru předkličoven a skladů brambor 3-15.000t.

Z – 1642, 1980

VENKRBEC, L.: Vzorové pracovní postupy pro chov a výkrm prasat.

Z – 1643, 1980

VORLÍČEK, J.: Modelování činnosti strojních linek.

Z – 1644, 1980

PANOCH, J.: Technika při odstraňování kamenů z polí.

Z – 1645, 1980

HAVELEC, S.: Výzkum nových pracovních postupů zpracování půdy.

Z – 1646, 1980

SYROVÝ, O.: Racionalizace materiálových toků.

Z – 1647, 1980

BARTOLOMĚJEV, A.: Systémy manipulace a vliv na pracovní postupy v rostlinné výrobě.

Z – 1648, 1980

VYSLOUŽIL, F., PROCHÁZKA, J.: Dopravní střediska kooperačního seskupení.

Z – 1649, 1980

DOMANSKÝ, M.: Zásady stavebně dispozičního řešení velkovýrobních stájí pro skot.

Z – 1650, 1980

SAIDL, M.: Pracovní postupy hnojení průmyslovými hnojivy.

Z – 1651, 1980

SEDLÁČEK, J.: Výzkum mechanizace polního pokusnictví. Požadavky na pokusnickou techniku. (Etapa)

Z – 1652, 1980

VENKRBEC, L.: Mechanizace pracovních postupů v nových systémech ustájení pro výkrm prasat.

Z – 1653, 1980

VENKRBEC, L.: Ustájení prasat v jednopodlažních a dvoupodlažních bateriích.

Z – 1654, 1980

MIKULÍK, J.: Pracovní postupy při pěstování a sklizni pícnin.

Z – 1655, 1980

SLÁMA, J.: Elektronické systémy pro stanovení hmotností v zemědělství.

Z – 1656, 1980

JELÍNEK, A.: Klimatologie skladů a ochrana proti samovznícení.

Z – 1657, 1980

CHALUPA, M.: Systémy odklízení chlévské mrvy a tekutého hnoje.

Z – 1658, 1980

KOSEK, J.: Optimalizace spotřeby energie a energetických prostředků v rostlinné výrobě.

Z – 1659, 1980

SYROVÁTKA, J.: Řešení technologických prvků a částí staveb v objektech živočišné výroby.

Z – 1660, 1980

CHMELÍK, K., JEVIČ, P., SOUHRADA, J.: Pracovní postupy sušení, tvarování a jiné úpravy krmiv, skladování úsušků.

Z – 1661, 1980

MAŠKOVÁ, H.: Omezení ztrát při výrobě krmiv.

 

Z – 1662, 1980

CEMPÍREK, B.: Tvorba banky dat pro mezinárodní spolupráci.

Z – 1663, 1980

HAVELÍK, J.: Velkovýrobní technologie výroby konzervovaných krmiv.

Z – 1664, 1980

ULRYCH, V.: Řešení materiálových toků vybraných zemědělských substrátů (č. 008/80). Souhrnná zpráva za řešení etap (009/80)

Z – 1665, 1980

VÝBORNÝ, I.: Systémy řízení dopravy v zemědělství.

Z – 1666, 1980

LINHART, F.: Ověření prvků manipulačních systémů.

Z – 1667, 1980

KAVKA, M.: Modelování mechanizovaných procesů v RV.

Z – 1668, 1980

ONDŘEJ, L.: Racionální průmyslové formy využívání strojové techniky.

Z – 1669, 1980

MAŠEK, V.: Komplexní ověřování a vyvíjení meliorační techniky z hlediska jejího využívání.

Z – 1670, 1980

OUBRECHT, J.: Obecná teorie využití traktorů v polní výrobě ČSSR.

Z – 1671, 1980

VIŠINSKÝ, J.: Koncepce rozvoje zemědělské techniky do r. 1990.

Z – 1672, 1980

PÁZRAL, E.: Využití elektrické energie ve stacionárních procesech.

Z – 1673, 1980

KABELKOVÁ, R.: Zpřesnění prognózy rozvoje zemědělské techniky na období do r. 2000.

Z – 1674, 1980

KOSEK, J.: Pojezdové ústrojí a trakční vlastnosti.

Z – 1675, 1980

MINÁRIK, I.: Zásady stavebno dispozičného riešenia fariem z hladiska technologického zariadenia. Rešenie stavieb s aplikáciou univerzálnych obalových konštrukcií.

Z – 1676, 1980

ANDERT, A.: Výroba potravin v rámci celostátního řešení racionálního hospodaření teplem a ostatními formami energie.

Z – 1677, 1980

ANDERT, A.: Přesnější poznatky na využívání tepelné energie v zemědělské výrobě po r. 1980.

Z – 1678, 1980

NETÍK, O.: Energetická náročnost a spotřeba paliv a energie v zemědělství.

Z – 1679, 1980

PICK,E.: Stavebnicová unifikace mobilních energetických prostředků.

Z – 1680, 1980

HAVELEC, S.: Nové technologické postupy zpracování půdy, hnojení a setí.

Z – 1681, 1980

SEDLÁK, J.: Nové technologické postupy u okopanin.

Z – 1682, 1980

MALÉŘ, J.: Nové technologické postupy u zrnin.

Z – 1683, 1980

ŠPELINA, M.: Projekty vybavení zemědělskou technikou okresu Kroměříž.

 

Z – 1684, 1980

VYŠINSKÝ, J.: Směry rozvoje zemědělské techniky.

Z – 1685, 1980

KUBÍN, K.: Vliv ozařování brambor 60/CO na jejich skladování.

Z – 1686, 1980

HRIANKA, D.: Ověřování normativů v oblasti zemědělské strojové techniky. Zpřesněné normativy na úrovni na okr. Kroměříž.

Z – 1687, 1980

GRUND, F.: Organizace péče o zemědělskou techniku na I. stupni.

Z – 1688, 1980

ABRHAM, Z.: Automatizovaný informační systém v oblasti péče o zemědělskou techniku.

Z – 1689, 1980

DOMANSKÝ, L.: Podklady pro řešení dispozic a vybraných prvků pro novostavby a modernizace stájí skotu.

Z – 1690, 1980

VELEBIL, M.: Zhodnocení významu biotiky v zemědělské technice.

Z – 1691, 1980

VENKRBEC, L.: Nové pracovní postupy a strojní linky v chovu skotu a výkrmu prasat.

Z – 1692, 1980

STANĚK, J.: Ovládání strojů nové generace a postavení člověka.

Z – 1693, 1980

MIKULÍK, J., PUNČOCHÁŘ, Z.: Zpracování, konzervace, skladování a výdej krmiv.

Z – 1694, 1980

ŠPELINA, M., KABELKOVÁ, R.: Racionální formy využívání zemědělské techniky.

Z – 1695, 1980

CHALUPA, M.: Odklízení, úprava a aplikace statkových hnojiv.

Z – 1696, 1980

MAREŠ, Z.: Zemědělské dopravní prostředky.

Z – 1697, 1980

RUML, M.: Zákonitosti ovlivňování produkce rostlin elektromagnetickými poli.

Z – 1698, 1980

ŠKALOUD, F.: Vykládka volně ložených sypkých hmot – tuhých průmyslových hnojiv ze železničních vagonů.

Z – 1699, 1980

MALÉŘ, J.: Sklizeň slámy lisy na obří balíky.

Z – 1700, 1980

MALÉŘ, J.: Kontinuální linka na mechanickou a chemickou úpravu slámy ke krmení.

Z – 1701, 1980

FIŠER, Z.: Racionalizace manipulace v zemědělství.

Z – 1702, 1980

HAVELÍK, J., LUŇÁČEK, M., HOLUBOVÁ, V.: Vliv fyzikálně-mechanických vlastností na skladování krmiv.

Z – 1703, 1980

FIALA, J., JELÍNEK, A.: Reologické, strukturální a tepelné vlastnosti tvarovaných krmiv.

Z – 1704, 1980

PASTOREK, Z.: Aplikace vysokofrekvenční energie a využití odpadního tepla v sušárenství.

Z – 1705, 1980

MAREŠ, Z.: Doprava cukrovky ve vybraných podnicích okresu Kroměříž.

Z – 1706, 1980

MAŠKOVÁ, H.: Změny obilního zrna v procesu sušení a mechanického namáhání.

Z – 1707, 1980

KRUPIČKA, B.: Teoretické základy mechanizace živočišné výroby.

Z – 1708, 1980

VEGRICHT, J.: Vzorové pracovní postupy pro chov skotu.

Z – 1709, 1980

JELÍNKOVÁ, H.: Perspektivní směry využití energie ve sklenících.

Z – 1710, 1980

HAŠ, S.: Přenos a transformace energie optického záření v rostlinném porostu.

Z – 1711, 1980

HAŠ, S.: Zvyšování energetické účinnosti výrobních procesů.

Z – 1712, 1980

HAŠ, S.: Informační soustava kybernetického agrofyzikálního systému.

Z – 1713, 1980

HAŠ, S.: Využití energie pro intenzifikaci a zvyšování kvality zemědělské výroby.

Z – 1714, 1980

CHMELÍK, K.: Centrální míchárna směsných krmných dávek pro 2000 ks skotu.

Z – 1715, 1980

PICK, E.: Stavebnicově unifikovaná řada mobilních energetických prostředků.

Z – 1716, 1980

číslo nepřiděleno

Z – 1717, 1980

VELEBIL, M.: Základní reologické vlastnosti kejdy.

Z – 1718, 1980

FIŠER, Z.: Systémy manipulace a dopravy v zemědělském komplexu.

Z – 1719, 1980

SEDLÁK, J.: Mechanizace, automatizace a elektrifikace technologických postupů v rostlinné a živočišné výrobě.

Z – 1720, 1980

VIŠINSKÝ, J., KABELKOVÁ, R., ŠPELINA, M.: Směry rozvoje zemědělské strojové techniky a racionální formy jejího využívání.

Z – 1721, 1980

KOSEK, J.: Zvyšování energetické účinnosti výrobních procesů.

Z – 1722, 1980

KOSEK, J.: Energetická účinnost zemědělské výroby (studie pro EGU)

Z – 1723, 1980

KOSEK, J., NETÍK, O.: Energetická účinnost v chovu skotu.

Z – 1724, 1980

HAVELÍK, J.: Agrofyzika materiálů a procesů.

Z – 1725, 1980

KUBÍN, K.: Nové pracovní postupy při výrobě stonkového lnu.

Z – 1726, 1980

CEMPÍREK, B.: Možnosti zdokonalení informačního zabezpečení prognostické činnosti v oboru zemědělské techniky.

Z – 1727, 1980

HAŠ, S.: Optimalizace využití paliv a energie v zemědělství.

Z – 1728, 1980

FIALA, J.: Metodická práce koordinačního střediska.

Z – 1729, 1980

VEGRICHT, J.: Modernizace dojícího zařízení ve vazných stájích


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1981

 

Z – 1730, 1981

Krupička, B.: Realizační výstup R 06 N. Metodika projektování strojních linek v ŽV. Teoretické základy mechanizace ŽV.

Z – 1731, 1981

SYROVÝ, O.: Racionální formy organizace a využití manipulační a dopravní techniky v zemědělství.

Z – 1732, 1981

ŠPELINA, M.: Projekt strojové, dopravní a manipulační techniky pro automatizovaný informační systém na OP Státní statky Tachov.

Z – 1733, 1981

SEDLÁK, J.: Koncepce rozvoje mechanizace a automatizace na úseku brambor do r. 2000.

Z – 1734, 1981

MAREŠ, Z.: Vyhodnocení dlouhodobých zkoušek rypadla DH 112

Z – 1735, 1981

VIŠINSKÝ, J.: Soubor metodik pro upřesnění čs. soustavy strojů.

Z – 1736, 1981

MYŠÁK, J.: Koncepce rozvoje uplatnění VTR v oblasti mechanizace a automatizace pěstování a sklizně technické cukrovky, krmné cukrovky a krmné řepy do roku 2000.

Z – 1737, 1981

MALÉŘ, J.: Koncepce rozvoje mechanizace sklizně a posklizňového ošetření obilovin – do r. 2000.

Z – 1738, 1981

MALÉŘ, J.: Sběr slámy sběracími vozy s pneumatickým plněním.

Z – 1739, 1981

MALÉŘ, J.: Míchárna upravené slámy s ostatními velkoobjemovými komponenty.

Z – 1740, 1981

MAREŠ, Z.: Projekt nakládací a překládací techniky pro zemědělství.

Z – 1741, 1981

HAVELEC, S.: Koncepce rozvoje uplatnění výsledků VTR v oblasti mechanizace zpracování půdy do r. 2000

Z – 1742, 1981

ŠREFL, J.: Návrh struktury času pracovního postupu.

Z – 1743, 1981

PECHAČ, F. Modernizace stájí pro výkrm prasat.

Z – 1744, 1981

BLÁHA, K.: Technicko-technologické podmínky využití statkových hnojiv.

Z – 1745, 1981

KROUPA, P.: Velkokapacitní zásobníky na zrno.

Z – 1746, 1981

VENKRBEC, L.: Koncepce rozvoje uplatnění výsledků vědeckotechnického rozvoje mechanizace a automatizace prací v chovu prasat do roku 2000.

Z – 1747, 1981

SOUČEK, J.: Vybavení zemědělských strojů v polní výrobě automatizační technikou.

Z – 1748, 1981

PROKOP, CHOCHOL: Rozvrhování rostlinné výroby.

Z – 1749, 1981

SLADKÝ, V.: Sluneční seník

 

Z – 1750, 1981

ŠPELINA, M.: Koncepce využívání zemědělské strojové techniky.

Z – 1751, 1981

SVOBODA, J.: Nové směry v technickém řešení krmných linek.

Z – 1752, 1981

FIŠER, Z.: Koncepce rozvoje uplatnění výsledků VTR v oblasti zemědělské dopravy do r. 2000.

Z – 1753, 1981

DUŠEK, A.: Využití operační a systémové analýzy pro rozhodování o strojních a stavebních investicích v zemědělství.

Z – 1754, 1981

KOSEK, J.: Návrh vývojové struktury a spotřeby paliva a energie do r. 2000.

Z – 1755, 1981

PICK, E.: Prognóza rozvoje mobilních energetických prostředků do r. 2000.

Z – 1756, 1981

STROUHAL, E. Podklady pro zpracování inovačních záměrů v prognóze dlouhodobého rozvoje dopravy a manipulace s materiálem.

Z – 1757, 1981

KUBÍN, K. Nové principy hodnocení brambor.

Z – 1758, 1981

KUBÍN, K. Technicko-ekonomické hodnocení některých strojů na pěstování a sklizeň lnu.

Z – 1759, 1981

RUML, M.: Využití laserového záření ke stimulaci růstu a vývoje rostlin.

Z – 1760, 1981

Návrh koncepce rozvoje uplatnění výsledků VTR v odvětví sušárenství.

Z – 1761, 1981

PUNČOCHÁŘ, Z., MIKULÍK: Návrh koncepce rozvoje uplatnění výsledků VTR v odvětví pícniny do r. 2000.

Z – 1762, 1981

SEDLÁČEK, J.: Koncepce uplatnění výsledků VTR v mechanizaci a šlechtění a polním pokusnictví do r. 2000.

Z – 1763, 1981

SYROVÁTKA: Návrh koncepce rozvoje uplatnění výsledků VTR v oblasti strojních linek pro chov skotu.

Z – 1764, 1981

KLAUBER, F.: Příprava vybraných zemědělských produktů na realizaci řízení plně mechanizovaných RV v reálném čase.

Z – 1765, 1981

ŠPELDA, J.: Pracoviště pro řízení vysoce intenzívní výroby v reálném čase.


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1982

 

Z – 1766, 1982

TLUSTÝ, V.: Výkladový slovník termínů z oblasti ASŘ rostlinné výroby.

Z – 1767, 1982

STANĚK, J.: Ergonomické hodnocení mobilních zemědělských strojů. a) Ergonomické hodnocení kolového tahače LT-230. b) Ergonomické hodnocení samojízdných ořezávačů cukrovky SCI-031 a SCI-04

Z – 1768, 1982

SEDLÁČEK, J: Metodika podnikové zkoušky a hodnocení vzorku dílcové sklízecí mlátičky.

Z – 1769, 1982

MYŠÁK, J.: Samojízdný stroj pro setí a kultivaci s využitím motorové hnací jednotky sklízeče chrástu 6-OCS.

Z – 1770, 1982

STUDENÍK, B.: Analýza prvotní evidence používané na úseku strojové techniky.

Z – 1771, 1982

FUCEK, P.: Nasazování souprav ve dvou směnách u vybraných mobilních pracovních operací.

Z – 1772, 1982

FIŠER, Z.: Manipulační, dopravní a skladovací systémy v zemědělství.

Z – 1773, 1982

CEMPÍREK, B.: Výsledky mezinárodní spolupráce.

Z – 1774, 1982

KABELKOVÁ, R.: Směry technického rozvoje zemědělství v zahraničí.

Z – 1775, 1982

ZEMAN, K., VOLNÁ, Z.: Analýza výsledků ze sledování využití strojů, péče o jejich spolehlivost na OP Státních statků v Tachově.

Z – 1776, 1982

ŠPELINA, M., MAREŠ, Z.: Zpřesnění dílčích projektů č. 7 – Vybavení RV strojovou technikou, č. 14 – Doprava a manipulace materiálem.

Z – 1777, 1982

Rozvoj nových technologických směrů a techniky v RV a ŽV.

Z – 1778, 1982

SEDLÁK, J., FÉR, J., ŠTEIGER, J.: Výzkum a vývoj příjmového dávkovacího dopravníku.

Z – 1779, 1982

STROUHAL, E.: Mezinárodní výstava zemědělských strojů 1982 – Paříž.

Z – 1780, 1982

FIŠER, Z., BARTOLOMĚJEV, A.: Nové systémy manipulace a dopravy v zemědělství. (Nové systémy dopravy a její zařazení do technologických linek)

Z – 1781, 1982

PECHAČ, F.: Modernizace stájí na odchov selat.

Z – 1782, 1982

MYŠÁK, J.: Upřesnění koncepce rozvoje ZT v oblasti pěstování a sklizně průmyslové cukrovky, krmné cukrovky a krmné řepy na období 1986 – 1990.

Z – 1783, 1982

KUBÍN, K. a kol.: Vliv některých technických systémů na kvalitu brambor.

Z – 1784, 1982

KUBÍN, K. a kol.: Hodnocení vybraných mechanizačních prostředků a pracovních postupů pro pěstování a sklizeň lnu.

 

Z – 1785, 1982

THÉR, M.: Změny pevnosti zrna kukuřice při horkovzdušném sušení.

Z – 1786, 1982

PÁZRAL, E.: Metodické podklady pro objektivní hodnocení elektroenergetické náročnosti procesů.

Z – 1787, 1982

Upřesnění koncepce rozvoje ZT na období 1986 – 1990 za odvětví zpracování půdy.

Z – 1788, 1982

ANDERT, KOSEK, J.: Návrh směrnic na skořepinovou konstrukci elastického tělesa pneumatiky ke zvýšení hospodárnosti jízdy (úspory energie) i výnosů.

Z – 1789, 1982

VORLÍČEK a kol.: Nové metodické přístupy ke statistickému vyhodnocování na počítači.

Z – 1790, 1982

STROUHAL, E.: Nová generace zemědělských vozidel.

Z – 1791, 1982

HAŠ, S.: Využití nových zdrojů energie zemědělství a potravinářském průmyslu.

Z – 1792, 1982

MALÉŘ, J.: Upřesnění koncepce rozvoje ZT na období 1986 – 90.

Z – 1793, 1982

MAREŠ, Z.: Ověření nakladače JCB 525/4 v zemědělství.

Z – 1794, 1982

PAWLICA, R.: Sušení ozimé řepky na sušárně SSZ - 2

Z – 1795, 1982

PICK, E.: Stavebnicová unifikace a systémy MEP (Návrhy k mezinárodní soustavě strojů)

Z – 1796, 1982

KOSEK, J.: Vliv tlaku pojezdového ústrojí MEP na půdu.

Z – 1797, 1982

PÁZRAL, E., SMĚLÝ, J.: Automatická regulace toků zemědělských materiálů

Z – 1798, 1982

ULRICHOVÁ, M.: Dávkové měření vlhkosti zrna.

Z – 1799, 1982

MALÉŘ, J.: Sklizeň slámy sběracími návěsy 70 – 140m3

Z – 1800, 1982

MALÉŘ, J.: Vyskladňování a rozebírání velkoobjemových balíků slámy.

Z – 1801, 1982

ŠPELINA, M.: Pracoviště pro řízení výroby v reálném času.

Z – 1802, 1982

SEDLÁK, J., FÉR, J.: Upřesnění koncepce rozvoje zemědělské techniky na období 1986 – 90 – odvětví 16 – brambory.

Z – 1803, 1982

STROUHAL, E.: Ověření nástaveb EAS systému v ČSSR.

Z – 1804, 1982

ANDERT: Návrh na uplatnění směrnic vytyčených v potravinovém programu k zintenzivnění transformací energie v rostlinné produkci a rozvoji celkové úrovně výroby potravin v ČSSR.

Z – 1805, 1982

ADAMOVSKÝ, R. Zajištění výzkumného objektu pro ohřev půdy na volných plochách.

Z – 1806, 1982

HAŠ, S.: Vliv nových zdrojů energie na energetické ukazatele v zemědělství.

Z – 1807, 1982

ABRHAM, Z. a kol.: Normativy potřeby zemědělské strojové techniky, paliv a energie v zemědělství.

Z – 1808, 1982

SAIDL, M.: Koncepce rozvoje zemědělské techniky pro hnojení na období 1986 – 90.

Z – 1809, 1982

VENKRBEC, L.: Koncepce rozvoje ZT na období 1986 – 90 č. 42

Z – 1810, 1982

Chmelík, K.: Výsledky ověřování experimentální linky na výrobu tvarovaných krmiv v JZD Dolany.

Z – 1811, 1982

VEGRICHT, J.: Koncepce rozvoje ZT v chovu skotu na období 1985 – 1990.

Z – 1812, 1982

SEDLÁČEK, J.: Opatření potřebná pro rozvoj techniky v polním pokusnictví pro r. 1985.

Z – 1813, 1982

Upřesnění koncepce rozvoje sušárenství na období 1986 – 90.

Z – 1814, 1982

PUNČOCHÁŘ, Z., MIKULÍK, J.: Koncepce rozvoje ZT na období 1986 – 1990.

Z – 1815, 1982

BROUČEK: Hodnocení technologických linek z hlediska potřeby lidské práce a fyziologické zátěže obsluhovatelů.

Z – 1816, 1982

HAVELEC, S.: Měření orebních odporů třech typů radlic.


 

VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1983

 

Z – 1817, 1983

NOVOTNÝ, F. a kol.: Upřesnění koncepce rozvoje zemědělské techniky na období 1986 – 1990 – odvětví 101 technicko-exploatační

Z – 1818, 1983

STROUHAL, E., FIŠER, Z.: Stav a vývojové směry dopravy v zemědělství ve vyspělých evropských státech.

Z – 1819, 1983

SLADKÝ, V., BRADNA, J.: Solární ohřívače vzduchu.

Z – 1820, 1983

SVOBODA, J., SPISAR, O.: Krmné linky v nových změněných podmínkách chovu skotu..

Z – 1821, 1983

VENKRBEC, L. a kol.: Vyhodnocení experimentálního provozu klecového výkrmu prasat na farmě Zehuby.

Z – 1822, 1983

FIŠER, Z. a kol.: Koncepce rozvoje zemědělské dopravy na období 1986 – 90.

Z – 1823, 1983

HŮLA, J.: Vliv zemědělské techniky na půdní prostředí.

Z – 1824, 1983

KOLÍNSKÝ, J.: Výzkum výsevu těžko sypatelných semen trav.

Z – 1825, 1983

STUDENÍK, B.: Návrh normatívnej základny na úseku polnohospodárskej strojovej techniky.

Z – 1826, 1983

POLENDA, J.: Postup realizace dílčích projektů vybavení okresu Kroměříž zemědělskou technikou.

Z – 1827, 1983

PANOCH, J.: Povrchový sběr kamenů vidlicovými sběrači.

Z – 1828, 1983

BARTOLOMĚJEV, A. Energetická efektivnost organizace vnitropodnikové dopravy a manipulace s materiálem.

Z – 1829, 1983

ANDERT, A.:Význam řízené radiální deformace elastického tělesa pneumatiky a upřesnění teorie jejího odvalování.

Z – 1830, 1983

ŠPELINA, M. a kol.: Řešení vybraných prvků řízení technologického procesu v reálném času – skupina automatizovaných úloh (analytické řešení)                                       

Z – 1831, 1983

ŠPELINA, M. a kol.: Příprava zemědělského podniku v ČSSR na řízení v reálném času.

Z – 1832, 1983

HAVELÍK: Podkladová zpráva pro průběžné oponentní řízení „Mechanizované a automatizované systémy výrobních zemědělských technologií.

Z – 1833, 1983

HAVELEC, S.: Zpracování těžkých půd dlátovým kypřičem.

Z – 1834, 1983

BLÁHA, K.: Ekonomika hnojných linek. Technické parametry separační linky a její vliv na vlastnosti fugátových vod.

Z – 1835, 1983

ADAMOVSKÝ, R.: Využití nízkopotenciálních zdrojů energie v zemědělství a potravinářském průmyslu.

Z – 1836, 1983

KÁRA, J.: Měření rekuperačního výměníku RV - 16

Z – 1837, 1983

RUML, M.: Analýza využití bioplynu. - STORNO

Z – 1838, 1983

SEDLÁK, J.: Ověřování technologie předkličování brambor.

Z – 1839, 1983

VIŠINSKÝ, J. a kol.: Návrh upřesnění soustavy strojů na období 1986 – 1990.

Z – 1840, 1983

MAREŠ, Z.: Ověření typové řady nakládací techniky.

Z – 1841, 1983

SOUČEK, J.: Nasazení informačních a řídících systémů pro řízení technologických procesů v zemědělství.

Z – 1842, 1983

KROUPA, P.: Naskladnění a vyskladnění příjmového zásobníku na zrno – 2000t

Z – 1843, 1983

PAVLOVSKÝ, Z.: Adaptér pro sklizeň plev a úhrabků u sklízecí mlátičky E-512

Z – 1844, 1983

MALÉŘ, J., CEMPÍREK, B.: Sklizeň zrnin sklízecími mlátičkami s axiálním a separačním ústrojím.

Z – 1845, 1983

SYROVÁTKA, Z. a kol.: Nové systémy zábran a vázání skotu.

Z – 1846, 1983

KUBÍN, K.: Hodnocení vlivu některých technických systémů na kvalitu brambor.

Z – 1847, 1983

KUBÍN, K.: Hodnocení vybraných mechanizačních prostředků a pracovních postupů při sklizni stonkového lnu.

Z – 1848, 1983

MIKULÍK, NOVOSAD: Koncepce ošetřování trvalých travních porostů.

Z – 1849, 1983

MYŠÁK, J., SKALICKÝ, J., DVOŘÁK, J.: Úprava pracovních orgánů sklízeče bulev KS - 6

Z – 1850, 1983

SYROVÝ, O.: Sběrací návěsy 2. generace. Výsledky ověřovacích zkoušek.

Z – 1851, 1983

ŠREFL, J.: Vliv variant technického řešení materiálového toku na využití při sklizni.

Z – 1852/I, 1983

HAUPTMAN, J.: Metodologie agrobionity včetně výzkumu, vývoje a aplikace přístrojové techniky.

Z – 1852/II, 1983

VELEBIL, M., DITTERT, I.: Vývoj metody pro experimentální stanovení závislostí teploty rostlinných tkání v buněčných strukturách na parametrech okolního mikroklimatu.

Z – 1853, 1983

JELÍNEK, A. a kol.: Výzkum možností snížení energetických nároků sušícího a tvarovacího procesu.

Z – 1854, 1983

STANĚK, J.: Omezování zátěže v mechanizovaných pracovních procesech.

 

 

Z – 1855, 1983

TLUSTÝ, V., PROKOP, K.: Denní optimalizace nasazování mechanizačních prostředků na úkoly RV.

Z – 1856, 1983

MAŠKOVÁ, H., DEJLOVÁ, J.: Vliv zemědělské techniky na životní prostředí.

Z – 1857, 1983

VORLÍČEK: Optimalizace skladovacích operací v zemědělských výrobních postupech.

Z – 1858, 1983

SLÁMA, J.: Mikroprocesorová technika pro řízení technologií a strojů. Návrh automatického řízení výměníku tepla.

Z – 1859, 1983

VENKRBEC, L.: Systém ustájení selat ve dvoupodlažních bateriích s celoroštovou podlahou a jeho mechanizace.

Z – 1860, 1983

ANDERT, A.: Teorie vlivu Suchého viskózního tření i dynamických odporů na silové účinky a energetické ztráty při deformacích odvalující se pneumatiky.

Z – 1861, 1983

JELÍNKOVÁ, H.: Tvorba databanky fyzikálních vlastností.

Z – 1862, 1983

JELÍNKOVÁ, H.: Ověření nového systému klimatizace a ověřování ve sklenících.

Z – 1863, 1983

SVOBODA, J., SPISAR, O.: Typizovaná příprava objemových krmiv pro 1000 – 2000 VDJ.

Z – 1864, 1983

CHMELÍK, K.: Efektivnost snižování spotřeby energie při konzervaci píce nízkoteplotním sušením

Z – 1865, 1983

ABRHAM, Z. a kol.: Normativy potřeby strojové techniky, paliv a energie v zemědělství.

Z – 1866, 1983

CHALUPA, M. a kol.: Manipulace se statkovými hnojivy.

Z – 1867, 1983

KOSEK, J., NETÍK, O.: Možnosti náhrady motorové nafty alternativními palivy.

Z – 1868, 1983

ANDERT, D.: Ověření chladícího zařízení s biosolárním efektem.

Z – 1869, 1983

KÁRA, J.: Ověřování velkokapacitní akumulace tepla.

Z – 1870, 1983

BOUČEK, J.: Podklady pro bivalentní sušárny zemědělských produktů

Z – 1871, 1983

SEDLÁČEK, J.: Podnikové zkoušky a hodnocení vzorku dílcové sklízecí mlátičky.

Z – 1872, 1983

VEGRICHT, J., SVOBODA, J., CHALUPA, M.: Výsledky ověřování technologických souborů na VKK Svobodné Heřmanice a experimentálním závodě VKK.

Z – 1873, 1983

VEGRICHT, J.: Základní vlastnosti mobilního dojícího zařízení a jeho využitelnost pro modernizaci stájí typu K – 896 a K – 174.
VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1984

 

Z – 1874, 1984

MALEŘ, J.: Agrotechnické požadavky na mechanizační prostředky zařazené do čs. soustavy strojů pro komplexní mechanizaci zemědělství, odvětví 11 - obiloviny

Z – 1875, 1984

ŠPELINA, M., POLENDA, J.: Postup realizace dílčích projektů vybavení okresu Kroměříž zemědělskou technikou.

Z – 1876, 1984

HAVELEC, S.: Karty Požadavků na stroje pro odvětví 84 – zpracování půdy.

Z – 1877, 1984

SEDLÁK, J., FÉR, J.: Karty požadavků na stroje pro odvětví 16 - Brambory

Z – 1878, 1984

SAIDL, J.: Karty požadavků na stroje pro hnojení

Z – 1879, 1984

HAŠ, S.: Využití nových zdrojů energie v zemědělství a potravinářském průmyslu.

ŠPELINA, M., PROKOP, K.:  Ustavování a vyhodnocování operativních plánů nasazení mechanizačních prostředků a pracovníků na polní práce ve vazbě na datovou základnu a výpočetní techniku.

Z – 1880, 1984

MYŠÁK a kol.: Karty požadavků na stroje pro pěstování a sklizeň cukrovky, krmné řepy, sazečky a semenačky.

Z – 1881, 1984

KÁRA, J. a kol.: Vliv dlouhodobého působení stájového prostředí na účinnost deskového rekuperačního výměníku.

Z – 1882, 1984

VEGRICHT, J. a kol.: Výzkum nových pracovních postupů a strojních linek při chovu skotu.

Z – 1883, 1984

ŠPELINA, M.: Karty požadavků na technické prostředky zařazené do československé soustavy strojů pro komplexní mechanizaci zemědělství na léta 1986 – 1990.

Z – 1884, 1984

FIŠER, Z. a kol.: Karty požadavků, část 83 – Zemědělská doprava

Z – 1885, 1984

CHMELÍK, K.: Agrotechnické požadavky na mechanizační prostředky zařazené do čs. soustavy strojů pro komplexní mechanizaci zemědělství na léta 1986 – 1995 odvětví sušárenství.

Z – 1886, 1984

PUNČOCHÁŘ, Z.: Agrotechnické požadavky na mechanizační prostředky pro sklizeň pícnin na léta 1986 – 1995.

Z – 1887, 1984

VENKRBEC, L.: Karty zootechnických požadavků na stroje a zařízení pro chov a výkrm prasat – část soustavy strojů 42

Z – 1888, 1984

VEGRICHT, J., CHALUPA, M., SVOBODA, J.: Zootechnické požadavky na stroje a zařízení pro chov skotu.

Z – 1889, 1984

VEGRICHT, J., CHALUPA, M., SVOBODA, J.: Závěrečná syntetická zpráva za dílčí úkol P-11-329-059-09 Výzkum nových pracovních postupů a strojních linek při chovu skotu.

 

 

Z – 1890, 1984

SEDLÁČEK, J.: Karty požadavků na vybrané stroje a zařízení pro odvětví 105 – polní pokusnictví.

Z – 1891, 1984

FIŠER, Z.: Program další racionalizace zemědělské dopravy.

Z – 1892, 1984

CEMPÍREK, B., KABELKOVÁ, R.: Využití informatiky k vymezování prognóz zemědělské techniky.

Z – 1893, 1984

Karty požadavků na mobilní energetické prostředky.

Z – 1894, 1984

ANDERT, D.: Možnosti používání protiúrazové ochrany rostlin s umělou vodní mlhou, řešenou s doplňkovým posláním.

Z – 1895, 1984

HAŠ, S. a kol.: Využití nových zdrojů energie v zemědělství a potravinářském průmyslu.

Z – 1896, 1984

KUBÍN, K. a kol.: Technicko-ekonomické hodnocení mechanizačních prostředků ovlivňujících pěstování a sklizeň stonkového lnu.

Z – 1897, 1984

STROUHAL, E.: Spotřeba paliva a utužování půdy při sklizni a dopravě (Sklizňové stroje s neseným zásobníkem)

Z – 1898, 1984

PANOCH, J. a kol.: Pracovní postupy děleného sběru kamenů z půd.

Z – 1899, 1984

PICK, E.: Rozvoj nových technologických směrů a techniky v rostlinné a živočišné výrobě.

Z – 1900, 1984

BARTOLOMĚJEV, A.: Energetická efektivnost organizace vnitropodnikové dopravy a manipulace s materiálem.

Z – 1901, 1984

PECHAČ, F.: Modernizace stájí pro dojnice.

Z – 1902, 1984

PAWLICA, R.: Posklizňové ošetřování zrna sušárnou 40t.h-1.

Z – 1903, 1984

MALEŘ, J.: Ovládání sklízecí mlátičky počítačem.

Z – 1904, 1984

MALEŘ, J.: Úprava slámy ke krmným účelům 5t.h-1.

Z – 1905, 1984

ADAMOVSKÝ, R.: Využití nízkopotenciálních zdrojů energie v zemědělství a potravinářském průmyslu.

Z – 1906, 1984

THÉR, M., TŮMOVÁ, A.: Mikroflóra mechanicky poškozeného zrna pšenice.

Z – 1907, 1984

PÁZRAL, E., SMĚLÝ, J.: Automatizační prostředky pro získávání a klasifikaci informací u linek na dopravu pícnin.

Z – 1908, 1984

VORLÍČEK, J.: Dimenzování technologické dopravy.

Z – 1909, 1984

VEGRICHT,J., SVOBODA, J., CHALUPA, M.: Návrh komplexních linek a pracovních postupů pro farmy skotu v 8. PLP.

 

Z – 1910, 1984

NETÍK, O.: Normativy spotřeby paliv a energie v RV a ŽV.

Z – 1911, 1984

RUML, M.: Elektroseparátory.

Z – 1912, 1984

PICK, E.: Zvýšení energetické efektivnosti strojů a strojních soustav v zemědělství.

Z – 1913, 1984

KUBÍN, K.: Některé možnosti rozlišování narušených a zdravých hlíz brambor měřením jejich povrchové teploty.

Z – 1914, 1984

BARTOLOMĚJEV, A.: Nové systémy manipulace a dopravy v zemědělství. Nové systémy dopravy a její zařazení do technologických linek.

Z – 1915, 1984

SAIDL, M.: Sklad tuhých průmyslových hnojiv s jeřábovým manipulačním zařízením.

Z – 1916, 1984

SLADKÝ, V.: Výzkum dosoušení zavadlé píce pomocí tepelného čerpadla.

Z – 1917, 1984

HAŠ, S., BOUČEK, J., SOJKOVÁ, J.: Energetický zisk systémů se slunečními kolektory.

Z – 1918, 1984

PROKOP, K. a kol.: Optimalizace parametrů strojních linek se zálohováním v RV.

Z – 1919, 1984

VÝBORNÝ: Vybrané provozně ekonomické problémy přepravy v zemědělství z hlediska dopravní soustavy.

Z – 1920, 1984

PUNČOCHÁŘ, Z.: Úpravy věžových skladů píce.

Z – 1921, 1984

RUML, M.: Chemoionizace jako faktor předseťové stimulace osiva.

Z – 1922, 1984

MAŠKOVÁ, H.: Agrofyzikální vlastnosti různě zpracovaných řepných skrojků ve vztahu k jejich následnému použití.

Z – 1923, 1984

HAVELÍK, J.: Naskladňování velkokapacitních horizontálních skladů.

Z – 1924, 1984

LUŇÁČEK, M.: Aplikace tekutých konzervačních přípravků pro konzervaci krmiv.

Z – 1925, 1984

HOLUBOVÁ, V.: Soubor podkladů pro skladování krmiv.

Z – 1926, 1984

VELEBIL, M.: Reologické vlastnosti tekutých organických hnojiv.

Z – 1927, 1984

ABRHAM, Z. a kol.: Normativy potřeby strojové techniky, paliv a energie v zemědělství.

Z – 1928, 1984

STROUHAL, E., SYROVÝ, O., FIŠER, Z.: Manipulační, dopravní a skladovací systémy v zemědělství.

Z – 1929, 1984

HAŠ, S., ANDERT, D.: Vybrané případy použití tepelných čerpadel.


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1985

 

Z – 1930, 1985

SEDLÁK, J., FÉR, J., BEDRNA, P.: Technologie a technika úpravy a skladování brambor.

Z – 1931, 1985

SEDLÁK, J., FÉR, J., BEDRNA, P.: Ověření odhrnovače brambor firmy Jabelmann NSR.

Z – 1932, 1985

ABRHAM, Z.: Pracoviště pro řízení výroby v zemědělském podniku.

Z – 1933, 1985

ŠPELINA, M.: Řešení vybraných prvků řízení technologického procesu zemědělské výroby v reálném čase.

Z – 1934, 1985

MYŠÁK, J., SKALICKÝ, J., DVOŘÁK, J.: Studie nových technologií sklizně cukrovky.

Z – 1935, 1985

SOUČEK, J.: Prostředky automatizace v zemědělské prvovýrobě.

Z – 1936, 1985

KOLÍNSKÝ, J.: Výzkum výsevu lehkých trav včetně zapravení.

Z – 1937, 1985

HAVELEC, S.: Spojení operací základního zpracování půdy pro setí.

Z – 1938, 1985

BLÁHA, K., STROUHAL, E.: Koncepce rozvoje rozmetadel kejdy. (studijní nepl. zpráva)

Z – 1939, 1985

SVOBODA, J., SPISAR, O.: Uplatnění automatizace samočinné regulace a programového řízení ve strojních linkách pro krmení skotu.

Z – 1940, 1985

SYROVÁTKA, PICK, E. Zvýšení technické úrovně strojně-technologických systémů v zemědělství. (Podklad pro oponentní řízení k úkolu P-06-129-006

Z – 1941, 1985

MYŠÁK, SKALICKÝ, J., DVOŘÁK, J.: Technologie sklizně krmné řepy.

Z – 1942, 1985

VENKRBEC, L., Nové způsoby využití exkrementů hospodářských zvířat se zaměřením na zvýšení úrodnosti půdy a ochranu životního prostředí.

Z – 1943, 1985

STROUHAL, E.: Nová generace zemědělských vozidel.

Z – 1944, 1985

VIŠINSKÝ, J. a kol.: Soustava strojů v zemědělství a potravinářském průmyslu.

Z – 1945, 1985

BLÁHA, K.: Zapravení kejdy prasat, její separace a zpracování tekutého podílu.

Z – 1946, 1985

CEMPÍREK, B.: Racionalizace informační činnosti v rámci koordinačního střediska.

Z – 1947, 1985

SYROVÝ, O., PODPĚRA, V.: Racionální formy organizace a využití manipulační a dopravní techniky.

Z – 1948, 1985

FIŠER, Z. a kol.: Manipulační, dopravní a skladovací systémy v zemědělství.

Z – 1949, 1985

BARTOLOMĚJEV, A., FIŠER, Z.: Nové systémy manipulace a dopravy v zemědělství.

Z – 1950, 1985

MAREŠ, Z.: Perspektivní nakládací a vykládací technika pro zemědělství.

 

Z – 1951, 1985

SEDLÁK, J.: Řešení pracovních postupů v polní výrobě v návaznosti na posklizňovou úpravu.

Z – 1952, 1985

STROUHAL, E., BARTOLOMĚJEV, A., SAIDL, M.: Studie o požadavcích na inovaci zemědělského nákladního automobilu AGRO a jeho jednotlivých účelových nástaveb.

Z – 1953, 1985

PANOCH, J.: Pracovní postupy odstraňování velkých kamenů z ornice a podorničí.

Z – 1954, 1985

SYROVÁTKA, J., PECHAČ, F.: Uplatnění strojních linek pro mechanizaci v živočišné výrobě.

Z – 1955, 1985

SAIDL, M., KOVAŘÍČEK, P., VESELÝ, J.: Metodika a technika zřizování a využívání kolejových meziřádků.

Z – 1956, 1985

KOVAŘÍČEK,P., ZELENÁ, L., SAIDL, M.: Pracovní postupy hnojení na období 1986 – 90.

Z – 1957, 1985

RUML, M.: Bioplynová stanice Tuřany – ověřování kvality anaerobně zpracovaného slamnatého hnoje.

Z – 1958, 1985

HAVELEC, S.: Výzkum nových technologií a techniky v oblasti péče o půdní prostředí.

Z – 1959, 1985

MALÉŘ, J.: Indikace kvality práce u sklízecí mlátičky.

Z – 1960, 1985

PAWLICA, R.: Sušení zrnin.

Z – 1961, 1985

KROUPA, P.: Linka na příjem a skladování zrna na 1500 tun.

Z – 1962, 1985

MALÉŘ, J.: Výzkum nových technologií a techniky v oblasti sklizně zrnin a úpravy slámy.

Z – 1963, 1985

CHMELÍK, K.: Sušení, tvarování a jiné úpravy krmiv.

Z – 1964, 1985

SLADKÝ, V.: Manipulační a automatizační zařízení pro halové seníky.

Z – 1965, 1985

KOSEK, J.: Parametry a systémy MEP vyšších generací.

Z – 1966, 1985

PUNČOCHÁŘ, Z.: Úprava a manipulace s posečenou pící.

Z – 1967, 1985

CHMELÍK, K.: Výzkum nových technologií a techniky v oblasti sklizně pícnin a úpravy krmiv.

Z – 1968, 1985

SVOBODA, J., SPISAR, O.: Výsledky výzkumu vybírání, dávkování a zakládání krmiv zvířatům v 7. 5LP.

Z – 1969, 1985

KOSEK, J.: Vliv pojezdového ústrojí MEP na půdu.

Z – 1970, 1985

HAŠ, S. a kol.: Využití odpadního tepla energetických a průmyslových podniků pro pěstování rostlin.

Z – 1971, 1985

STANĚK, J.: Zlepšení pracovních podmínek v mechanizovaných pracovních procesech.

Z – 1972, 1985

VEGRICHT, J.: Výzkum strojních linek získávání, úpravy a skladování mléka.

Z – 1973, 1985

ŠPELINA, M., PROKOP, K.: Modely a formy řízení plně mechanizované rostlinné výroby.

Z – 1974, 1985

VELEBIL, M.: Reologické vlastnosti a fyzikální struktura viskózních produktů v živočišné výrobě.

Z – 1975, 1985

JELÍNEK, A. a kol.: Výzkum metod pro snížení energetických nároků sušícího a tvarovacího procesu a zjišťování reologických vlastností viskózních produktů v živočišné výrobě.

Z – 1976, 1985

HŮLA, J.: Omezení vedlejších vlivů zemědělské techniky na půdní prostředí.

Z – 1977, 1985

PICK, E.: Rozvoj nových technologických směrů a techniky v rostlinné a živočišné výrobě.

Z – 1978, 1985

MAŠKOVÁ, H.: Vliv technických systémů na zemědělskou produkci a životní prostředí.

Z – 1979, 1985

CHALUPA, M. a kol.: Manipulace se statkovými hnojivy.

Z – 1980, 1985

CHALUPA, M. a kol.: Odklízení, úprava a skladování statkových hnojiv.

Z – 1981, 1985

VENKRBEC, L.: Zhodnocení realizačních výstupů.

Z – 1982, 1985

VELEBIL, M., HAUPTMAN, J.: Synchronizace zemědělské techniky a reaktivnosti hospodářských zvířat.

Z – 1983, 1985

HAŠ, S.: Využití nových zdrojů energie v zemědělství potravinářském průmyslu.

Z – 1984, 1985

HAŠ, S.: Systémy pro využití netradičních zdrojů energie v ŽV a RV.

Z – 1985, 1985

VORLÍČEK, J.: Strojní linky se smíšenou vazbou.

Z – 1986, 1985

VELEBIL, M., HAUPTMAN, J.: Metodologie agrobioniky, včetně výzkumu, vývoje a aplikace přístrojové techniky.

Z – 1987, 1985

PROKOP, K., TLUSTÝ, V., CHOCHOL, Š.: Využití aplikačního programového vybavení pro automatizované řízení výrobních úseků podniku.

Z – 1988, 1985

PÁZRAL, E., SMĚLÝ, J.: Způsoby automatického řízení technologických zařízení s elektrickým pohonem.

Z – 1989, 1985

VELEBIL, M., DITTERT, I.: Experimentální metody stanovení odezev rostlinných organizmů na podněty v reálném čase.

Z – 1990, 1985

HAVELÍK, J.: Technické systémy zemědělsko-potravinářského komplexu a využití agrokybernetiky v jejich řízení.

Z – 1991, 1985

ABRHAM, Z. a kol.: Normativy potřeby strojové techniky, paliv a energie v zemědělství.

Z – 1992, 1985

VELEBIL, M.: Využití bioniky a robotiky při řízení technologických systémů.

Z – 1993, 1985

JELÍNKOVÁ, H.: Teoretické problémy transformace netradičních forem energie v rostlinné a živočišné výrobě. Řízení skleníkového prostředí počítačem.


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1986

 

Z – 1994, 1986

KÁRA, J., SLADKÝ, V.: Využití sluneční energie v univerzální halové sušárně.

Z – 1995, 1986

STROUHAL, E.: Polní a silniční doprava v zemědělství (Polní vozidla)

Z – 1996, 1986

MYŠÁK, J., SKALICKÝ, J., DVOŘÁK, J.: Prognóza rozvoje zemědělské techniky a technologie v oblasti mechanizace pěstování a sklizně průmyslové cukrovky, krmné cukrovky, krmné řepy, sazečky a semenačky do roku 2010.

Z – 1997, 1986

TLUSTÝ, V., PROKOP, K.: Koncepce řešení automatizovaného řízení technologických procesů živočišné výroby v podmínkách JZD „Mír“ ve Velkých Bílovicích.

Z – 1998, 1986

FIŠER, Z. a kol.: Prognóza rozvoje uplatnění výsledků VTR v oblasti zemědělské dopravy do r. 2010.

Z – 1999, 1986

CHMELÍK, K., JEVIČ, P.: Prognóza rozvoje zemědělské techniky do roku 2010 – odvětví 104 Sušárenství

Z – 2000, 1986

MALEŘ, J.: Prognóza rozvoje zemědělské techniky do roku 2010.

Z – 2001, 1986

KOSEK, J., NETÍK, O.: Prognóza rozvoje mobilních energetických prostředků.

Z – 2002, 1986

SYROVÝ, O.: Studie, příprava a stanovení postupu řešení dílčího úkolu P-06-129-823-09 „Racionalizace manipulačních a pracovních systémů v zemědělství“

Z – 2003, 1986

VIŠINSKÝ, J.: Soustava strojů v zemědělství na období 1991 – 1995.

Z – 2004, 1986

ŠPELINA, M. a kol.: Metodika řešení úkolu.

Z – 2005, 1986

HUTLA, P., ČIŠTÍNOVÁ, I.: Biofotometrie fotosynteticky aktivního záření DZ 1

Z – 2006, 1986

FÉR, J., SEDLÁK, J., BEDRNA, P.: Prognóza rozvoje zemědělské techniky do r. 2010, odvětví 16 – brambory.

Z – 2007, 1986

PAVLOVSKÝ, Z.: Rozebírání velkoobjemových balíků slámy.

Z – 2008, 1986

ŠPELINA, M.: Návrh vybavení pracovišť pro řízení technologických procesů v zemědělském podniku.

Z – 2009, 1986

PÁZRAL, E.: Racionální využití elektrické energie a elektroenergetických zdrojů.

Z – 2010, 1986

PUNČOCHÁŘ, Z., VODENKA, B.: Prognóza rozvoje zemědělské techniky do r. 2010, č. 15 – pícniny.

Z – 2011, 1986

SVOBODA, J., SPISAR, O.: Výzkum uplatnění nových technických prvků a automatizace v systémech krmení.

Z – 2012, 1986

SAIDL, M.: Prognóza rozvoje zemědělské techniky do r. 2010 za odvětví hnojení.

Z – 2013, 1986

KÁRA, J.: Integrované zemědělské systémy s komplexním řešením mikroklimatu.

Z – 2014, 1986

HAVELEC, S.: Prognóza rozvoje zemědělské techniky do r. 2010 za odvětví zpracování půdy.

Z – 2015, 1986

KOSEK, J. a kol.: Možnosti strukturálních změn palivoenergetických potřeb v zemědělství.

Z – 2016, 1986

SEDLÁČEK, J.: Prognóza rozvoje polně-pokusnické techniky.

Z – 2017, 1986

ADAMOVSKÝ, R.: Inventarizace a rozbor možností využití odpadního tepla.

Z – 2018, 1986

VEGRICHT, J., SVOBODA, J., CHALUPA, M.: Prognóza rozvoje zemědělské techniky v chovu skotu do roku 2010.

Z – 2019, 1986

PASTOREK, Z., VENKRBEC, L.: Nové principy využití exkrementů hospodářských zvířat se zaměřením na zvýšení úrodnosti půdy a ochranu životního prostředí.

Z – 2020, 1986

HAVELÍK, J.: Silážování kukuřice ve velkokapacitním horizontálním zastřešeném skladu.

Z – 2021, 1986

HAVELÍK, J.: Základní procesy v zemědělských technologických systémech.

 


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1987

 

Z – 2022, 1987

SINEK, F.: Měřící aparatura pro hodnocení fyziologických pochodů u zvířat. (studie)

Z – 2023, 1987

BLÁHA, K.: Technologické řešení halového hospodářství v chovu prasat.

Z – 2024, 1987

ARON, M.: Normativy spotřeby paliv a energie v zemědělství (aktualizace stávajícího normativu spotřeby paliv a energie na základě měření).

Z – 2025, 1987

PICK, E.: Sklizeň a doprava cukrovky s různou výškou sřezu.

Z – 2026, 1987

VENKRBEC, L.: Prognóza rozvoje techniky v chovu a výkrmu prasat do r. 2010.

Z – 2027, 1987

PICK, E.: Zvýšení technické úrovně strojně- technologických systémů v zemědělství.

Z – 2028, 1987

STANĚK, J.: Ergonomické hodnocení samojízdných sklízecích řezaček SPS-35 Toron a Claas Jaguar 690

Z – 2029, 1987

KOLÍNSKÝ, J.: Výzkum kontrolního zařízení pro secí stroje univerzální.

Z – 2030, 1987

STROUHAL, E. Vývojové tendence a koncepce zemědělské techniky ve Francii.

Z – 2031, 1987

Strouhal, E.: Produktivita v zemědělství USA.

Z – 2032, 1987

Řešení alternativy pásových a kolových tahačů, jejich ekonomické důsledky, vlivy na půdu, rozdělení polní a silniční dopravy.

Z – 2033, 1987

VIŠINSKÝ, J., HLINKA, J., KACEROVSKÝ, J.: Soustava strojů v zemědělství na období 1991 – 1995.

Z – 2034, 1987

STANĚK, J.: Ergonomické hodnocení samojízdných sklízecích řezaček SPS-35 Toron a Claas Jaguár 690.

Z – 2035, 1987

FÉR, J.: Technologické a technické vyřešení skladu brambor T-2000.

Z – 2036, 1987

SLADKÝ, V., JIRÁSEK, P.: Možnosti využití dřevního odpadu k energetickým účelům v zemědělství (koncepční studie)

Z – 2037, 1987

MALEŘ, J.: Adaptace sklízecích mlátiček pro sklizeň ozimé řepky.

Z – 2038, 1987

MALEŘ, J.: Adaptace sklízecích mlátiček pro sklizeň zrnin na svazích.

Z – 2039, 1987

NETÍK, O.: Distribuce kapalného zemního plynu.

Z – 2040, 1987

MALEŘ, J.: Podklady pro jednotnou zemědělskou politiku v 9. pětiletce, odvětví 11 – obiloviny.

Z – 2041, 1987

HUTLA, P., ČIŠTÍNOVÁ, I., HAŠ, S.: Biofotometrie fotosynteticky aktivního záření DZ 2.

 

Z – 2042, 1987

ANDERT, D.: Návrh systému s tepelnými čerpadly.

Z – 2043, 1987

RYCHETNÍK, V.: Možnosti využití větrné energie v zemědělství.

Z – 2044, 1987

HAŠ, S.: Studie o efektivnosti nových zdrojů energie pro tepelné procesy.

Z – 2045, 1987

KÁRA, J.: Analýza systémů úpravy mikroklimatu a návrh energeticky úsporných zařízení pro úpravu prostředí.

Z – 2046, 1987

HAŠ, S. a kol.: Racionalizace spotřeby paliv a netradiční zdroje energie.

Z – 2047, 1987

ADAMOVSKÝ, R., ČIŠTÍNOVÁ, I.: Studie využití teplé vody pro závlahy u kompresních stanic. (viz. Z-2100)

Z – 2048, 1987

ABRHAM, Z.: Analýza rozhodovacích situací při řízení využití strojové techniky.

Z – 2049, 1987

JELÍNKOVÁ, H., ADAMOVSKÝ, R.: Prvky energeticky úsporného skleníku.

Z – 2050, 1987

HAŠ, S.: Ověření možností využití jednočipových řídících automatik.

Z – 2051, 1987

PÁZRAL, E.: Koncepce elektrických mobilních prostředků pro manipulaci s materiály.

Z – 2052, 1987

HUTLA, P.: Osvětlovací soustavy v objektech zemědělské výroby.

Z – 2053, 1987

PÁZRAL, E.: Návrh automaticky řízeného pohonu s proměnlivými otáčkami.

Z – 2054, 1987

HŮLA, J.: Vliv utužení půdy na energetickou náročnost a kvalitu jejího zpracování.

Z – 2055, 1987

VELEBIL, M., DITTERT, I., ČECH, V.: Přístrojové zabezpečení pro řízení růstových procesů technickými prostředky.

Z – 2056, 1987

Využití energie slunečního záření pro termické a fotoelektrické procesy (studie) !Problematika je obsažena ve VZ – Z-2044!

Z – 2057, 1987

PODPĚRA, V., SYROVÝ, O.: Sběrací návěsy a dávkovací dopravníky pro objemné hmoty.

Z – 2058, 1987

DVOŘÁK, J., SKALICKÝ, J.: Pěstování krmné řepy v bramborářských a podhorských oblastech.

Z – 2059, 1987

PLÍVA, P.: Řízení střediska výživy skotu mikropočítačem.

Z – 2060, 1987

JELÍNEK, A.: Výzkum metod a zařízení pro řízení odchovny drůbeže mikropočítačem.

Z – 2061, 1987

BARTOLOMĚJEV, A.: Kontejnerizace v dopravních a manipulačních procesech zemědělské výroby.

Z – 2062, 1987

SEDLÁČEK, J.: Výsledky podnikových zkoušek dílcového nosiče nářadí a bezezbytkového secího stroje.

 

Z – 2063, 1987

MAYER, V.: Provozně-ekonomické hodnocení a vývoj techniky na odkamenění půd.

Z – 2064, 1987

PASTOREK, Z., VENKRBEC, L., WOLFF, J.: Nové principy využití exkrementů hospodářských zvířat se zaměřením na zvýšení úrodnosti půdy a ochranu životního prostředí.

Z – 2065, 1987

WOLFF, J. a kol.: Zpráva o vyhodnocení bioplynové stanice v JZD Hustopeče.

Z – 2066, 1987

MAŠKOVÁ, H., ČECH, V.: Kapacitní metoda měření vlhkosti pícnin.

Z – 2067, 1987

MICHAL, P.: Ověření a zhodnocení postupů hnojení statkovými hnojivy.

Z – 2068, 1987

MAREŠ, Z.: Progresivní nakládací a překládací technika v zemědělství.

Z – 2069, 1987

CHALUPA, M.: Zvýšení technické úrovně vybraných strojně-technologických systémů manipulace se statkovými hnojivy.

Z – 2070, 1987

MAŠKOVÁ, H., JELÍNEK, O.: Technické možnosti rozlišování zdravých a poškozených bramborových hlíz.

Z – 2071, 1987

SPISAR, O., SVOBODA, J.: Míchací zařízení na objemová krmiva s nízkou spotřebou energie.

Z – 2072, 1987

KOVAŘÍČEK, P., SAIDL, M.: Ověření a zhodnocení samojízdných strojů pro hnojení KPH.

Z – 2073, 1987

KOSEK, J., NETÍK, O.: Úprava vznětového motoru M 634 na plynový provoz.

Z – 2074, 1987

PUNČOCHÁŘ, Z., VODENKA, B., FRÜHAUF, J.: Zvýšení technické úrovně strojně-technologických systémů sklizně pícnin.

Z – 2075, 1987

CEMPÍREK, B., BERÁNEK, P.: Alternativní zdroje energie pro motorová vozidla (studijní zpráva)

Z – 2076, 1987

LUŇÁČEK, M., HOLUBOVÁ, V.: Nový typ horizontálního sila pro skladování objemových krmiv.

Z – 2077, 1987

VEGRICHT, J., MACHÁLEK, A., GALLER, L.: Nové technické prvky v pracovních postupech dojení.

Z – 2078, 1987

PECHAČ, F., VEGRICHT, J.: Aplikace nových strojních linek v modernizovaných stájích.

Z – 2079, 1987

SLADKÝ, V.: Vývoj výložníkových manipulátorů pro seníky.

Z – 2080, 1987

PICK, E.: Sklizeň a doprava cukrovky s různou výškou sřezu.

Z – 2081, 1987

ŠPELINA, M.: Návrhy pracovišť pro řízení zemědělské výroby na vybraných zemědělských podnicích.

Z – 2082, 1987

SOUČEK, J.: Řešení přenosu informací v zemědělském podniku.


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1988

 

Z – 2083, 1988

ANDERT, D., ADAMOVSKÝ, R., KÁRA, J.: Využití tepla z bioplynových stanic.

Z – 2084, 1988

SLÁMA, J.: Automatické řízení provozu bioplynových stanic.

Z – 2085, 1988

CHMELÍK, K.: Využití bioplynu při sušení pícnin.

Z – 2086, 1988

FIŠER, Z.: Koncepce rozvoje zemědělské dopravy na období 1991 – 1995.

Z – 2087, 1988

MALEŘ, J.: Koncepce rozvoje zemědělské techniky na období 1991 – 1995, odvětví 11 - obiloviny

Z – 2088, 1988

FÉR, J.: Ověřování způsobů pěstování a sklizně brambor.

Z – 2089, 1988

SKALICKÝ, J., DVOŘÁK, J.: Koncepce rozvoje zemědělské techniky a technologie v oblasti pěstování a sklizně průmyslové cukrovky, krmné cukrovky, krmné řepy, sazečky a semenačky na období 1991 – 1995.

Z – 2090, 1988

KOSEK, J., NETÍK, O.: Koncepce rozvoje mobilních energetických prostředků na období 1991 – 1995.

Z – 2091, 1988

FÉR, J., SEDLÁK, J.: Koncepce rozvoje zemědělské techniky v oblasti mechanizace výroby brambor na období 1991 – 1995.

Z – 2092, 1988

JEVIČ, P., CHMELÍK, K., SOUHRADA, J.: Koncepce rozvoje odvětví „104 – Sušárenství pícnin a výroba suchých krmiv“ na období 1991 – 1995.

Z – 2093, 1988

VEGRICHT, J., SVOBODA, J., CHALUPA, M.: Koncepce rozvoje zemědělské techniky v oblasti chovu skotu na období 1991 – 1995.

Z – 2094, 1988

HAVELEC, S.: Koncepce rozvoje zemědělské techniky za odvětví 84 – zpracování půdy na období 1991 – 1995.

Z – 2095, 1988

SEDLÁČEK, J.: Koncepce rozvoje polně-pokusnické techniky na období 1991 – 1995, odvětví 105 – polní pokusnictví.

Z – 2096, 1988

SAIDL, M.: Koncepce rozvoje techniky pro hnojení na období 1991 – 1995.

Z – 2097, 1988

PUNČOCHÁŘ, Z.: Koncepce rozvoje zemědělské techniky na období 1991 – 1995 pícniny.

Z – 2098, 1988

ŠPELINA, M.: Koncepce rozvoje zemědělské techniky na období 1991 – 1995 – technicko-exploatační.

Z – 2099, 1988

VENKRBEC, L.: Koncepce rozvoje zemědělské techniky v chovu a výkrmu prasat na období 1991 – 1995.

Z – 2100, 1988

ADAMOVSKÝ, R., ČIŠTÍNOVÁ, I., MELNIKOV, J.: Studie využití teplé vody pro závlahy u kompresních stanic.

Z – 2101, 1988

STROUHAL, E.: Zásadní inovační změny v oblasti oběhových a přemisťovacích procesů v zemědělství a jejich vliv na strukturální změny.

Z – 2102, 1988

PAVLOVSKÝ, Z.: Konzervace a skladování velkoobjemových balíků slámy.

Z – 2103, 1988

KROUPA, P.: Dopravní cesty v příjmových zásobnících 180 – 300t/h-1.

Z – 2104, 1988

PAWLICA, R.: Linka k sušení hybridního zrna.

Z – 2105, 1988

MALEŘ, J.: Svahové sklízecí mlátičky.

Z – 2106, 1988

CEMPÍREK, B.: Sběr technologických informací.

Z – 2107, 1988

VIŠINSKÝ, J., HLINKA, J., KACEROVSKÝ, J.: Soustava strojů v zemědělství na období 1991 – 1995.

Z – 2108, 1988

STROUHAL, E.: Optimální skladba dopravní techniky, její řízení v zemědělském podniku..

Z – 2109, 1988

STANĚK, J.: Ergonomické hodnocení samojízdných sklízecích řezaček SP-8

Z – 2110, 1988

ČIŠTÍNOVÁ, I., ADAMOVSKÝ, R.: Ověření vlivu zálivky oteplenou vodou.

Z – 2111, 1988

ADAMOVSKÝ, R., PALEČKOVÁ, M., MELNIKOV, J.: Návrh nízkoteplotního teplovzdušného otopného systému ve skleníku.

Z – 2112, 1988

NOVOTNÝ, F.: Koncepce využívání zemědělské strojní techniky.

Z – 2113, 1988

PÁZRAL, E.: Vyřešení napájení elektrických mobilních prostředků pro statkové práce.

Z – 2114, 1988

RUML, M.: Využití fyzikálních intenzifikačních faktorů pro úpravu osiv.                                                 

Z – 2115, 1988

JELÍNKOVÁ, H.: Ověření integrovaného energetického systému skleníků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Z – 2116, 1988

JELÍNEK, A. a kol.: Výsledky ověřování experimentálních linek dvoustupňového sušení a výroby tvarovaných krmiv v JZD Mír Březůvky.

Z – 2117, 1988

JELÍNEK, A., PLÍVA, P. Využití souboru meřících zařízení pro řízení sušící a tvarovací linky a odchovny drůbeže mikropočítačem.

Z – 2118, 1988

MAREŠ, Z.: Přepravní manipulátory pro zemědělství.

Z – 2119, 1988

HŮLA, J., KOLÍNSKÝ, J.: Mechanizované pracovní postupy s omezeným zhutňováním půdy.

Z – 2120, 1988

NOVÁKOVÁ, H., HAŠ, S.: Ověření systému pro automatické řízení skleníku.

Z – 2121, 1988

THÉR, M., RUML, M.: Mechanické poškozování zrna hrachu.

Z – 2122, 1988

KÁRA, J.: Výroba a využití výměníků a kapilárních tepelných trubic.

Z – 2123, 1988

ANDERT, D.: Zajištění prvků a kompletace tepelných čerpadel pro ověřování  - funkční modely.

Z – 2124, 1988

SEDLÁČEK, J.: První podniková zkouška funkčního vzorku dílcového rozmetadla TPH.

Z – 2125, 1988

HAVELEC, S.: Řešení orebních radlic se sníženým pracovním odporem.

Z – 2126, 1988

KOSEK, J.: Úprava mobilních prostředků na plynový provoz.

Z – 2127, 1988

HUTLA, P., ČIŠTÍNOVÁ, I.: Biofotometrie FAR DZ 3.

Z – 2128, 1988

MAŠKOVÁ, H., JELÍNEK, O.: Technické možnosti rozlišování zdravých a poškozených bramborových hlíz.

Z – 2129, 1988

HANZLÍKOVÁ, I., MAŠKOVÁ, H.: Vliv výroby siláží na (živočišnou produkci) životní prostředí.

Z – 2130, 1988

SVOBODA, J., BÜRGEROVÁ, Z.: Výzkum automatizované linky se zařízením pro kontrolu krmných dávek.

Z – 2131, 1988

SVOBODA, J., VEGRICHT, J.: Vývoj řídící jednotky pro přípravny krmiv, vývoj individuálního dávkovače jádra pro průjezdné stáje.

Z – 2132, 1988

ŠVADLENA, J.: Dálkový přenos dat a jeho využití v zemědělství.

Z – 2133, 1988

CHALUPA, M.: Výsledky ověřování možností konzervace a biologické fermentace kejdy.

Z – 2134, 1988

ŽENÍŠEK, P., BOSÁK, C. TŮMOVÁ, A.: Intenzifikace průběhu metanogeneze statkových hnojiv.

Z – 2135, 1988

ŠEBELA, F. a kol.: Sledování a vývoj vybraných snímačů a předpoklady unifikace automatizačních prostředků.

Z – 2136, 1988

SAIDL, M.: Ověření nezávislého dávkování ARP 920.

Z – 2137, 1988

WOLFF, J.: Závěrečná zpráva z vyhodnocení ověřovacího provozu bioplynové stanice JZD Hustopeče.

 

 


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1989

 

Z – 2138, 1989

HUTLA, P.: Čidla pro systém řízení prostředí.

Z – 2139, 1989

PICK, E., SKALICKÝ, J., DVOŘÁK, J.: Sklizeň cukrovky s různou výškou sřezu.

Z – 2140, 1989

MALEŘ, J.: Karty požadavků na stroje a zařízení zařazené do rejstříku strojů čs. soustavy pro komplexní mechanizaci zemědělství na období 1991-1995, odvětví 11 – obiloviny.

Z – 2141, 1989

FIŠER, Z.: Karty požadavků – část 83 – zemědělská doprava ( na období po r. 1990).

Z – 2142, 1989

PAWLICA, R., ADAMOVSKÝ, R.: Sušení zrnin odpadním teplem z kompresní stanice tranzitního plynovodu.

Z – 2143, 1989

DOLEŽAL, O., STANĚK, Z.: K problematice ionizace stájového ovzduší.

Z – 2144, 1989

BARTOŠ, F., ADAMOVSKÝ, R.: Stanovení tepelné a teplotní vodivosti půdy.

Z – 2145, 1989

KOSEK, J.: Karty požadavků na čs. soustavu traktorů.

Z – 2146, 1989

FÉR, J.: Karty požadavků na stroje pro odvětví 16 – brambory.

Z – 2147, 1989

Šmelina, M.: Karty požadavků na stroje a zařízení čs. soustavy pro komplexní mechanizaci na období 1991-1995 – odvětví 101 – technicko-exploatační

Z – 2148, 1989

HAVELEC, S.: Karty požadavků na stroje pro odvětví zpracování půdy.

Z – 2149, 1989

VENKRBEC, L.: Karty požadavků na stroje a zařízení pro chov a výkrm prasat.

Z – 2150, 1989

ADAMOVSKÝ, R.: Směrnice pro využití odpadního tepla v zemědělství.

Z – 2151, 1989

Integrované energetické systémy s komplexním řešením mikroklimatu.

Z – 2152, 1989

SKALICKÝ, J., DVOŘÁK, J.: Karty požadavků na stroje pro pěstování a sklizeň cukrovky, krmné cukrovky, sazečky a semenačky.

Z – 2153, 1989

CHMELÍK, K.: Karty požadavků na stroje a zařízení pro odvětví 104 – sušárenství.

Z – 2154, 1989

PUNČOCHÁŘ, Z., VODENKA, B.: Karty požadavků na mechanizační prostředky pro sklizeň pícnin.

Z – 2155, 1989

SEDLÁČEK, J.: Druhá podniková zkouška upraveného funkčního vzorku dílcového rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv.

Z – 2156, 1989

SAIDL, M.: Karty požadavků na stroje na hnojení.

Z – 2157, 1989

PÁZRAL, E.: Řízení optimálních způsobů akumulace a transformace větrné energie.

Z – 2158, 1989

PÁZRAL, E., SMĚLÝ, J.: Ověření nových elektrických prostředků pro řízení procesů.

 

Z – 2159, 1989

VEGRICHT, J.: Karty požadavků na stroje a zařízení pro mechanizaci prací v chovu skotu.

Z – 2160, 1989

SLADKÝ, V.: Dosoušení sena s využitím netradičních zdrojů energie.

Z – 2161, 1989

ADAMOVSKÝ, R.: Využití odpadního tepla průmyslových a energetických závodů v zemědělství.

Z – 2162, 1989

RUML, M.: Hodnocení vlivu mobilních energetických prostředků na životní prostředí. (nebyla oponována)

Z – 2163, 1989

VIŠINSKÝ, J.: Soustava strojů v zemědělství na období 1991 – 1995.

Z – 2164, 1989

MAREŠ, Z.: Uplatnění robototechniky v zemědělství.

Z – 2165, 1989

PÁZRAL, E. a kol.: Racionální využití elektrické energie a elektroenergetických zdrojů.

Z – 2166, 1989

MALEŘ, J.: Soubor automatizačních prostředků pro sklízecí mlátičky.

Z – 2167, 1989

ŠPELINA, M.: Výzkum soustavy prostředků automatizace technologických procesů.

Z – 2168, 1989

WOLFF, J.: Zhodnocení systémů anaerobního zpracování slamnatého hnoje s výrobou bioplynu.

Z – 2169, 1989

KÁRA, J.: Provozní měření vzduchotechnického systému výkrmny prasat JZD „Pod Třemošnou“ Příbram – Lhota.

Z – 2170, 1989

KOSEK, J.: Možnosti strukturálních změn palivoenergetických potřeb

Z – 2171, 1989

HUTLA, P.: Biofotometrie FAR – DZ4

Z – 2172, 1989

KÁRA, J.: Vytvoření podkladů pro projektování mikroklimatických systémů.

Z – 2173, 1989

KOSEK, J., NETÍK, O.: Využití bioplynu jako alternativního paliva pro zemědělská vozidla.

Z – 2174, 1989

HAŠ, S.: Racionalizace spotřeby paliva a netradiční zdroje energie.

Z – 2175, 1989

DOLEŽAL, O.: UV ozařování.

Z – 2176, 1989

HŮLA, J., KOLÍNSKÝ, J.: Zpracování půdy stroji s aktivně poháněnými pracovními orgány.

Z – 2177, 1989

ŠEBELA, F.: Sledování a vývoj vybraných snímačů a předpoklady unifikace automatizačních prostředků.

Z – 2178, 1989

SYROVÝ, O.: Pracovní postupy v zemědělské dopravě.

Z – 2179, 1989

SYROVÝ, O.: Metodika hodnocení techniky v zemědělské dopravě. /Metodika ÚVTIZ/

Z – 2180, 1989

VORLÍČEK, J., SVOBODA, J.: Analýza systému krmných linek pro skot s cílem automatizovaného zpracování dat pro jejich technicko-ekonomické hodnocení.

Z – 2181, 1989

PUNČOCHÁŘ, Z., VODENKA, B.: Technika přísevu semen trav do nezpracované půdy.

Z – 2182, 1989

HUTLA, P. a kol.: Ověření fotosyntetických a osvětlovacích soustav v zemědělství.

Z – 2183, 1989

ČECH, V.a kol.: Návrh přenosného vlhkoměru pícnin,

Z – 2184, 1989

STANĚK, J., KUBEŠ, J.: Ergonomické ukazatele sklízecí řezačky Aron - 58

Z – 2185, 1989

ŠPELINA, M.: Automatizace řízení technologických a výrobních procesů v zemědělském podniku.

Z – 2186, 1989

VELEBIL, M.: Stanovení parametrů pro program počítače dle fyziologických vlastností dojnic různých typů plemen a kategorií.

Z – 2187, 1989

HOLUBOVÁ, V.: Ověřování skladů pro silážování cukrovkových skrojků.

Z – 2188, 1989

LUŇÁČEK, M.: Uplatnění nových technických prvků při vybírání konzervovaných krmiv.


 

VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1990

 

Z – 2189, 1990

JELÍNEK, A.: Technické možnosti rozlišování zdravých a poškozených bramborových hlíz.

Z – 2190, 1990

SKALICKÝ, J., DVOŘÁK, J.: Sklizeň cukrovky s různou výškou sřezu, část kvalita práce sklízečů v r. 1989.

Z – 2191, 1990

HAVELEC, S. Snižování pracovních odporů orby.

Z – 2192, 1990

SKALICKÝ, J., DVOŘÁK, J.: Sklizeň krmné řepy víceřádkovými sklízeči.

Z – 2193, 1990

CEMPÍREK, B., PROKOP, K.: Projektování sběru a vyhodnocování technologických dat.

Z – 2194, 1990

SOUČEK, J., VOBORA, P.: Počítačová síť pro VÚZT (studie)

Z – 2195, 1990

VIŠINSKÝ, J.: Soustava strojů v zemědělství na období 1991 – 1995.

Z – 2196, 1990

FIŠER, Z., SYROVÝ, O.: Racionalizace manipulačních a dopravních systémů v zemědělství.

Z – 2197, 1990

FIŠER, Z., SYROVÝ, O.: Racionalizace manipulačních a dopravních systémů v zemědělství.

Z – 2198, 1990

MAŠKOVÁ, H.: Technologie výroby senáží a siláží.

Z – 2199, 1990

PAWLICA, R.: a)Vývoj sušáren k sušení zrnin 20 – 40t.h-1. b) Soubor automatizačních prostředků pro teplovzdušné sesypné sušárny.

Z – 2200, 1990

MALEŘ, J. a kol.: Technika a mechanizace sklizně, posklizňového ošetřování a skladování zrnin.

Z – 2201, 1990

PAVLOVSKÝ, Z.: Vývoj drtičů slámy a rozebíračů balíků.

Z – 2202, 1990

KROUPA, P.: Soubor automatizačních prostředků k příjmovým zásobníkům. Vývoj linky na příjem a skladování zrna 10000t.

Z – 2203, 1990

HUTLA, P. a kol.: Biofotometrie fotosynteticky aktivního záření.

Z – 2204, 1990

SVOBODA, J., BÜRGEROVÁ, Z.: Zvýšení technické úrovně strojně technologických systémů krmení.

Z – 2205, 1990

SLADKÝ, V.: Intenzifikace a standardizace sušení sena.

Z – 2206, 1990

FÉR, J.: Řešení nových pracovních postupů pěstování, sklizně a skladování okopanin.

Z – 2207, 1990

FÉR, J.: Nové způsoby sklizně, posklizňové úpravy a skladování brambor.

Z – 2208, 1990

Využití agrobioniky v řízení zemědělských systémů.

Z – 2209, 1990

JELÍNEK, A., SLÁMA, J., PLÍVA, P.: Řízení linky dvoustupňového sušení zemědělských materiálů a výkrmny drůbežích brojlerů mikropočítačem.

Z – 2210, 1990

Provozní charakteristiky strojů na sklizeň pícnin v zemědělství ČSFR na období 1955-1990

Z – 2211, 1990

VEGRICHT, J.: Nové technické a technologické principy pro farmy ŽV.

Z – 2212, 1990

PUNČOCHÁŘ, Z.: Racionalizace technologických postupů sklizně pícnin.

Z – 2213, 1990

HAVELEC, S., ZELENÁ, L.: Vliv půdních podmínek na technicko-ekonomické parametry pracovního postupu zpracování půdy.

Z – 2214, 1990

SOUČEK, J.: Automatizované prostředky – jednotný systém a unifikace.

Z – 2215, 1990

VRGRICHT, J., SVOBODA, J.: Farma dojnic 2. generace s automatickým řízením strojních linek, automatickým sběrem dat a jejich zpracování počítačem,

Z – 2216, 1990

HŮLA, J., KOLÍNSKÝ, J., ZELENÁ, L.: Zpracování půdy a zakládání porostů plodin s omezenými přejezdy po půdě.

Z – 2217, 1990

MAŠKOVÁ, H.: Zákonitosti vztahů mezi technickými prostředky a biologickým materiálem.

Z – 2218, 1990

SKALICKÝ, J., DVOŘÁK, J.: Výroba cukrovky s využitím adaptérů.

Z – 2219, 1990

ŽENÍŠEK, P.: Technicko-ekonomické zhodnocení výroby a využití bioplynu v zemědělství.

Z – 2220, 1990

SAIDL, M. a kol. Racionalizace pracovních postupů hnojení.

Z – 2221, 1990

SAIDL, M. a kol.: Zvýšení technické úrovně strojně-technologických systémů hnojení.

Z – 2222, 1990

CHMELÍK, K., JEVIČ, P.: Energeticky úsporné technologie sušení pícnin a úprava krmiv.

Z – 2223, 1990

CHMELÍK, K. a kol.: Technika a technologie sklizně a konzervace pícnin a úpravy krmiv.

Z – 2224, 1990

VEGRICHT, J., SVOBODA, J.: Vyhodnocení farmy dojnic řízené počítačem.

Z – 2225, 1990

SVOBODA, J., BÜRGEROVÁ, Z.: Užití systému automatizovaného zpracování dat pro technicko-ekonomické hodnocení strojů a linek pro přípravu a zakládání krmiv.

Z – 2226, 1990

PECHAČ, F.: Řešení strojových prvků, modernizace stájí a farem pro dojnice.

Z – 2227, 1990

MACHÁLEK, A., AMBROŽ, P., GALLER, L.: Zdokonalování linek dojení a zpracování mléka.

Z – 2228, 1990

MAREŠ, Z. a kol.: Využití robototechniky v zemědělství.

Z – 2229, 1990

ABRHAM, Z. a kol.: Automatizace řízení provozu zemědělské techniky.

Z – 2230, 1990

ŠPELINA, M.: Hardwarově-softwarový komplex pro integrovanou ochranu rostlin.

Z – 2231, 1990

CHALUPA, M.: Využití exkrementů hospodářských zvířat různými způsoby.

 

Z – 2232, 1990

PICK, E.: Zvýšení technické úrovně strojně-technologických systémů v zemědělství.

Z – 2233, 1990

DUŠEK, A.: Analýza skladového hospodářství VÚZT a metoda optimálního investování v zemědělské farmě.

Z – 2234, 1990

HAŠ, S.: Systémy pro snižování energetické náročnosti.
VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1991

 

Z – 2235, 1991

VELEBIL, M., MAŠKOVÁ, H.: Základní procesy v zemědělských technologických systémech.

Z – 2236, 1991

PASTOREK, Z., VENKRBEC, L., WOLFF, J.: Nové principy využití exkrementů hospodářských zvířat se zaměřením na zvýšení půdní úrodnosti a ochranu životního prostředí.

Z – 2237, 1991

POLENDA, J. a kol.: Pracovní postupy pro odvětví rostlinné výroby soukromých hospodářství.

Z – 2238, 1991

KABELKOVÁ, R.: Organizace různých typů farem v zahraničí a doporučení pro ČSFR.

Z – 2239, 1991

NOVOTNÝ, F.: Obnovitelné suroviny a možnosti jejich technického využití v SRN a ES.

Z – 2240, 1991

ŠPELINA, M.: Výpočet nákladů na operace a pracovní postupy v rostlinné výrobě (metodika)

Z – 2241, 1991

MALÉŘ, J.: Předzpracování, skladování a finalizace zemědělské produkce.

Z – 2242, 1991

MALÉŘ, J.: Úprava zemědělské produkce pro spotřebitele.

Z – 2243, 1991

ABRHAM, Z.: Využití a řízení provozu strojů v zemědělském podniku v podmínkách privatizace.

Z – 2244, 1991

MAREŠ, Z.: Konverze biomasy na ekologicky čistá paliva.

Z – 2245, 1991

KÁRA, J. a kol.: Energetické využití fytomasy. Produkční schopnosti zemědělství při získávání fytomasy k energetickým účelům. Návrh konstrukce teplovzdušného agregátu pro příhřev vzduchu k zemědělským sušárnám.

Z – 2246, 1991

SYROVÝ, O.: Metodika ekonomického hodnocení zemědělské dopravy.

Z – 2247, 1991

SYROVÝ, O.: Energetická měření mobilních operací (metodika), materiálové toky v zemědělství a jejich energetická náročnost.

Z – 2248, 1991

SYROVÝ, O.: Minimalizace energetické náročnosti mobilních přemisťovacích a oběhových procesů v zemědělství a jejich nepříznivého působení na půdu.

Z – 2249, 1991

Zpracování půdy se sníženou energetickou náročností a technologické systémy omezující zhutňování půdy.

Z – 2250, 1991

HŮLA, J. a kol.: Pracovní postupy a strojní linky pro redukované zpracování půdy a řízené přejezdy po pozemcích.

Z – 2251, 1991

PLÍVA, P., JELÍNEK, A.: Technologie ekologického zemědělství – chov králíků, kartáčová plečka.

Z – 2252, 1991

JELÍNEK, A. a kol.: Technologie alternativního zemědělství – chov koz, překopávač kompostu.

Z – 2253, 1991

KOSEK, J.: Využití biomasy pro nepotravinářské účely.

Z – 2254, 1991

CHMELÍK, K.: Technologie výroby, zpracování a skladování krmiv.

Z – 2255, 1991

ANDERT, D.: Možnosti použití tepelných čerpadel v zemědělství.

Z – 2256, 1991

KÁRA, J.: Využití biomasy a zemědělských odpadů

Z – 2257, 1991

KOVÁŘOVÁ, M.: Řízení mechanizace ekologicky šetrné rostlinné výroby v zemědělských podnicích a rodinných farmách.

Z – 2258, 1991

KÁRA, J.: Využití alternativních zdrojů a elektrické energie v zemědělství. Technická řešení prvků pro tvorbu mikroklimatu v zemědělských objektech.

Z – 2259, 1991

KÁRA, J.: Alternativní zdroje energie. Systémy pro techniku prostředí.

Z – 2260, 1991

VEGRICHT, J., SVOBODA, J.: Energeticky úsporné stavebnicově řešené technologické systémy řízené mikroprocesory pro současné i privatizované farmy živočišné výroby.

Z – 2261, 1991

VEGRICHT, J., SVOBODA, J.: Farmy živočišné výroby.

Z – 2262, 1991

LUŇÁČEK, M. a kol.: Zařízení pro konzervaci krmiv, využití půdy k nepotravinářským účelům.

Z – 2263, 1991

SAIDL, M., BAREŠ, P.: Postupy a technika pro zvýšení účinnosti a snížení zatížení životního prostředí při hnojení a ochraně rostlin.

Z – 2264, 1991

KOVAŘÍČEK, P.: Ověřování vlivu seřízení postřikovačů na kvalitu operace.

Z – 2265, 1991

WOLFF, J., PASTOREK, Z.: Využití biomasy ze zemědělských odpadů. Projekt pro zpracování chlévské mrvy. Projekt pro zpracování tekuté kejdy.

Z – 2266, 1991

PÁZRAL, E. a kol.: Stanovení hlavních energetických a ekologických parametrů velké větrné elektrárny.

Z – 2267, 1991

PÁZRAL, E., SMĚLÝ, J., VALEŠ, J.: Vyhledávací a ověřovací práce z hlediska výstavby demonstrační větrné elektrárny ČEZ.

Z – 2268, 1991

KOSEK, J., JEVIČ, P.: Podklady pro projekt zkušební jednotky na výrobu metylesteru.


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1992

 

Z – 2269, 1992

KÁRA, J.: Kvantifikace obnovitelných zdrojů energie v zemědělství

Z – 2270, 1992

MALÉŘ, J. a kol.: Předzpracování, skladování a finalizace zemědělské produkce.

Z – 2271, 1992

JELÍNEK, A., FIALA, J., PLÍVA, P.: Řešení technologií ekologického zemědělství.

Z – 2272, 1992

BARHAM, Z. a kol.: Technologické postupy a jejich ekonomika.

Z – 2273, 1992

KÁRA, J. a kol.: Využití alternativních zdrojů a elektrické energie.

Z – 2274, 1992

Pracovní postupy a strojní linky pro ochranné zpracování půdy a řízené přejezdy po pozemcích.

Z – 2275, 1992

MAREŠ, Z. a kol.: Technické a ekologické aspekty konverze biomasy k energetickým účelům v zemědělství.

Z – 2276, 1992

SAIDL, M. a kol.: Postupy a technika pro zvýšení účinnosti a snížení zatížení ŽP.

Z – 2277, 1992

VEGRICHT, J., SVOBODA, J.: Energeticky úsporné, stavebnicově řešené technologické systémy řízené mikroprocesory pro současné i privatizované farmy živočišné.

Z – 2278, 1992

CHMELÍK, K.: Technologie výroby, zpracování a skladování krmiv a diverzifikace využití olejnin.

Z – 2279, 1992

SYROVÝ, O. a kol.: Snížení nepříznivého vlivu zemědělské dopravy na půdu a životní prostředí.

Z – 2280, 1992

ANDERT, D.: Použití tepelných čerpadel typu TOP EKO Příbram.


 

VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1993

 

Zprávy nebyly odevzdány; na MZe odevzdáno pouze sdělení


 

VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1994

 

Zprávy nebyly odevzdány; na MZe odevzdáno pouze sdělení


 

VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1995

 

Z – 2281, 1995

KOVAŘÍČEK, P., BAREŠ, P., ZELENÁ, L.: Nové systémy hnojení a ochrany rostlin, zohledňující stanovištní a vývojovou nesourodost.

Z – 2282, 1995

KOVÁŘOVÁ, M., ABRHAM, Z., POLENDA, J.: Výzkum a ekonomika nových forem využívání zemědělských strojů.

Z – 2283, 1995

BARTOLOMĚJEV, A.: Minimalizace nepříznivého vlivu pojezdového ústrojí mobilních energetických a dopravních prostředků na zemědělskou půdu.

Z – 2284, 1995

BARTOLOMĚJEV, A. a kol.: Použití logistických metod při řešení materiálových toků v zemědělství.

Z – 2285, 1995

PLÍVA, P.: Výzkum nových technických principů a fyzikálních metod integrované ochrany rostlin proti plevelům bez použití chemických prostředků.

Z – 2286, 1995

JELÍNEK, A., SLÁMA, J.: Hodnocení vlivu zemědělské techniky a technologií na životní prostředí. Část 1: Hodnocení vlivu emisí ze zemědělské činnosti na životní prostředí.

Z – 2287, 1995

ABRHAM, Z. a kol.: Modelování a ekonomické hodnocení výrobního záměru zemědělského podniku.

Z – 2288, 1995

HŮLA, J.: Výzkum interakcí mezi půdou a technikou pro její zpracování.

Z – 2289, 1995

KOVAŘÍČEK, P., ZELENÁ, L.: Využití multispektrálních snímků a výnosových map pro řízení technologických postupů v zemědělství.

Z – 2290, 1995

CHMELÍK, K. a kol.: Využití biomasy v podmínkách venkova.

Z – 2291, 1995

POKORNÝ, Z.: Systémy aplikace a využití motorových biopaliv v zemědělském provozu.

Z – 2292, 1995

POKORNÝ, Z.: Výzkum výroby a užití obalových materiálů z biologicky odbouratelných plastů na bázi škrobu.

Z – 2293, 1995

FIALA, J., JELÍNEK, A., PLÍVA, P.: Výzkum podmínek pro výsev předklíčených semen.

Z – 2294, 1995

HŮLA, J. a kol.: Základy nájemných vztahů techniky a půdy.

Z – 2295, 1995

MAYER, V.: Hodnocení strojních linek pro ošetřování půdy uváděné do klidu a pro zelené hnojení meziplodinami.

Z – 2296, 1995

SYROVÝ, O.: Energetická náročnost zemědělské výroby.

Z – 2297, 1995

VEGRICHT, J.: Výzkum vlivu technických systémů na zdravotní stav zvířat a kvalitu finálních výrobků ŽV

Z – 2298, 1995

KOVAŘÍČEK, P., ZELENÁ, L.: Linka pro aplikaci kejdy s vlečenou napájecí hadicí Milotice.

Z – 2299, 1995

KÁRA, J.: Kvantifikace a využití druhotných a obnovitelných zdrojů energie v zemědělství

 

 


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1996

 

Z – 2300, 1996

POKORNÝ, Z.: Sjednocení legislativní podpory výroby a užití biopaliv a standardizace jakostních ukazatelů těchto motorových paliv mezi ČR a EU.

Z – 2301, 1996

JEVIČ, P., ŠEDIVÁ, Z.: Měření plynných znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší při spalování hnědého uhlí, řepkových extrahovaných šrotů a jejich směsí.

Z – 2302, 1996

SLADKÝ, V., JEVIČ, P.: Výsledky měření plynných znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší při spalování dřevní štěpky a jiných biopaliv v experimentální kotelně Peklov Hospodářského družstva Unhošť.

Z – 2303, 1996

POKORNÝ, Z.: Výzkum výroby a užití obalových materiálů z ekologicky rozložitelných plastů na bázi škrobů.

Z – 2304, 1996

CHMELÍK, K.: Energetické a průmyslové využití plodin z marginálních oblastí.

Z – 2305, 1996

KÁRA, J.: Výroba a využití etanolu ze zemědělských plodin – užití, ekonomika a legislativa.

Z – 2306, 1996

SYROVÝ, O.: Optimalizace dopravy a skladování v zemědělském podniku.

Z – 2307, 1996

PASTOREK, Z.: Zpracování odpadní biomasy rostlinného původu

Z – 2308, 1996

CHMELÍK, K.: Celoroční využití zemědělské produkce jako zdroje energie a průmyslových surovin se zvláštním zřetelem na technologické, hospodářské a ekologické aspekty.

Z – 2309, 1996

ABRHAM, Z. a kol.: Využití a obnova zemědělské techniky v systémech hospodaření.

Z – 2310, 1996

Abraham, Z. a kol.: Informační a expertní systém pro řízení technologických postupů a mechanizace v zemědělském podniku.

Z – 2311, 1996

FÉR, J.: Výzkum a inovace technologií pěstování, sklizně, skladování a úpravy brambor.

Z – 2312, 1996

JELÍNEK, A.: Omezení vlivu emisí toxických plynů ze stájí na životní prostředí.

Z – 2313, 1996

PAWLICA, R., KROUPA, P., KOVAŘÍČEK, P.: Výzkum technologií pro modernizaci posklizňového ošetření zrnin snížením energetické spotřeby, nákladů a zvýšením kvality finálních produktů.

Z – 2314, 1996

PAWLICA, R.: Projekt metody vícestupňového kombinovaného sušení drobnozrnných obilovin včetně návrhu adaptace technických prostředků.
  VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  1997

 

Z - 2315, 1997

FÉR, J.: Výzkum a inovace technologií pěstování, sklizně, skladování a úpravy brambor.

Z - 2316, 1997

PAWLICA, R.: Výzkum technologií pro modernizaci posklizňového ošetření zrnin snížením energetické spotřeby, snížením nákladů a zvýšením kvality finálních produktů.

Z - 2317, 1997

KROUPA, P.: Výzkum technologií a techniky ošetřování a skladování potravinářských a krmných zrnin s cílem jejich vyššího zhodnocování.

Z - 2318, 1997

KROUPA, P.: Výzkum aktuálních problémů technologií výroby krmných směsí.

 Z - 2319, 1997

ABRHAM, Z.: Využití a obnova zemědělské techniky v systémech hospodaření.

Z - 2320, 1997

ABRHAM, Z.: Informační a expertní systém pro řízení technologických postupů a mechanizace v zemědělském podniku.

Z - 2321, 1997

KÁRA, J.: Stanovení možnosti využití odpadní biomasy ze zemědělské a potravinářské výroby pro výrobu tepla ekologicky šetrným způsobem.

Z - 2322, 1997

SYROVÝ, O.: Model organizace a řízení dopravního procesu v zemědělském podniku.

Z - 2323, 1997

SYROVÝ, O.: Optimalizace dopravy a skladování v zemědělském podniku.

Z - 2324, 1997    

CHMELÍK, K. a kol.: Energetické a průmyslové využití plodin z marginálních oblastí.

 Z - 2325, 1997

CHMELÍK, K. a kol.: Celoroční využití zemědělské produkce jako zdroje energie a průmyslových surovin se zvláštním zřetelem na technologické, hospodářské a ekologické aspekty.

Z - 2326, 1997

JELÍNEK, A. Omezení vlivu emisí toxických plynů ze stájí na životní prostředí.

Z - 2327, 1997

POKORNÝ, Z.: Sjednocení legislativní podpory výroby a užití biopaliv a standardizace jakostních ukazatelů těchto motorových paliv mezi ČR a EU.

Z - 2328, 1997

KÁRA, J.: Výroba a využití etanolu  ze zemědělských plodin - užití, ekonomika, legislativa.

Z - 2329, 1997     

PASTOREK, Z.: Zpracování odpadní biomasy rostlinného původu.

Z - 2330, 1997  

BARTOLOMĚJEV, A.: Studie sjednocení legislativních a technických předpisů z oblasti zemědělské dopravy a strojů mezi ČR a EU.

Z - 2331, 1997

HUTLA, P. - SLADKÝ, V.: Optimalizační procesy při dosoušení energetických plodin


VÝZKUMNÉ ZPRÁVY 1998

 

Z - 2332, 1998

FÉR, J.: Výzkum a inovace technologií pěstování, sklizně, skladování a úpravy brambor.

Z - 2333, 1998

PAWLICA, R.: Výzkum technologií pro modernizaci posklizňového ošetření zrnin snížením energetické spotřeby, snížením nákladů a zvýšením kvality finálních produktů.

Z - 2334, 1998

KROUPA, P.: Linka na příjem ošetřování a skladování potravinářských zrnin v upravených silážních věžích Vítkovice.

Z - 2335, 1998

KROUPA, P.: Výzkum aktuálních problémů technologií výroby krmných směsí.

Z - 2336, 1998

KOVAŘÍČEK, P. - HŮLA, J. - MAYER, V.: Provozní sledování strojů s využitím systému GPS. Průběžná zpráva projektu EP 09600061147. 

Z - 2337, 1998

HŮLA, J. - MAYER, V. - KOVAŘÍČEK, P..: Technicko ekonomické hodnocení systémů zpracování půdy, hnojení a zakládání porostů plodin.

Z - 2338, 1998

ABRHAM, Z. a kol.: Informační a expertní systém pro řízení technologických postupů a mechanizace v zemědělském podniku.

Z - 2339, 1998

ABRHAM, Z. a kol.:  Využití a obnova zemědělské techniky v systémech hospodaření.

Z - 2340, 1998

SKALICKÝ, J.: Provozní hodnocení technologie a techniky pro výrobu cukrovky. 

Z - 2341, 1998

JELÍNEK, A. - ČEŠPIVA, M. - PLÍVA, P.: Omezení vlivu emisí toxických plynů ze stájí na životní prostředí v roce 1998.

Z - 2342, 1998

HUTLA, P. - SLADKÝ, V.: Optimalizační procesy při dosoušení energetických plodin.

Z - 2343, 1998

DVOŘÁK, J.: Ověření technologií pro sklizeň  a posklizňovou úpravu zrnin.

Z - 2344, 1998

BARTOLOMĚJEV, A.: Studie sjednocení legislativních a technických předpisů z oblasti zemědělské dopravy a strojů mezi ČR a EU. Záv. zpráva VÚZT, 

Z - 2345, 1998,

SYROVÝ, O.: Model organizace a řízení dopravního procesu v zemědělském podniku v roce 1998. Výroční zpráva VÚZT,

Z - 2346, 1998

SYROVÝ, O.: Optimalizace dopravy a skladování v zemědělském podniku. Výroční zpráva VÚZT,

Z - 2347, 1998

KÁRA, J.: Výroba a užití etanolu ze zemědělských plodin - užití, ekonomika a legislativa.

Z - 2348, 1998

PASTOREK, Z.: Zpracování odpadní biomasy rostlinného původu.

Z - 2349, 1998

KÁRA, J.: Stanovení možnosti využití odpadní biomasy ze zemědělské a potravinářské výroby pro výrobu tepla ekologicky šetrným způsobem.

 

 

 

Z - 2350,  1998

CHMELÍK, K. - JEVIČ, P. -  LUŇÁČEK, M. - SLADKÝ, V.: Energetické a průmyslové využití plodin z marginálních oblastí. Průb. zpráva VÚZT, 

Z - 2351, 1998

CHMELÍK, K. - JEVIČ, P. - LUŇÁČEK, M. - SLADKÝ, V.: Celoroční využití zemědělské produkce jako zdroje energie a průmyslových surovin se zvláštním zřetelem na technologické, hospodářské a ekologické aspekty. Záv. zpráva VÚZT.

____________________ 

JEVIČ, P.: Optimalizace technologických systémů alternativního zpracování řepky a dalších olejnatých surovin se zvláštním zřetelem na kvalitu produkce a její efektivní ekologické využití. Závěr. zpráva o řešení grantového projektu GAČR 521-96-0549. VÚZT Praha, 1998; s. 16

SLADKÝ, V.: Obsah vody a výhřevnost biopaliv. Zpráva pro výzkumný projekt MZLU Brno 97.13., VÚZT Praha, 1998, s. 16

SLADKÝ, V.: Vývoj technologie a techniky pro využívání zemědělských přebytků stébelnin  k  energetickým  účelům.  Závěr.  zpráva  o  řešení  grantového  projektu  GAČR504-95-0998 VÚZT Praha, 1998,  s. 9

 


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY 1999

 

Z - 2353, 1999

DVOŘÁK, J.: Skladování v tubách - nové metody skladování.

Z - 2354, 1999 příloha: Z – 2358, 2360, 2361

ABRHAM, Z. a kol.: Informační a expertní systém pro zemědělskou techniku.

Z - 2355, 1999, příloha: Z – 2359, 2360, Z - 2361

ABRHAM, Z. a kol.: Využití a obnova zemědělské techniky v systémech hospodaření.

Z - 2356, 1999

KOVÁŘOVÁ, M. a kol.: Vliv využití půdy energetickými plodinami na ekonomiku zemědělského podniku.

Z - 2357, 1999

JELÍNEK, A. a kol.: Omezení vlivu emisí toxických plynů ze stájí hospodářských zvířat na životní prostředí v roce 1999

Z - 2358, 1999, příloha Z - 2354

KOVAŘÍČEK, P. - HŮLA, J. - MAYER, V. - VLÁŠKOVÁ, M.: Kritéria volby pracovních postupů pro péči o půdy a porosty plodin.

Z - 2359, 1999, příloha Z - 2355

HŮLA, J. - KOVAŘÍČEK, P.- MAYER, V. - VLÁŠKOVÁ, M.: Hodnocení provozních faktorů ovlivňujících výběr strojů pro péči o půdy a porosty plodin.

Z - 2360, 1999, příloha Z – 2354, Z - 2355

DVOŘÁK, J: Výzkum a ověřování technologií pro posklizňovou úpravu zrnin.

Z - 2361, 1999, příloha Z – 2354, Z - 2355

SKALICKÝ, J.: Provozní hodnocení technologie a techniky pro výrobu cukrovky. Zpráva za řešení 1999.

Z - 2362, 1999

KROUPA, P.: Výzkum technologií a techniky ošetřování a skladování potravinářských a krmných zrnin s cílem jejich vyššího zhodnocování.

Z - 2663, 1999

FÉR, J.: Výzkum a inovace technologie pěstování, sklizně, skladování a úpravy brambor.

Z - 2364, 1999

KROUPA, P.: Výzkum aktuálních problémů technologií výroby krmných směsí.

Z - 2365, 1999

PAWLICA, R.: Výzkum technologií pro modernizaci posklizňového ošetření zrnin snížením energetické spotřeby, snížením nákladů a zvýšením kvality finální produkce.

Z - 2366, 1999

JEVIČ, P - LUŇÁČEK, M.: Energetické a průmyslové využití plodin z marginálních oblastí.

Z - 2367, 1999

ŠEDIVÁ, Z. - JEVIČ, P.: Standardizace a normativy biopaliv.

Z - 2368, 1999

KOVAŘÍČEK, P. - HŮLA, J. - ČEŠPIVA, M. - VLÁŠKOVÁ, M.: Heterogenita technologických vlastností půdy na pozemku.  S T O R N O

Z - 2369, 1999

KÁRA, J.: Stanovení možností využití odpadní biomasy ze zemědělské a potravinářské výroby tepla ekologicky šetrným způsobem.

Z - 2370, 1999

KÁRA, J.: Výroba a využití etanolu ze zemědělských plodin - užití, ekonomika, legislativa.

Z - 2371, 1999

HUTLA, P.: Optimalizační procesy při dosoušení energetických plodin.

 

Z - 2372, 1999

SYROVÝ, O. a kol.: Optimalizace dopravy a skladování v zemědělském podniku

Z - 2373, 1999

SYROVÝ, O. a kol.: Model organizace a řízení dopravního procesu v zemědělském podniku.

Z - 2374, 1999

PASTOREK, Z. a kol.: Technologické systémy rostlinné výroby vhodné do přírodních, výrobních a ekonomických podmínek ČR a odpovídající požadavkům EU

Z - 2375, 1999

PASTOREK, Z. a kol.: Zpracování odpadní biomasy rostlinného původu


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  2000

Z – 2376, 2000, příloha k Z - 2379

HŮLA, J. – KOVAŘÍČEK, P. – MAYER, V. – VLÁŠKOVÁ, M.: Doporučené strojní soupravy pro péči o půdu a porosty plodin.

Z – 2377, 2000, příloha k Z - 2378

HŮLA, J. – KOVAŘÍČEK, P. – MAYER, V. – VLÁŠKOVÁ, M.: Vyhodnocení faktorů ovlivňujících energetickou náročnost operací a výběr strojů pro péči o půdu a porosty plodin.

Z – 2378, 2000 hlavní zpráva,  přílohy: Z – 2377, Z - 2384

ABRHAM, Z. a kol.: Využití a obnova zemědělské techniky v systémech hospodaření.

Z – 2379, 2000

ABRHAM, Z. a kol.: Informační a expertní systém pro zemědělskou techniku. Závěrečná práva za řešení projektu EP0960006515. 19 s. + 8 příloh (Příloha č. 1, Z – 2376 Doporučené strojní soupravy pro péči o půdu a porosty plodin, Kovaříček, Hůla, Mayer, Vlášková), , příloha 2: Seznam publikací,, příloha 3: Vliv spalovacího procesu při spalování biomasy na emise plynných škodlivin (Andert, Kára, Scholz), příloha 4: Ekonomické hodnocení využití biomasy pro energetické účely (Jevič, Šedivá), příloha: 5: STROJE – Provozní náklady zemědělských strojů, příloha 6: Strojní soupravy, příloha 7: Informační a expertní systém pro zemědělskou techniku, příloha 8: Vývoj zemědělských podniků po roce 1989

Z - 2380, 2000

KROUPA, P.: Výzkum technologií a techniky ošetřování a skladování potravinářských a krmných zrnin s cílem jejich vyššího zhodnocování.

Z – 2381, 2000

PAWLICA, R.: Výzkum technologií pro modernizaci posklizňového ošetření zrnin snížením energetické spotřeby, snížením nákladů a zvýšením kvality finálních produktů (EP 0960006500)

Z – 2382, 2000

KROUPA, P.: Výzkum aktuálních problémů technologií výroby krmných směsí.

Z – 2383, 2000

FÉR, J.: Výzkum a inovace technologií pěstování, sklizně, skladování a úpravy brambor.

Z – 2384, 2000, příloha Z - 2378

SKALICKÝ, J.: Technologické systémy pro pěstování a sklizeň cukrovky.

Z – 2385, 2000

PASTOREK, Z. a kol.: Výzkum využití a obnovy technických a technologických systémů pro přírodní, výrobní a ekonomické podmínky českého zemědělství. Zpráva za řešení výzkumného záměru VÚZT v r. 2000.

Z – 2386, 2000

JELÍNEK, A. a kol.: Omezení vlivu emisí toxických plynů ze stájí na životní prostředí.

Z – 2387, 2000

JELÍNEK, A. a kol.: Metodika pro výzkum technologií k chovu prasat a drůbeže snižujících emise amoniaku negativně ovlivňujících životní prostředí.

Z – 2388, 2000

DVOŘÁK, J.: Technologické systémy pro posklizňovou úpravu a skladování zrnin.

Z – 2389, 2000

SYROVÝ, O.: Optimalizace dopravy a skladování v zemědělském podniku.

Z – 2390, 2000

PASTOREK, Z.: Objektivizace normativů spotřeby pohonných hmot a energie na výrobu zemědělských produktů a tvorba jejich databáze.

 

 

Z – 2391, 2000

PASTOREK, Z.: Technologické systémy rostlinné výroby vhodné do přírodních, výrobních a ekonomických podmínek ČR a odpovídající požadavkům EU.

Z – 2392, 2000

KOVÁŘOVÁ, M. a kol.: Vliv využití půdy energetickými plodinami na ekonomiku zemědělského podniku.

Z – 2393, 2000

JEVIČ, P. a kol.: Energetické a průmyslové využití plodin z marginálních oblastí.


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  2001

 

Z – 2394, 2001

HUTLA, P. a kol.: Systémové využití energetické biomasy v podmínkách ČR. Periodická zpráva za rok 2001 o postupu projektu QD1208.

Z – 2395, 2001

PASTOREK, Z. a kol.: Technologické systémy rostlinné výroby vhodné do přírodních, výrobních a ekonomických podmínek ČR a odpovídající požadavkům EU. Závěrečná zpráva za rok 2001 o postupu projektu EP9130/1004.

Z – 2396, 2001

KROUPA, P. a kol: Snižování kvalitativních a kvantitativních ztrát při ošetřování a skladování potravinářských zrnin v zemědělském podniku. Periodická zpráva za rok 2001 o postupu projektu QD1201.

Z – 2397, 2001

PASTOREK, Z. a kol.: Objektivizace normativů spotřeby pohonných hmot a energie na výrobu zemědělských produktů a tvorba jejich databáze. Periodická zpráva za rok 2001 o postupu projektu QC0009.

Z – 2398, 2001

HŮLA, J., PROCHÁZKOVÁ, B. a kol.: Analýza současného stavu poznatků o vlivu minimalizačních a půdoochranných technologií na plodiny, půdní prostředí a ekonomiku. Periodická zpráva za rok 2001 o postupu projektu QD1213.

Z – 2399, 2001

JELÍNEK, A., PERLÍN, C., MAREČEK, J. a kol.: Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC do resortu zemědělství). Periodická zpráva za řešení projektu za rok 2001 o postupu QD1220.

Z – 2400, 2001

JELÍNEK, A., DOLEJŠ, J., VOSTOUPAL, B. a kol.: Výzkum technologií chovu prasat a drůbeže snižujících emise amoniaku negativně ovlivňujících životní prostředí. Periodická zpráva za řešení projektu QD0008 za rok 2001.

Z – 2401, 2001PASTOREK, Z. a kol.: Výzkum využití a obnovy technických a technologických systémů pro přírodní, výrobní a ekonomické podmínky českého zemědělství. Výzkumný záměr VÚZT MZE–MO5-99-01

Z – 2402, 2001

KOVÁŘOVÁ, M., ABRHAM, Z., JEVIČ, P.: Vliv využití půdy energetickými plodinami na ekonomiku zemědělského podniku. Závěrečná zpráva za projekt EP9115

Z – 2403,2001

HUTLA, P. a kol.: Kompozitní lisovaná biopaliva. Periodická zpráva za rok 2001 o postupu projektu QE1206.

Z – 2404, 2001

KÁRA, J., STRAŠIL Z., ANDERT D.: Technologické systémy pro využití biopaliv z energetických plodin. Periodická zpráva za rok 2001 o postupu prací na projektu QD1209.

 


 

VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  2002

 

Z – 2405, 2002

HUTLA, P. a kol.: Kompozitní lisovaná biopaliva : periodická zpráva za rok 2002 o postupu prací na projektu QE1206. Praha : VÚZT, 2002,

Z – 2406, 2002

KROUPA, P.: Snižování kvalitativních a kvantitativních ztrát při ošetřování a skladování potravinářských zrnin v zemědělském podniku : periodická zpráva za rok 2002 o postupu prací na projektu QD1201. Praha : VÚZT, 2002, 78 stran, 18 obrázků, 34 tabulek.

Z - 2407, 2002

HUTLA, P. a kol.: Systémové využití energetické biomasy v podmínkách ČR : periodická zpráva za rok 2002 o postupu prací na projektu QD1208. Praha : VÚZT, 2002, 154 s.

Z – 2408, 2002

JELÍNEK, A. a kol.: Výzkum technologií chovu prasat a drůbeže snižujících emise amoniaku negativně ovlivňujících životní prostředí : periodická zpráva za rok 2002 o postupu prací na projektu QD0008 . Praha : VÚZT, 2002, 119 s.

Z – 2409, 2002

JELÍNEK, A. a kol.: Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství. Periodická zpráva za rok 2002 o postupu prací na projektu QD1220.

Z – 2410, 2002

PASTOREK, Z. a kol.: Výzkum využití a obnovy technických a technologických systémů pro přírodní, výrobní a ekonomické podmínky českého zemědělství.Výzkumný záměr VÚZT MZE–MO5-99-01.

Z – 2411, 2002

PASTOREK, Z. a kol.: Objektivizace normativů spotřeby pohonných hmot a energie na výrobu zemědělských produktů a tvorba jejich databáze.Periodická zpráva za rok 2002 o postupu projektu QC0009.

Z – 2412, 2002

KÁRA, J. a kol.: Technologické systémy pro využití biopaliv z energetických plodin. Periodická zpráva za rok 2002 o postupu prací na projektu QD1209.

Z – 2413, 2002

PROCHÁZKOVÁ, B. a kol.: Vliv různého managementu posklizňových zbytků a slámy při minimalizačních technologiích na kvalitu založení porostů, vývoj a výnosy plodin. Výstup projektu QD1213 „Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizačních a  půdoochranných technologií zpracování půdy a  zakládání porostů.

Z – 2414, 2002

HŮLA, J. a kol.: Minimalizační a půdoochranné technologie zpracování půdy  a zakládání porostů. Redakčně upravená roční zpráva za projekt QD1213 „Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizačních a půdoochranných technologií zpracování půdy a zakládání porostů“.


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  2003

 

Z – 2415, 2003

HŮLA, J. a kol.: Efekty minimalizačních a půdoochranných technologií. Periodická zpráva za rok 2003 o postupu prací na projektu QD 1213. 188 s. + přílohy

Z – 2416, 2003

KROUPA, P.: Snižování kvalitativních a kvantitativních ztrát při ošetřování a skladování potravinářských zrnin v zemědělském podniku. Periodická zpráva za rok 2003 o postupu prací na projektu QD 1201. 92 s. + přílohy

Z – 2417, 2003

JELÍNEK, A. a kol: Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství. Závěrečná zpráva za rok 2003 o postupu prací na projektu QD1220. 11s.+ přílohy 1–5, 119 s.

Z – 2418, 2003

JELÍNEK, A. a kol.: Výzkum technologií chovu prasat a drůbeže snižujících emise amoniaku negativně ovlivňujících životní prostředí. Periodická zpráva za rok 2003 o postupu prací na projektu QD 0008. 82 s. + přílohy

Z – 2419, 2003

JELÍNEK, A. a kol.: Omezení emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělské činnosti. Periodická zpráva za rok 2003 o postupu prací na projektu za řešení projektu QF 3140 za rok 2003. 113 s. + přílohy

Z – 2420, 2003

PLÍVA, P. a kol.: Přeměna zbytkové biomasy zejména z oblasti zemědělství na naturální bezzátěžové produkty, využitelné v přírodním prostředí ve smyslu programu harmonizace legislativy ČR a EU. Periodická zpráva za rok 2003 o postupu prací na projektu QF 3148. 54 s. + přílohy

Z – 2421, 2003

PROCHÁZKOVÁ, B., HŮLA, J. a kol.: Výstupy - projekt QD 1213 „Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizačních a půdoochranných technologií zpracování půdy a zakládání porostů“. 1. část: VO3 Vyhodnotit vliv variantních technologií zpracování půdy a zakládání porostů plodin a různých způsobů hospodaření se slámou na změny půdního prostředí. 2. část: V06 Vyhodnotit energetickou náročnost při diferencované úrovni vstupů a různosti podmínek hospodaření, stanovit ekonomické ukazatele technologií. 116 s. + příloha

Z – 2422, 2003

HUTLA, P.: Kompozitní lisovaná biopaliva. Periodická zpráva za rok 2003 o postupu prací na projektu QE 1206. 39 s. + přílohy

Z – 2423, 2003

HUTLA, P.: Systémové využití energetické biomasy. Periodická zpráva za rok 2003 o postupu prací na projektu QD 1208. 78 s. + přílohy

Z – 2424, 2003

HUTLA, P.: Energetické využití odpadů z agrárního sektoru ve formě standardizovaných paliv. Periodická zpráva za rok 2003 o postupu prací na projektu QF 3153. 43 s. + přílohy

Z – 2425, 2003

PASTOREK, Z., HRON, J., ČERVINKA, J.: Objektivizace normativů spotřeby pohonných hmot a energie na výrobu zemědělských produktů a tvorba jejich databáze. Závěrečná zpráva za rok 2003 o postupu prací na projektu QC 0009. 49 s. + přílohy

 

 

 

 

Z – 2426, 2003

SYROVÝ, O., BAUER, F., PODPĚRA, V.: Výzkum racionálních dopravních systémů pro zemědělství ČR v podmínkách platnosti legislativy. Periodická zpráva za rok 2003 o postupu prací na projektu QF 3145. 33 s. + příloha „Studie „Zemědělská doprava v ČR (stav v roce 2003)“ 104 s.

Z – 2427, 2003

KÁRA, J., STRAŠIL, Z., HUTLA, P. a kol.: Technologické systémy pro využití biopaliv z energetických plodin. Periodická zpráva za řešení projektu QD 1209 za rok 2003. 46 s. + přílohy

Z – 2428, 2003

PASTOREK, Z.,KÁRA,  J., ADAMOVSKÝ, R. a kol.: Výzkum nových technologických postupů pro efektivnější využití zemědělských a potravinářských odpadů. Periodická zpráva za řešení projektu QF 3160 za rok 2003. 58 s. + přílohy

Z – 2429, 2003

VEGRICHT, J.: Efektivní management chovu dojného skotu s ohledem na budoucí členství v EU Periodická zpráva za řešení podprojektu PP05 v roce 2003. 25 s. + přílohy

Z – 2430, 2003

PASTOREK, Z. a kol.: Výzkum využití a obnovy technických a technologických systémů pro přírodní, výrobní a ekonomické podmínky českého zemědělství. Závěrečná zpráva za řešení výzkumného záměru VÚZT MZE–M05-99-01. 57 s. + přílohy

 


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  2004

 

Z – 2431, 2004

HUTLA, P.: Kompozitní lisovaná biopaliva : Závěrečná zpráva za rok 2004 o postupu prací na projektu QE1206.

Z – 2432, 2004

KROUPA, P.: Snižování kvalitativních a kvantitativních ztrát při ošetřování a skladování potravinářských zrnin v zemědělském podniku : Závěrečná zpráva za rok 2004 o postupu prací na projektu QD1201.

Z – 2433, 2004

HUTLA, P.: Systémové využití energetické biomasy : Závěrečná zpráva za rok 2004 o postupu prací na projektu QD1208

Z – 2434, 2004

HUTLA, P.: Energetické využití odpadů z agrárního sektoru ve formě standardizovaných paliv : Periodická zpráva za rok 2004 o postupu prací na projektu QF3153.

Z – 2435, 2004

PASTOREK, Z., KÁRA, J.: Výzkum nových technologických postupů pro efektivnější využití zemědělských a potravinářských odpadů : Periodická zpráva za rok 2004 o postupu prací na projektu QF3160.

Z – 2436, 2004

KÁRA, J.: Technologické systémy pro využití biopaliv z energetických plodin : Závěrečná zpráva za rok 2004 o postupu prací na projektu QD1209.

Z – 2437, 2004

KÁRA, J., SOUČEK, J.: Logistika bioenergetických surovin : Periodická zpráva za rok 2004 o postupu prací na projektu QF4079.

Z – 2438, 2004

JELÍNEK, A. a kol.: Výzkum technologií chovu prasat a drůbeže snižujících emise amoniaku negativně ovlivňujících životní prostředí : Závěrečná zpráva za rok 2004 o postupu prací na projektu QD0008.

Z – 2439, 2004

JELÍNEK, A. a kol.: Omezení emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělské činnosti : Periodická zpráva za rok 2004 o postupu prací na projektu za řešení projektu QF3140.

Z – 2440, 2004

PLÍVA, P. a kol.: Přeměna zbytkové biomasy zejména z oblasti zemědělství na naturální bezzátěžové produkty, využitelné v přírodním prostředí ve smyslu programu harmonizace legislativy ČR a EU : Periodická zpráva za rok 2004 o postupu prací na projektu QF3148.

Z – 2441, 2004

HŮLA, J. a kol.: Přínosy a rizika minimalizačních a půdoochranných technologií : Závěrečná zpráva za rok 2004 o postupu prací na projektu QD1213

Z – 2442, 2004

ANDERT, J., JUCHELKOVÁ, D., FRYDRYCH, J.: Využití trav pro energetické účely : Periodická zpráva za rok 2004 o postupu prací na projektu QF4179.

Z – 2443, 2004

PASTOREK, Z. a kol.: Výzkum nových poznatků vědního oboru zemědělské technologie a technika a aplikace inovací oboru do zemědělství České republiky : Periodická zpráva za rok 2004 za řešení výzkumného záměru VÚZT MZE0002703101.

 

 

 

Z – 2444, 2004

FÉR, J.: Inovace systému hnojení brambor lokální aplikací minerálních hnojiv se zřetelem na ochranu životního prostředí : Periodická zpráva za rok 2004 o postupu prací na projektu QF4081.

Z – 2445, 2004

ZEMÁNEK, P., ABRHAM, Z.: Technologické systémy a ekonomika integrované  produkce zeleniny a révy vinné : Periodická zpráva ve spolupráci se ZF MZLU v Lednici za rok 2004 o postupu prací na projektu IG46082.

Z – 2446, 2004

SYROVÝ, O.: Výzkum racionálních dopravních systémů pro zemědělství ČR v podmínkách platnosti legislativy EU : Periodická zpráva za rok 2004 o postupu prací na projektu QF3145.

Z – 2447, 2004

SYROVÝ, O.: Vývoj energeticky méně náročných technologií rostlinné výroby : Periodická zpráva za rok 2004 o postupu prací na projektu QF4080.

Z – 2448, 2004

VEGRICHT, J.: Analýza technických parametrů v intenzivním chovu skotu a ostatních přežvýkavců z hlediska pracnosti, energetické, materiálové a investiční náročnosti : Periodická zpráva o řešení podprojektu PP 05 v roce 2004 (dílčí část projektu NAZV ev.č. QD0176 „Efektivní management chovu dojného skotu s ohledem na budoucí členství v EU“) ve spolupráci s VÚŽV v Uhříněvsi.

Z – 2449, 2004

VEGRICHT, J.: Parametrická analýza a multikriteriální hodnocení technologických systémů pro chov dojnic a krav bez tržní produkce mléka z hlediska požadavků EU, zlepšení environmentálních funkcí a kvality produktů : Periodická zpráva za rok 2004 o postupu prací na projektu QF4145.

--------------------------------------------

DĚDINA, M.: Stanovení indikátorů BAT ve velkochovech hospodářských zvířat : Doktorská disertační práce.


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  2005

 

Z – 2450, 2005

HUTLA, P. a kol.: Energetické využití odpadů z agrárního sektoru ve formě standardizovaných paliv. Periodická zpráva za rok 2005 o postupu prací na projektu QF3153. 52 s.

Z – 2451, 2005

JELÍNEK, A.: Omezení emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělské činnosti : Periodická zpráva za rok 2005 o postupu prací na projektu QF3140. 50 s.

Z – 2452, 2005

PLÍVA, P.: Přeměna zbytkové biomasy zejména z oblasti zemědělství na naturální bezzátěžové produkty, využitelné v přírodním prostředí ve smyslu programu harmonizace legislativy ČR a EU : Periodická zpráva za rok 2005 o postupu prací na projektu QF3148. 39 s.

Z – 2453, 2005

PLÍVA, P.: Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých trávních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami : Periodická zpráva za rok 2005 o postupu prací na projektu 1G57004. 70 s. + příloha 17 s.

Z – 2454, 2005

JELÍNEK, A.: Výzkum užití separované hovězí kejdy jako plastického organického steliva ve stájových prostorách pro skot při biotechnologické optimalizaci podmínek welfare: Periodická zpráva za rok 2005 o postupu prací na projektu 1G58053. (v r. 2005 pouze elektronická část)

Z – 2455, 2005

ANDERT, D., JUCHELKOVÁ, D., FRYDRYCH, J.: Využití trav pro energetické účely : Periodická zpráva za rok 2005 o postupu prací na projektu QF4179. 46 s.

Z – 2456, 2005

HŮLA, J., PROCHÁZKOVÁ, B. a kol.: Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí : Periodická zpráva za rok 2005 o postupu prací na projektu 1G57042. 198 s.

Z – 2457, 2005

 nenalezeno ??

Z – 2458, 2005

PASTOREK, Z. a kol.: Výzkum nových poznatků vědního oboru zemědělské technologie a technika a aplikace inovací oboru do zemědělství České republiky : Periodická zpráva za rok 2005 o postupu řešení výzkumného záměru MZE0002703101. 166 s.

Z – 2459, 2005

FÉR, J.: Inovace systému hnojení brambor lokální aplikací minerálních hnojiv se zřetelem na ochranu životního prostředí : Periodická zpráva za rok 2005 o postupu prací na projektu QF4081. 39 s.

Z – 2460, 2005

PASTOREK, Z., KÁRA, J., ADAMOVSKÝ, R. a kol.: Výzkum nových technologických postupů pro efektivnější využití zemědělských a potravinářských odpadů : Periodická zpráva za rok 2005 o postupu prací na projektu QF3160. 45 s.

Z – 2461, 2005

SYROVÝ, O. a kol.: Výzkum racionálních dopravních systémů pro zemědělství ČR v podmínkách platnosti legislativy EU : Periodická zpráva za rok 2005 o postupu prací na projektu QF3145. 199 s.

 

 

Z – 2462, 2005

SYROVÝ, O. a kol..: Vývoj energeticky méně náročných technologií rostlinné výroby : Periodická zpráva za rok 2005 o postupu prací na projektu QF4080. 150 s.

Z – 2463, 2005

VEGRICHT, J. a kol.: Parametrická analýza a multikriteriální hodnocení technologických systémů pro chov dojnic a krav bez tržní produkce mléka z hlediska požadavků EU, zlepšení environmentálních funkcí a kvality produktů: Periodická zpráva za rok 2005 o postupu prací na projektu QF4145. (v roce 2005 pouze elektronická část)

Z – 2464, 2005

PASTOREK, Z. a kol.: Obhospodařování travních porostů a údržba krajiny v podmínkách svažitých chráněných krajinných oblastí a horských oblastí LFA : Periodická zpráva za rok 2005 o postupu prací na projektu 1G58055. 35 s.

 

 


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  2006

 

Z – 2465, 2006

Jelínek, A.: Omezení emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělské činnosti : periodická zpráva za rok 2006 o postupu prací na projektu QF3140.

Z – 2466, 2006

Plíva, P.: Přeměna zbytkové biomasy zejména z oblasti zemědělství na naturální bezzátěžové produkty, využitelné v přírodním prostředí ve smyslu programu harmonizace legislativy ČR a EU : periodická zpráva za rok 2006 o postupu prací na projektu QF3148.

Z – 2467, 2006

Plíva, P.: Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých trávních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami : periodická zpráva za rok 2006 o postupu prací na projektu 1G57004.

Z – 2468, 2006

Jelínek, A.: Výzkum užití separované hovězí kejdy jako plastického organického steliva ve stájových prostorách pro skot při biotechnologické optimalizaci podmínek welfare : periodická zpráva za rok 2006 o postupu prací na projektu 1G58053.

Z – 2469, 2006

KÁRA, J., SOUČEK, J., ADAMOVSKÝ, R., POLÁK, M.: Logistika bioenergetických surovin :  periodická zpráva za rok 2006 o postupu prací na projektu QF4079.

Z – 2470, 2006

SOUČEK, J., BURG, P., KROULÍK, M.: Konkurenceschopnost bioenergetických produktů : periodická zpráva za rok 2006 o postupu prací na projektu QG60083.

Z – 2471, 2006

FÉR, J., MAYER, V.: Inovace systému hnojení brambor lokální aplikací minerálních hnojiv se zřetelem na ochranu životního prostředí : periodická zpráva za rok 2006 o postupu prací na projektu QF4081.

Z – 2472, 2006

HUTLA, P.: Energetické využití odpadů z agrárního sektoru ve formě standardizovaných paliv: závěrečná zpráva za rok 2006 o postupu prací na projektu QF3153.

Z – 2473, 2006

Pastorek, Z. a kol.: Výzkum nových poznatků vědního oboru zemědělské technologie a technika a aplikace inovací oboru do zemědělství České republiky : periodická zpráva za rok 2006 o postupu řešení výzkumného záměru MZE0002703101.

Z – 2474, 2006

ANDERT, D.: Využití trav pro energetické účely : periodická zpráva za rok 2006 o postupu prací na projektu QF4179.

Z – 2475, 2006

ANDERT, D., mayer,V.: Hospodaření na půdě v horských a podhorských oblastech se zřetelem na trvalé travní porosty : periodická zpráva za rok 2006 o postupu prací na projektu QG60093.

Z – 2476, 2006

Pastorek, Z., Kára, J.: Výzkum nových technologických postupů pro efektivnější využití zemědělských a potravinářských odpadů : periodická zpráva za rok 2006 o postupu prací na projektu QF3160.

Z – 2477, 2006

HŮLA, J. a kol.: Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí :  periodická zpráva za rok 2006 o postupu prací na projektu 1G57042.

Z – 2478, 2006

Syrový, O. a kol.: Výzkum racionálních dopravních systémů pro zemědělství ČR v podmínkách platnosti legislativy EU : periodická zpráva za rok 2006 o postupu prací na projektu QF3145.  

Z – 2479, 2006

Syrový, O. a kol.: Vývoj energeticky méně náročných technologií rostlinné výroby : periodická zpráva za rok 2006 o postupu prací na projektu QF4080.

 Z – 2480, 2006

Pastorek, Z. a kol.: Obhospodařování travních porostů a údržba krajiny v podmínkách svažitých chráněných krajinných oblastí a horských oblastí LFA : periodická zpráva za rok 2006 o postupu prací na projektu 1G58055.

Z – 2481, 2006

Kára, J.: Zpracování konfiskátů a dalších odpadů bioplynovým procesem (nositel Sdružení IDEÁL) : závěrečná zpráva za rok 2006 o postupu prací na projektu QG50039. Praha : VÚZT, 2006, Z – 2481, 193 s.

 


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  2007

 

Z – 2482, 2007

Andert, D.: Kompozitní fytopaliva : periodická zpráva za rok 2007 o průběhu prací na projektu SP/3g1/180/07/1780.

Z – 2483, 2007

JELÍNEK, A.: Omezení emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělské činnosti : závěrečná zpráva za rok 2007 o průběhu prací na projektu QF3401.

Z – 2484, 2007

Plíva, P.: Přeměna zbytkové biomasy, zejména z oblasti zemědělství, na naturální bezzátěžové produkty, využitelné v přírodním prostředí ve smyslu programu harmonizace legislativy ČR a EU : závěrečná zpráva za rok 2007 o průběhu prací na projektu QF3148.

Z – 2485, 2007

Jelínek, A.: Výzkum užití separované hovězí kejdy jako plastického organického steliva ve stájových prostorách pro skot při biotechnologické optimalizaci podmínek welfare : periodická zpráva za rok 2007 o průběhu prací na projektu 1G58053.

Z – 2486, 2007

Plíva, P.: Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých trávních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami : periodická zpráva za rok 2007 o průběhu prací na projektu 1G57004.

Z – 2487, 2007

Jelínek, A.: Výzkum základních environmentálních aspektů v chovech hospodářských zvířat z hlediska skleníkových plynů, pachu, prachu a hluku, podporujících welfare zvířat a tvorbu BAT : periodická zpráva za rok 2007 o průběhu prací na projektu  QH72134

Z – 2488, 2007

PASTOREK, Z. a kol.: Výzkum nových poznatků vědního oboru zemědělské technologie a technika a aplikace inovací oboru do zemědělství České republiky : periodická zpráva o průběhu prací na záměru MZE0002703101.

Z – 2489, 2007

HŮLA, J.: Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí : periodická zpráva za rok 2007 o průběhu prací na projektu 1G57042.

Z – 2490, 2007

HŮLA, J. a kol.: Minimalizace zpracování půdy. Rukopis knižní publikace. Výstup k projektu 1G57042 Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí.

Z – 2491, 2007

KÁRA, J., SOUČEK, J., BARTOLOMĚJEV, A., POLÁK, M.: Logistika bioenergetických surovin : závěrečná zpráva za rok 2007 o průběhu prací na projektu QF4079.

Z – 2492, 2007

SOUČEK, J., BURG, P., KROULÍK, M., POLÁK, M.: Konkurenceschopnost bioenergetických produktů : periodická zpráva za rok 2007 o průběhu prací na projektu QG60083.

Z – 2493, 2007

ANDERT, D.: Využití trav pro energetické účely : závěrečná zpráva za rok 2007 o průběhu prací na projektu QF4179.

Z – 2494, 2007

ANDERT, D.: Hospodaření na půdě v horských a podhorských oblastech se zřetelem na trvalé travní porosty : periodická zpráva za rok 2007 o průběhu prací na projektu QG60093.

Z – 2495, 2007

PASTOREK, Z., KÁRA, J., ADAMOVSKÝ, R., VÁŇA, J., HANZLÍKOVÁ, I., MUŽÍK, O. Výzkum nových technologických postupů pro efektivnější využití zemědělských a potravinářských odpadů : závěrečná zpráva za rok 2007 o průběhu prací na projektu QF3160.

Z – 2496, 2007

PASTOREK, Z., PETERKA, A., PODPĚRA, V., ŠRÁMEK, P., ŠAŠEK, V. Obhospodařování porostů a údržby krajiny v podmínkách svažitých chráněných krajinných oblastí a horských oblastí LFA : periodická zpráva o průběhu prací na projektu 1G58055.

Z – 2497, 2007

Syrový, O.: Vývoj energeticky méně náročných technologií rostlinné výroby : závěrečná zpráva za rok 2007 o průběhu prací na projektu QF4080.

Z – 2498, 2007

MAYER, V.: Inovace systému hnojení brambor lokální aplikací minerálních hnojiv se zřetelem na ochranu životního prostředí : závěrečná zpráva o řešení projektu NAZV QF4081. Z – 2499, 2007

VEGRICHT, J.: Parametrická analýza a multikriteriální hodnocení technologických systémů pro chov dojnic a krav bez tržní produkce mléka z hlediska požadavků EU, zlepšení environmentálních funkcí a kvality produktů : závěrečná zpráva o řešení projektu QF4145.

Z – 2500, 2007

ABRHAM, Z., ZEMÁNEK, P., BURG, P., KOVÁŘOVÁ, M.: Technologické systémy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné : závěrečná zpráva o řešení projektu 1G46082.

Z – 2501, 2007

Syrový, O.: Výzkum racionálních dopravních systémů pro zemědělství ČR v podmínkách platnosti legislativy EU: závěrečná zpráva za rok 2007 o řešení projektu NAZV QF3145.
VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  2008

 

Z – 2502, 2008

Andert, D. Vývoj kompozitního fytopaliva na bázi energetických plodin : periodická zpráva za rok 2008 o průběhu prací na projektu SP/3g1/180/07/1780.

Z – 2503, 2008

PLÍVA, P. Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech : periodická zpráva za rok 2008 o průběhu prací na projektu QH812000.

Z – 2504, 2008

KOLLÁROVÁ, M., PLÍVA, P. Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (NPV) : závěrečná zpráva za rok 2008 o průběhu prací na projektu 1G57004.

Z – 2505, 2008

SOUČEK, J., BURG, P., KROULÍK, M. Konkurenceschopnost bioenergetických produktů : periodická zpráva za rok 2008 o průběhu prací na projektu QG60083.

Z – 2506, 2008

Pastorek, Z. Obhospodařování travních porostů a údržba krajiny v podmínkách svažitých chráněných krajinných oblastí a horských oblastí LFA : periodická zpráva za rok 2008 o průběhu prací na projektu 1G58055.

Z – 2507, 2008

Jelínek, a. Výzkum užití separované hovězí kejdy jako plastického organického steliva ve stájových prostorách pro skot při biotechnologické optimalizaci podmínek „welfare" (NPV) : periodická zpráva za rok 2008 o průběhu prací na projektu 1G58053.

Z – 2508, 2008

Jelínek, a. Výzkum základních environmentálních aspektů v chovech hospodářských zvířat z hlediska skleníkových plynů, pachu, prachu a hluku, podporujících welfare zvířat a tvorbu BAT : periodická zpráva za rok 2008 o průběhu prací na projektu QH72134.

Z – 2509, 2008

Andert, D., tippl, M., FRYDRYCH, j.  Hospodaření na půdě v horských a podhorských oblastech se zřetelem na trvalé travní porosty : periodická zpráva za rok 2008 o průběhu prací na projektu QG60093.

Z – 2510, 2008

Kára, j., KOUĎA, J., moudrý, i.  Nové technologické systémy pro hospodárné využití bioplynu : periodická zpráva za rok 2008 o průběhu prací na projektu QH81195.

Z – 2511, 2008

Hůla, J. Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí (NPV) : závěrečná zpráva za rok 2008 o průběhu prací na projektu 1G57042.

Z – 2512, 2008

Kovaříček, P. Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při intenzivních dešťových srážkách : periodická zpráva za rok 2008 o průběhu prací na projektu QH82191.

Z – 2513, 2008

Pastorek, Z. a kol. Výzkum nových poznatků vědního oboru zemědělské technologie a technika a aplikace inovací oboru do zemědělství České republiky : periodická zpráva o řešení výzkumného záměru MZE0002703101 za rok 2008.

 

 

 

Z – 2514, 2008

Pastorek, Z. Výzkum nových poznatků vědního oboru zemědělské technologie a technika a aplikace inovací oboru do zemědělství České republiky : závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru MZE0002703101 za rok 2008.

Z –2515, 2008

Pastorek, Z. Výzkum nových poznatků vědního oboru zemědělské technologie a technika a aplikace inovací oboru do zemědělství České republiky :redakčně upravená  závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru MZE0002703101 za rok 2008.

 


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  2009

 

Z – 2516, 2009

Andert, D. Vývoj kompozitního fytopaliva na bázi energetických plodin :redakčně upravená roční zpráva za rok 2009 o průběhu prací na projektu SP/3g1/180/07/1780.

Z – 2517, 2009

PLÍVA, P. Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech : redakčně upravená roční zpráva za rok 2009 o průběhu prací na projektu QH81200.

Z – 2518, 2009

MACHÁLEK, A. Výzkum a hodnocení interakcí systému člověk – zvíře – robot v chovu dojnic se zaměřením na zlepšení efektivnosti systému a welfare dojnic : oponovaná periodická zpráva za rok 2009 o průběhu prací na projektu QH91260.

Z – 2519, 2009

JELÍNEK, A. Výzkum užití separované hovězí kejdy jako plastického organického steliva ve stájových prostorách pro skot při biotechnologické optimalizaci podmínek „welfare" : redakčně upravená závěrečná zpráva za rok 2009 o průběhu prací na projektu 1G58053.

Z – 2520, 2009

JELÍNEK, A. Výzkum základních environmentálních aspektů v chovech hospodářských zvířat z hlediska skleníkových plynů, pachu, prachu a hluku, podporujících welfare zvířat a tvorbu BAT : redakčně upravená roční zpráva za rok 2009 o průběhu prací na projektu QH72134.

Z – 2521, 2009

JELÍNEK, A. Využití vybraných nanotechnologií pro návrhy a ověření nejlepších dostupných technik (BAT) v zemědělské činnosti : redakčně upravená roční zpráva za rok 2009 o průběhu prací na projektu QH92195.

Z – 2522, 2009

KOVAŘÍČEK, P. Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při intenzivních dešťových srážkách : redakčně upravená roční zpráva za rok 2009 o průběhu prací na projektu QH82191.

Z – 2523, 2009

Kára, J., KOUĎA, J. Nové technologické systémy pro hospodárné využití bioplynu : oponovaná periodická zpráva za rok 2009 o průběhu prací na projektu QH81195.

Z – 2524, 2009

Andert, D. Hospodaření na půdě v horských a podhorských oblastech se zřetelem na trvalé travní porosty : redakčně upravená závěrečná zpráva za rok 2009 o průběhu prací na projektu QG60093.

Z – 2525, 2009

PASTOREK, Z. Výzkum efektivního využití technologických systémů pro setrvalé hospodaření a využívání přírodních zdrojů ve specifikovaných podmínkách českého zemědělství : periodická zpráva za rok 2009 o průběhu prací na záměru MZE0002703102.

Z – 2526, 2009

PASTOREK, Z. Obhospodařování travních porostů a údržba krajiny v podmínkách svažitých chráněných krajinných oblastí a horských oblastí LFA : redakčně upravená závěrečná zpráva za rok 2009 o průběhu prací na projektu 1G58055.

Z – 2527, 2009

SOUČEK, J. Konkurenceschopnost bioenergetických produktů : redakčně upravená závěrečná zpráva za rok 2009 o průběhu prací na projektu QG60083.


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  2010

 

Z – 2528, 2010

Andert, D. Vývoj kompozitního fytopaliva na bázi energetických plodin :redakčně upravená roční zpráva za rok 2010 o průběhu prací na projektu SP/3g1/180/07/1780.

Z – 2529, 2010

PLÍVA, P. Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech : redakčně upravená roční zpráva za rok 2010 o průběhu prací na projektu QH81200.

Z – 2530, 2010

Machálek, a. Výzkum a hodnocení interakcí systému člověk – zvíře – robot v chovu dojnic se zaměřením na zlepšení efektivnosti systému a welfare dojnic : redakčně upravená roční zpráva za rok 2010 o průběhu prací na projektu QH91260

Z – 2531, 2010

Kovaříček, p. Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při intenzivních dešťových srážkách : redakčně upravená roční zpráva za rok 2010 o průběhu prací na projektu QH82191.

Z – 2532, 2010

JELÍNEK, A. Využití vybraných nanotechnologií pro návrhy a ověření nejlepších dostupných technik (BAT) v zemědělské činnosti : redakčně upravená roční zpráva za rok 2010 o průběhu prací na projektu QH92195

Z – 2533, 2010

JELÍNEK, A. Výzkum základních environmentálních aspektů v chovech hospodářských zvířat z hlediska skleníkových plynů, pachu, prachu a hluku, podporujících welfare zvířat a tvorbu BAT : redakčně upravená roční zpráva za rok 2010 o průběhu prací na projektu QH72134.

Z – 2534, 2010

KÁRA, J. Nové technologické systémy pro hospodárné využití bioplynu : závěrečná zpráva za rok 2010 o průběhu prací na projektu QH81195.

Z – 2535, 2010

Andert, D. Využití fytomasy z trvalých travních porostů a z údržby krajiny :  redakčně upravená roční zpráva za rok 2010 o průběhu prací na projektu QI101C246.

Z – 2536, 2010

PASTOREK, Z. a kol. Výzkum efektivního využití technologických systémů pro setrvalé hospodaření a využívání přírodních zdrojů ve specifických podmínkách českého zemědělství : redakčně upravená roční zpráva za rok 2010 o řešení záměru MZE0002703102.


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  2011

 

Z – 2537, 2011

Andert, David. Vývoj kompozitního fytopaliva na bázi energetických plodin: závěrečná zpráva za rok 2011 o průběhu prací na projektu SP/3g1/180/07/1780.

Z – 2538, 2011

Machálek, antonín. Výzkum a hodnocení interakcí systému člověk – zvíře – robot v chovu dojnic se zaměřením na zlepšení efektivnosti systému a welfare dojnic: redakčně upravená závěrečná zpráva za rok 2011 o průběhu prací na projektu QH91260.

Z – 2539, 2011

Andert, David. Vývoj nové technologie a strojního vybavení pro velkoformátové topné brikety ze zemědělské fytomasy: redakčně upravená roční zpráva za rok 2011 o průběhu prací na projektu TA01020275.

Z – 2540, 2011

JELÍNEK, antonín. Výzkum základních environmentálních aspektů v chovech hospodářských zvířat z hlediska skleníkových plynů, pachu, prachu a hluku, podporujících welfare zvířat a tvorbu BAT: redakčně upravená závěrečná zpráva za rok 2011 o průběhu prací na projektu QH72134.

Z – 2541, 2011

JELÍNEK, antonín a kol. Využití vybraných nanotechnologií pro návrhy a ověření nejlepších dostupných technik (BAT) v zemědělské činnosti: redakčně upravená závěrečná  zpráva za rok 2011 o průběhu prací na projektu QH92195

Z – 2542, 2011

Plíva, Petr. Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech: redakčně upravená roční zpráva za rok 2011 o průběhu prací na projektu QH81200.

Z – 2543, 2011

Kovaříček, Pavel. Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při intenzivních dešťových srážkách: redakčně upravená roční zpráva za rok 2011 o průběhu prací na projektu QH82191.

Z – 2544, 2011

Andert, David. Využití fytomasy z trvalých travních porostů a z údržby krajiny: redakčně upravená roční zpráva za rok 2011 o průběhu prací na projektu QI101C246.

Z – 2545, 2011

PASTOREK, Zdeněk a kol. Výzkum efektivního využití technologických systémů pro setrvalé hospodaření a využívání přírodních zdrojů ve specifických podmínkách českého zemědělství: redakčně upravená roční zpráva za rok 2011 o řešení záměru MZE0002703102.


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  2012

 

Z – 2546, 2012

SVĚTLÍK, Marek,  Zdeněk Pastorek a kol. Výzkum efektivního využití technologických systémů pro setrvalé hospodaření a využívání přírodních zdrojů ve specifických podmínkách českého zemědělství: redakčně upravená roční zpráva za rok 2012 o řešení záměru MZE0002703102.

Z – 2547, 2012

PLÍVA, Petr a kol. Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech: závěrečná zpráva za rok 2012 o řešení projektu QH81200.

Z – 2548, 2012

Kovaříček, Pavel a kol. Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty: redakčně upravená roční zpráva za rok 2012 o řešení QJ1210263.

Z – 2549, 2012

Kovaříček, Pavel a kol. Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při intenzivních dešťových srážkách: závěrečná zpráva za rok 2012 o řešení projektu QH82191.

Z – 2550, 2012

ANDERT, David a kol. Využití fytomasy z trvalých travních porostů a z údržby krajiny: redakčně upravená roční zpráva za rok 2012 o řešení projektu QI101C246.

Z – 2551, 2012

Jelínek, Antonín a kol. Výzkum systému chovu dojnic z hlediska optimalizace mikroklimatu a energeticko-ekonomické náročnosti: redakčně upravená roční zpráva za rok 2012 o řešení projektu QJ1210375.


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  2013

 

Z – 2553, 2013

JELÍNEK, Antonín: Redakčně upravená zpráva za rok 2013 – QJ 1210375

Z – 2554, 2013

SVĚTLÍK, Marek: Výzkum efektivního využití technologických systémů pro setrvalé hospodaření a využívání přírodních zdrojů ve specifikovaných podmínkách českého zemědělství. Periodická zpráva za rok 2013 – Mze 000270312

Z – 2555, 2013

ANDERT, David: Využití fytomasy z trvalých travních porostů a údržby krajiny. Periodická zpráva za rok 2013 – QI 101C246

Z – 2556, 2013

KOVAŘÍČEK, Pavel: Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty. Periodická zpráva za rok 2013 – QJ 1210263

Z – 2557, 2013

PASTOREK, Zdeněk a Marek SVĚTLÍK: Výzkum efektivního využití technologických systémů pro setrvalé hospodaření a využívání přírodních zdrojů ve specifikovaných podmínkách českého zemědělství. Zpráva za výzkumný záměr Mze 000270312: 2009 - 2013


VÝZKUMNÉ  ZPRÁVY  2014

 

Z – 2558, 2014

ANDERT, David: Využití fytomasy z trvalých travních porostů a údržby krajiny. Závěrečná zpráva – QI 101C246

Z – 2559, 2014

ZABLOUDILOVÁ, Petra:  Výzkum systému chovu dojnic z hlediska optimalizace mikroklimatu a energeticko-ekonomické náročnosti. Průběžná zpráva za rok 2014 – QJ 1210375

Z – 2560, 2014

KOVAŘÍČEK, Pavel: Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty. Průběžná zpráva za rok 2014 – QJ 1210263

Z – 2561, 2014

SOUČEK, Jiří: Řešení sklizně porostů rychle rostoucích dřevin mechanizovaným způsobem.

Z – 2562, 2014

SOUČEK, Jiří: Využití odpadního tepla k sušení zemědělských a bioenergetických produktů.