VUZT.CZ -> Publikace a výsledky -> Odborné knihy
   Rozšířené vyhledávání

Výpis publikací z kategorie: odborné knihy

KategorieAutorNázevDatumOdkazDalší informace
Odborná kniha
RIV:B
Plíva Petr
Altmann Vlastimil
Hejátková Květuše
Roy Amitava
Souček Jiří
Valentová Lucie
Kompostování a kompostárny 1.1.2016/9 Stáhnout soubor anotace a citace

V úvodní části publikace je dán prostor poznatkům, které dokumentují význam kompostování a zejména využití kompostu v širším měřítku. V další části je uveden popis a charakteristické znaky surovin, které vstupují do procesu přeměny technologií kompostování, včetně jejich potenciálního množství a systému sběru a svozu zejména bioodpadů z komunální sféry. Dále jsou v publikaci uvedeny teoretické znalosti a praktické zkušenosti z vlastního technologického procesu kompostování. Následují texty, které popisují odlišnosti jednotlivých technologií výroby kompostu, V závěrečných kapitolách jsou popsána pravidla pro hodnocení vyrobeného kompostu, a uvedeny informace o možných způsobech jeho konečného zpracování a následné expedice a to nejen do zemědělství pro aplikaci na zemědělskou půdu. Publikace je zakončena kapitolou Závěr - postřehy z praxe, kde autoři shromáždili informace a poznatky o kompostování a kompostárnách.

The introductory section of the book is focused on knowledge documenting the importance of composting and especially use of compost in a broader scale. The next section provides a description and characteristics of feedstocks entering the transformation process by composting technology, including their potential amount and collection system of biowaste. Furthermore, the publication gives theoretical knowledge and practical experiences from the composting process itself. Description of differences of individual technologies for production of compost is mentioned. In the final chapters, there is description of the rules for the evaluation of produced compost, followed by information on possible ways of its final processing and subsequent expedition, not only to agriculture for application on agricultural land. The publication is closed with chapter Conclusion - Practical point of view, where authors gathered information and knowledge about composting and composting facilities.

PLÍVA, P., V. ALTMANN, A. HANČ, K. HEJÁTKOVÁ, A. ROY, J. SOUČEK a L. VALENTOVÁ. Kompostování a kompostárny. [Composting and composting facilities]. 1. vyd. Praha: Profi Press s.r.o., 2016. ISBN 978-80-86726-74-8. 149 s.

Odborná kniha
RIV:B
Burg Patrik
Studium biologicky aktivních látek v semenech a letorostech révy vinné a možnosti získáváni oleje ze semen 1.1.2014/73 Stáhnout soubor anotace a citace

Práce se zabývá souhrnem poznatků o biologicky aktivních látkách obsažených v semenech révy vinné a v oleji získaném jejich lisováním, které byly získány v období 2009-2014. Soubor získaných údajů je využitelný pro postupné zavádění technologií k získávání vinného oleje ze semen révy, využívaného ve farmacii, kosmetice, gastronomii a dalších oblastech. Jednotlivé části práce popisují hlavní vlastnosti semen podle odrůd a uvádějí výsledky analýz nejvýznamnějších skupin biologicky aktívních látek (polyfenolů, vitamínů, mastných kyselin) u semen celkem 34 odrůd révy vinné pěstovaných v ČR. Část práce je věnovaná také biologicky aktívním látkám v letorostech révy vinné. Pro všechny technologie získávání semen z matolin je nejvýznamnější operací separace. Práce se proto zabývá také principy separace a možným řešením stacionárních i mobilních separačních zařízení. Popisuje současně prototyp vibračního separátoru semen a jeho experimentální ověření. Získané výsledky umožnily zpracovat variantní návrh technologických linek pro lisování oleje ze semen révy u středních a velkých vinařských provozů. V práci je obsažen i soubor experimentů zaměřených na ověření možností získání oleje z vinných semen lisováním v různých podmínkách. Z celkové bilance vyplývá, že z 1 ha vinice lze při výnosu 8 tun hroznů získat v průměru 12 litrů oleje. Analýzy vzorků oleje ze semen révy odrůd pěstovaných v ČR potvrzují, že obsah mastných kyselin, vitaminu E a fenolických látek je srovnatelný s obsahem těchto látek v oleji získávaném z odrůd jiných evropských vinařských oblastí.

The thesis deals with the research data summary of biologically active substances contained in the vine seeds and the pressed oil. The data were obtained in the period of 2009-2014. File data obtained is to be used for the gradual vine seeds oil pressing technology introduction with the main focus on pharmacy, cosmetics, gastronomy and other related areas. Individual chapters describe the main characteristics of seeds per variety and show the analyzes the major categories results of biologically active substances (polyphenols, vitamins, fatty acids). Seeds of 34 varieties of grapes grown in the country were researched. Another section of the work deals with biologically active substances in young vine wood. The separation is the most significant procedure out of all grape marc seeds extracting technologies. Thus the work is also focused on the seed separation principles and outlines both stationary and mobile separation devices. The thesis also describes the current seeds vibratory separator prototype and its experimental testing. The results obtained enabled to devise various proposal alternatives of technological lines for pressing oil from seeds of the vine for medium and large wine operations. The work also includes a set of experiments that are aimed to verify the possibility of obtaining oil from grape seeds by pressing in different conditions. The results shown are listed as follows: 1 ha of vineyards yields 8 tons of grapes that are to produce12 liters of oil. As the Czech grown vine varieties oil sample analyses shows, the content of fatty acids, vitamin E and phenolic compounds is comparable with the contents of these compounds contained in oil derived from varieties of other European wine regions.

BURG, P. et al., 2014: Studium biologicky aktivních látek v semenech a letorostech révy vinné a možnosti získáváni oleje ze semen.[The study of biologically active compounds in grapevine seeds and annual shoots and possibilities obtaining oil from the seeds]. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Odborná kniha - monografie. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 94 s., 1. vyd., roč. VII, č. 7. ISSN 1803-2109. ISBN ISBN 978-80-7509-165-9.

Odborná kniha
RIV:B
Altman Vlastimil
Badalíková Barbora
Bartlová Jaroslava
Burg Patrik
Hůla Josef
Jelínek Antonín
Kovaříček Pavel
Mimra Miroslav
Plíva Petr
Pospíšilová Lubica
Roy Amitava
Vlášková Marcela
Zemánek 
Pavel 
Využití kompostu pro optimalizaci vodního režimu v krajině 1.1.2013/47 Stáhnout soubor anotace a citace

Úbytek organické hmoty v půdě vede ke snížení její retenční schopnosti. V předložené publikaci jsou uvedeny možnosti, jak tento nedostatek částečně odstranit uplatněním vysokých dávek kompostu získaného z biologicky rozložitelných odpadů. Jsou zde uvedeny výsledky pětiletého sledování uplatnění kompostů na produkčních půdách a trvalých travních porostech. Výsledky experimentů jasně dokazují zlepšení retenční schopnosti půd i výrazné zlepšení zastoupení humusových látek v půdě.

Loss of soil organic matter leads to a reduction in the retention capabilities. In this submitted publication contains options to partially remove this deficiency by applying high doses of compost produced from biodegradable waste. Are the results of the five-year monitoring of the application of compost to soils and production of permanent grassland. The experimental results clearly show the improvement of the retention capacity of soils and represented a significant improvement in soil humid substances.

ALTMAN V., B. BADALÍKOVÁ, J. BARTLOVÁ, P. BURG, J. HŮLA, A. JELÍNEK, P. KOVAŘÍČEK, M. MIMRA, P. PLÍVA, L. POSPÍŠILOVÁ, A. ROY, M. VLÁŠKOVÁ a P. ZEMÁNEK. Využití kompostu pro optimalizaci vodního režimu v krajině. [The use of compost for optimizing the hydrological regime in landscape]. Náměšť nad Oslavou: ZERA, o.s., 2013. 101 s. ISBN 978-80-87226-26-1.

Odborná kniha Roy Amitava
Laurik Stanislav
Plíva Petr
Výroba kompostů s různou objemovou hmotností 1.1.2010/131 Spustit program anotace a citace

Znalost fyzikálních vlastností různých typů vyrobených kompostů usnadní při jejich aplikaci do půdy předem odhadnout jejich vliv na fyzikální vlastnosti ošetřovaných půd. Pro určování a hodnocení vybraných fyzikálních vlastností surovin zpracovávaných kompostováním a hotových kompostů, mezi která zejména patří objemová hmotnost, pórovitost a vlhkost existuje řada metod. Uvedené zjišťované fyzikální vlastnosti jsou uspořádány do na sebe navazujících tabulek, s jejichž pomocí lze dopředu stanovovat vlastnosti vyrobeného kompostu. Tabulky jsou k dispozici podnikům, které hledají uplatnění pro kompost v elektronické podobě na www.vuzt.eu.

Knowledge of the physical properties of various types of composts made easier when the soil before application to assess their impact on the physical properties of treated soil. For the identification and evaluation of selected physical properties of processed materials and finished compost by composting, which include in particular density, porosity and moisture, a number of methods. Those surveyed physical properties are arranged in successive tables, through which it can determine in advance the characteristics of compost produced. Tables are available to businesses seeking to use compost in electronic form on www.vuzt.eu.

ROY, A., LAURIK, S., PLÍVA, P. Výroba kompostů s různou objemovou hmotností. [Production of Compost with Different Volume Weight]. Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je výstupem řešení výzkumného projektu NAZV č. QH82191 Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při intenzivních dešťových srážkách. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2010. 21 s.

Odborná kniha Plíva Petr
Laurik Stanislav
Roy Amitava
Kompostování biomasy v místě jejího vzniku 1.1.2010/130 Spustit program anotace a citace

Vytvořený metodický postup poskytuje informace potřebné pro zpracování biomasy - odpadní z venkovských sídel a obcí a zbytkové biomasy z provozování zemědělské činnosti kompostováním - které by mělo být realizováno pokud možno přímo v místě jejího vzniku, popř. na ne příliš vzdálené kompostárně. Součástí metodického postupu je seznam surovin a jejich charakteristických vlastností, které připadají v úvahu v dané lokalitě zpracovávat kompostováním. Obsahuje varianty sestavování vhodných surovinových skladeb pro optimální průběh kompostovacího procesu. V metodickém postupu jsou uvedeny modelové příklady typů kompostáren (dle kompostovací plochy) na nichž lze výše uvedenou biomasu zpracovávat. Součástí metodického postupu je administrativní software, který je elektronickou verzí provozního deníku vedeného na každé kompostárně.

Created methodical advancement provides information required for processing of biomass waste which comes from towns, villages and residual biomass by prosecution of agricultural activities with the composting which should be realized if possible at it‘s sources or nearest to composting plant. A part of the methodical advancement has a list of raw materials and their characteristics which we can composting at its sources. It contains various composition of raw materials structures for Optimal procedure of the composting. The methodical advancement are mentioned model examples of types compost place where we can process the biomass. A part of the methodical advancement is special software which is an electronical version of the diary of each compost place.

PLÍVA, P., LAURIK, S., ROY, A. Kompostování biomasy v místě jejího vzniku. [Composting of biomass at its source]. Metodický postup. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2010, 24 s.

Odborná kniha Kollárová Mária
Marešová Karolina
Plíva Petr
Biologicky rozložitelné odpady a kompostování 1.1.2010/40 Stáhnout soubor anotace a citace

Publikace je zaměřena na problematiku technického a organizačního zajištění přípravy zařízení na zpracování BRO kompostováním. Představuje ucelený soubor údajů, podkladů, výpočtů a metod, umožňujících zpracování základních návrhů kompostovacích provozů na všech úrovních. Publikace je určena všem, kteří se zabývají přípravou kompostovacích provozů, projektantům, pracovníkům státní správy i výrobní sféry činným v oblasti odpadového hospodářství, ale i studentům a pedagogům. Množství údajů zpracovaných v tabulkách i metody řešení naznačených problémů mohou významně usnadnit jejich orientaci v této problematice.

This publication focuses on technical issues and organizing training facilities for processing BRO composting. It represents a comprehensive set of data, documents, calculations and methods to process the basic design of composting facilities at all levels. This publication is intended for all those involved in the preparation of composting plants, engineers, government workers and the manufacturing sector employed in waste management, as well as students and teachers. The amount of processed data in tables and methods for solving the indicated problems, can greatly facilitate their orientation in this field.

ZEMÁNEK, P., BURG, P., KOLLÁROVÁ, M., MAREŠOVÁ, K., PLÍVA, P. Biologicky rozložitelné odpady a kompostování. [Biologically Degradable Waste and Composting]. Praha : VÚZT, 2010, č. 1. 113 s. ISBN 978-80-86884-52-3

Odborná kniha Abrham Zdeněk
Hutla Petr
Kára Jaroslav
Pastorek Zdeněk
Jevič Petr
Šedivá Zdeňka
Energia verzus poľnohospodárska biomasa - možnosti a príklady 1.1.2010/39 anotace a citace

Publikace popisuje hlavní směry energetického využívání zemědělské biomasy. Hlavní zaměření je na hodnocení tuhých biopaliv z energetických plodin a travní biomasy, uvádí hlavní technologie zhutňování a hodnotí technologie a jejich výslednou ekonomiku. Uvádí i význam a a ekonomiku výroby bioplynu ze zemědělské biomasy.

Publication describes the main directions of energetic utilization of agricultural biomass. It is mainly aimed at evaluation of solid biofuels from energetic crops and grass biomasses. It mentions the main technologies of compaction and evaluates the technologies and their resulting economy. It indicates also an importance and economy of biogas production from agricultural biomass.

RUSŇÁK, P., PEPICH, Š., GADUŠ, J., GONDA, Ľ., ABRHAM, Z., ŠOOŠ, Ľ., PISZCALKA, J., HUTLA, P., KÁRA, J., PASTOREK Z., JEVIČ, P., ŠEDIVÁ, Z., KODADA, M. Energia verzus poľnohospodárska biomasa - možnosti a príklady. [Energy versus Agricultural Biomass -Possibilities and Examples]. Bratislava : Gart, 2010. 104 s. ISBN 978-80-968507-7-8

Odborná kniha Jevič Petr
Účinné využití tuhých biopaliv v malých spalovacích zařízeních s ohledem na snižování emisí znečišťujících látek 1.1.2010/38 anotace a citace

Předkládaná publikace řeší aktuální otázky využití biomasy jako paliva pro spalovací zařízení do tepelného výkonu 25 kW. Práce vychází ze stanovených prvkových analýz třinácti vzorků paliv jak z dřevní, tak z bylinné biomasy. Na těchto vzorcích je uskutečněna podrobná stechiometrická analýza. Po stechiometrické analýze je na čtyřech spalovacích zařízeních stanovena tepelně-emisní charakteristika a jsou určeny tepelné účinnosti a tepelné ztráty posuzovaných spalovacích zařízení. Výsledky prováděných prvkových a stechiometrických analýz ukazují na vyšší hodnoty koncentrací dusíku, síry a chlóru v rostlinné biomase oproti analyzované biomase dřevní. Emise a tepelné účinnosti posuzovaných spalovacích zařízení na tuhá biopaliva, nejsou u všech typů moderních spalovacích zařízeních srovnatelné. Co se týká jednotlivých tepelných účinností, největší rozdíly oproti ostatním jsou stanoveny opět na spalovacím zařízení se samospádným přikládáním.

Inaugural publication solves actual urgent questions concerning the biomass like firing for combustion units up to the heat liberation rate 25 kW. Work comes out of elementary analyses thirteen fuel samples from woody, as well as, herbal biomass. After stoicheiometric analyses are made with all samples heat-emission analysis continued on four combustion units and heat come into operation and heat loss under consideration combustion arrangement are identified. Elementary and stoicheiometric analyses findings denote higher results of nitrogen, sulphur and chlorine concentration in herbal biomass compared to analyzed woody masses. Not all modern combustion units for solid biofuels are comparable in terms of emission and heat efficiency. In terms of heat efficiency, the biggest differences compared to other are fixed again on combustion unit with gravity stoking installation.

MALAŤÁK, J., JEVIČ, P., VACULÍK, P. Účinné využití tuhých biopaliv v malých spalovacích zařízeních s ohledem na snižování emisí znečišťujících látek. [The Effective Utilization of Solid Biofuels in Small Combustion Facilities with Regard to the Emission Reduction of Contaminating Substances]. Vědecká monografie, 1. vyd. Praha : Powerprint, 2010. 234 s. ISBN 978-80-87415-02-3

Odborná kniha Abrham Zdeněk
Andert David
Poľnohospodárska biomasa - obnoviteľný prírodný zdroj 1.1.2010/37 anotace a citace

Zemědělská půda produkuje i nevyužívanou biomasu, která může být využívána pro energetické účely. Publikace kvantifikuje tuto energeticky využitelnou odpadní biomasu a hodnotí stav a vývoj energetického využívání biomasy. Popisuje hlavní technologické systémy v zemědělské bioenergetice s hlavním zaměřením na tuhá biopaliva a technologie výroby bioplynu. Hodnotí ekonomické přínosy energetického využívání zemědělské biomasy a vliv na životní prostředí.

Agricultural land produces also unused biomass, which can be utilized for energy purposes. Publication quantifies this waste biomass utilizable for energy purposes and evaluates the state and development of biomass utilization for these purposes. It describes the main technological systems in agricultural bioenergetics and it is aimed above all at the solid fuels and technologies of biogas production. It evaluates the economic benefits if energetic utilization of agricultural biomass and effect on environment.

GONDA, Ľ., ABRHAM, Z., ANDERT, D., GADUŠ, J., GUŠTAFÍKOVÁ, T., KANIANSKA, R., KIZEKOVÁ, M., KUNSKY, M., MOKOVNÍKOVÁ, J., MALIŠ, J., OBRCIANOVÁ, D., PEPICH, Š. Poľnohospodárska biomasa - obnoviteľný prírodný zdroj. [Agricultural Biomass - Renewable Natural Resource]. 1. vydanie. Banská Bystrica : Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica. Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, 2010, 126 s. ISBN 978-80-89417-21-6

Odborná kniha Plíva Petr
Jelínek Antonín
Kollárová Mária
Marešová Karolína
Kompostování v pásových hromadách na volné ploše 1.1.2009/42 anotace a citace

Předložená publikace seznamuje odbornou i laickou veřejnost s technologií kompostování na volné ploše v pásových hromadách. Věnuje se základním podmínkám kompostovacího procesu a faktorům, které ovlivňují jeho zakládání a další průběh biodegradačních dějů. Podrobně informuje o možných způsobech jak kompostárnu strojně, právně a ekonomicky zabezpečit, jak monitorovat a následně řídit kompostovací proces tak, aby byl jeho průběh optimální. Publikace je sestavena tak, aby poskytovala veškeré nezbytné informace o průběhu kompostovacího procesu od samotného začátku, včetně přípravy zpracovávaných surovin, až po jeho ukončení, včetně úpravy hotového kompostu k prodeji. Publikace je členěna do tematických celků – kapitol, z nichž některé jsou doplněny tzv. katalogovými listy strojů, popř. zařízení (řazeny na konci publikace), která jsou pro popisovanou technologickou operaci charakteristická a ke správnému chodu kompostárny nezbytná nebo ji vhodným způsobem doplňují.

  The presented publication acquaints the scientific as well general public with technology of composting in belt piles on free surface. It addresses the basic conditions of composting process and factors, which influence the compost establishment and further course of biodegradation processes. This publication informs in detail about possible ways suitable for machine, legal and economic ensurance of a composting plant and also for monitoring and subsequently control the composting process in order to guarantee its optimal course. The publication is put together in such a manner, which gives all necessary information about the course of composting process from the very beginning, including the preparation of processed raw materials, up to its ending incl. preparation of a compost for sale. This publication is divided into thematic parts-chapters, of which some are completed by so-called catalogue cards of machines or equipment (placed at the end of publication), which are characteristic for described technological operation, necessary for faultless operation of a composting plant or complete it by a suitable way.

PLÍVA, P., ALTMANN, V., HABART, J., JELÍNEK, A., KOLLÁROVÁ, M., MAREŠOVÁ, K., MIMRA, M., VÁŇA, J., VOSTOUPAL, B. Kompostování v pásových hromadách na volné ploše. [Composting in belt piles on free surface]. 1. vyd. Praha : Profi Press, 2009. 136 s. ISBN 978-80-86726-32-8

Odborná kniha Pastorek Zdeněk
Syrový Otakar
Gerndtová Ilona
Holubová Věra
Kubín Karel
Novák Michal
Pražan Radek
Stehlíková Blanka
Využití techniky a agronomických opatření při obhospodařování travních porostů v podmínkách horských oblastí LFA a svažitých chráněných krajinných oblastí 1.1.2009/41 Stáhnout soubor anotace a citace

V publikaci jsou vymezeny horské oblasti LFA podle Programu rozvoje venkova České republiky. Jsou zde uvedeny součinitele, které určují vliv velikosti, tvaru a svažitosti pozemku na exploatační, energetické a ekonomické ukazatele zemědělské techniky.

  The publication inform about an limitation in a mountain regions LFA according to the development program on the countryside in Czech republic. In the publication are mentioned coefficient which determine influence of size, shape and slope piece of land on an exploitative, energy and economical indicators of agricultural engineering.

SYROVÝ, O., PASTOREK, Z., GERNDTOVÁ, I., HOLUBOVÁ, V., KUBÍN, K., NOVÁK, M. PRAŽAN, R., STEHLÍKOVÁ, B., PODPĚRA, V., KAŠPAROVÁ, J., ŠRÁMEK, P., ŠAŠEK, V. ŠAŠKOVÁ, I. Využití techniky a agronomických opatření při obhospodařování travních porostů v podmínkách horských oblastí LFA a svažitých chráněných krajinných oblastí. [Utilization of machinery and agronomical measures during the grassland management in conditions of less favoured areas in mountain regions and steep lands in protected landscape areas]. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2009. 54 s. ISBN 978-80-86884-50-9

Odborná kniha Syrový Otakar
Gerndtová Ilona
Holubová Věra
Hůla Josef
Kovaříček Pavel
Kroulík Milan
Pastorek Zdeněk
Skalický Jaroslav
Úspory energie v technologiích rostlinné výroby 1.1.2008/51 Stáhnout soubor anotace a citace

Soubor doporučení k úspoře energie v operacích a pracovních postupech výroby rostlinných produktů.

  Complex of recommendations for energy savings in operations and working processes of crop products manufacturing.

SYROVÝ, O., BAUER, F., GERNDTOVÁ, I., HOLUBOVÁ, V., HŮLA, J., KOVAŘÍČEK, P., KROULÍK, M., KUMHÁLA, F., KVÍZ, Z., MAŠEK, J., PASTOREK, Z., PODPĚRA, V., RYBKA, A., SEDLÁK, P., SKALICKÝ, J., ŠMERDA, T. Úspory energie v technologiích rostlinné výroby. [Energy saving in crop production technologies]. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2008. 139 s. ISBN 978-80-86884-44-8

Odborná kniha Syrový Otakar
Bartolomějev Alexandr
Gerndtová Ilona
Holubová Věra
Kovaříček Pavel
Kubín Karel
Mayer Václav
Novák Michal
Pastorek Zdeněk
Pražan Radek
Skalický Jaroslav
Doprava v zemědělství 1.1.2008/50 anotace a citace

Soubor racionálních dopravních systémů pro rozhodující výrobní podmínky zemědělských podniků České republiky, který zahrnuje řešení dílčích problémů zejména analýzu dopravy v zemědělství České republiky, technické zabezpečení dopravních procesů v zemědělství (automobily a automobilové dopravní soupravy, traktorové dopravní soupravy, přepravní prostředky, manipulační zařízení, nové technické systémy v zemědělské dopravě), elektroniku pro monitorování a řízení dopravních procesů, využití dopravní a manipulační techniky, energetickou náročnost dopravní a manipulační techniky, metody zvyšování efektivnosti dopravní a manipulační techniky, legislativu v zemědělské dopravě a manipulaci s materiálem, dopravní systémy pro dopravu vnitřní (směřující na pole a z pole), dopravní systémy pro živočišnou výrobu a dopravní systémy pro dopravu vnější.

  Complex of rational transport systems for prevaling production conditions of Czech agricultural exterprises involving solution of partial problems mainly analysis of transport in Czech agriculture technical equipment of transport processes in agriculture (cars and cars transportsets, transportation means, handling devices, new technical systems in agricultural transport), elektronics for monitoring and management of transport processes, utilization of transport and handling mechanization, energy consumption of transport and handling mechanization, methods of transport and handling mechanization effectiveness inereasing, legislation in agricultural transport and handling with material, transport systems for inner transport (towards and from field), transport systems for linestock production and for outer transport.

SYROVÝ, O., BARTOLOMĚJEV, A., BAUER, F., GERNDTOVÁ, I., HOLUBOVÁ, V., KOVAŘÍČEK, P., KUBÍN, K., MAYER, V., NOVÁK, M., PASTOREK, Z., PODPĚRA, V., PRAŽAN, R., SAIDL, M., SEDLÁK, P., SKALICKÝ, J., ŠMERDA, T. Doprava v zemědělství. [Transport in agriculture]. 1. Vyd. Praha : Profi Press, 2008. 248 s. ISBN 978-80-86726-30-4

Odborná kniha Souček Jiří
Drtiče, štěpkovače a řezačky pro úpravu rostlinné biomasy 1.1.2008/49 Stáhnout soubor anotace a citace

Publikace je vydána v rámci řešení projektu MZe NAZV č. QG60083, Konkurenceschopnost bioenergetických produktů. Obsahuje teoretické a praktické aspekty využívání štěpkovačů, drtičů a řezaček při desintegraci rostlinné biomasy. Popisuje používané systémy a obsahuje výsledky měření parametrů desintegrace na různých typech zařízení v provozních a poloprovozních podmínkách. Součástí publikace je příloha, která obsahuje databázi vybraných desintegračních zařízení v tabelární formě. Publikace je určena široké odborné veřejnosti a jejím cílem je být nástrojem při výběru a provozování zařízení pro zpracování a přípravu surovin rostlinného původu.

  The publication is published in frame of the project of Ministry of Agriculture of Czech republic vol. QG60083, Competitive power of bioenergy products. The book contains theoretically and practically aspects of chippers, crushers and cutters in plant biomass desintegration. The book presents used systems and contents the results of desintegration measuring prameters on various equipment types under operating pilot conditions. The part of publications is an appendix, which contains databases of selected desintegration equipment in table form. Publication is intended for general expert public and aim of this publication is to be instrument of botanical origin raw materials processing and preparing equipments digest.  

SOUČEK, J. Drtiče, štěpkovače a řezačky pro úpravu rostlinné biomasy. [Crushers, choppers and cutters for crop biomass treatment]. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2008, č. 2. 78 s. ISBN 978-80-86884-31-8

Odborná kniha Kára Jaroslav
Bioplynové stanice s mokrým procesem 1.1.2008/48 anotace a citace

Práce se zabývá zpracováním vedlejších živočišných produktů, vyřazených z potravinového řetězce k získání podkladů pro dosažení cíle projektu – návrhu vhodného technologického postupu pro zpracování konfiskátů a jatečních odpadů bioplynovým procesem. Perspektivně práce sleduje nejen energetické využití bioplynu výrobou elektrické energie a tepla, ale směřuje další práce na výrobu bioethanolu a biopaliv. Dále naznačuje perspektivní využití bioplynu, které spočívá v jeho úpravě na kvalitní parametry zemního plynu a jeho použití pro pohon motorových vozidel.

  The work deals with processing of animal by-products excluded from food chain in order to obtain the background materials necessary for attainment of project target, it means proposal of suitable technological procedure for processing of cadavers and slaughterhouse waste by biogas process. The work pursues perspectively not only energetic utilization of biogas in the production of electric energy and heat, but also there is focused on production of bioethanol and biofuels. Furthermore, it indicates the advanced biogas utilization, which consists in its treatment in order to get the qualitative parameters of natural gas and its further use for motor vehicles drive.

KOUĎA, J., KÁRA, J., MATOUŠEK, A. Bioplynové stanice s mokrým procesem. [Biogas plants with wet process]. 1. vyd. Praha : IC ČKAIT, 2008. 120 s. ISBN 978-80-87093-33-7 4

Odborná kniha Kollárová Mária
Jelínek Antonín
Plíva Petr
Zásady pro zpracování zbytkové biomasy z údržby TTP 1.1.2008/47 Stáhnout soubor anotace a citace

Příručka obsahuje charakteristiku TTP z hlediska životního cyklu, údržby, výživy a hnojení. Dále uvádí základní možnosti zpracování travní hmoty z údržby TTP a podrobněji se věnuje technologii kompostování s uvedením příkladu z praxe.

The handbook contain charcterization of permanent grassland by the living cycle, maintenance, nutrition and fertilization. Furthermore there is a description of basic technology for residual grass matter processing. Composting technology with practical examples is descriped in detail.

KOLLÁROVÁ, M., ALTMANN, V., JELÍNEK, A., PLÍVA, P. Zásady pro zpracování zbytkové biomasy z údržby TTP. [Principles for processing of residual biomass from perennial grassland maintenance]. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2008, č. 1. 35 s. ISBN 978-80-86884-32-5

Odborná kniha Hůla Josef
Minimalizace zpracování půdy 1.1.2008/46 anotace a citace

V knižní publikaci jsou zpracovány aktuální poznatky o minimalizačních a půdoochranných technologiích zpracování půdy. Jsou uvedeny příčiny rozšiřování těchto technologií v podmínkách České republiky – důvody ekologické, ekonomické, technické a organizační. Dále jsou v knize vymezeny podmínky pro úspěšné uplatňování minimalizačních technologií v ČR s upozorněním na rizika, která za určitých okolností mohou vést ke snížení výnosů plodin a tím ke zhoršení hospodářského výsledku. V knize jsou uvedeny minimalizační a půdoochranné technologie pro hlavní polní plodiny pěstované v ČR. Jsou charakterizovány skupiny strojů, které se v současnosti používají při zajišťování pracovních operací v těchto technologiích. Je vyhodnocena ekonomická stránka využívání minimalizačních technologií.

  In the book publication are included up-to-date knowledge on minimization soil-protecting technologies of soil cultivation. There are listed causes of there technologies extension under Czech Republic conditions-ecological, economical, technical and organization reasons. Further there are presented limitations for successful application of the minimization technologies in ČR including reminders for risk which-under certain circumstances-could lead to crop yield reduction and thus economical result deterioration. In the book are presented minimization and soil-protecting technologies for main field crops grown in Czech Republic. There are characterized groups of machines currently used for providing of working operations within these technologies. The economical aspect of the minimization technologies is assessed as well.  

HŮLA, J., PROCHÁZKOVÁ, B. a kol. Minimalizace zpracování půdy. [Soil minimal cultivation]. 1. vyd. Praha : Profi Press, 2008. 248 s. ISBN 978-80-86726-28-1

Odborná kniha Hutla Petr
Rostlinná biomasa jako zdroj energie 1.1.2008/45 anotace a citace

Kniha shrnuje poznatky z problémových okruhů pěstování biomasy pro energetické účely. Zabývá se technologiemi pěstování a využití energetických rostlin, biodiverzitou ve vazbě na jejich pěstování, výrobou tuhých biopaliv, anaerobní fermentací. Součástí je i ekonomika pěstování energetických plodin, zahrnující tvorbu ekonomických modelů pro stanovení ceny různých druhů biomasy a zpracované modely pro plantáž RRD, lesknici rákosovitou a anaerobní fermentaci.

HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J., BOHÁČ, J., ŠTĚRBA, Z., HUTLA, P., KNÁPEK, J., V AŠÍČEK, J., STRAŠIL, Z., KAJAN, M., LHOTSKÝ, R. Rostlinná biomasa jako zdroj energie. [Plant biomass as resource of energy]. Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2008. 83 s. ISBN 978-80-85116-65-6 (VÚKOZ. Průhonice). ISBN 978-80-7415-004-3 (Nová tiskárna Pelhřimov). ISSN 0374-5651

Odborná kniha Kollárová Mária
Plíva Petr
Jelínek Antonín
Zásady pro obhospodařování trvalých travních porostů 1.1.2007/87 Stáhnout soubor anotace a citace

Příručky "Zásady pro obhospodařování trvalých travních porostů" byla zpracována v rámci řešení projektu 1G57004 "Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami". Je určená pro širokou zemědělskou veřejnost. Příručka podává základní charakteristiku TTP a vysvětluje jejich význam. Seznamuje se způsoby zakládání, obnovy a následné údržby TTP a možnostmi zpracování vznikající zbytkové biomasy. Obsahuje přehled mechanizace využívané pro zakládání a údržbu TTP a pro zpracování zbytkové biomasy z TTP. Poslední kapitola pojednává o hodnocení ekonomické náročnosti zakládání a údržby TTP.

  Handbook "Principles for farming on permanent grassland” was made in framework of the project 1G57004 "Complex methodological providing of permanent grassland maintenance aimed to the regions with specific conditions” solution. The handbook is available for agricultural public. The handbook presents basic TTP characteristics and explains their importance. Gives information on ways of establishing, innovation and consequent TTP maintenance and possibilities of generating residual biomass processing. The handbook contains an overview of mechanization applied in TTP establishing and maintenance and of residual TTP biomass processing. The last chapter describes evaluation of TTP establishing and maintenance.  

KOLLÁROVÁ, M., PLÍVA, P., JELÍNEK, A., ZEMÁNEK, P., BURG, P., ALTMANN, V., MIMRA, M., HÁJKOVÁ, V. Zásady pro obhospodařování trvalých travních porostů. [Principles for farming permanent grassland]. Praha : VÚZT, 2007, č. 1. 53 s. ISBN 978-80-86884-20-2

Odborná kniha Kára Jaroslav
Pastorek Zdeněk
Výroba a využití bioplynu v zemědělství 1.1.2007/86 Stáhnout soubor anotace a citace

V publikaci jsou využity výsledky výzkumných prací z projektů v oboru o bioplynu, které se řešily ve VÚZT, v.v.i., "QF3160 Výzkum nových technologických postupů pro efektivnější využití zemědělských a potravinářských odpadů", "QG50039 Zpracování konfiskátů a dalších odpadů bioplynovým procesem" a výzkumného záměru VÚZT, v.v.i. MZE 0002703101. Zároveň bylo využito bohatých zkušeností našich zahraničních partnerů, zejména ze SRN, Rakouska a Švýcarska. Autoři se snažili jednoduchým způsobem uvést do široké problematiky bioplynových stanic, tak aby praktici měli orientační vodítko, co je možné od bioplynové stanice očekávat v zemědělském podniku, nebo při zpracování biologicky rozložitelných komunálních odpadů v obcích.

  In the publication are used results of research works from projects on biogas solued in RIAEng, p.r.i., "QF3160 Research of new technological processes for more effective utilization of farm and food wastes”, QG50039 Processing of confiscated materials and other waste by biogas process” and the research project of RIAEng, p.r.i MZE0002703101. Utilized were long-time experiences of foreign partners, mainly from Germany, Australia and Switzerland. The authors present in simple way to acquantain reader with problems of biogas plants with aim to give an orientation in this sphere, what can be expected from the biogas plant in agricultural enterprise or in processing of biologically degradable municipal waste.  

KÁRA, J., PASTOREK, Z., PŘIBYL, E. a kol. Výroba a využití bioplynu v zemědělství. [Biogas production and utilization in agriculture]. Praha : VÚZT, 2007. 117 s. ISBN 978-80-86884-28-8

Odborná kniha Kollárová Mária
Plíva Petr
Kompostování přebytečné travní biomasy 1.1.2007/85 anotace a citace

Metodická pomůcka se zabývá vhodnou technologií, která umožňuje zpracovat a využít travní biomasu, která není použita pro výrobu krmiv hospodářských zvířat.

The publication is focused on a choice of appropriate technology for processing and grass biomass utilization, which is not used for animal food production.

HEJÁTKOVÁ, K., DVORSKÁ, I., JALOVECKÝ, J., KOHOUTEK, A., KOLLÁROVÁ, M., MIČÁNKOVÁ, K., PLÍVA, P., VALENTOVÁ, L., VORLÍČEK, Z. Kompostování přebytečné travní biomasy. [Composting of surplus grass biomass]. Náměšť nad Oslavou : Zemědělská a regionální agentura ZERA, 2007. 74 s. ISBN 80-903548-6-6

Odborná kniha Andert David
Gerndtová Ilona
Energetické využití trav a travních směsí 1.1.2007/84 anotace a citace

V současné době je pro výrobu energie v České republice využívána celá řada energetických rostlin. Se zvyšující se úrovní a produktivitou zemědělské výroby se zvyšuje plocha půdy, která nemá využití pro produkci potravin. Využít tyto plochy lze k pěstování energetických plodin, mezi které se řadí i trávy. V případech, kdy je půda uvedena do klidu zatravněním, nebo není využit potenciál trvalých travních porostů, z důvodu snižujících se stavů skotu, narůstá množství trávy, kterou lze energeticky využít. Vlhká travní hmota je vhodná pro zpracování pomocí anaerobní fermentace na bioplyn. Přezrálá a suchá hmota jde využít při spalování. Zkoušky proběhly na kotlích o výkonu až 1,8 MW od malých kotlů s výkonem 12 kW.

  With increasing level and productivity of agricultural production also increases land area not utilized for food production. This area can be used for energy crops growing including the grasses. In the case when the land is introduced in the set-aside condition by grassing or there is not utilized potential of perennial grasses due to reduced cattle herd, there also increases amount of grass which can not be utilized for energy purposes. In the laboratory experiments we deal with slurry, fugat and grass phytomass co-fermentation optimization. The trials were carried-out on principle of one-stage anaerobic digestion within the mezophyle area. During the experiments the biogas cumulative production and its composition were measured. For the treated grass the disintegration was conducted through pressing and cutting. That treatment of material was displayed in biogas increased production by up to 20%. The experimental results have proved suitability of the grass phytomass exploitation as material for biogas production. The combustion tests were carried-out in large boiler of 1,8 MW heat power to small boiler of 12 kW heat power.

ANDERT, D., FRYDRYCH, J., JUCHELKOVÁ, D., GERNDTOVÁ, I. Energetické využití trav a travních směsí. [Use of grasses and grass mixtures for energy utilisation]. Praha : VÚZT, 2007. 110 s. ISBN 978-80-86884-35-6

Odborná kniha Abrham Zdeněk
Kovářová Marie
Kocánová Vlasta
Herout Milan
Scheufler Vladimír
Technické a technologické normativy pro zemědělskou výrobu 1.1.2007/83 Stáhnout soubor anotace a citace

Metodika je členěna do tří částí. První část obsahuje normativy investičních a provozních nákladů strojů. Doporučené soupravy pro technické zajištění operací rostlinné výroby a jejich technické a ekonomické parametry  jsou uvedeny v druhé části metodiky.  Třetí část je zaměřena na technologie a ekonomiku plodin. V technologických  postupech plodin je uveden časový sled operací, dále materiálové vstupy a produkce. Ekonomika plodiny zahrnuje údaje o nákladech, produkci a z toho vypočtené ekonomické údaje včetně dotací.  

  The methodology is divided in three parts. The first part contains norms of machines operational costs. The recommended sets for operations technical assurance in crop production and their technical and economical parameters are presented in second part. The third part is focused on technologies and economy of crops. On technological processes the operation time consequence is presented, material inputs and production. The crop production involves data on costs, production and from it calculated economical data including subsidies.

ABRHAM, Z., KOVÁŘOVÁ, M., KOCÁNOVÁ, V., HEROUT, M., SCHEUFLER, V. Technické a technologické normativy pro zemědělskou výrobu. [Technical and technological norms for agricultural production]. Praha : VÚZT, 2007, č. 5. 29 s. ISBN 978-86884-26-4

Odborná kniha Abrham Zdeněk
Kovářová Marie
Stroje pro chemickou ochranu vinic a ekonomika jejich provozu 1.1.2007/82 Stáhnout soubor anotace a citace

Výběr vhodné zemědělské techniky, způsob jejího pořízení a využívání je značně náročný na objektivní podklady k rozhodování. Cílem publikace je popsat metody a postupy  při navrhování strojních linek na ochranu vinic, shrnout nejdůležitější kriteria pro rozhodování při volbě strojů a strojních souprav.  Pro typické nejrozšířenější strojní linky v zemědělském provozu jsou uvedeny normativy provozních nákladů spolu se stručným popisem předpokládaných technologických a provozních parametrů. Celkové provozní náklady jsou rozčleněny na fixní náklady a variabilní náklady a jsou vztaženy na 1 ha. Informace je možné využít především pro plánování a hodnocení ekonomiky jednotlivých operací a pro podporu rozhodování o potřebě, využití a obnově strojů.

  Choice of suitable agricultural engineering, method of its purchase and utilization demands objective basis for decision. Aim of the publication is to describe methods and procedure of machine lines suggestion for vineyards protection, to summarize most important criteria for choice of machines and machine sets. We have made for most common machine lines in agricultural practice the norms of operational costs together with a brief description of anticipated technological and operational parameters. Total operational costs are divided into fixed and variable costs related to 1 ha. Information can be used mainly for planning and evaluation of economy of individual operations and support of decision on need, utilization and innovation of machines

ABRHAM, Z., BURG, P., KOVÁŘOVÁ, M., ZEMÁNEK, P. Stroje pro chemickou ochranu vinic a ekonomika jejich provozu. [Machines for chemical protection vineyards and economy their operation]. Praha : VÚZT, 2007, č. 6. 57 s. ISBN 978-80-86884-27-1


Počet nalezených publikací: 24