VUZT.CZ -> Publikace a výsledky -> Patenty a užitné vzory
   Rozšířené vyhledávání

Výpis publikací z kategorie: patenty a užitné vzory

KategorieAutorNázevDatumOdkazDalší informace
Užitný vzor a prototyp
RIV:Gprot
Čedík Jakub
Gerndtová Ilona
Pražan Radek
Universální míchací rychloupínací zařízení s pracovním záběrem 1,9 m 1.1.2019/105 Stáhnout soubor anotace a citace

Vzhledem k úzké návaznosti na VaV aktivity a know-how VUZT a chybějící vhodné technologii krmení a zakládání materiálů a bio-materiálů v agrokomplexu byl vyvinut a provozně odzkoušen prototyp míchacího zařízení. Toto zařízení je vhodné pro zakládání slámy, separátu a případné dokrmování hospodářských zvířat. Jedná se o technicky jednoduché a levné zařízení, které účinně řeší chovatelům problém se zakládáním steliva. Míchací zařízení připomíná tvarem nabírací a shrnovací lopatu, která má ve spodní části rychloběžný dopravník, který umožňuje vykládku na obě strany. Délka záhozu se reguluje buď velikostí hydromotoru nebo změnou otáček hydromotoru, který pohání pás. Míchací zařízení lze přes univerzální adaptér upnout na různá manipulační zařízení od traktoru s čelním nakladačem až po teleskopický nakladač, a to pomocí rychloupínacího zařízení. Lze ji také dát do tříbodového závěsu za traktor. Míchací zařízení jde naložit jiným zařízením, nebo si po sklopení může materiál nabrat sama, tzv. vlastním plněním. Při práci je možné ji zvednout např. až po strop a zvýšit tím délku záhozu. Nad pásem je umístěný čechrač, který rotováním dokáže rozmělnit případné slepence zakládaného materiálu. Konstrukce lžíce je masivní a umožňuje také samostatné nabírání materiálu. Rychlost vyskladňovacího pásu se dá přizpůsobit vlastnostem použité suroviny. Způsob konstrukce lžíce umožňuje zastýlání z větší výšky a tím docílí bezprašné zakládání na větší vzdálenost. Díky čechrači si poradí i s vlhkým separátem a zamezí vypadávání slepené slámy na dopravník. Zařízení se dá použít i pro jiné druhy sypkých materiálů např. pilin, jádra apod.

Regarding the close continuity of Research and Development services and know-how of VUZT and missing the appropriate technology of feeding and the storage of materials and bio-materials in the agriculture the prototype of the mixing device was developed and tested. This device is appropriate for the storage of straw, separate and additional feeding. It is a technically simple and cheap device, which efficiently solves the problem of the breeders with the storage of litter for animals. The shape of mixing device reminds the scoop and rake shovel, which have in the bottom part the high-speed conveyor, which enables unloading to both sides. The length of thrown material is regulated by the size of hydraulic motor, which drives the conveyor belt. Using adapter the shovel can be clamped on various of manipulation devices from tractor with the front loader up to the telescopic loader. It can also be clamped into the three-point hitch on the tractor. The shovel can be loaded by other device or it can be loaded by itself after tilting. During work the shovel can be lifted up to the roof or ceiling in order to prolong the distribution distance of material. Above the belt the agitator is placed. The agitator is able to pulverize the possible conglomerates of the base material. The construction of shovel is massive and enables the shovel itself to scoop the material. The speed of conveyor belt can be modified according to the properties of base material. The construction of the shovel also allows throw the litter for animals from a greater height and reduce the amount of dust. Thanks to the agitator the shovel can handle wet separate and prevents the fall of the conglomerates of straw on the conveyor belt. The device can be also used for other types of loose materials such as sawdust or grains.

ČEDÍK, J., I. GERNDTOVÁ a R. PRAŽAN. Universální míchací rychloupínací zařízení s pracovním záběrem 1,9 m . [Universal mixing quick-clamping device with working width of 1,9 m ].

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fužit
Hnojivo na bázi kalů z čistíren odpadních vod 1.1.2019/63 citace

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Hnojivo na bázi kalů z čistíren odpadních vod. [Fertilizer based on sludge from waste water treatment plants]. Původci: HUTLA, Petr, Michel KOLAŘÍKOVÁ, Petr JEVIČ a Karel FUCHS. Česká republika. Užitný vzor CZ 32891. Zapsán 28.05.2019

Patent
RIV:Fprum
Vejchar D.
Procházka J.
Mayer V.
Kasal P.
Zařízení pro manipulaci se závlahovou hadicí 1.1.2019/61 anotace a citace

Technické řešení se týká zařízení pro manipulaci se závlahovou hadicí při jejím zapravování do půdy a vytahování z půdy, kterážto závlahová hadice je uzpůsobena pro navinutí na zásobní cívku. Zařízení pro manipulaci se závlahovou hadici nalezne uplatnění při jejím zapravování do půdy i vytahování z půdy na zavlažovaných zemědělských, zelinářských i komunálních pozemcích, zejména kapkovou závlahou, o jakékoliv velikosti.

The technical solution consists of a device for handling irrigation pipe during its installation into the soil and extraction from the soil. The irrigation pipe is adapted for being wound on a spool. The irrigation pipe handling equipment can be used when incorporating irrigation pipes into the soil and pulling them out on irrigated agricultural, vegetable and communal lands, especially for drip irrigation of any volume.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, S.R.O. Zařízení pro manipulaci se závlahovou hadicí. [Irrigation hose handling equipment]. Původci: VEJCHAR, Daniel, Jan PROCHÁZKA, Václav MAYER a Pavel KASAL. Int. Cl.: A01G 2506, A01B 4900. Česká republika. Patentový spis CZ 308032. Udělen 25.9.2019.

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fužit
Kára Jaroslav
Hanzlíková Irena
Watzlová Elizaveta
Technologie biologického dohledu anaerobního procesu na bioplynových stanicích 1.1.2018/89 Stáhnout soubor citace

KÁRA, J., I. HANZLÍKOVÁ a E. WATZLOVÁ. Technologie biologického dohledu anaerobního procesu na bioplynových stanicích. VÚZT 2018.

Užitný vzor a prototyp Čížek Jan
Havel Jiří
Pražan Radek
Souček Jiří
Rameno zemědělského postřikovače 1.1.2018/4 Stáhnout soubor anotace a citace

Technické řešení se týká ramene zemědělského postřikovače, které sestává z natáčecích sekcí vnitřních a alespoň jedné vnější sekce.

The technical solution relates to an arm of agricultural sprayer, which consists of the internal rotations sections and at least one outer rotating section.

AGRIO MZS s.r.o.. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Rameno zemědělského postřikovače. [A shoulder of an agricultural sprayer]. Původci: ČÍŽEK, Jan, Jiří HAVEL, Radek PRAŽAN a Jiří SOUČEK. Int. Cl.: A 01 M 700, A 01 G 2509, A 01 C 2304. Česká republika. Užitný vzor CZ 31339 U1. Zapsán 9.1.2018.

Patent
RIV:P
Haverland Bohumil
Hutla Petr
Palivo na bázi odpadu z výroby oleje z oplodí palmy olejné 1.1.2016/115 Stáhnout soubor anotace a citace

Vynález se týká paliva na bázi odpadu, tvořeného skořápkami z jader palmy olejné, z výroby oleje z oplodí palmy olejné, kde podstata spočívá v tom, že palivo obsahuje 95,00 až 99,98 % hmotnostních pevného odpadu z výroby oleje z oplodí palmy olejné, 0,01 až 4,99 % hmotnostních spalitelných příměsí nebo přísad na bázi rostlin či rostlinných produktů a 0,01 až 1,00 % nespalitelných příměsí nebo přísad, přitom vykazuje vlhkost do 7 % hmotnostních a současně podíl částic, které projdou sítem o velikosti oka 4,5 mm, je nejvýše 6 % hmotnostních a hmotnostní podíl částic, které neprojdou sítem o velikosti oka 16 mm, je nulový.

The present invention relates to a fuel based on waste consisting of shells of oil palm kernels of manufacture of oil from oil palm pericarp, wherein the invention is characterized in that the fuel contains 95.00 to 99.98 percent by weight of solid waste of the oil manufacture from oil palm pericarp, 0.01 to 4.99 percent by weight of combustible admixtures or additives based on plants or vegetable products and 0.01 to 1.00 percent by weight of incombustible admixtures or additives. At the same time the fuel exhibits up to 7 percent by weight moisture, and a fraction of particles, which pass through a mesh with eye size 4.5 mm is at the most 6 percent by weight of and weight ratio of particles, which do not pass through a mesh with eye size 16 mm, is zero.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Palivo na bázi odpadu z výroby oleje z oplodí palmy olejné. [Fuel based on waste of manufacture of oil from oil palm pericarp]. Původci: HAVERLAND, Bohumil a Petr HUTLA. Int. Cl. C 10 L 544. Česká republika. Patentový spis CZ 306291 B6. Udělen 5.10.2016.

Patent
RIV:P
Křížek Jiří
Hutla Petr
Jevič Petr
Linka na zpracování odpadu, obsahujícího převážně plasty a celulózu, a způsob zpracování odpadu na této lince 1.1.2016/114 Stáhnout soubor anotace a citace

Řešení se týká linky na zpracování odpadu, obsahujícího převážně plasty a celulózu, kde podstata spočívá v tom, že v lince jsou za sebou zapojeny vstupní a přípravná sekce, obsahující vstupní zásobník a první dávkovač odpadového materiálu, karbonizační sekce, vytvořená jako karbonizační reaktor trubicového tvaru, s vnějším ohřevem, upravený pro tepelné zpracování odpadového materiálu, bez přístupu vzduchu a s udržováním teploty v rozmezí 500 až 700 °C, předávací sekce, tvořená předávacím zásobníkem a druhým dávkovačem převážně pevného produktu karbonizace pro zplyňovací sekci, zplyňovací sekce (4), vytvořená jako zplyňovací reaktor trubicového tvaru, s vnějším ohřevem, upravený pro tepelné zpracování produktu karbonizace, bez přístupu vzduchu a s udržováním teploty v rozmezí 800 až 1000 °C, přičemž na výstupu z tohoto zplyňovacího reaktoru je v lince zapojena čisticí sekce, upravená jako dvoustupňový odlučovač, s prvním stupněm upraveným pro vyprání horkého surového energoplynu v lehkých uhlovodících a s druhým stupněm upraveným pro chlazení ke kondenzaci uvedených lehkých uhlovodíků a v energoplynu obsažené vody, kde výstup vyčištěného energoplynu z čisticí sekce je hlavním produkčním výstupem linky, zatímco výstup nebo výstupy odloučeného podílu odkalu a úsad z pracího procesu a přebytku lehkých uhlovodíků z dvoustupňového odlučovače jsou propojeny jednou z větví systému recyklačních vedení zpět na vstup do karbonizační sekce. Popsán je i způsob zpracování odpadu na lince.

The present invention relates to waste treating line containing predominantly plastics and cellulose, wherein the invention is characterized in that in the line, there are arranged one after other an inlet and preparation section, comprising an inlet tank and a first feeder of the waste material, a carbonization section, performed as a carbonization reactor of tubular form, with external heating, adapted for heat treatment of the waste material without access of air and with maintenance of temperature in the range of 500 to 700 degC, a transfer section, formed by a transfer tank and a second feeder of predominantly solid carbonization product for a gasification section, the gasification section, performed as a gasification reactor of tubular form, with external heating, adapted for heat treatment of the carbonization product without access of air and with maintenance of temperature in the range of 800 to 1000 degC, whereby at the outlet of the gasification reactor, there is arranged in the line a purification section, adapted as a two-stage separator with a first stage adapted for washing a hot raw energy gas in light hydrocarbons and with a second stage adapted for cooling to condensate said light hydrocarbons and water contained in the energy gas, wherein the outlet of the purified energy gas leaving the purification section is the main production output of the line, while the discharge or discharges of a separated dross and sediment fraction of the washing process and excess of the light hydrocarbons from the two-stage separator are connected by one branch of a recycling line system back to the carbonization section inlet. The invention also relates to a method of treating waste using the above-described line.

POLYCOMP, a.s. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Linka na zpracování odpadu, obsahujícího převážně plasty a celulózu, a způsob zpracování odpadu na této lince. [Line for the treatment of waste containing predominantly plastics and cellulose and method of treating waste on that line]. Původci: KŘÍŽEK, Jiří, HUTLA, PETR a Petr JEVIČ. Int. Cl. C 10 J 320, C 10 B 5307. Česká republika. Patentový spis CZ 306173 B6. Udělen 28.7.2016.

Patent
RIV:P
Kouďa Jaroslav
Hruboňová Zorka
Havelka Petr
Mouidrý Ivan
Kára Jaroslav
Zařízení pro úpravu bioplynu na palivo typu zemního plynu 1.1.2016/113 Stáhnout soubor anotace a citace

Zařízení pro úpravu bioplynu na palivo typu zemního plynu, obsahující vstupní jednotku, s povahou odsiřovací sekce, upravené pro odsiřování na zbytkovou koncentraci H2S 2 až 7 mg/m3bioplynu a dále oddělovací jednotku s odvodňovací sekcí, upravenou pro odstraňování vlhkosti až na zbytkovou koncentraci nejvýše 32 mg H2O/m3a se separační sekcí, upravenou pro vysokotlaké odlučování CO2 ve více tlakových stupních s výstupními tlaky od 0,5 do 14,8 MPa, upravený pro dosažení podílu CH4 alespoň 95 % objemových a pro dosažení nejvýše 2 % objemových CO2 a 0 mg N2(NH3)/kg, kde podstata spočívá v tom, že vstupní jednotka (10), s povahou odsiřovací sekce, je vytvořena jako chemická odlučovací kolona a/nebo jako propírací kolona, s alespoň jedním adsorbérem s náplní, jejíž reakční složkou je hydratovaný oxid železitý, upravená pro průchod bioplynu. Je opatřená přídavným přívodem vzduchu pro regeneraci náplně a odkalovacím vývodem pro kondenzát a dále je v oddělovací jednotce obsažená odvodňovací sekce, vytvořena jako odvlhčovací kolona, a za ní je zařazená separační sekce, vytvořena jako vysokotlaký separátor CO2 s vysokotlakým odlučováním CO2 a navýšením podílu objemu CH4. Zařízení výhodně obsahuje ještě za oddělovací jednotku zařazené skladovací a plnicí zařízení pro plnění přepravních tlakových nádob nebo tlakových nádrží vozidel nebo regulační stanici pro distribuci k využití bioplynu jako paliva o kvalitě zemního plynu. Současně je výhodné, jestliže za vysokotlakým separátorem je ještě zařazeno dočišťování vytvořené jako dočišťovací sekce.

In the present invention, there is disclosed an apparatus for modification of biogas to fuel of a natural gas type, the apparatus comprising an inlet unit having the nature of a desulfurizing section adapted for desulfurizing to residual concentration of Hi2S in the range of 2 to 7mg/me3of biogas and further a separation unit with a dewatering section, adapted for the removal of moisture to the residual concentration of up to the most 32 mg Hi2O/me3, and with a separation section adapted for high-pressure separation of COi2 in several pressure stages with output pressures ranging from 0.5 to 14.8 MPa, adapted for achieving the CHi4 fraction in an amount of at least 95 percent by volume and for achieving at the most 2 percent by volume of COi2 and 0 mg Ni2(NHi3)/kg, wherein the invention is characterized in that the inlet unit, with the nature of a desulfurizing section is performed as a chemical separation and/or scrubbing column provided with at least one adsorber (1) with a charge having hydrated iron oxide as a reaction component, adapted for passage of biogas. It is provided with an air inlet for regeneration of the charge and a mud outlet for condensate, Father, the separation unit comprises a dewatering section, performed as a dehumidifying column, followed up with a separation section performed as a high-pressure separator of COi2 with high-pressure separation of COi2 and increase in volume of CHi4 fraction. Preferably, the apparatus also comprises storage and filling device, arranged after the separation unit, for filling transportation pressure cylinders or pressure tanks of vehicles or a regulation station for distribution of biogas for use as a fuel with the natural mgs grade. At the same time, it is advantageous, when an additional purification section is arranged after the high-pressure separator.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. JAROSLAV KOUĎA. ZORKA HRUBOŇOVÁ. PETR HAVELKA. IVAN MOUDRÝ. Zařízení pro úpravu bioplynu na palivo typu zemního plynu. [Apparatus for modification of biogas to fuel of natural gas type]. Původci: KOUĎA, Jaroslav, HRUBOŇOVÁ, Zorka, HAVELKA, Petr, MOUDRÝ, Ivan a Jaroslav KÁRA. Int. Cl. C 10 L 306, B 01 D 5334, B 01 D 5326, B 01 D 5302, B 01 D 5352, B 01 D 5362. Česká republika. Patentový spis CZ 306061 B6. Udělen 8.6.2016.

Patent
RIV:P
Vegricht Jiří
Venkovní bouda pro individuální chov zvířat 1.1.2016/112 Stáhnout soubor anotace a citace

Venkovní bouda pro individuální chov zvířat obsahuje stěny a střechu, přičemž stěny jsou tvořeny jednovrstvým pláštěm, zatímco střecha obsahuje vnější plášť a vnitřní plášť, mezi nimiž je vložena tepelně-izolační výplň. Ve střeše je upraven průduch, nad nímž je umístěn poklop, uzpůsobený pro vytvoření ventilační mezery.

The present invention relates to an outdoor cottage for individual breeding of animals comprising walls and a roof, wherein the walls are formed by a single-layer jacket, while the roof is comprised of an external jacket and an internal jacket with a heat-insulating filling material inserted there between. A ventilation hole is arranged in the roof and a man-hole cover adapted to making a ventilation gap is arranged above the ventilation hole.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Venkovní bouda pro individuální chov zvířat. [Outdoor cottage for individual breeding of animals]. Původce: VEGRICHT, Jiří. Int. Cl. A 01 K 102. Česká republika. Patentový spis CZ 305943 B6. Udělen 30.3.2016.

Patent
RIV:P
Machálek Antonín
Způsob měření provozní zálohy výkonnosti vývěvy a zařízení k provádění způsobu 1.1.2016/111 Stáhnout soubor anotace a citace

Zdrojem podtlaku v dojicím ústrojí je vývěva o stálém výkonu. Při provozu dojicího stroje dochází v důsledku netěsností a poruch ke kolísání podtlaku. Aby bylo možno vykrýt kolísání podtlaku, vývěva musí disponovat alespoň minimální provozní zálohou své výkonnosti. Kolísání podtlaku je vyrovnáváno regulačním ventilem, do něhož je zavedeno přisávací potrubí. Princip měření provozní zálohy výkonnosti vývěvy je založen na tom, že se měří množství přisávaného vzduchu do regulačního ventilu, načež informace o tomto množství se převede na proporcionální informaci o okamžité velikosti provozní zálohy výkonnosti vývěvy. Výchozí vztah mezi množstvím přisávaného vzduchu a velikostí provozní zálohy výkonnosti vývěvy se nastaví při servisním seřízení vývěvy, přičemž tato seřízení se periodicky opakují. Ústrojím pro měření přisávaného vzduchu je stacionární průtokoměr, nejlépe v podobě rotametru. Ten může být spřažen se signalizačním ústrojím uzpůsobeným pro signalizování spodní hranice množství přisávaného vzduchu, což je informace o minimální hodnotě provozní zálohy výkonnosti vývěvy. Obsluha dojicího stroje má tuto informaci průběžně k dispozici, což vede k včasnému odhalení netěsností dojicího stroje.

A vacuum pump of stable output is the vacuum source in a milking mechanism. During operation of a milking machine, pressure fluctuations due to leakage and faults take place. In order to compensate the vacuum fluctuations, the vacuum pump musty have at least a minimal operational reserve of its performance. Vacuum fluctuation is compensated by a control valve being connected with a suction pipe. The principle of the measuring operational reserve of the vacuum pump capacity is based on that there is measured the amount of air sucked in the control valve, whereupon indication regarding this amount is converted to a proportional indication about instantaneous amount of the vacuum pump capacity operational reserve. Initial relationship between the amount of the sucked-in air and amount of the vacuum pump capacity operational reserve is set during service adjustment of the vacuum pump, wherein the adjustments are periodically repeated. Mechanism for measuring the sucked-in air is represented by a stationary flow meter, most preferred in the form of a rotameter. The flow meter can be coupled with a signaling mechanism adapted for signaling the lower threshold of the amount of the sucked-in air, i. e. the indication of minimal value of the vacuum pump operational reserve. Attending personal of the milking machine has this indication continuously available. Due to that, it is possible to detect leakage of the milking machine in a timely manner.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Způsob měření provozní zálohy výkonnosti vývěvy a zařízení k provádění způsobu. [Method of measuring operational reserve of vacuum pump capacity and apparatus for making the same]. Původce: MACHÁLEK, Antonín. Int. Cl. A 01 J 500, A 01 J 700, G 01 L 2100. Česká republika. Patentový spis CZ 305867 B6. Udělen 2.3.2016.

Patent
RIV:P
Mayer Václav
Vacek Josef
Dovol Josef
Novák Jan
Protierozní kultivační zařízení 1.1.2016/110 Stáhnout soubor anotace a citace

Protierozní kultivační zařízení obsahuje jednak přípojný rám, který je opatřen prostředky pro spojení s tříbodovým závěsem, nainstalovaným na pojízdném polním stroji, a jednak hlavní rám, na němž jsou uloženy pracovní nástroje pro zpracování zemědělské půdy. Hlavní rám je s přípojným rámem spojen nehybně. Na hlavním rámu jsou výkyvně uloženy jednozvratné páky, k nimž jsou přichyceny potřebné statické i rotační pracovní nástroje. Ke statickým pracovním nástrojům patří zejména hrázkovací-formovací radlice a zahrnovadlo, zatímco skupinu rotačních pracovních nástrojů tvoří zejména důlkovací kolo, lopatkové kolo a zvedací kolo.

The erosion control cultivation device according to the present invention comprises both an attachment frame, which is provided with means for connection with a three-point linkage installed on a mobile agricultural machine, and a main frame with agricultural ground working impalements mounted thereon. The main frame is coupled with the attachment frame in stationary manner. On the main frame, there are pivoted levers of the second order with needful static and rotary working tools attached thereto. The static working tools are particularly represented by a forming share and a covering tool, while the group of the rotary working tools is particularly comprised of a hole-digging wheel, a shovel wheel and a lifting wheel.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Protierozní kultivační zařízení. [Erosion control cultivation device]. Původci: MAYER, Václav, VACEK, Josef, DOVOL, Josef a Jan NOVÁK. Int. Cl. A 01 B 4902, A 01 B 5906, A 01 B 63118. Česká republika. Patentový spis CZ 305865 B6. Udělen 2.3.2016.

Patent
RIV:P
Machálek Antonín
Zařízení pro načechrávání kompostovaného materiálu 1.1.2016/109 Stáhnout soubor anotace a citace

Zařízení je uzpůsobeno pro umístění dovnitř krabicového kompostéru, přičemž obsahuje vertikálně orientované táhlo, do něhož jsou vetknuty příčle. Táhlo i příčle jsou duté, přičemž dutina táhla je propojena s dutými prostory příčlí. V příčlích jsou vyhotoveny výtokové otvory. Táhlo je u spodního konce otočně spojeno s dvojzvratnou pákou, která je v podpěrném bodě otočně uložena v kotvicím rámu. Při potřebě načechrání se dvojzvratná páka sešlápne, čímž se táhlo s příčlemi vysunu vzhůru a rozvolní tak kompostovaný materiál. Dvojzvratná páka se pomocí aretovacího kolíku zaaretuje. Do kompostovaného materiálu se dostane potřebný vzduch. Po několika dnech se aretace uvolní a kompostovaný materiál se vlastní vahou slehne, čímž se táhlo i dvojzvratná páka vrátí do výchozí polohy. Při zvlhčování se do dutiny táhla naleje voda, která je příčlemi rozvedena do vnitřku kompostovaného materiálu.

In the present invention, there is disclosed a device to disintegrate composted material and adapted for placement inside a box-like composter, wherein the device comprises a vertically oriented pull rod, with bars fitted therein. Both the pull rod and the bars are hollow, whereby the pull rod cavity is connected to hollow spaces of the bars. In the bars, there are performed discharge openings. The pull rod is at its lower end rotatably connected with a lever of the first order, which is in its fulcrum rotatably mounted in an anchoring frame. If there is the need to disintegrate, the lever of the first order is pressed down to thereby extending the pull rod, along with the bars, upwards and thus disintegrates the composted material. Using an arrestment pin, the lever of the first order is arrested. A needful air then gets into the composted material. Several days later, the arrestment is released and due to its own weight the composted material settles down to thereby allowing return of both the pull rod and the lever of the first order in their initial position. When moistening, water is poured into the pull rod cavity, which water is then distributed through the bars into the interior of the composted material.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Zařízení pro načechrávání kompostovaného materiálu. [Device to disintegrate composted material]. Původce: MACHÁLEK, Antonín. Int. Cl. C 05 F 1702, A 01 B 7700. Česká republika. Patentový spis CZ 305775 B6. Udělen 27.1.2016.

Patent
RIV:P
Souček Jiří
Jevič Petr
Řezací ústrojí adaptéru pro sklizeň tuhých stébelnatých rostlin 1.1.2016/108 Stáhnout soubor anotace a citace

Hlavní součástí řezacího ústrojí je řezací kolo, které je na rámu řezacího ústrojí uloženo za žacími válci a vkládacími válci, s jejichž pohybem je synchronizováno. Řezací kolo obsahuje náboj a obruč , k nimž je připevněn alespoň jeden nůž, jímž je překlenut dutý prostor mezi nábojem a obručí. Řezací kolo je opásáno poháněcím řemenem, s výhodou plochého provedení, který je obveden kolem poháněcího kola, jež je naklínováno na předlohovém hřídeli. Ze zdroje krouticího momentu je pohyb přenášen na předlohový hřídel soustavou hnacího nekončitého převodového členu a předlohového nekončitého převodového členu, kde oba členy jsou s výhodou tvořeny klínovými řemeny.

The main part of a cutting apparatus is a cutting wheel, which is mounted in the cutting apparatus frame behind cutting rollers and insertion rollers, with the movement of which its is synchronized. The cutting wheel comprises a hub and a tire with at least one knife attached thereto wherein the knife spans a hollow space extending between the hub and the tire. The cutting wheel is strapped by a driving belt, preferably of flat design, which encircles a driving wheel being keyed onto a lay shaft. The movement is transmitted from a torque source to the lay shaft by a system of a driving endless transmission element and a master endless transmission element, where both the elements are preferably represented by wedge-shaped belts.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Řezací ústrojí adaptéru pro sklizeň tuhých stébelnatých rostlin. [Adapter cutting apparatus for harvesting firm stalk plants]. Původce: SOUČEK, Jiří a Petr JEVIČ. Int. Cl. A 01 D 4308, A 01 F 2902. Česká republika. Patentový spis CZ 305774 B6. Udělen 27.1.2016.

Patent
RIV:P
Dědina Martin
Plíva Petr
Jelínek Antonín
Vibrační zařízení 1.1.2016/107 Stáhnout soubor anotace a citace

Vibrační zařízení je určeno zejména pro separaci semen vinné révy ze směsi, která zbyde po vylisování hroznů. Zařízení obsahuje tři pod sebou ve sklonu uložená síta, z nichž každé má jiný tvar i světlost prosévacích otvorů. Síta jsou podrobena vibračnímu pohybu. Každé síto je opatřeno bočnicí, v níž je vytvořen výstupní otvor pro odchod nadsítného. Odvodem nadsítného a propadem podsítného se tak na jednotlivých sítech postupně oddělují semena od ostatní směsi, až v závěrečné fázi se získá frakce čítající v podstatě jen samotná semena. Semena pak mohou být použita jako surovina pro získání vinného oleje.

The present invention relates to a vibrator that is intended particularly for separation of grapevine seeds from a mixture being residue after expression of grapes. The vibrator comprises three screens situated one after the other, from which each having different form and aperture of screening openings. The screens are subjected to vibratory motion. Each screen is provided with a side ring with an outlet hole performed therein for removal of oversize product. Trough the removal of the oversize product and sifting of undersize product gradual separation of seeds from the remainder of the mixture is achieved on the separate screens until a fraction is obtained in the final phase, i.e. individual seeds only. The seeds can then be used as a starting material for obtaining grape oil.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Vibrační zařízení. [Vibrator]. Původce: DĚDINA, Martin, PLÍVA, Petr a Antonín JELÍNEK. Int. Cl. C 12 F 306, B 07 B 130, B 07 B 104, B 07 B 13075. Česká republika. Patentový spis CZ 305776 B6. Udělen 27.1.2016.

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fuzit
Souček Jiří
Zařízení pro zjišťování fyzikálních parametrů při vysoušení 1.1.2016/106 Stáhnout soubor anotace a citace

Technické řešení se týká zařízení pro zjišťování fyzikálních parametrů při vysoušení tuhých látek vzduchovým proudem. Zařízení obsahuje teplovzdušný zdroj osázený ventilátorem se vstupním hrdlem a výstupním hrdlem. Vstupní hrdlo je napojeno na přívodní potrubí a výstupní hrdlo na teplovzdušné potrubí. Zařízení nalezne uplatnění v oblasti výzkumu a vývoje sušárenství a u výrobců, dodavatelů a provozovatelů sušáren k provádění rychlého stanovení podkladů pro nastavení parametrů sušení.

Technical solution relates to a device for determining the physical parameters during the drying of solid substances by airflow. This device comprises a source of hot air and a fan equipped by by inlet and outlet flare. The inlet flare is connected to a supply pipe and outlet flare is connected to a hot air pipe. This device finds an application and the research and development in sector of drying and in case of manufacturers, suppliers and operators for fast determination of data, which are necessary for setting of drying parameters.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Zařízení pro zjišťování fyzikálních parametrů při vysoušení. [Device to determine physical parameters in the course of drying]. Původce: SOUČEK, Jiří. Int. Cl.: F 26 B 2102, F 26 B 2108, F 26 B 2110, F 26 B 2112. Česká republika. Užitný vzor CZ 29528 U1. Zapsán 14.6.2016.

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fuzit
Vegricht Jiří
Zařízení pro zjišťování průsaku kapaliny tuhým průlinčitým materiálem 1.1.2016/105 Stáhnout soubor anotace a citace

Technické řešení se týká zařízení pro zjišťování průsaku kapaliny tuhým průlinčitým materiálem, např. průsaku močůvky zemním podložím. Zařízení obsahuje vzájemně propojené nad sebou napevno sestavené komory, z nichž spodní komora má větší světlost než horní komora, dolní okraj horní komory je vnořen do spodní komory. Zařízení nalezme uplatnění při laboratorním zjišťování jednoho z důležitých parametrů v oblasti životního prostředí.

Technical solution relates to a device for detection of leakage of a liquid through the solid, porous material, for example leakage of cattle stale through the subsoil. This device comprises one above the other connected and rigidly assembled chambers, where the inferior chamber has a larger clear opening, than the superior one and lower edge of superior chamber is embedded into the inferior chamber. This device finds application in laboratory detection of one of the important parameters of the environment.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Zařízení pro zjišťování průsaku kapaliny tuhým průlinčitým materiálem. [Device to determine liquid infiltration through solid porous material]. Původce: VEGRICHT, Jiří. Int. Cl.: G 01 N 1508, G 01 N 3324. Česká republika. Užitný vzor CZ 29190 U1. Zapsán 22.2.2016.

Patent
RIV:P
Machálek Antonín
Plíva Petr
Kompostér 1.1.2015/107 Stáhnout soubor anotace a citace

Kompostér obsahuje dno, stěny spojené se dnem a neprůdušné víko. K hraně dna je otočně připojena sklopná stěna, která je opatřena prosévacími otvory. Sklopná stěna je dále opatřena aretačním ústrojím, uzpůsobeným pro její zafixování ve svislé poloze. Mezi horní částí sklopné stěny a víkem je vytvořeno otočné spojení. V průběhu kompostování je kompostér uzavřen, tzn. sklopná stěna je vztyčena a víko přiklopeno. Při prosévání se sklopná stěna a víko ustaví do vodorovné polohy. Při překopávání je možno zvolit shodnou konfiguraci, ale prosévací otvory ve sklopné stěně se překryjí buď plnostěnnou deskou, nebo přiklopeným víkem.

In the present invention, there is disclosed a composter comprising a bottom, walls coupled with the bottom and an impervious lid. A tilting wall, being provided with screening openings, is rotatably fastened to the bottom edge. The tilting wall is further provided with arresting mechanism, adapted for fixing the tilting wall in the vertical position. Between the upper section of the tilting wall and the lid, there is performed a rotatable connection. During composting, the composter is closed, i.e. the tilting wall is erected and the lid is snapped shut. When screening, the tilting wall and the lid are put in horizontal position. When compost shoveling, an identical configuration can be selected, however the screening openings of the tilting wall are to be covered by either a solid board or by the snapped shut lid.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Kompostér. [Composter]. Původci: MACHÁLEK, Antonín a Petr PLÍVA. Int. Cl.: C05F 902, C05F 904. Česká republika. Patentový spis CZ 305549 B6. Udělen 21.10. 2015. Dostupné z: http:spisy.upv.czPatentsFullDocuments305305549.pdf

Patent
RIV:P
Bejlek Václav
Hutla Petr
Jevič 
Petr 
Reaktor pro velmi rychlý termický rozklad biomasy 1.1.2015/106 Stáhnout soubor anotace a citace

Reaktor pro velmi rychlý termický rozklad biomasy za nepřístupu kyslíku, tvořený dávkovačem biomasy, umístěným nad topné těleso, které je uložené v zplyňovací komoře, která ústí ve svojí spodní části do sběrného koše uhlíkové složky. Topné těleso je vytvořeno tepelnou grafitovou plochou s přívodem elektrického proudu, na jejímž rubu je uložena grafitová fólie, pod kterou je uložena grafitová izolace, jejíž rub je upevněn ke stěně reaktoru. Zplyňovací komora je opatřena odvodem plynu.

The present invention relates to a reactor for very quick thermal decomposition of biomass with absence of oxygen, formed by a biomass dosing device, disposed above heating body, which is arranged within a gasification chamber, which opens in its lower portion into a collecting basket of carbon component. The heating body is composed of a thermal graphite area with the supply of electric current. A graphite sheet with a graphite insulation arranged there under is disposed on the back of the graphite area. The graphite insulation back is attached to the reactor wall. The gasification chamber is provided with a gas outlet.

ATEA PRAHA, s.r.o. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Reaktor pro velmi rychlý termický rozklad biomasy. [Reactor for very quick thermal decomposition of biomass]. Původci: BEJLEK, Václav, Petr HUTLA a Petr JEVIČ. Int. Cl.: C10B 4700, C10B 5302. Česká republika. Patentový spis CZ 305321 B6. Udělen 17.6. 2015. Dostupné z: http:spisy.upv.czPatentsFullDocuments305305321.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fuzit
Machálek Antonín
Kordík Josef
Zařízení na ošetřování srsti a ochlazování chovaných zvířat 1.1.2015/105 Stáhnout soubor anotace a citace

Technické řešení se týká zařízení na ošetřování srsti a ochlazování chovaných zvířat, které obsahuje alespoň jeden motoricky poháněný kartáč, otočně uložený v dosahu zvířete na výložníku usazeném na staticky pevné konstrukci. Zařízení nalezne uplatnění především v chovech hospodářských zvířat a také při volném ustájení.

Technical solution relates to a device for the treatment of hair and cooling of bred animals, which contains at least one brush operated by power and mounted in rotating position within the reach of animal in a jib on statically fixed structure. This device can be used especially in livestock breeding and in free housing as well.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. Zařízení na ošetřování srsti a ochlazování chovaných zvířat. [Device to treat hair and to cool bred animals]. Původci: MACHÁLEK, Antonín a Josef KORDÍK. Int. Cl.: A01K 1300. Česká republika. Užitný vzor CZ 28892 U1. Zapsán 30.11.2015. Dostupné z: http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0028uv028892.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fuzit
Machálek Antonín
Vegricht Jiří
Šimon Josef
Bradna Jiří
Zařízení pro úpravu dešťové vody a odběr jejich vzorků 1.1.2015/104 Stáhnout soubor anotace a citace

Technické řešení se týká zařízení pro úpravu dešťové vody a odběr jejich vzorků, které obsahuje sériovou kombinaci hrubého filtru, jemného filtru a sterilizátoru, přičemž je tato kombinace vložena mezi vstupní nádrž surové dešťové vody a odběrní zařízení upravené dešťové vody. Zařízení lze využít v zemědělských i průmyslových oborech, kde se používá pročištěná dešťová voda, jejíž kvalitu je třeba kontrolovat.

Technical solution relates to a device for treatment of rainwater and collection of its samples, which contains series combination of coarse filter, fine filter, and sterilizer, where this combination is inserted between inlet tank of raw rainwater and sampling device of treated rainwater, where quality must be checked.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Zařízení pro úpravu dešťové vody a odběr jejich vzorků. [Device to treat rainwater and sampling thereof]. Původce: VEGRICHT, Jiří. Int. Cl.: C02F 902, C02F 10302. Česká republika. Užitný vzor CZ 28891 U1. Zapsán 30.11.2015. Dostupné z: http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0028uv028891.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fuzit
Vegricht Jiří
Zařízení pro nastavení ventilační mezery 1.1.2015/50 Stáhnout soubor anotace a citace

Technické řešení se týká nastavení ventilační mezery mezi průduchem, zhotoveným na střeše lehkého mobilního přístřešku, a poklopem, vyklenutým nad tuto střechu. Zařízení podle tohoto technického řešení nalezne uplatnění zejména u stavebních objektů, jakými jsou lehké mobilní přístřešky, drobné skladovací prostory, ochranné přístřešky pro osoby a zvířata apod.

Technical solution relates to the setting of ventilation gap between vent, which is placed on the roof of light mobile shelter and a lid (cover), which is convex and placed over this roof. The device produced according to this technical solution finds the application especially in the building objects, as are light mobile shelters, small storage spaces, protective shelters for persons and animals etc.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Zařízení pro nastavení ventilační mezery. [Device for setting ventilation gap]. Původce: VEGRICHT, Jiří. Int. Cl. E 04 D 1303. Česká republika. Užitný vzor CZ 28531 U1. Zapsán 11.08.2015. Dostupné z: http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0028uv028531.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fuzit
Vegricht Jiří
Venkovní bouda pro individuální chov zvířat 1.1.2015/40 Stáhnout soubor anotace a citace

Technické řešení se týká venkovní boudy pro individuální chov zvířat, která obsahuje stěny a střechu, přičemž je v jedné ze stěn vytvořen vchodový otvor. Stěny jsou tvořeny jednovrstvým pláštěm, střecha vypouklého tvaru je tvořena vnějším a vnitřním pláštěm mezi nimiž je tepelně-izolační výplň, a je v ní umístěn průduch s poklopem s plynulým nastavením ventilační mezery. Vnější strana jednovrstevného pláště stěny i vnější plášť střechy jsou odolné proti povětrnostním vlivům, vnitřní strana pláště stěny i vnitřní plášť střechy jsou odolné vůči biologickým produktům od chovaných zvířat i desinfekčním a čistícím prostředkům. Tepelně izolovaná střecha významně zmenšuje prostup tepla ze slunečního záření do vnitřního prostředí boudy a větrání plynule regulovatelnou ventilační mezerou ve střeše optimalizuje výměnu vzduchu a snižuje relativní vlhkost v boudě. Bouda je vhodná zejména pro volný chov telat.

Technical solution relates to the outdoor shelter for individual breeding of animals which consists of sidewalls and roof and in one of these sidewalls there is an entrance. The walls are formed by single layer sheet, the roof is convex and consists of external and internal sheet. Between them there is thermal isolation and in it there is placed a vent with a cover and continuous setting of ventilation gap. External side of single-layer sheet of wall and also external sheet of roof are resistant against the biological products originating from the bred animals as well as against disinfectants and detergents. Thermally isolated roof reduces significantly heat passage from the solar radiation into the internal ambient of shelter and the ventilation by means of continuously regulated ventilation gap optimizes air exchange and decreases relative humidity in shelter. This shelter is suitable especially for free rearing of calves.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Venkovní bouda pro individuální chov zvířat. [Outdoor shelter for individual animal breeding]. Původce: VEGRICHT, Jiří. Int. Cl. A 01 K 102. Česká republika. Užitný vzor CZ 28342 U1. Zapsán 23.06.2015. Dostupné z: http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0028uv028342.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fuzit
Dědina Martin
Plíva Petr
Jelínek Antonín
Vibrační zařízení 1.1.2015/26 Stáhnout soubor anotace a citace

Technické řešení se týká vibračního zařízení, zejména pro separaci semen vinné révy z matoliny získané po vylisování hroznů. Obsahuje síta spřažená se zdrojem vibračního pohybu, která jsou uložena pod sebou v tuhém vibračním modulu, pružně zavěšeném na pevném základním rámu. K vibračnímu modulu je připevněn vibrační motor a každé ze sít je po svém obvodu ohraničeno bočnicemi, kde v jedné bočnici každého síta je upraven výstupní otvor. Prosévací otvory horního síta mají mnohoúhelníkový tvar o světlosti, která je větší než je největší rozměr semene, prosévací otvory prostředního síta mají též mnohoúhelníkový tvar, ale o jiné konfiguraci stran než u horního síta a o světlosti, která je sice větší než je největší rozměr semene, ale současně menší, než je světlost prosévacích otvorů horního síta, prosévací otvory spodního síta mají kruhový tvar o světlosti menší než je nejmenší rozměr semene. Toto zařízení nalezne uplatnění jako důležitá součást technologické linky pro výrobu vinného oleje ze semen vinné révy.

The technical solution relates to a vibrating device destined particularly for separation of grape seeds from the wine marc obtained after pressing of grapes. It consists of the sieves connected to the source of vibratory motion. These sieves are placed below each other in a solid vibration module suspended flexibly on a solid base frame. To the vibration module there is attached the vibration motor and each of the sieves is enclosed along its perimeter by sidewalls. In one sidewall of each sieve there is created an outlet opening. The sieving openings of upper sieve have a polygonal shape with inner diameter that is larger, than the largest dimension of a seed. Sieving openings of medium-sized sieve have also a polygonal shape, but with a different configuration of sidewalls, than in case of upper sieve and with inner diameter greater than the largest dimension of a seed, however at the same time smaller, than it is inner diameter of sieving openings of the upper sieve. The sieving openings of bottom sieve have a circular shape with inner diameter smaller, than the smallest dimension of the seed. This device finds its application as an important part of technological line for the production of wine oil from the seeds of grapevine.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Vibrační zařízení. [Vibrator]. Původce: DĚDINA, Martin, Petr PLÍVA a Antonín JELÍNEK. Int. Cl.: B07B 140. Česká republika. Užitný vzor CZ 27803 U1. Zapsán 06.02.2015. Dostupné z: http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0027uv027803.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fuzit
Machálek Antonín
Zařízení pro načechrávání kompostovaného materiálu 1.1.2015/25 Stáhnout soubor anotace a citace

Technické řešení se týká zařízení pro načechrávání kompostovaného materiálu v krabicovém kompostéru. Zařízení obsahuje táhlo, které je uzpůsobeno jednak pro umístění do vertikální polohy uvnitř krabicového kompostéru a jednak pro pohyb ve svislém směru mezi dolní a horní koncovou polohou. Do táhla jsou vetknuty příčle. U spodního konce táhla je uložen první horizontální čep, jehož prostřednictvím je táhlo otočně spojeno s vnitřním koncem dvojzvratné páky. Dvojzvratná páka je v podpěrném bodě otočně uložena na druhém horizontálním čepu, který je jednak rovnoběžný s prvním horizontálním čepem a jednak vsazen do kotvícího rámu. Kotvicí rám je upraven pro zakotvení do terénu. Vnější konec dvojzvratné páky je uzpůsoben pro vyvedení mimo půdorys krabicového kompostéru, přičemž je obklopen volným prostorem pro pohyb mezi dolní a horní úvratí. Stlačením vnějšího konce dvojzvratné páky do dolní úvratě se táhlo vysune vzhůru, přičemž příčlemi se ulehlý kompostovaný materiál načechrá. Pro pohodlné ovládání je vnější konec dvojzvratné páky opatřen nášlapnou deskou. Účelem zařízení je přivést dostatečné množství vzduchu k veškerému kompostovanému materiálu. Zařízení nalezne uplatnění zejména u zahradních krabicových kompostérů, sloužících ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu vznikajícího při drobném pěstování zeleniny a ovoce, posečené trávy a kuchyňského odpadu.

Technical solution relates to the device for loosening of composted material in box composter. This device comprises a drawbar, which is adapted both to the location in a vertical position inside the box composter and also to the movement in the vertical direction between upper and lower end positions. Into the drawbar there are placed the rungs. At the lower end of this pull rod there is placed a first horizontal hinge, through which the drawbar is pivotally connected to the inner and duo-reversible lever. This duo-reversible lever is in the supporting point in rotating manner mounted on a second horizontal hinge, which is parallel to the first one and also inserted into the anchorage frame. This frame is adapted for anchorage into the ground. The outer end of duo-reversible lever is adapted for outlet beyond the ground plan of box composter and it is surrounded by a free space for movement between top and bottom dead centre. By compressing of outer end of duo-reversible lever to the bottom dead centre the drawbar is ejected upwards and the compact compost material is loosed by rungs. For comfortable operation the outer end of duo-reversible lever is provided with pressure plate. The purpose of this device is to bring a sufficient amount of air to the all composted material. This device finds the particular application at box composters in gardens serving to the composting of biodegradable waste from small-scale cultivation of vegetables and fruits, freshly cut grass and kitchen waste.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Zařízení pro načechrávání kompostovaného materiálu. [Device for disintegration of composted material]. Původce: MACHÁLEK, Antonín. Int. Cl.: C05F 1702, A01B 7700. Česká republika. Užitný vzor CZ 27751 U1. Zapsán 26.01.2015. Dostupné z: http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0027uv027751.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fuzit
Souček Jiří
Jevič Petr
Řezací ústrojí adaptéru pro sklizeň tuhých stébelnatých rostlin 1.1.2015/24 Stáhnout soubor anotace a citace

Technické řešení se týká řezacího ústrojí adaptéru pro sklizeň tuhých stébelnatých rostlin typu stonků konopí, jenž je uzpůsoben pro uchycení k pojízdnému energetickému prostředku, zejména kolové sklízecí mlátičce. Řezací ústrojí podle technického řešení nalezne uplatnění nejen při sklizni konopí, ale i jiných nedřevnatých rostlin podobně vysokého vzrůstu.

Technical solution relates to a cutting mechanism of adapter for harvest of stiff stalk plants as for example hemp, which is adapted for attachment to the mobile energy means, particularly wheeled combine harvester. The cutting mechanism finds application according to the technical solution not only during the harvest of hemp, but also in case of other non-woody plants with similarly high growth.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Řezací ústrojí adaptéru pro sklizeň tuhých stébelnatých rostlin. [Cutting apparatus of adapter for harvesting tenacious plants]. Původce: SOUČEK, Jiří a Petr JEVIČ. Int. Cl.: A01D 4308, A01D 4500. Česká republika. Užitný vzor CZ 27708 U1. Zapsán 12.01.2015. Dostupné z: http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0027uv027708.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fuzit
Machálek Antonín
Zařízení pro měření provozní zálohy výkonnosti vývěvy 1.1.2015/23 Stáhnout soubor anotace a citace

Technické řešení se týká zařízení pro měření provozní zálohy výkonnosti vývěvy o stálém výkonu u podtlakového dojicího stroje. V tomto technickém řešení je vývěva napojena na podtlakový dojicí stroj přes sériově zapojený regulační ventil, uzpůsobený pro vstup přisávaného vzduchu tak, že na vývěvu je napojena kmenová větev podtlakového potrubí, jež je v distribuční nádrži rozdělena do první odbočné větve a druhé odbočné větve. Podstata technického řešení spočívá v tom, že regulační ventil, včetně druhého konce zpětnovazební trubice, je obklopen vzduchotěsnou komorou, do níž je zaústěn výstupní konec přisávacího potrubí, jehož vstupní konec, spojený s atmosférou, je opatřen průtokoměrem přisávaného vzduchu. Toto technické zařízení je určeno zejména pro dojicí stroje, jež jsou založeny na řízení úrovně podtlaku pomocí regulačních ventilů. Zařízení lze využít i u jiných podtlakových strojů a aparatur, kde zdrojem podtlaku je vývěva o stálém výkonu.

Technical solution is related to the device for measurement of operational reserve of vacuum pump output with a constant performance at vacuum milking machine. In this technical solution the vacuum pump is connected to a vacuum milking machine via regulation valve connected in series, which is adapted for input of sucked air so, that vacuum pump is connected to the main branch of vacuum line, which is divided in the distribution tank into the first and second side branches. The principle of technical solution consists in the fact, that the regulation valve, which includes a second end of feedback tube, is surrounded by airtight chamber, into which is fallen outlet end of suction line, whose entry end linked to the atmosphere is provided with a flowmeter of sucked air. This technical device is destined especially for milking machines, which are based on controlling the level of vacuum by means of regulation valves. This device can be also used for other machines and vacuum devices, where a source of vacuum is a vacuum pump with a constant output.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Zařízení pro měření provozní zálohy výkonnosti vývěvy. [Device to measure operational reserve of vacuum pump output]. Původce: MACHÁLEK, Antonín. Int. Cl.: G01L 2100. Česká republika. Užitný vzor CZ 27707 U1. Zapsán 12.01.2015. Dostupné z: http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0027uv027707.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fužit
Vegricht Jiří
Mácha Miloš
Zařízení pro míchání mrvy a podestýlky 1.1.2014/105 Stáhnout soubor anotace a citace

Technické řešení se týká zařízení pro míchání mrvy a podestýlky a ukládání vzniklého hnoje na odkládací plochu. Zařízení obsahuje korbu, která je uložena na pojízdném dopravním prostředku a je opatřena dvěma bočnicemi a příčnou zábranou. V korbě je uspořádán vyhrnovací dopravník, jehož vyhrnovací ústrojí je uzpůsobeno pro pohyb od příčné zábrany k předávací hraně. U předávací hrany je uloženo míchací ústrojí se vstupem umístěným v akčním dosahu vyhrnovacího dopravníku a s výstupem zaústěným k vynášecímu dopravnímu ústrojí. Vynášecí dopravní ústrojí je uzpůsobeno pro vyústění k odkládací ploše. Podstata technického řešení spočívá v tom, že ve směru pohybu dopředu pojízdného dopravního prostředku je v přední části korby u čelní stěny uspořádána předávací hrana s vynášecím dopravním ústrojím. Vynášecí dopravní ústrojí je tvořeno jednak vodorovnou sekcí, jež je v podstatě rovnoběžná s předávací hranou a jednak vynášecí sekcí, jejíž výstupní konec je uzpůsoben pro vyústění nad odkládací plochu. Zařízení je určeno pro tvorbu hnoje splňujícího legislativní požadavky a pro jeho mechanizované ukládání.

Technical solution relates to the device for mixing of manure and bedding and storage of manure to a storage place. The device consists of a body, which is placed on a mobile transport means and it is equipped by two side walls and transversal hindrance. In the body there is placed a discharge conveyor, whose discharge mechanism is adapted to the movement from transversal hindrance to the passing edge. At this edge there is embedded the mixing mechanism with inlet placed in an action range of discharge conveyer and with outlet leading to the staging transport mechanism. This mechanism is adapted for exit to the storage area. The technical solution consists in the fact, that in the direction of forward movement of mobile transport means there is placed in the front part of body at the frontal wall the edge with staging transport mechanism. This mechanism is formed by a horizontal section, which is parallel to the edge and by discharge section with outlet end leading over storage area. The device is destined for production of manure meeting the legislative requirements and for its mechanized storage.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Zařízení pro míchání mrvy a podestýlky. [Device for mixing manure and litter]. Původce: VEGRICHT, Jiří a Miloš MÁCHA. Int. Cl.: B65G 6528, B02C 1900. Česká republika. Užitný vzor 27232. Zapsán 04.08.2014. Dostupné z: http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0027uv027232.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fužit
Vegricht Jiří
Rekognoskační a čisticí zařízení 1.1.2014/104 Stáhnout soubor anotace a citace

Technické řešení se týká rekognoskačního and čistícího zařízení určeného pro rozpoznávání stavu a očistu vemen hospodářských zvířat. Zařízení obsahuje ruční sprchu sestávající ze vstupní části, z výstupní části a z rukojeti. Rukojeť je umístěna mezi vstupní částí a výstupní částí. Vstupní část je upravena pro napojení na zdroj tlakové vody prostřednictvím hadice. Výstupní část je opatřena diskem s tryskami, uzpůsobenými pro nasměrování paprsků ostřikovací vody k vemenu. Podstata technického řešení spočívá v tom, že na výstupní části ruční sprchy je uloženo osvětlovací ústrojí o malém napětí. Osvětlovací ústrojí je uzpůsobeno pro připojení ke zdroji elektrické energie a jeho světelný tok má směr v podstatě shodný se směrem trysek. Zařízení je vhodné k použití v dojicích zařízeních jakékoliv velikosti jak nových, tak již provozovaných.

Technical solution relates to recognising and cleaning device destined for recognition of state and cleaning of livestock udders. The device has a hand shower consisting of input part, output part and a handle. This handle is placed between the input and output part. The input part is adjusted for connection to a source of pressured waterby means of hose. The output part is equipped by a disc with nozzles, which are able to change the spraying of water towards the udder. The nature of technical solution consists in fact, that on the output part of hand shower there is placed a lighting mechanism with low voltage. This mechanism is adjusted for connection to the source of electric energy and its luminous flow has the same direction as it is the direction of nozzles. This device is suitable for using in milking facilities variable size, both new facilities and already operated ones.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Rekognoskační a čisticí zařízení. [Reconnaissance and purification plant]. Původce: VEGRICHT, Jiří. Int. Cl.: A01J 704. Česká republika. Užitný vzor 27318 U1. Zapsán 15.09.2014. Dostupné z: http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0027uv027318.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fužit
Vegricht Jiří
Mobilní zařízení k vytvoření fermentovatelné směsi 1.1.2014/103 Stáhnout soubor anotace a citace

Technické řešení se týká mobilního zařízení k vytvoření fermentovatelné směsi odpadového organického materiálu a jejímu uložení do deponie. Mobilní zařízení obsahuje sběrný kontejner tvořený alespoň dnem a čtyřmi stěnami, z nichž jsou dvě upraveny jako bočnice, třetí jako přední čelo a čtvrtá jako zadní čelo. U dna je uložen vyhrnovací dopravník, v jehož akčním dosahu je u jednoho z čel upraveno míchací ústrojí. Výstup míchacího ústrojí je vyústěn k vynášecímu ústrojí, které je uzpůsobeno k zaústění deponie. Podstata technického řešení spočívá v tom, že alespoň k jedné ze stěn je připevněno alespoň jedno upravárenské a nakládací zařízení, jejímž jedním členem je drtič větví a jejímž druhým členem je drapákový nakladač. Drtič větví obsahuje vstupní otvor, uzpůsobený pro vsunutí větví a výstupní otvor, uzpůsobený pro vývod štěpky. Výstupní otvor je napojen na dopravní ústrojí, nasměrované dovnitř sběrného kontejneru. Drapákový nakladač má akční dosah od okolního terénu dovnitř sběrného kontejneru. Zařízení nalezne uplatnění v oblasti zemědělství i komunálního hospodaření.

Technical solution relates to the mobile device destined for formation of fermentable mixture of waste organic material and its storage in depository. The mobile device consists of collecting container formed by bottom and four walls at least, two of walls serve as side walls, the third of them as frontal wall and the fourth of them as rear wall. At the bottom there is seated the discharge conveyer and in its proximity there is placed mixing mechanism. The outlet of this mixing mechanism leads to the discharge mechanism, which is adjusted to he mouth of depository. Nature of technical solution consists in the fact, that to one of these walls there is attached one loading device composed from crusher of branches and a grap loader. The crusher of branches is equipped by inlet adjusted to insertion of branches and outlet adjusted to a discharge of wood chips. The outlet is connected with transport mechanism leading to the collecting container. The grap loader has a range from surrounding terrain up to inside of collecting container. This device can be used in agriculture and also in municipal works.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Mobilní zařízení k vytvoření fermentovatelné směsi. [Mobile device for making fermentable mixture]. Původce: VEGRICHT, Jiří. Int. Cl.: B65F 314, B65F 322, B65F 324. Česká republika. Užitný vzor CZ 27297 U1. Zapsán 04.09.2014. Dostupné z: http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0027uv027297.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fužit
Machálek Antonín
Plíva Petr
Kompostér 1.1.2014/102 Stáhnout soubor anotace a citace

Technické řešení se týká kompostéru ve tvaru dutého hranatého tělesa obsahujícího dno, stěny a odklopné neprůdušné víko. Alespoň jedna stěna nebo i dno jsou opatřeny ventilačními otvory, k hraně dna je otočně připojena sklopná stěna, zbývající stacionární stěny jsou se dnem spojeny pevně. Sklopná stěna je uzpůsobena pro vyklopení polohy, v níž dno a sklopná stěna jsou ve shodné rovině a současně je opatřena aretačním ústrojím uzpůsobeným pro její zafixování ke stacionárním stěnám. S horní částí sklopné stěny je otočně spojeno víko. Vnitřní úhel mezi víkem a sklopnou stěnou má rozpětí od 90° do 180°. Kompostér nalezne uplatnění jako tzv. zahradní kompostér použitelný pro běžné zahradní kompostování u rodinných domů, chat v malých zahradnictvích atd.

Technical solution relates to a composter in the form of hollow and angular body containing bottom, walls and removable airtight cover. One wall or bottom at least, is equipped by ventilating apertures, to the rim of bottom there is attached revolvingly a folding wall, remaining stationary walls are fixed firmly to the bottom. The folding wall is adapted for tilt of position, in which the bottom and folding wall are in the same plane and at the same time i tis equipped by stopping mechanism adapted for its attachment to the stationary walls. With upper part of folding wall there is revolvingly connected the cover. The inner angle between cover and folding wall has span from 90 up to 180 grades. The composter will find its application as so-called garden composter usable to common garden composting near to family houses, summer cottages, in small garden husbandries etc.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Kompostér. [Composter]. Původci: MACHÁLEK, Antonín a Petr PLÍVA. Int. Cl.: C05F 902. Česká republika. Užitný vzor CZ 27581 U1. Zapsán 08.12.2014. Dostupné z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=10077185&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fužit
Bejlek Václav
Hutla Petr
Jevič Petr
Reaktor pro velmi rychlý termický rozklad biomasy 1.1.2014/101 Stáhnout soubor anotace a citace

Technické řešení se týká zařízení pro zpracování biomasy na bionaftu, plyn a uhlík z obnovitelných zdrojů, které lze zařadit do oboru paliv a energetiky. Reaktor pro velmi rychlý termický rozklad biomasy za nepřístupu kyslíku je tvořen dávkovačem biomasy umístěným nad topným tělesem uloženým ve zplyňovací komoře, která ústí ve své spodní části do sběrného koše uhlíkové složky. Topné těleso tvoří tepelná grafitová plocha s přívodem elektrického proudu, na jejímž rubu je uložena grafitová folie, pod kterou je uložena grafitová izolace, jejíž rub je upevněn ke stěně reaktoru a zplyňovací komora je opatřena odvodem plynu. Zařízení je použitelné ve všech odvětvích, kde se likvidují odpady organického původu.

Technical solution relates to the device for processing of biomass using biodiesel, gas and carbon from renewable sources, which can be included into the branch of fuels and power supply. Reactor for very fast thermic decomposition of biomass without access of oxygen is formed by biomass dosing device placed above heating element, which is located in gasification chambre, which leads, in its bottom part, to a collecting basket of carbonic component. The heating element consists of thermal graphite surface with power supply and on its underside there is placed a graphite film. Under it there is located a graphite insulation with underside fixed to the wall of reactor and gasification chambre is equipped by gas trunk. The device is utilizable in all branches aimed at disposal of waste of organic origin.

ATEA PRAHA, s.r.o., VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Reaktor pro velmi rychlý termický rozklad biomasy. [Reactor for very quick thermal disintegration of biomass]. Původci: BEJLEK, Václav, Petr HUTLA a Petr JEVIČ. Int. Cl.: C10B 5302, C10B 4900. Česká republika. Užitný vzor CZ 27044 U1. Zapsán 12.06.2014. Dostupné z: http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0027uv027044.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fužit
Vejchar Daniel
Dovol Josef
Zařízení pro drcení kusových předmětů 1.1.2014/100 Stáhnout soubor anotace a citace

Technické řešení se týká zařízení pro drcení kusových předmětů typu syrových brambor, okopanin, zeleniny atd. Jedná se o relativně měkké předměty, které obsahují mj. vodu. Zařízení obsahuje násypku sestávající ze dvou bočnic, přední čelní stěny a zadní čelní stěny. Na spodku násypky mezi zadní a přední čelní stěnou je upraven rošt, nad ním je otočně uložen poháněný drtící válec opatřený radiálně vyčnívajícími noži, jejichž paty jsou pevně vsazeny do pláště drtícího válce a řezné části jsou uzpůsobeny pro průchod mezerami roštu.

Technical solution relates to the device for crushing of lump objects, as there are raw potatoes, root crops, vegetables etc. There are relatively soft objects containing water, among others. This device consists of receiving hopper with two side walls, frontal wall and rear wall. On the bottom of hopper, between frontal and rear wall there is placed a grate, and above it there is located revolvingly driven crushing roller equipped by radially projecting knives embodied into the shell of crushing roller and cutting parts are adapted to the passage between grate openings.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Zařízení pro drcení kusových předmětů. [Device for crushing lumpy articles]. Původci: VEJCHAR, Daniel a Josef DOVOL. Int. Cl.: B02C 426, B02C 430, B02C 434, B02C 1818, B02C 1814. Česká republika. Užitný vzor CZ 27578 U1. Zapsán 08.12.2014 Dostupné z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=10074751&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot= .

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fužit
Mayer Václav
Vacek Josef
Dovol Josef
Novák Jan
Protierozní kultivační zařízení 1.1.2014/99 Stáhnout soubor anotace a citace

Protierozní kultivační zařízení obsahuje jednak připojený rám, který je opatřen prostředky pro spojení s tříbodovým závěsem, nainstalovaným na pojízdném polním stroji, a jednak hlavní rám, na němž jsou uloženy pracovní nástroje pro zpracování zemědělské půdy, vyznačující se tím, že hlavní rám je s připojeným rámem spojen nehybně a na hlavním rámu je kolem příčné osy, kolmo na směr pohybu polního stroje, výkyvně uložena alespoň jedna jednozvratná páka s alespoň jedním pracovním nástrojem vybraným ze skupiny statických i rotačních pracovních nástrojů, z nichž obsahuje skupina statických pracovních nástrojů zejména hrázkovací-formovací radlici a skupina rotačních pracovních nástrojů zejména důlkovací kolo, lopatové kolo a zvedací kolo, přičemž rotační pracovní nástroje jsou na jednozvratné páce uloženy otočně kolem osy rotace, která je rovnoběžná s příčnou osou.

The erosion control tillage equipment includes on the one hand an attached frame, which is equipped by fasteners for connection with three-point linkage installed on mobile field machine and on the other hand main frame, whereon there are embedded the working tools destined for soil cultivation, whereas the main frame is connected to incorporated frame motionlessly and on the main frame, round the cross-wind axis, vertically to the direction of motion of field machine there is embedded flexibly one single lever at least with one working tool at least selected from the group of static and also rotary working tools. The group of static working tools contains especially a forming share and the group of rotary working tools contains mainly punching wheel, shovel wheel and lifting wheel, whereas the rotary working tools are fulcrumed on the single lever around the rotation axis, which is parallel with cross-wind axis.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Protierozní kultivační zařízení. [Erosion control tilage equipment]. Původci: MAYER, Václav, Josef VACEK, Josef DOVOL a Jan NOVÁK. Int. Cl.: A01B 4902, A01B 5906, A01B 63118. Česká republika. Užitný vzor CZ 27577 U1. Zapsán 08.12.2014. Dostupné z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=10074750&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fužit
Píša Jiří
Dembovský Luděk
Hutla Petr
Macháč Pavel
Chabičovská Dana
Zařízení pro eliminaci plynných škodlivin 1.1.2014/98 Stáhnout soubor anotace a citace

Technické řešení se týká zařízení pro eliminaci plynných škodlivin. Toto zařízení lze využít pro čištění vzdušiny v průmyslových podnicích.

The technical solution relates to a device for elimination of gaseous pollutants. This device can be used for cleaning of air in industrial enterprises.

ILD cz. s.r.o., VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i., VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE. Zařízení pro eliminaci plynných škodlivin. [Apparatus for elimination of gaseous harmful substances] Původci: PÍŠA, Jiří, Luděk DEMBOVSKÝ, Petr HUTLA, Pavel MACHÁČ a Dana CHABIČOVSKÁ. Int. Cl.: F23J 1500, F23J 1508. Česká republika. Užitný vzor CZ 26840 U1. Zapsán 24.04.2014. Dostupné z: http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0026uv026840.pdf

Patent
RIV:P
Hutla Petr
Bejlek Václav
Linka na zpracování balíků slámy do granulí 1.1.2014/97 Stáhnout soubor anotace a citace

Řešení se týká linky na zpracování balíků slámy do granulí, obsahující alespoň přípravné ústrojí, doplňovací ústrojí, granulátor a recyklačně-prachové ústrojí, přičemž podstata spočívá v tom, že na začátku linky je vytvořeno přípravné ústrojí provedené jako podávací pásový dopravník (1) opatřený brzdou na uvolňování provázků z balíků slámy s navazujícím válcovým rozdružovadlem (2) slámy, na které navazuje drtič (4) slámy, dále na toto přípravné ústrojí navazuje doplňovací ústrojí provedené jako soustava alespoň jednoho dávkovače (7) pevných přísad, alespoň jednoho dávkovače (10) kapalných přísad, vyvíječe (11) páry a podávacího dopravníku (6) drcené slámy do granulátoru (14), kde výstup alespoň jednoho dávkovače (7) pevných přísad, alespoň jednoho dávkovače (10) kapalných přísad a výstup vyvíječe (11) páry jsou zaústěny do podávacího dopravníku (6) drcené slámy ke granulátoru (14), kde pak podávací dopravník (6) drcené slámy ke granulátoru (14) je zaústěn do granulátoru (14), na jehož výstup navazuje chladicí dopravník (13), přičemž současně drtič (4) slámy a granulátor (14) jsou zapojeny do recyklačně-prachového ústrojí obsahujícího recyklační část, vytvořenou jako sběrače pod granulátorem (14) a pod chladicím dopravníkem (13) a na ně navazující recyklační omelkový dopravník (8, 9) zaústěný do podávacího dopravníku (6) drcené slámy ke granulátoru (14) a obsahující prachovou část vytvořenou jako alespoň první odsavač (19) prachu s odlučovačem prachu, se vstupem zapojeným na drtič (4) slámy a s prachovým výstupem propojeným do podávacího dopravníku (6) drcené slámy, a druhý odsavač (20) par a prachu s odlučovačem prachu, se vstupem zapojeným na granulátor (14) a s prachovým výstupem propojeným do recyklačního omelkového dopravníku (8, 9), přičemž dále na výstup z granulátoru (14) navazující chladicí dopravník (13) je svým výstupem propojen přes alespoň jeden výstupní dopravník (15, 16) do výstupního zásobníku (21) opatřeného pak na svém výstupu balicím ústrojím.

The present invention relates to a line for processing straw and/or straw bales to granules comprising a preparation mechanism, a granulating crusher and a dust recycling mechanism whereby the invention is characterized in that at the beginning of the line, there is performed a preparation mechanism in the form of a feeding belt conveyor (1) provided with a brake for releasing cord from straw bales, followed up with a roller disintegrator (2) of straw, further followed up with a straw crusher (4). The preparation mechanism is followed up with a replenishing mechanism in the form of a system of at least one dosing device (7) of solid additives, at least one dosing device (10) of liquid admixtures, a steam generator (11) and a crushed straw feeding conveyor (6) to the granulating crusher (14). The outlet of at least one dosing device (7) of solid additives, at least one dosing device (10) of liquid admixtures and the outlet of the steam generator (11) open into the crushed straw feeding conveyor (6) to the granulating crusher (14), wherein the crushed straw feeding conveyor (6) to the granulating crusher (14) opens into the granulating crusher (14). The granulating crusher (14) outlet is followed up with a cooling conveyor (13), whereby at the same time said straw crusher (4) and the granulating crusher (14) are connected to the dust recycling mechanism comprising a recycling part, performed as a collectors underneath the granulating crusher (14) and underneath the cooling conveyor (13) followed up with a recycling wear-away conveyor (8, 9) opening into the crushed straw feeding conveyor (6) to the granulating crusher (14) and comprising a dust portion performed as at least a first dust exhauster (19) with a dust separator, with its inlet connected to the straw crusher (4) and its dust outlet connected to the crushed straw feeding conveyor (6), and a second exhauster (20) of vapors and dust with a dust separator having its inlet connected to the granulating crusher (14) and having its outlet connected to the recycling wear-away conveyor (8, 9). The cooling conveyor (13), having its inlet connected with the granulating crusher (14) outlet, has its outlet connected via at least one output conveyor (15, 16) to an output storage bin (21) provided at its outlet with a baling mechanism.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i., ATEA PRAHA, s.r.o.. Linka na zpracování balíků slámy do granulí. [Line for processing straw andor straw bales to granules]. Původci: HUTLA, Petr a Václav BEJLEK. Int. Cl.: A01F 1240, A01F 2900, A01F 2910, A01F 1254, B01J 228, B09B 300. Česká republika. Patentový spis CZ 304796 B6. Udělen 18.09.2014. Dostupné z: http:spisy.upv.czPatentsFullDocuments304304796.pdf

Patent
RIV:P
Hutla Petr
Mazancová Jana
Haverland Bohumil
Muzikant Martin
Palivo na bázi réví 1.1.2014/96 Stáhnout soubor anotace a citace

Vynález se týká paliva na bázi réví, s obsahem energetických rostlin, kde podstata spočívá v tom, že palivo je tvořeno směsí, obsahující základní energetickou rostlinu ve formě réví, v podílu hmotnostním od 40 do 60 %, s obsahem vody v réví do 20 % hmotnostních, a to ve vztahu k hmotnosti réví, dále obsahující spalitelné přísady s podílem hmotnostním od 40 do 60 %, a to vybrané samostatně nebo v kombinaci z rozsahu: obilní sláma a luční porosty, kde každá z použitých spalitelných přísad má obsah vody do 50 % hmotnostních.

The invention concerns to a fuel based on vine shoots, with the content of energy crops, wherein the invention is characterized in that the fuel consists of a mixture containing the basic energy crop in the form of vine shoots, with water content up to 20 percent by weight based on the vine shoots, with weight percentage ranging from 40 to 60 percent, further containing combustible additives with weight percentage in the range of from about 40 to 60 percent by weight, either selected separately or in combination from the following range: corn straw and meadow grass where each of the combustible additives used has water content up to 50 percent by weight.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i., ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Palivo na bázi réví. [Fuel based on vine shoots]. Původci: HUTLA, Petr, Jana MAZANCOVÁ, Bohumil HAVERLAND a Martin MUZIKANT. Int. Cl.: C10L 544. Česká republika. Patentový spis 304904 B6. Udělen 03.12.2014. Dostupné z: http:spisy.upv.czPatentsFullDocuments304304904.pdf

Patent
RIV:P
Souček Jiří
Topná peleta 1.1.2014/95 Stáhnout soubor anotace a citace

Řešení se týká topné pelety, která je charakterizována tím, že je vyrobena z rozdruženého neseparovaného lněného stonku, obsah veškeré vody v lisované surovině je maximálně 22 % hmotn. a obsahuje částice o maximální délce 1,2 násobku průměru lisovacích otvorů v matrici.

The present invention relates to a heating pellet being characterized in that it is manufactured from disintegrated non-separated flax stems, the total amount of water in the pressed raw material is at the most 22 percent by weight and that it comprises particles of maximum length of 1.2 multiple of the diameter of the pressing apertures in the die.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Topná peleta. [Heating pellet]. Původce: SOUČEK, Jiří. Int. Cl.: C10L 544, B09B 300. Česká republika. Patentový spis CZ 304541 B6. Udělen 14.05.2014. Dostupné z: http:spisy.upv.czPatentsFullDocuments304304541.pdf

Patent
RIV:P
Vegricht Jiří
Zařízení pro míchání mrvy a podestýlky 1.1.2014/94 Stáhnout soubor anotace a citace

Zařízení obsahuje ložnou plošinu (1), která je upravena pro naskladnění podestýlky (7) a mrvy (6) v požadovaném poměru. Ložná plošina (1) je opatřena vyhrnovacím dopravníkem (2), a míchacím ústrojím (3), které je uzpůsobeno pro vytvoření hnoje (8) smícháním mrvy (6) a podestýlky (7). Výstup (32) míchacího ústrojí (3) je zaústěn k odkládací ploše (5). Je-li ložná plošina (1) umístěna na podstavci (15), je odkládací plocha (5) vytvořena na pojízdném dopravním prostředku (9), který vzniklý hnůj (8) odveze k vymezenému zemědělskému pozemku (51), určenému jako deponie. Je-li ložná plošina (1) umístěna na pojízdném dopravním prostředku (9), smícháním podestýlky (7) a mrvy (6) vzniklý hnůj (8) se rovnou odkládá na zemědělský pozemek (51).

In the present invention, there is disclosed a device for mixing manure and litter comprising a loading platform (1) arranged for loading thereon litter (7) and manure (6) in a required ratio. The loading platform (1) is provided with a discharge conveyor (2) and a mixing mechanism (3) that is adapted for crating dung (8) by mixing the manure (6) and litter (7). The mixing mechanism (3) outlet (32) opens onto a hob (5). If the loading platform (1) is located on a base (15), the hob (5) is made on a mobile transport means (9), which carry the created dung (8) to a defined agricultural land (51), intended as dumping area. If the loading platform (1) is located on the mobile transport means (9) the dung (8) created by mixing litter (7) and manure (6) is transported directly to the agricultural land (51).

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V. V. I. Zařízení pro míchání mrvy a podestýlky. [Device for mixing manure and litter] Původce: VEGRICHT, Jiří. Int.Cl.: B65G 6528, B02C 1900, C05F 300. Česká republika. Patentový spis CZ 304289 B6. Udělen 2.1. 2014. Dostupné z: http:spisy.upv.czPatentsFullDocuments304304289.pdf

Patent
RIV:P
Vegricht Jiří
Mácha Miloš
Zařízení pro míchání mrvy a podestýlky 1.1.2014/93 Stáhnout soubor anotace a citace

Zařízení podle vynálezu je určeno pro míchání mrvy (6) a podestýlky (7) a ukládání vzniklého hnoje (8) na odkládací plochu (5). Je tvořeno pojízdným dopravním prostředkem (9), v jehož korbě (1) je uspořádán vyhrnovací dopravník (2) a u předávací hrany (13) míchací ústrojí (3). Předávací hrana (13) je uspořádána v přední části (91) pojízdného dopravního prostředku (9). Od míchacího ústrojí (3) je do boku vyvedeno vynášecí dopravní ústrojí (4), kterým se hnůj (8) ukládá na odkládací plochu (5).

The device according to the present invention is intended for mixing manure (6) and litter (7) and storing the so formed manure (8) on a hob (5). It consists of a mobile transport means (9), in the body (1) of which, there is arranged a bulk-handling equipment (2), wherein a mixing mechanism (3) is arranged close to a transfer edge (13) thereof. The body (1) transfer edge (13) is arranged in the front portion (91) of the mobile transport means (9). A discharge transport mechanism (4) serving for storage of manure (8) onto the hob (5) is arranged on the side of the mixing mechanism (3).

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V. V. I. Zařízení pro míchání mrvy a podestýlky. [Device for mixing manure and litter] Původce: VEGRICHT, Jiří a Miloš MÁCHA. Int.Cl.: B65G 6528, B02C 1900, C05F 300. Česká republika. Patentový spis CZ 304853 B6. Udělen 22.10.2014. Dostupné z: http:spisy.upv.czPatentsFullDocuments304304853.pdf

Patent
RIV:P
Vegricht Jiří
Mobilní zařízení k vytvoření fermentovatelné směsi 1.1.2014/92 Stáhnout soubor anotace a citace

Mobilní zařízení podle vynálezu slouží k vytvoření fermentovatelné směsi odpadového organického materiálu a jejímu uložení do deponie, v níž dochází k fermentaci, a tím k přeměně tohoto materiálu na kompost. Mobilní zařízení obsahuje pojezdový rám (2), opatřený koly (22), nebo natahovací rám (3), na němž je usazen sběrný kontejner (1). Ve sběrném kontejneru (1) je upraven vyhrnovací dopravník (15), který přihrnuje naložený odpadový organický materiál k míchacímu ústrojí (16), které vytváří z tohoto materiálu homogenní směs, jež je pomocí vynášecího ústrojí (17) ukládána do deponie. K nakládání do sběrného kontejneru (1) slouží alespoň jedno úpravárenské a nakládací zařízení, jímž je drtič (5) větví (7) a/nebo drapákový nakladač (6).

The mobile device according to the present invention serves for making a fermentable mixture of waste organic material and for storing thereof in a dumping ground in which fermentation and thus transformation of the material to compost, takes place. The mobile device comprises a travel frame (2), provided with wheels (22) or a pull frame (3) with a collecting container (1) arranged thereon. In said collecting container (1), there is arranged a bulk-handling equipment (15), which feeds the loaded waste organic material to a mixing mechanism (16) creating from the material a homogeneous mixture, which is stored by means of a discharge mechanism (17) in a dumping ground. At least one processing and loading device, i.e. a branch (7) crusher (5) and/or a grab loader (6) serves for loading the collecting container (1).

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Mobilní zařízení k vytvoření fermentovatelné směsi. [Mobile device for making fermentable mixture]. Původce: VEGRICHT, Jiří. Int. Cl.: B65F 314, B65F 322, B65F 324. Česká republika. Patentový spis CZ 304854 B6. Udělen 22.10.2014. Dostupné z: http:spisy.upv.czPatentsFullDocuments304304854.pdf

Patent
RIV:P
Plíva Petr
Čejka Zdeněk
Hanč Aleš
Dvoumodulový vermireaktor 1.1.2014/91 Stáhnout soubor anotace a citace

Řešení se týká dvoumodulového vermireaktoru, který je charakterizován tím, že se skládá ze dvou stejných modulů Modul 1 (2) a Modul 2 (3), které jsou uspořádány do jedné ze dvou pracovních poloh, kde první pracovní poloha je tvořena pevným spojením obou modulů (2) a (3), zatímco ve druhé pracovní poloze jsou moduly (2) a (3) rozpojené.

The present invention relates to dual-module vermireactor is characterized in that it consists of two identical modules Module 1 (2) and Module 2 (3) arranged in one of two functional positions, wherein the first functional position is formed by a tight connection of both the modules (2) and (3) while in the second functional position, the modules (2) and (3) are disconnected.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Dvoumodulový vermireaktor. [Two-module vermireactor] Původci: PLÍVA, Petr, Zdeněk ČEJKA a Aleš HANČ. Int. Cl.: C05F 904, C05F 902. Česká republika. Patentový spis CZ 304528 B6. Udělen 07.05.2014. Dostupné z: http:spisy.upv.czPatentsFullDocuments304304528.pdf

Patent
RIV:P
Souček Jiří
Kompost s přídavkem popele 1.1.2014/90 Stáhnout soubor anotace a citace

Řešení se týká kompostu s přídavkem popele, který je charakterizován tím, že obsahuje přídavek popele vzniklého pouze při spalování rostlinné biomasy, přičemž jeho množství v hotovém kompostu je 0,5 až 10 % hmotn.

In the present invention, there is disclosed compost with the addition of ash being characterized in that it comprises an addition of ash from combustion of vegetable biomass only, whereby the amount of ash in the finished compost is in the range of 0.5 to 10 percent by weight.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Kompost s přídavkem popele. [Compost with addition of ash]. Původce: SOUČEK, Jiří. Int. Cl.: C05F 904, B09B 300. Česká republika. Patentový spis CZ 304542 B6. Udělen 14.05.2014. Dostupné z: http:spisy.upv.czPatentsFullDocuments304304542.pdf

Patent
RIV:P
Kroupa Pavel
Skalický Jaroslav
Zásobník sypkých látek 1.1.2013/149 Spustit program anotace a citace

Zásobník sypkých látek je tvořen dutým tělesem, ohraničeným jednak dvěma podélnými stěnami, sbíhajícími se alespoň ve spodní části dolů, a jednak dvěma čelními stěnami. Pod spodním okrajem zásobníku je upraven odtahový dopravník, uzpůsobený pro napojení na navazující technologické zařízení, Duté těleso zásobníku obsahuje jedinou komoru, na jejímž spodním okraji v podstatě po celé její délce je mezi podélnými stěnami vytvořena štěrbina, která je zevnitř zásobníku překryta průběžným hradítkem. Hradítko je spřaženo s představovacím mechanizmem, uzpůsobeným pro přestavování hradítka ve svislém směru.

Storage bin for bulk materials is formed by hollow body confined on the one hand by two longitudinal walls, which are converging at the bottom part at least and on the other hand by two frontal walls. Under bottom edgeof storage bin there is detaching conveyer adapted for the connection to the follow-up technological device. The hollow body of storage bin contains only one chamber and on its bottom edge is formed a slot throughout its length between longitudinal walls. This slot is overlapped from the inside of storage bin by continuous closing slide. This closing slide is coupled with mechanism adapted for adjustment of this closing slide in vertical direction.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. Zásobník sypkých látek.Patent CZ 303916 B6. Původci patentu: KROUPA, P. a J. SKALICKÝ.Dostupné také z: http:spisy.upv.czPatentsFullDocuments303303916.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fuzit
Vegricht Jiří
Šimon Josef
Bradna Jiří
Zařízení pro odebírání vzorků 1.1.2013/147 Spustit program anotace a citace

Zařízení pro odebírání vzorků uskladněného materiálu tvořeného do sebe zaklesnutými částicemi schopnými mechanického rozpojení, zejména zemědělské stébelnaté materiály typu siláže, senáže nebo slamnatého hnoje, obsahuje odřezávač a vytlačovač. Odřezávač je tvořen kruhovou trubkou, která je opatřena na řezném konci zuby, vyčnívajícími z pláště trubky ve směru její osy, a na ovládacím konci ústrojím pro přenos krouticího momentu. Vytlačovač je tvořen talířem o vnějším průměru menším, než je světlost trubky, ke jsou upevněny z jedné strany trny a z druhé strany táhlo, jehož délka je větší, než je délka trubky (11), přičemž po vložení vytlačovače do odřezávače je talíř suvně uložen v dutině trubky tak, že trny jsou nasměrovány k řeznému konci odřezávače a táhlo je u ovládacího konce odřezávače (1) vyvedeno mimo dutinu trubky. Zařízením lze odebírat vzorky v libovolném místě uskladněného materiálu a zvolit lze i hloubku odběru, odběr je šetrný a nenarušuje vrstvy uskladněného materiálu a tím ani procesy probíhající v uskladněném materiálu.

The sampling device for stored material formed by interlocking parts, which can be mechanically disconnected, especially stalk materials from agriculture as are silages, haylages or strawy manure, contains cropper and extruder. The cropper is formed by circular tube, which is equipped on cutting end by teeth protruding from the casing of pipe in direction of its axis and on control end by mechanism for transmition of twisting moment. The extruder is formed by disc with lesser external diameter than it is bore of pipe, to which there are attached from one part spindles and from other part draw bar, whose length is longer than it is pipe length (11), whereas after insertion of extruder into cropper the disc is embedded in pipe cavity in such a manner, that the spindles are directed to cutting end of cropper and draw bar at control end of cropper is taken out off the pipe cavity. By this device it is possible to carry out the sampling in random place of stored material and select also the depth of withdrawal. This withdrawal doesn+t disrupt neither the layers of stored material, nor processes running in stored material.

VEGRICHT, J., J. ŠIMON a J. BRADNA. Zařízení pro odebírání vzorků. [Sampling device]. Užitný vzor CZ 25610 U1. Dostupné také z: http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0025uv025610.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fuzit
Vegricht Jiří
Zařízení pro míchání mrvy a podestýlky 1.1.2013/146 Spustit program anotace a citace

Zařízení pro míchání mrvy a podestýlky a ukládání vzniklého hnoje na odkládací plochu obsahuje jednak ložnou plošinu, opatřenou vyhrnovacím dopravníkem, a jednak míchací ústrojí, které je uzpůsobeno pro vytvoření hnoje smícháním mrvy a podestýlky, přičemž ložná plošina s vyhrnovacím dopravníkem je upravena pro naskladnění podestýlky a mrvy a vyhrnovací dopravník je uzpůsoben pro pohyb svého vyhrnovacího ústrojí od zadního okraje ložné plošiny k přednímu okraji, u něhož je uloženo míchací ústrojí se vstupem umístěným v akčním dosahu koncového úseku vyhrnovacího dopravníku a s výstupem vyústěným k odkládací ploše. Zařízení nalezne uplatnění při deponování hnoje, aniž by došlo k ohrožení životního prostředí nebo nesplnění legislativních požadavků na ochranu životního prostředí.

The device for mixing of manure and bedding and depositing of manure on stacking area contains loading space equipped by discharging conveyor on the one hand and on the other hand the mixing mechanism, which is adapted to formation of manure by mixture of dung with bedding, whereas loading space with discharching conveyor is modified for the purpose of loading of bedding and manure and discharching conveyor is adapted for movement of its dicharching mechanism from the rear edge of loading space to frontal edge, at which there is placed the mixing mechanism with entry placed in operational reach of terminal section of discharching conveyor and with exit leading to stacking area. The device finds and application during the deposition of manure without and threat for environment or without possibility of non - performance of legislative requirements for protection of enviroment.

VEGRICHT, J. Zařízení pro míchání mrvy a podestýlky. Užitný vzor CZ 25881 U1. Dostupné také z: http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0025uv025881.pdf

Patent
RIV:P
Kroupa Pavel
Skalický Jaroslav
Uzávěr výpusti věžového zásobníku sypkých látek 1.1.2013/140 Spustit program anotace a citace

Uzávěr výpusti je určen pro věžové zásobníky s plochým dnem. Uzávěr je tvořen středovým krytem, uzpůsobeným pro uzavření středového otvoru, a obvodovým krytem, uzpůsobeným pro uzavření obvodového otvoru, přičemž středový otvor i obvodový otvor jsou vytvořeny ve dnu. Středový kryt a obvodový kryt jsou upevněny na společném táhle, jehož přesouváním dojde buď k otevření jenom středového otvoru, nebo k současnému otevření středového i obvodového otvoru. Pod spojnicí středového otvoru obvodového otvoru je uložen vyskladňovací dopravník.

The escape closure is destined for tower silos with flat bottom. This closure is formed by central cover adapted by for closing of central opening and by peripheral cover adapted for closing of peripheral cover, whereas both central opening and peripheral opening are formed in the bottom. The central cover and and peripheral cover are fixed on joint draw bar and by its shifting it comes either to opening the central opening or to simultaneous opening of central of central and peripheral openings. Under connection line between central and peripheral opening is embedded conveyor for discharge of silo.

KROUPA, P. a J. SKALICKÝ. Uzávěr výpusti věžového zásobníku sypkých látek. [The escape closure of tower silo for bulk materials]. Patent CZ 303915 B6. Dostupné také z: http:spisy.upv.czPatentsFullDocuments303303915.pdf.

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fuzit
Souček Jiří
Compost with Ash Addition 1.1.2013/115 Spustit program citace

It is a method of compost production with addition of ash, which serves for increase of compost competitiveness and also as a method of reasonable utilization of residual products - ashes originating in the process of plant biomass combustion

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. Compost with Ash Addition. Původce: SOUČEK, Jiří. Int.Cl.C 05 F 904, B 09 B 300. Česká republika. Užitný vzor, CZ 25020. Zapsán: 7.3.2013. Dostupné z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=1850172&lan=cs, http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0025uv025020.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:F/U
Vejchar Daniel
Kubín Karel
Mayer Václav
Zařízení pro aplikaci ochranného roztoku 1.1.2013/71 Spustit program anotace a citace

Zařízení pro aplikaci ochranného roztoku na hlízy brambor při jejich průchodu výstupní trubicí sázecího stroje obsahuje ve výstupní trubici umístěnou alespoň jednu aplikační trysku, jež je přes dávkovací ventil, opatřený ovládacím ústrojím, spojena s tlakově nastavitelným zdrojem ochranného roztoku tak, že ovládací ústrojí dávkovacího ventilu je napojeno na výstup řídicí jednotky, jejíž vstup je spojen s výstupem detektoru hlíz, umístěným v horizontální úrovni nad aplikační tryskou, přičemž řídicí jednotka je uzpůsobena pro nastavení zpožděného otevření dávkovacího ventilu a pro nastavení doby otevření dávkovacího ventilu. Zařízení lze využít zejména při strojní výsadbě brambor pro aplikaci ochranného roztoku proti kořenomorce bramborové.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V. V. I. Zařízení pro aplikaci ochranného roztoku. [Device for application a protective solution]. Původci: VEJCHAR, Daniel, Karel KUBÍN a Václav MAYER. Int.Cl. A 01 C 100, A 01 C 900. Česká republika. Užitný vzor, CZ 24877. Zapsán: 28. 1. 2013. Dostupné z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=1914394&lan=cs, http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0024uv024877.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:F/U
Pražan Radek
Podpěra Václav
Kubín Karel
Gerndtová Ilona
Krmný vůz 1.1.2013/70 Spustit program anotace a citace

Technické řešení dvouprostorového míchacího a krmného vozu s vertikálním míchacím ústrojím vychází z již zavedené konstrukce vertikálních míchacích krmných vozů. Ale toto technické řešení je zásadně uspořádáno, tak aby zvyšovalo užitné parametry krmného vozu a snižovalo energetickou náročnost pracovní operace krmení skotu pomocí mobilních krmných systémů. Toho je dosaženo tím, že na jeden pracovní cyklus se naloží, zamíchají a nadávkují do ložného prostoru krmného vozu dvě různé krmné dávky.

Technical solution of two-space mixing and feeding waggon with vertical stirring mechanism go out of already implemented construction of vertical mixing feeding waggons. But, this technical solution is basically arranged in such a manner, so that the utility parameters of feeding waggon increase and energy intensity of work operation of cattle feeding by means of mobile feeding systems diminish. This result can be reached by joining of loading, immixture and dosing two different feed rations into the loading space in one cycle of operations.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V. V. I. Krmný vůz. [Feeding waggon]. Původci: PRAŽAN, Radek, Václav PODPĚRA, Karel KUBÍN a Ilona GERNDTOVÁ. Int.Cl. B 60 P 900, B 60 P 500, A 01 F 2516, A 01 K 500. Česká republika. Užitný vzor, CZ 25573. Zapsán: 20.6.2013.Dostupné z:http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=1979942&lan=cs, http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0025uv025573.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:F/U
Souček Jiří
Kompost s přídavkem popele 1.1.2013/69 Spustit program anotace a citace

Jedná se o způsob výroby kompostu s přídavkem popele, který nalézá využití při zvyšování konkurenceschopnosti kompostů a jako způsob racionálního využití zbytkových produktů - popelů vznikajících při spalování rostlinné biomasy.

It is a method of compost production with addition of ash, which serves for increase of compost competitiveness and also as a method of reasonable utilization of residual products - ashes originating in the process of plant biomass combustion

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. Kompost s přídavkem popele. [Compost with addition of ash]. Původce: SOUČEK, Jiří. Int.Cl.C 05 F 904, B 09 B 300. Česká republika. Užitný vzor, CZ 25020. Zapsán: 7.3.2013. Dostupné z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=1850172&lan=cs, http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0025uv025020.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:F/U
Bejlek Václav
Hutla Petr
Zařízení pro rovnoměrný rozptyl prachových částic 1.1.2013/68 Spustit program anotace a citace

Zařízení pro rovnoměrný rozptyl prachových částic, sestávající z hřídele pohonu přecházejícího v dřík, rozptylového talíře, který je opatřen shora rozdružovadly, ve střední a spodní části je opatřen šnekovnicí a v dolní části je opatřen rozptylovým talířem obsahujícím dávkovací lopatky, které jsou delší stranou připevněny k ploše rozptylového talíře a boční stranou jsou připevněny k dříku, který je podélnou osou usazen kolmo na střed rozptylového talíře a delší strany dávkovacích lopatek jsou uloženy směrem od středu rozptylového talíře k jeho okraji, nad kterými jsou na dříku pod šnekovnicí upevněny čechrače.

Equipment for uniform diffusion of dust particles consists of driven shaft verging into shank and diffusion disc equipped from above by separators. In the middle and bottom part there is equipped by spiral and in lower part is equipped by diffusion disc containing dosing blades, which are fitted to to diffusion disc by its longer side and by lateral face are fixed to the shank, which is by its longitudinal axis embedded vertically to the centre of diffusion disc and the longer sides of dosing blades are placed in direction from the centre of diffusion disc to its edge. Over dosing blades there are placed on shank under spiral the tedders.

VÚZT, v.v.i., PRAHA, ATEA PRAHA, s.r.o. Zařízení pro rovnoměrný rozptyl prachových částic. Původci vynálezu: BEJLEK, Václav a Petr HUTLA. Int. B65G 4700, B65G 6914. Česká republika. Užitný vzor, CZ 24703 10. 12. 2012. Dostupné z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=1895633&lan=cs

Patent
RIV:P
Bejlek Václav
Hutla Petr
Zařízení pro rovnoměrný rozptyl prachových částic 1.1.2013/65 Spustit program anotace a citace

Zařízení pro rovnoměrný rozptyl prachových částic, sestávající z hřídele pohonu přecházejícího v dřík, rozptylového talíře, který je opatřen shora rozdružovadly, ve střední a spodní části je opatřen šnekovnicí a v dolní části je opatřen rozptylovým talířem obsahujícím dávkovací lopatky, které jsou delší stranou připevněny k ploše rozptylového talíře a boční stranou jsou připevněny k dříku, který je podélnou osou usazen kolmo na střed rozptylového talíře a delší strany dávkovacích lopatek jsou uloženy směrem od středu rozptylového talíře k jeho okraji, nad kterými jsou na dříku pod šnekovnicí upevněny čechrače.

Equipment for uniform diffusion of dust particles consists of driven shaft verging into shank and diffusion disc equipped from above by separators. In the middle and bottom part there is equipped by spiral and in lower part is equipped by diffusion disc containing dosing blades, which are fitted to to diffusion disc by its longer side and by lateral face are fixed to the shank, which is by its longitudinal axis embedded vertically to the centre of diffusion disc and the longer sides of dosing blades are placed in direction from the centre of diffusion disc to its edge. Over dosing blades there are placed on shank under spiral the tedders.

VÚZT, v.v.i., PRAHA, ATEA PRAHA, s.r.o. Zařízení pro rovnoměrný rozptyl prachových částic. Původci vynálezu: BEJLEK, Václav a Petr HUTLA. Int. B65G 6528, B65G 4700, B65G 6904 B65G. Česká republika. Patentový spis CZ 304 262. 27.12.2013.Dostupné z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=1895633&lan=cs

Patent
RIV:P
Podpěra Václav
Syrový Otakar
Votípka František
Zařízení pro měření sil 1.1.2013/64 Spustit program anotace a citace

Zařízení je určeno pro měření sil přenášených mezi připojitelným pracovním strojem a/nebo nástrojem a energetickým prostředkem, zejména traktorem. Zařízení obsahuje přední rám a zadní rám. Přední rám má uzpůsobeno své přední čelo k připojení na energetický prostředek. Zadní rám je uzpůsoben pro zavěšení pracovního stroje a/nebo nástroje. Zadní čelo předního rámu je s předním čelem zadního rámu spojeno šesti prutovými táhly, tvořícími staticky určitou a tuhou soustavu. Každé prutové táhlo je osazeno lineárním snímačem síly, uzpůsobeným pro snímání tahové síly v ose prutového táhla. Z údajů ze snímačů sil lze stanovit síly a momenty působící mezi připojitelným pracovním strojem a/nebo nástrojem a energetickým prostředkem.

The device is destined for measurement of forces carried between attachable work machine and/or a tool with energy means, above all tractor. The device contains front frame and rear frame. The front frame has its forefront adapted to attachment of energy means. The rear frame is adapted for suspension of a work machine and/or a tool. The rear forefront of front frame is connected with front forefront of rear frame by six draw bars forming statically secured and firm system. Every draw bar is stepped by linear sensor of power adapted for scanning of tension power in axis of draw bar. From the data obtained from sensors of powers it is possible to determine powers and moments acting between attachable work machine and/or a tool with energy means.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V. V. I. Zařízení pro měření sil. Původce: PODPĚRA, Václav, Otakar SYROVÝ a František VOTÍPKA. Int.Cl.G 01 L 100, G 01 L 513, G 01 L 500, A 01 B 5904. Česká republika. Patent, CZ 304215. Udělen: 27.11.2013. Dostupné z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=1279361&lan=cs, http:spisy.upv.czPatentsFullDocuments304304215.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:F
Andert David
Výsevní travní směs do sušších podmínek pro bioplyn na bázi mezirodového hybridu 1.1.2012/80 Stáhnout soubor anotace a citace

Řešení se týká ochrany půdního fondu a ladem ležící půdy zatravněním. Travní porosty představují významnou a cenou součást krajiny ve všech evropských zemích. Využití: pro zachování půdy v co nejlepším stavu pro případný návrat k výrobě potravin, bez důrazu na výnos a s minimálními nároky na ošetřování, produkci lze využít k energetickým účelům. Vhodné je dvojí obmytí a produkci senážovat a použít v bioplynových stanicích pro produkci bioplynu.

The solution is related to the protection of land resources and fallow by grassing The grasslands represent the important and valuable component of landscape in all European countries. Utilization for keeping of soil in very good state for eventual return to the food production, without emphasis on yield and with minimal requirements for treatment. The production can be used to the energy purposes. The suitable is double rotation linked to production of haylage and then this haylage can be used in biogas plants for production of biogas.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I., PRAHA. Výsevní travní směs do sušších podmínek pro bioplyn na bázi mezirodového hybridu. [Seed Grass Mixture for Drier Conditions for Biogas on Basis of Inter-generic Hybrid]. Původci: ANDERT, David a Jan FRYDRYCH. Int.Cl. A 01 G 700, A 01 C 700. Užitný vzor CZ 24672 B6. Uděleno 5.12.2012. Dostupné z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=1842579&lan=cs, http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0024uv024672.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:F
Souček Jiří
Topná peleta 1.1.2012/79 Stáhnout soubor anotace a citace

Topná peleta podle technického řešení je charakterizována tím, že obsahuje částice lněného stonku. Vedle požadavků na rozměr a tvar částic je nutné dodržet vlhkost v požadovaném rozmezí podle technického řešení. Lisovací směs je možné obohatit o pojivo, ale při dodržení postupu lze vyrobit pelety i ze stonku bez pojiva.

In accordance with technical solution, the heating pellet is characterized by the content of flax stalk particles. Apart from the requirements for dimension and shape of particles, it is necessary to observe the moisture in desired range according to technical solution. The pressing mixture can be enriched by a binding material, but if the working procedure is kept, it is possible to produce the pellets also from the flax stalk without binding material.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I., PRAHA. Topná peleta. [Heating Pellet]. Původce: SOUČEK, Jiří. Int.Cl. C 10L 544. Česká republika. Užitný vzor CZ 24435 B6. Uděleno 15.10.2012. Dostupné z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=1850175&lan=cs, http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0024uv024435.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:F
Andert David
Luční směs pro energetické využití vhodná do sušších podmínek 1.1.2012/78 Stáhnout soubor anotace a citace

Řešení se týká obhospodařování trvalých travních porostů zejména v marginálních oblastech ČR. Cílené pěstování a využívání trav a travních směsí pro energetické účely je alternativou pro hospodaření na půdě v nepříznivých oblastech Trvalé travní porosty patří k nejrozšířenějšímu krajinotvornému prvku, který utváří kulturně-estetický vzhled krajiny Jednou z mnoha předností je jejich rozmanitost společenstev rostlin a živočichů. Velký význam lze spatřovat i v pokryvnosti povrchu půdy a tím zabraňování větrné a vodní erozi. Na základě dlouhodobého sledování bylo určeno složení osiva luční směsi pro sušší stanoviště s důrazem na maximální výnos sušiny a další energetické využití. Komponenty směsi odolávají dobře suchu, jsou snadno vysévatelné, vyžadují minimum hnojení, směs dává stabilní výnosy.

The solution is related to maintenance of permanent grasslands above all in marginal areas of the Czech Republic. Targeted cultivation and utilization grasses and grass mixtures for energy purposes is an alternative for soil management in unfavourably areas. The permanent grasslands belong to the most widespread landscape elements, which create cultural and aesthetic aspect of this landscape. One of the many advantages is the diversity of phyto-and zoocoenose. The great importance has also cover of soil surface and prevention from water and wind erosion. On the basis of long-term monitoring there was determined the composition of meadow mixture seeds for drier habitats with emphasis on maximal yield of dry matter and other energy utilization. The mixture components resist to a dry spell very well, they are suitable for easy sowing, require only minimal quantity of fertilizers and this mixture gives the stable yields.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I., PRAHA. Luční směs pro energetické využití vhodná do sušších podmínek. [Meadow Mixture for Energy Utilization Suitable for Drier Conditions]. Původci: ANDERT, David a Jan FRYDRYCH. Int.Cl. A01C 700, A01G 700. Česká republika. Užitný vzor CZ 23200 B6. Uděleno 9.1.2012. Dostupné z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=1719940&lan=cs, http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0023uv023200.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:F
Andert David
Jetelotravní směs pro konzervaci půdy na bázi kostřavy červené 1.1.2012/77 Stáhnout soubor anotace a citace

Řešení se týká ochrany půdního fondu a ladem ležící půdy zatravněním. Jedná se zejména o horské a podhorské oblasti České republiky. Travní porosty představují významnou a cennou součást krajiny ve všech evropských zemích. Využití: pro zachování půdy v co nejlepším stavu bez důrazu na výnos s minimálními nároky na ošetřování, produkci lze využít pro energetické účely. Usušená produkce je vhodná pro spalování.

The solution is related to the protection of land resources and fallow by grassing. There are especially mountaineous and sub-mountaineous regions of the Czech Republic. The grasslands represent the important and valuable component of landscape in all European countries. Utilization : for keeping of soil in very good state without emphasis on yield and with minimal requirements for treatment. The production can be used to the energy purposes. The dried production is suitable for combustion.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I., PRAHA. Jetelotravní směs pro konzervaci půdy na bázi kostřavy červené. [Clover-Grass Mixture for Soil Preservation on Basis of Red Fescue]. Původci: ANDERT, David a Jan FRYDRYCH. Int.Cl. A 01 G 700, A 01 C 700. Česká republika. Užitný vzor, CZ 23276 B6. Uděleno 16.1.2012. Dostupné z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=1737918&lan=cs, http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0023uv023276.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:F
Plíva Petr
Čejka Zdeněk
Dvoumodulový vermireaktor 1.1.2012/76 Stáhnout soubor anotace a citace

Řešení se týká dvoumodulového vermireaktoru, což je označení pro zařízení, ve kterém se v uzavřeném prostoru zpracovávají bioodpady s využitím epigeických žížal. V jednom modulu probíhá předkompostování surovin a ve druhém vermikompostování. Dvoumodulový vermikompostér nalezne uplatnění zejména u producentů gastroodpadů, ale lze ho použít i pro jiné bioodpady.

Two-modular vermireactor is facility for biowaste processing with epigeic earthworms in closed room. One modul is designed for precomposting of biowaste and the second one for vermicomposting. Vermireactor will be put into effect at the producers of food waste. However, its use can be wider.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I., PRAHA. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Dvoumodulový vermireaktor. [Two-Modular Vermireactor]. Původci: PLÍVA, Petr, Zdeněk ČEJKA a Aleš HANČ. Int.Cl. C 05F 904, C 05 F 902. Česká republika. Užitný vzor CZ 23596 B6. Uděleno 26.3.2012. Dostupné z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=1755057&lan=cs, http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0023uv023596.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:F
Hutla Petr
Jevič Petr
Linka na zpracování odpadu, obsahujícího převážně plasty a celulózu 1.1.2012/75 Stáhnout soubor anotace a citace

Technické řešení se týká zpracovacích linek na tepelný rozklad tříděných a drcených odpadových materiálů. Realizovanou linku pro zpracování směsi, obsahující převážně plasty a celulózou, dále biomasu a spalitelné bezpečné odpady, tvoří vstupní zásobník, dávkovací zařízení do karbonizační sekce, karbonizační válcový reaktor s vnějším ohřevem na teplotu až 700 oC, mezizásobník tuhého produktu z karbonizace s plněním do zplyňovací sekce, válcový zplyňovací reaktor s vnějším ohřevem na teplotu až 1000 oC. Na výstupu ze zplyňovacího reaktoru je napojen dvoustupňový odlučovač. Zde dochází k praní surového syntézního plynu v lehkých uhlovodících a rovněž společně s vodními parami k jejich chlazení a kondenzaci. Vyčištěný syntézní energetický plyn, upravený pro pohon spalovacích motorů a turbín, výrobu tepla a elektrické energie, je hlavním výstupním produktem. Odloučené podíly kalu a úsad jsou dávkovány do karbonizačního reaktoru a karbonizační voda do zplyňovacího reaktoru. Ohřev reaktoru zajišťuje část vyrobeného energoplynu.

The technical solution is related to the processing lines using the pyrolysis of sorted and crushed waste materials. The realized line for processing of mixture, which contains mainly plastics and cellulose and further also biomass and combustible safe wastes, is composed of input container, dosing device to carbonization section, carbonization cylindrical reactor with external heating up to 700 degrees C, intermediate container of solid product from carbonization with feeding into gasifying section and cylindrical gasifying reactor with external heating up to 1000 degrees C. To the discharge end of gasifying reactor is attached a two-stage separator. Here it comes to washing of unrefined syngas in light hydrocarbons and also together with water vapours to their cooling and condensation. The refined energy syngas, which is treated for drive of internal combustion engines and turbines and as well as production of heat and electric energy, is the basic output product. The separated shares of sludge and deposits are batched into carbonization reactor and carbonization water into gasifying reactor. The heating of reactor is ensured by part of produced energy gas.

POLYCOMP, A.S., PODĚBRADY. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I., PRAHA. Linka na zpracování odpadu, obsahujícího převážně plasty a celulózu. [Processing Line for Waste Containing Mainly Plastic Materials and Cellulose]. Původci: KŘÍŽEK, Jiří, Petr HUTLA a Petr JEVIČ. Int.Cl. C 10 J 320 Užitný vzor, CZ 24671. Uděleno 05.12.2012. Dostupné také z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=1839174&lan=cs, http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0024uv024671.pdf

Užitný vzor a prototyp Andert David
Výsevní travní směs pro spalování na bázi ovsíku vyvýšeného 1.1.2012/74 Stáhnout soubor citace

OSEVA VÝVOJ A VÝZKUM S.R.O. ZUBŘÍ. Výsevní travní směs pro spalování na bázi ovsíku vyvýšeného. [Seed Grass Mixture for Combustion on Basis of Oat Grass]. Původci: FRYDRICH, Jan a David ANDERT. Int.Cl. A 01 G 700, A 01 C 700. Česká republika. Užitný vzor CZ 24681. Uděleno 10.12.2012. Dostupné z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=1882977&lan=cs http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0024uv024681.pdf

Užitný vzor a prototyp Andert David
Luční směs pro energetické využití vhodná do vlhčích podmínek 1.1.2012/73 Stáhnout soubor citace

OSEVA VÝVOJ A VÝZKUM S.R.O. ZUBŘÍ. Luční směs pro energetické využití vhodná do vlhčích podmínek. [Meadow Mixture for Energy Utilization Suitable for Moister Conditions]. Původci: FRYDRYCH, Jan a David ANDERT. Int.Cl. A 01 C 700, A 01 G 700. Česká republika. Užitný vzor, CZ 23199 U1. Uděleno 09.01.2012. Dostupné z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=1719939&lan=cs, http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0023uv023199.pdf

Užitný vzor a prototyp Andert David
Jetelotravní směs pro konzervaci půdy na bázi rodového hybridu jílku mnohokvětého 1.1.2012/72 Stáhnout soubor citace

OSEVA VÝVOJ A VÝZKUM S.R.O. ZUBŘÍ. Jetelotravní směs pro konzervaci půdy na bázi rodového hybridu jílku mnohokvětého. [Clover-Grass Mixture for Soil Preservation on Basis of Generic Hybrid of Italian Rye Grass]. Původci: FRYDRICH, Jan a David ANDERT. Int.Cl. A 01 G 700, A 01 C 700. Česká republika. Užitný vzor CZ 23275 U1. Uděleno 16.01.2012. Dostupné z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=1737903&lan=cs, http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0023uv023275.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:F
Hutla Petr
Palivový sáček na bázi biomasy a souborné balení těchto sáčků 1.1.2012/71 Stáhnout soubor anotace a citace

Technické řešení se týká paliv na bázi biomasy v oblasti obnovitelných zdrojů energie, kde obnovitelným zdrojem jsou části rostlin i plodin pěstovaných, sklízených a upravovaných za účelem energetického využití a to s využitím spalováním, přičemž se především jedná o balnou jednotku s takovým palivem, určenou ke vkládání do splovacího prostoru relativně malých rozměrů, jako jsou domácí kamna, resp. topná zařízení pro lokální vytápění, a pod. Jedná se také o souborné balení, obsahující více jednotlivých balných jednotek. Palivový sáček řeší nevýhody volně spalované biomassy, která je obtížně manipulovatelná a znečišťuje prostory (případ bytových prostorů). Je řešením i pro tvarovaná biopaliva, která vyžadují specialní a drahá zařízení se značnou spotřebou energie.

The technical solution concerns fuels made of biomass, i. e. it is in the field of renewable energy sources. The renewable source is parts of plants and crops purposefully grown, harvested and processed for the sake of energy use by burning (combustion). The utility pattern consists in packaging unit filled in with biomass fuel which is destined to be put into relatively small combustion chambers such as home ovens or heating equipment for local heating etc. Their set packaging containing more individual packaging units. The fuel beg solves problems linked to biomass burned in bulk which can be handled with difficulties and makes dirty the surrounding spaces (case of apartments). It is also a solution for formed bio-fuels, which need specialized and expensive equipment and quite much energy for the process of solid fuel production.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I., PRAHA. Palivový sáček na bázi biomasy a souborné balení těchto sáčků. [Fuel Bag on Basis of Biomass and Aggregate Package of These Bags]. Původci: HAVRLAND, Bohumil, Petr HUTLA, Tatiana IVANOVA a Alexander KANDAKOV. Int.Cl. B 65 D 3002, B 65 7100. Česká republika. Užitný vzor CZ 23217 B6. Uděleno 09.01.2012. Dostupné z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=1736369&lan=cs, http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0023uv023217.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:F
Hutla Petr
Palivo na bázi odpadu z výroby oleje z oplodí palmy olejné 1.1.2012/70 Stáhnout soubor anotace a citace

Technické řešení se týká palivové biomasy z obnovitelných zdrojů, kde obnovitelným zdrojem jsou části rostlin, které byly použity pro výrobu oleje použitelného jako potravina či pro výrobu biopaliv. Jedná se o odpad při výrobě výše jmenovaného olej, který je složen ze skořápek či slupek, oddělených zpravidla před lisováním oleje z jádra plodů. Je též známo energetické využití tohoto odpadu v bioplynových stanicích nebo přímým splováním. Tato surovina má poměrně vysokou výhřevnost okolo 20 MJ/kg. Světová produkce těchto odpadů je poměrně vysoká, ale na druhé straně dosavadní využití odpadu z výroby oleje je poměrně nízké. Úkolem předkládaného technického řešení je tedy vytvořit na bázi odpadu z výroby palmového oleje takové palivo, aby jeho použití v kotlích na pevné palivo, především ve formě pelet, bylo možné. Cílem je tedy stanovení takového složení paliva, na které by se výchozí surovina upravila, nejlépe výběrem suroviny a/nebo tříděním a/nebo sušením a které by splnilo shora uvedené požadavky, resp. nevykazovalo zmíněné nedostatky.

The technical solution concerns fuel biomass from renewable resources where the renewable resources are represented by those parts of plants which were used for the oil production, the oil being than used for food and/or biofuel production purposes. It is waste from the above mentioned oil which is composed of shells and peels which usually are separated before the process of oil pressing from kernels of nuts. It is also known that the named waste has already been used as raw materials in biogas reactors or by direct combustion. This raw material has got a relatively high calorific value around 20 MJ/kg. The world production of this waste is quite high but, on the other hand, its up-to-now use is quite low. Thus the task of the present solution is to create a solid fuel on the base of the palm oil waste use of which, especially in the form of pellets, would be possible and easy enough. The main aim of this utility pattern is creation of such a fuel composition reached by a process of material selection, and/or by grading and/or by draying which would allow to fulfil the above requirements or not to have the above mentioned constraints.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I., PRAHA. Palivo na bázi odpadu z výroby oleje z oplodí palmy olejné. [Fuel on Basis of Oil Production Waste from Oil Palm Pericarp]. Původci: HAVRLAND, Bohumil a Petr HUTLA. Int.Cl. C 10L 800, B 09 B 300. Česká republika. Užitný vzor CZ 24074 B6. Uděleno 09.07.2012. Dostupné také z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=1784056&lan=cs, http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0024uv024074.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:F
Hutla Petr
Zařízení pro rovnoměrný rozptyl prachových částic 1.1.2012/69 Stáhnout soubor anotace a citace

Technické řešení se týká zařízení pro rovnoměrný rozptyl prachových částic, tvořící stupeň dopravy a dávkování sypkých hmot. Zařízení sestává z hřídele pohonu, přecházejícího v dřík rozptylového talíře, který je shora opatřen rozdružovadly zasahujícími do násypného koše a ve střední a spodní části je dřík rozptylového talíře uložen v dopravním kanálu a je opatřen šnekovnicí a v dolní části rozptylovým talířem, jehož podstata spočívá v tom, že rozptylový talíř obsahuje dávkovací lopatky, nad kterými jsou na dříku rozptylového talíře umístěny čechrače a šnekovnice. Zařízení dosahuje nejen zvýšení rovnoměrnosti dávkování suroviny prachových materiálů, ale i sypkých materiálů s větším průřezem. Technické řešení je výhodné využít jako dopravní a dávkovací stupeň pro zařízení zabývající se zpracováním sypkých materiálů zvláště v odvětví zpracování zemědělských surovin, uplatní se také v potravinářském průmyslu, lesnictví a v odvětví paliv a energetiky.

The technical solution is related to an equipment for uniform diffusion of dust particles, which is a component of the transport process and dosage of bulk materials. This equipment consists of shaft drive, which verges into a stem of diffusion disc equiped from above by separators. These separators are extended to a skip loader. In the central and bottom parts the stem of diffusion disc is placed in transport channel and is equipped by a screw conveyor. The diffusion disc itself is placed in bottom part. It is equipped by a dosing paddles. Above them, on the stem of diffusion disc, there are placed tedders and screw conveyor. This device increases not only uniformity of dosing of dust material, but also the dosing of bulk materials with larger cross section. This technical solution can be suitably utilized as transport and dosing component to a device used at processing of bulk materials, especially in the branch of processing of agricultural raw materials. It can be also used in food industry, forestry and in sector of fuels and power supply.

ATEA PRAHA, S.R.O., RUDNÁ U PRAHY. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY,V.V.I. PRAHA. Zařízení pro rovnoměrný rozptyl prachových částic. [Equipment for Uniform Diffusion of Dust Particles]. Původci: BEJLEK, Václav a Petr HUTLA. Int.Cl. B 65 G 4700, B 65 G, 6914. Užitný vzor CZ 24703. Uděleno 10.12.2012. Dostupné také z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=1895794, http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0024uv024703.pdf

Patent
RIV:P
Plíva Petr
Jelínek Antonín
Zařízení pro aeraci kompostu a odsávání zápašných plynů 1.1.2012/61 Stáhnout soubor anotace a citace

Řešení se týká konstrukce zařízení pro aeraci kompostu a odsávání zápašných plynů. Aerace kompostu vzniká odsáváním vzduchu a zápašných plynů z kompostové zakládky perforovanou plastovou hadicí spojenou s folií pro překrytí kompostové zakládky.

The solution concerns the design of equipment for compost aeration and exhausting of odorous gases. Aeration of compost is given by the exhaustion of air and of odorous gases from the compost heap by perforated plastic hose connected with a film used for covering of the compost heap.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I., PRAHA. Zařízení pro aeraci kompostu a odsávání zápašných plynů. [Mechanism for Aeration of Compost and for Exhaustion of Odorous Gases]. Původci: VÁŇA, Jaroslav, Sergej USŤAK, Petr PLÍVA a Antonín JELÍNEK. Int.Cl. A01C 302, C05F 904. Česká republika. Patentový spis, CZ 303022 B6. Uděleno 23.01.2012. Dostupné také z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=999955&lan=cs, http:spisy.upv.czPatentsFullDocuments303303022.pdf

Patent
RIV:P
Kroupa Pavel
Skalický Jaroslav
Odsávací zařízení 1.1.2012/60 Stáhnout soubor anotace a citace

Odsávací zařízení, určené k oddělování hmotnostně odlišných frakcí směsi sypkého materiálu od sebe, obsahuje přepad, který je uspořádán mezi přívodním ústrojím a odváděcím dopravníkem. Nad přepadem je umístěna odsávací tryska, která je vyústěna k sací části ventilátoru. Výtlačná část ventilátoru je spojena s odlučovačem vzduchu, pod nímž je upravena sběrná komora. Výhodou tohoto zařízení je, že pomocí jednoduchých technických prostředků se získá účinný nástroj pro odsátí lehkých frakcí ze směsi hmotnostně odlišných frakcí sypkého materiálu tím, že na přepadu se směs sypkého materiálu rozvolní zejména ve spodní části přesypu, kam ústí odsávací tryska, a podtlakový vzduch relativně snadno odsaje lehkou frakci. Odsávací zařízení je využitelné zejména pro hrubé předčištění obilních zrn od prachu, slamnatých lehkých příměsí a nečistot na příjmových místech posklizňových linek, kde jeho účinnost dosahuje až 80 %.

Suction device, which is intended for separation of different weight fractions of bulk material mixture, contains an overfall placed between input mechanism and removing conveyer. Above the overfall there is placed a suction nozzle, which leads to the sucking part of fan. The forcing part of fan is connected with air separator and under it there is placed a collecting chamber. The advantage of this device consists in the fact, that with the aid of simple technical means we can obtain an effective tool serving to a suction of light fractions from the mixture of different weight fractions of bulk material in such a way, that it comes to a diffusion of bulk material mixture on overfall, namely in bottom part of spilled material, where leads the suction nozzle and vacuum air can suck off the light fraction relatively easy. The suction device is utilizable especially for rough precleaning of cereal grains from dust, strawy light admixtures and impurities on reception points of post-harvest lines, where the efficiency of this device reaches up to 80%.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I., PRAHA. Odsávací zařízení. [Suction Device]. Původci: KROUPA, Pavel a Jaroslav SKALICKÝ. Int.Cl. B 07 B 402, B 07 B 900. Česká republika. Patentový spis, CZ 303233 B6. Uděleno 25.04.2012. Dostupné také z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=961703&lan=cs, http:spisy.upv.czPatentsFullDocuments303303233.pdf

Patent
RIV:P
Machálek Antonín
Čisticí násadec 1.1.2012/59 Stáhnout soubor anotace a citace

Čisticí násadec slouží k čištění struků vemene krav před dojením. Obsahuje stator a rotační kartáč, který je otočně uložen v komoře statoru . Rotor se při čištění otáčí proudem vody a je opatřen čisticími štětinami nasměrovanými dovnitř rotačního kartáče tak, že čisticí štětiny jsou upevněny k tělesu rotačního kartáče alespoň v jedné řadě vytvarované do štětinové šroubovice. Rotační pohybové ústrojí je uzpůsobeno pro otáčení rotačního kartáče při pohledu od báze ke hrotu struku ve směru opačném, než je směr stoupání štětinové šroubovice.

Cleaning teat cup serves to the cleaning of udder teats of dairy cows before milking. It contains a stator and rotary brush, which is embedded by revolving manner in stator chamber. The rotor is turned round during the cleaning by means of water flow and it is equipped by cleaning bristles directed inward of rotary brush in such a manner, that cleaning bristles are fixed to the body of rotary brush at least one line shaped as bristle spiral. The rotary motional mechanism is adapted for turning of rotary brush in perspective from basis to teat tip in opposite direction, than it is direction of bristle spiral ascent.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I., PRAHA. Čisticí násadec. [Cleaning Teat Cup]. Původci: MACHÁLEK, Antonín. Int.Cl. A01J 704. Česká republika. Patentový spis, CZ 303034 B6. Uděleno 25.01.2012. Dostupné také z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=1001595&lan=cs, http:spisy.upv.czPatentsFullDocuments303303034.pdf

Patent
RIV:P
Machálek Antonín
Plíva Petr
Bubnové kompostovací zařízení 1.1.2012/58 Stáhnout soubor anotace a citace

Bubnové kompostovací zařízení obsahuje buben s vodorovnou osou (o), otočně uložený na rámu. Plášť bubnu je opatřen po celé délce prosévacími otvory, které jsou výhodně provedeny jako mezery mezi obvodovými lamelami. Obvodové lamely jsou uloženy na čelech bubnu ve směru rovnoběžném s osou bubnu. Obvodové lamely jsou u čel opásány čelními obručemi, které jsou usazeny na dvojicích podpěrných kladek, které umožňují otáčení bubnu okolo své osy. Otáčení bubnu může být řízeno servopohonem za současného zvlhčování obsahu kompostéru a měření teploty. Po ukončení kompostovacího procesu se odstraní lamely a otáčením se kompost proseje.

Drum composting equipment is composed of a drum with horizontal axis, which is embedded by a revolving manner on a frame. The drum shell is equipped by sieving holes throughout its length and these holes are placed suitably as the gaps between peripheral lamellas. These peripheral lamellas are positioned on drum head plates in direction, which is parallel to drum axis. The above mentioned peripheral lamellas are belted at head plates by front bands, which are placed on pairs of supporting rollers, which enable a rotation of drum around its axis. The rotation of drum can be controlled by servo-drive under the simultaneous moistening of material in composter and measuring of temperature. After completion of composting process the lamellas are removed and the compost is sieved by rotation.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I., PRAHA. Bubnové kompostovací zařízení. [Drum Composting Equipment]. Původci: MACHÁLEK, Antonín a Petr PLÍVA. Int.Cl. C05F 902. Česká republika. Patentový spis, CZ 303234 B6. Uděleno 25.04.2012. Dostupné také z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=1679710&lan=cs, http:spisy.upv.czPatentsFullDocuments303303234.pdf

Patent
RIV:P
Machálek Antonín
Audiostimulátor 1.1.2012/57 Stáhnout soubor anotace a citace

Audiostimulátor je určený zejména pro vyvolání individuálního dojicího reflexu prostřednictvím zafixovaného zvukového vjemu, obsahuje v pouzdře uložené a navzájem propojené moduly, a to zvukový záznamový modul, zvukový reprodukční modul, časově programovací modul, ovládací modul a elektrický napájecí modul. Pouzdro je uzpůsobeno pro umístění u ucha zvířete, a to nejlépe pod ušní známkou nebo na ohlávce.

Audio stimulator is intended in particular for stimulation of individual milk ejection reflex by means of fixed acoustic perception. It contains the modules stored in a case and interconnected each other. There are sound record modul, sound reproductive modul, time programming modul, control modul and power supply modul. The case is adapted for placing at animal’s ear, namely under ear tag or on stable collar.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I., PRAHA. Audiostimulátor. [Audiostimulator]. Původce: MACHÁLEK, Antonín. Int.Cl. A01K 1502, A01K 112, H04R 100. Česká republika. Patentový spis, CZ 303026 B6. Uděleno 23.01.2012. Dostupné také z: http:isdv.upv.czportalplsportalportlets.pts.det?xprim=1569526&lan=cs, http:spisy.upv.czPatentsFullDocuments303303026.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fužit
Souček Jiří
Topná peleta 1.1.2011/77 Stáhnout soubor anotace a citace

Topná peleta podle technického řešení je charakterizována tím, že obsahuje přídavek brambor v množství 2 až 10 % hmotn. Topná peleta podle technického řešení je charakterizována tím, že obsahuje částice o maximální délce 6,75 mm při průměru výsledné pelety 6 mm. Požadavky na vlastnosti lisované drtě se nijak neliší od požadavků při standardním postupu lisování. Důležité je dodržet správnou drobnou velikost částic a obsah veškeré vody. Jako přísada se do pelet podle technického řešení osvědčil bramborový škrob, respektive odpadní brambory. Tímto způsobem je zvýšen obsah škrobu v lisovací směsi o 0,5 až 5 % hmotn. Vytvořená topná peleta má výrazně lepší mechanické vlastnosti než standardně vyráběné pelety bez přídavku škrobu. Tepelně technické vlastnosti jsou rovnocenné se standardně vyráběnými peletami. Výhodou použití přísady na bázi brambor podle technického řešení je ekonomicky rentabilní využití obtížně využitelných zemědělských produktů a odpadů.

Heating pellets according to the technical solution is characterized by containing the addition of potatoes in 2 to 10 wt%. Heating pellets according to the technical solution is characterized by containing particles with a maximum length of 6.75 mm in diameter resulting pellets 6 mm. The requirements for molded pulp properties is no different from those in the standard procedure of pressing. It is important to keep the correct small particle size and content of all water. As an ingredient in the pellets according to the technical solution proved starch or potato waste. In this way, increased starch content in molding a mixture of 0.5 to 5% by weight. Created pellet heating has significantly better mechanical properties than standard pellets produced without the addition of starch. Thermal properties are equivalent to standard pellets produced. The advantage of using ingredients based on potato by engineering solutions are economically viable use of hard-usable agricultural products and waste.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I., PRAHA. Topná peleta. [Heating Pellet]. Původce: Jiří SOUČEK. Int. Cl. C10L 544, F16K 1704. Česká republika. Užitný vzor 22376. Uděleno 20.6.2011. Dostupné také z: http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0022uv022376.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fužit
Andert David
Směsné tuhé palivo na bázi řepkové slámy 1.1.2011/76 Stáhnout soubor anotace a citace

Rostlinná hmota slámy řepky má oproti dřevní hmotě jednu podstatnou nevýhodu a to je nižší teplota tavení popela, která následně způsobuje problémy v topeništích. Prostředkem ke snížení uvedených nevýhod je zvýšení teploty tavení popela. To je možné úpravou chemického složení směsi pro výrobu tuhých biopaliv na bázi řepkové slámy. Podstatou technického řešení je přídavek pšeničné slámy. Teploty tavení popela se potom zvyšují o 160 až 225 stupňů. Výhodou navrženého řešení je rovněž snížení potřeby skladovacích kapacit,snížení spotřeby primárních paliv, snížení emisí oxidu uhličitého CO2 a vytváření energie z domácích surovin.

Plant mass rape straw has a mass of wood over a substantial disadvantage and that is a lower melting temperature of ash, which then causes problems in furnaces. Way to reduce these disadvantages is to increase the ash melting temperature. It can modify the chemical composition of the mixture for the production of solid biofuels based on rapeseed straw. The essence of the technical solution, the addition of wheat straw. Ash melting temperature is then increased by 160 to 225 degrees. The advantage of the proposed solution is also reducing the need for storage capacity, reducing the consumption of primary fuels, reducing carbon dioxide emissions of CO2 and energy production from indigenous raw materials.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I., PRAHA. Směsné tuhé palivo na bázi řepkové slámy. [Mixed Solid Fuel on Basis of Rape Straw]. Původce: David ANDERT. Int. Cl. C10L 544. Česká republika. Užitný vzor 22686. Uděleno 12.9.2011. Dostupné také z: http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0022uv022686.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fužit
Andert David
Směsné tuhé palivo na bázi ovesné slámy 1.1.2011/75 Stáhnout soubor anotace a citace

Rostlinná hmota má oproti dřevní hmotě jednu podstatnou nevýhodu a to je nízká teplota tavení popela, která následně způsobuje problémy v topeništích. Prostředkem ke snížení uvedených nevýhod je zvýšení teploty tavení popela. To je možné úpravou chemického složení směsi pro výrobu tuhých biopaliv. Podstatou technického řešení je přídavek řepkové slámy k ovesné slámě. Teploty tavení popela se potom zvyšují o 150 až 200 stupňů. Palivo je tvořeno směsí, obsahující základní energetickou surovinu to jest slámu ovsa s obsahem vody do 20% hmotnostních a doplňkovou surovinu ve formě řepkové slámy s obsahem vody do 20% hmotnostních v podílu 20 až 55% hmotnostních. Výhodou navrženého řešení je rovněž snížení potřeby skladovacích kapacit, snížení spotřeby primárních paliv, snížení emisí oxidu uhličitého CO2 a vytváření energie z domácích surovin.

The plant material has one important disadvantage in comparison with wood mass and it is low temperature of ash melting, which causes consequently the problems in combustion chambers. The mentioned disadvantages can be reduced by means of temperature rise of ash melting. This operation can be carried out by change in chemical composition of mixture destined for production of solid biofuels. The basis of technical solution is an addition of rape straw to the oaten straw. After it the temperatures of ash melting increase by 150 up to 200 degrees. The fuel is a mixture containing basic energy material, it means oaten straw with water content up to 20% by weight and additive material in the form of rape straw with water content up to 20% by weight, in portion up to 20-55% by weight. The advantages of proposed solution are also a reduction of storage capacities, decrease in consumption of primary fuels and reduction of CO2 emissions and energy obtaining from domestic raw materials.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I., PRAHA. Směsné tuhé palivo na bázi ovesné slámy. [Mixed Solid Fuel on Basis of Oaten Straw]. Původce: David ANDERT. Int. Cl. C10L 544. Česká republika. Užitný vzor 22685. Uděleno 12.9.2011. Dostupné také z: http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0022uv022685.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fužit
Andert David
Směsné tuhé palivo na bázi psinečku 1.1.2011/74 Stáhnout soubor anotace a citace

Rostlinná hmota sena psinečku má oproti dřevní hmotě jednu podstatnou nevýhodu a to je nízká teplota tavení popela, která následně způsobuje problémy v topeništích. Prostředkem ke snížení uvedených nevýhod je zvýšení teploty tavení popela. To je možné úpravou chemického složení směsi pro výrobu tuhých biopaliv na bázi sena psinečku. Podstatou technického řešení je přídavek vyslazených řepných řízků. Teploty tavení popela se potom zvyšují o 150 až 220 stupňů. Výhodou navrženého řešení je rovněž snížení potřeby skladovacích kapacit,snížení spotřeby primárních paliv, snížení emisí oxidu uhličitého CO2 a vytváření energie z domácích surovin.

Plant material has bent grass hay compared to wood mass one major disadvantage and it is a low melting temperature of ash, which then causes problems in furnaces. Way to reduce these disadvantages is to increase the ash melting temperature. It can modify the chemical composition of the mixture for the production of solid biofuels based on bent grass hay. The essence of the technical solution, the addition of sugar beet pulp. Ash melting temperature is then increased by 150 to 220 degrees. The advantage of the proposed solution is also reducing the need for storage capacity, reducing the consumption of primary fuels, reducing carbon dioxide emissions of CO2 and energy production from indigenous raw materials.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I., PRAHA. Směsné tuhé palivo na bázi psinečku. [Mixed Solid Fuel on Basis of Bentgrass]. Původce: David ANDERT. Int. Cl. C10L 544. Česká republika. Užitný vzor 22182. Uděleno 9.5.2011. Dostupné také z: http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0022uv022182.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fužit
Andert David
Směsné tuhé palivo na bázi pšeničné slámy 1.1.2011/73 Stáhnout soubor anotace a citace

Rostlinná hmota pšeničné slámy má oproti dřevní hmotě jednu podstatnou nevýhodu a to je nízká teplota tavení popela, která následně způsobuje problémy v topeništích. Prostředkem ke snížení uvedených nevýhod je zvýšení teploty tavení popela. To je možné úpravou chemického složení směsi pro výrobu tuhých biopaliv na bazi pšeničné slámy. Podstatou technického řešení je přídavek vyslazených řepných řízků. Teploty tavení popela se potom zvyšují o 150 až 200 stupňů. Výhodou navrženého řešení je rovněž snížení potřeby skladovacích kapacit,snížení spotřeby primárních paliv, snížení emisí oxidu uhličitého CO2 a vytváření energie z domácích surovin.

Plant material wheat straw has a mass of wood over a substantial disadvantage and that is the low melting temperature of ash, which then causes problems in furnaces. Way to reduce these disadvantages is to increase the ash melting temperature. It can modify the chemical composition of the mixture for the production of solid biofuels in the base of wheat straw. The essence of the technical solution, the addition of sugar beet pulp. Ash melting temperature is then increased by 150 to 200 degrees. The advantage of the proposed solution is also reducing the need for storage capacity, reducing the consumption of primary fuels, reducing carbon dioxide emissions of CO2 and energy production from indigenous raw materials.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I., PRAHA. Směsné tuhé palivo na bázi pšeničné slámy. [Mixed Solid Fuel on Basis of Wheat Straw]. Původce: David ANDERT. Int. Cl. C10L 544. Česká republika. Užitný vzor 22181. Uděleno 9.5.2011. Dostupné také z: http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0022uv022181.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fužit
Machálek Antonín
Šimon Josef
Zařízení pro zlepšení welfare při dojení zvířat 1.1.2011/72 Stáhnout soubor anotace a citace

Zlepšení pohody při dojení je řešeno pomocí automatického zařízení podle technického řešení, které v dojicím boxu (stání) vytváří optimální mikroklima včetně příznivého působení ultrafialového a infračerveného záření. Doba zapnutí jednotlivých přístrojů je řízena počítačovým programem. U automatických dojicích strojů se tím docílí vyšší návštěvnosti a tím i vyšší užitkovosti a zlepšení zdravotního stavu zvířat.

Improvement of welfare during milking is solved by means of automatic device which forms optimal microclimate in the milking box including favourable effect of ultraviolet and infrared radiation. Period of switching on of various devices is operated by computer programme. Frequent attendance of the automatic milking devices and this way also higher yield capacity and improvement of state of health is achieved.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I., PRAHA. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zařízení pro zlepšení welfare při dojení zvířat. [Equipment for Welfare Improvement at Dairy Cow Milking]. Původci: Antonín MACHÁLEK, Josef ŠIMON, Vlastimil HAVLÍK, Miloslav ŠOCH a Jarmila VOŘÍŠKOVÁ. Int. Cl. A01K 112. Česká republika. Užitný vzor 22961. Uděleno 21.11.2011. Dostupné také z: http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0022uv022961.pdf

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fužit
Machálek Antonín
Plíva Petr
Bubnové kompostovací zařízení 1.1.2011/71 Stáhnout soubor anotace a citace

Bubnové kompostovací zařízení nalezne uplatnění zejména u menších producentu kompostu, tj. např. u drobných pěstitelů, v malých obcích při zpracování domácího organického odpadu apod. Kompostovací zařízení je složeno z rámu, na němž je otočně uložen buben opatřený pláštěm. Plášť je uchycen ke dvěma koncovým plnostěnným čelům. Plášť je opatřen uzavíratelným násypným otvorem a na části povrchu prosévacími otvory. Podstata technického řešení spočívá v tom, že plášť je opatřen prosévacími otvory po celé délce pláště. Touto úpravou je možné dosáhnout prosévání hotového kompostu a je splněna nejdůležitější podmínka kompostování - provzdušňování, přívod dostatečného množství vzduchu ke kompostovaným surovinám.

The drum composting equipment can be utilized especially at smaller producers of compost, it means for example at small growers or in small villages at processing of household organic waste etc. The composting equipment is composed of a frame, on which a revolving drum equipped by a shell is embedded. The shell is attached to two terminal solid faces. This shell is equipped by closeable filling opening and by sieving holes on the part of surface. Subject matter of technical solution consists in the fact, that the shell is equipped by sieving holes all over its length. By means of this design it is possible to ensure the sieving of finished compost and at the same time it is fulfilled the most important condition for composting, it means aeration, air supply in sufficient quantity to the composted raw materials.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I., PRAHA. Bubnové kompostovací zařízení. [Drum Composting Equipment]. Původci: Antonín MACHÁLEK a Petr PLÍVA. Int. Cl. C05F 904, C05F 902. Česká republika. Užitný vzor 22660. Uděleno 5.9.2011. Dostupné také z: http:spisy.upv.czUtilityModelsFullDocumentsFDUM0022uv022660.pdf

Patent
RIV:P
Hutla Petr
Palivo na bázi obilní slámy 1.1.2011/65 Stáhnout soubor anotace a citace

Řešení se týká paliva na bázi obilní slámy, přičemž palivo je tvořeno komprimovanou směsí, produkovanou pomocí vytlačovacího nebo tvarovacího lisu s matricí, a tvořenou komprimovanou směsí, obsahující základní energetickou rostlinu ve formě obilní slámy, s obsahem vody do 20 % hmotnostních, v podílu hmotnostním od 50 do 99,0 %, dále spalitelné přísady s podílem hmotnostním od 0,99 do 49,99 % a to ve vybrané samostatně nebo v kombinaci ze skupiny hnědě uhlí, černé uhlí a černouhelné kaly, kde každá z použitých spalitelných přísad má obsah vody do 60 % hmotnostních, a dále obsahující nespalitelné příměsi a/nebo přísady v podílu hmotnostním od 0,01 do 1 %, přičemž současně obilní sláma, spalitelné přísady i nespalitelné příměsi a/nebo přísady jsou použity ve formě částic o rozměrech od 0,1 do 40 mm, kde současně největší rozměr částic slámy je menší, než rozměr otvorů v matrici a spalitelné přísady jsou použity ve formě částic o rozměrech rovných nejvýše 50 % průměru otvorů v matrici vytlačovacího nebo tvarovacího lisu.

Solution relates to the fuel on the basis of cereal straw, whereas the fuel consists of compressed compound produced by means of extrusion and forming press with matrice and formed by compressed compound containing basic energy plant in form of cereal straw with water content up to 20% vol., in mass percentage from 50 up to 99%, furthermore combustible additives with mass percentage from 0,99% up to 49,99% and selected separately or in combination from the group of brown coal, hard coal and bitumenous coal type sludges, where each of used combustible additives has the water content up to 60% vol. and further containing non-combustible impurities and/or additives in mass percentage from 0,01 up to 1%, whereas the cereal straw, combustible additives as well non-combustible impurities and/or additives are used at the same time in the form of particles with size from 0,1 up to 40 mm, where the biggest proportion of straw particles is smaller than dimension of openings in matrice of extrusion or forming press.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I., PRAHA. ATEA PRAHA, s.r.o., RUDNÁ U PRAHY. Palivo na bázi obilní slámy. [Straw-based fuel]. Původce vynálezu: Petr HUTLA, Milan KNOTEK. Int. Cl. 544 . Česká republika. Patentový spis 302910. Uděleno 7.12.2011. Dostupné z: http:spisy.upv.czPatentsFullDocuments302302910.pdf

Patent
RIV:P
Jelínek Antonín
Plíva Petr
Dědina Martin
Způsob výroby plastického steliva, zařízení k provádění způsobu a plastické stelivo 1.1.2011/64 Stáhnout soubor anotace a citace

Plastické stelivo je vyrobeno z tuhého podílu kejdy, tak, že jednotlivé části tuhého podílu jsou tepelně zpracovány za teplot a časů neslučitelných s životem mikrobiálních agens přítomných v kejdě. Způsob výroby plastického steliva je založen na odseparování tekutého podílu od tuhého podílu kejdy a na vytvoření kompostovacích hromad. V nich při časově a teplotně řízeném kompostovacím procesu dochází k termickému zpracování tuhého podílu kejdy. Tím se z kompostu odstraní škodlivé látky, jinak běžně přítomné v kejdě, a získá se materiál vhodný jako plastické stelivo pro chov skotu.

Plastic litter of the present invention is made of a liquid manure solid fraction such that the individual portions of the solid fraction are heat treated at temperatures and times that are incompatible with the life of microbial agents present in liquid manure. The production process of the plastic litter according to the present invention is based on the separation of the liquid manure liquid fraction from the solid fraction and on making composting heaps. Therein, during time and temperature controlled composting process, a thermal treatment of the liquid manure solid fraction takes place. In such a manner, harmful substances that are commonly present in the liquid manure are removed from the compost and material suitable as plastic litter for cattle breeding is obtained. The invention also relates to an apparatus for making the above-described process.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. PRAHA. Způsob výroby plastického steliva, zařízení k provádění způsobu a plastické stelivo. [Production Technique of Plastic Bedding, Application Equipment and Plastic Bedding]. Původce vynálezu: Antonín JELÍNEK, Petr PLÍVA a Martin DĚDINA. Int. Cl. A01K 1015, C02F 10320, C02F 102. Česká republika. Patentový spis 302417. Uděleno 24.3.2011. Dostupné z: http:spisy.upv.czPatentsFullDocuments302302417.pdf

Patent
RIV:P
Mayer Václav
Vejchar Daniel
Pastorková Libuše
Adaptér pro lokální aplikaci tekutých přípravků do půdy 1.1.2011/63 Stáhnout soubor anotace a citace

Technické řešení se týká adaptéru pro lokální aplikaci tekutých přípravků do půdy, zejména kapalných průmyslových hnojiv. Adaptér obsahuje nosný rám, jenž je uzpůsoben pro připojení k tažnému prostředku a opatřen aretačním držákem, jehož prostřednictvím je k nosnému rámu uchycen aplikační nástroj obsahující krojidlo s aplikační trubicí vyvedenou ke spodní hraně krojidla a injekční kolo. Aplikační nástroj je na nosném rámu výškově přestavitelný a jeho hydraulické komponenty jsou přes řídící průtokovou jednotku a dopravní čerpadlo spřaženy s nádrží. Adaptér je charakterizován tím, že nosný rám obsahuje alespoň jeden příčník, k němuž jsou uchyceny alespoň dva aplikační nástroje, které jsou na příčníku nosného rámu nejen výškově, ale pomocí aretačního držáku i stranově přestavitelné, přičemž k hydraulickým komponentám každého z aplikačních nástrojů je upevněn jeden konec napájecí hadice, jejíž druhý konec je spojen s hydraulickým rozdělovačem, napojeným na sériovou skupinu řídící průtokové jednotky a dopravního čerpadla. Adaptér je určen pro lokální a přesnou aplikaci a zapravení zejména kapalných průmyslových hnojiv do půdy při sázení širokořádkových plodin a také během rané vegetace.

Technical solution is related to the adapter for local application of liquid preparations into the soil, especially liquid fertilizers. The adapter is composed of supporting frame, which is adapted to the attachment to tractive means and equipped by stopping holder. This holder attaches to the supporting frame an application tool containing the coulter with application tube leading to the inferior edge of this coulter and injection wheel. The application tool placed on supporting frame can be adjusted vertically and its hydraulic components are connected by means of control flow unit and transport pump with the tank. The supporting frame of adapter is equipped by one cross arm at least. To this cross arm there are attached two application tools and these are adjustable not only vertically, but also to the sides by means of stopping holder. To the hydraulic components of each of application tools there is fixed one end of supply hose and the second end of this hose is connected with hydraulic distributor attached to serial group formed by control flow unit and transport pump. The adapter is destined for local and accurate application and placing, especially liquid fertilizers, into the soil during the planting of crops cultivated in broad rows and as well during the vegetation period.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I. PRAHA. Adaptér pro lokální aplikaci tekutých přípravků do půdy. [Adapter for Local Application of Liquid Preparations into Soil]. Původci: Václav MAYER, František VAŠÁK, Daniel VEJCHAR a Libuše PASTORKOVÁ. Int. Cl. A01C 2302. Česká republika. Patentový spis, 302308. Uděleno 5.1.2011. Dostupné také z: http:spisy.upv.czPatentsFullDocuments302302308.pdf

Užitný vzor a prototyp Hutla Petr
Jevič Petr
Palivo na bázi recyklovatelného nebo zbytkového textilu a biomasy 1.1.2010/73 anotace a citace

Palivo na bázi recyklovatelného nebo druhotného textilu a biomasy je tvořeno od 20 do 80 % textilními vláky či tkaninami, od 15 do 80 % biomasou a od 0,1 do 20 % přísadou nebo příměsí. Textilní vlákna mohou být separované zbytky se zpracování vyřazených pneumatik, přičemž příměsí je guma z těchto pneumatik. Biomasa může být s výhodou tvořena obilní slámou nebo travinami a palivo je upraveno do formy topných pelet.

Fuel on the basis of recyclable or secondary textile and biomass is composed from textile fibres or fabrics (from 20 up to 80%), biomass (from 15 up to 80%) and an additive or an admixture (from 0,1 up to 20%). The textile fibres can be the separated residues from processing of disabled tyres and admixture is a rubber from these tyres. It is useful, if a biomass consists of cereal straw or grasses and produced fuel is modified in the form of heating pellets.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Palivo na bázi recyklovatelného nebo zbytkového textilu a biomasy. [Fuel on Basis of Recyclable or Residual Textile and Biomass]. Původce vynálezu: Petr HUTLA, Petr JEVIČ. Int. Cl. C 10 L 544. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 21425 (PUV 2010-22712, přihlášeno 14.5.2010, zapsáno 1.11.2010, zveřejnění zápisu Věstník, 2010, č. 45)

Užitný vzor a prototyp Kára Jaroslav
Zařízení pro úpravu bioplynu na palivo typu zemního plynu 1.1.2010/72 anotace a citace

Navrhované zařízení pro úpravu bioplynu se bude instalovat na stávajících bioplynových stanicích. Zařízení obsahuje alespoň dvě jednotky. Vstupní jednotku s povahou odsiřovací sekce a dále oddělovací jednotku obsahující alespoň odvodňovací sekci a za ní separační sekci vytvořenou jako vysokotlaký separátor CO2 s vysokotlakým odlučováním CO2 s výstupními tlaky od 5 do 148 bar a navýšením podílu CH4 alespoň na 95 % objemových. Poté, co jsme se zbavili CO2 je biometan připraven pro stlačení až na 250 barů a uložení do tlakových zásobníků. Zařízením jsou odstraněny všechny nečistoty, získaný biometan odpovídá parametrům zemního plynu a může být použit pro zásobování obyvatelstva, nebo pro tankování motorových vozidel upravených na provoz CNG.

Navrhované zařízení pro úpravu bioplynu se bude instalovat na stávajících bioplynových stanicích. Zařízení obsahuje alespoň dvě jednotky. Vstupní jednotku s povahou odsiřovací sekce a dále oddělovací jednotku obsahující alespoň odvodňovací sekci a za ní separační sekci vytvořenou jako vysokotlaký separátor CO2 s vysokotlakým odlučováním CO2 s výstupními tlaky od 5 do 148 bar a navýšením podílu CH4 alespoň na 95 % objemových. Poté, co jsme se zbavili CO2 je biometan připraven pro stlačení až na 250 barů a uložení do tlakových zásobníků. Zařízením jsou odstraněny všechny nečistoty, získaný biometan odpovídá parametrům zemního plynu a může být použit pro zásobování obyvatelstva, nebo pro tankování motorových vozidel upravených na provoz CNG.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. JAROSLAV KOUĎA. ZORKA HRUBOŇOVÁ. PETR HAVELKA. IVAN MOUDRÝ. Zařízení pro úpravu bioplynu na palivo typu zemního plynu. [Equipment for Biomass Conversion to the Fuel of Natural Gas Type]. Původce vynálezu: Jaroslav KÁRA, Jaroslav KOUĎA, Zorka HRUBOŇOVÁ, Petr HAVELKA, Ivan MOUDRÝ. Int. Cl. C 10 L 306. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 21505 (PUV 2010-22650, přihlášeno 3.5.2010, zapsáno 29.11.2010, zveřejnění zápisu Věstník, 2010, č. 49)

Užitný vzor a prototyp Machálek Antonín
Audiostimulátor 1.1.2010/71 anotace a citace

Audiostimulátor pro stimulaci zvířat k určité činnosti, například ke stimulaci dojnic k návštěvě dojicího robota prostřednictvím zafixovaného zvukového vjemu, který dojnice slyší v dojicím robotu (zvuk sypání granulí krmiva). Audiostimulátor je umístěn u ucha zvířete a sestává ze zvukového záznamového modulu s mikrofonem, zvukově reprodukčního modulu, časově programovacího modulu, ovládacího modulu a napájecího modulu. Využití je zvláště v systémech dojení krav pomocí dojicích robotů ke stimulaci přemístění krávy do dojícího robotu podle předem stanovených časových intervalů, lze použít i u jiných zvířat.

The phonostimulator for the stimulation of animals to a particular activity, for example to the stimulation of dairy cows in order to visit a milking robot, through the memoried sonic perception, which a dairy cow hears in milking robot (sound of strewed feed granules). The phonostimulator is placed near to animal ear and consists of sound recording module equipped by microphone, sound reproductive module, time programming module, control module and power supply module.This apparatus can be utilized especially in the systems of dairy cow milking by means of milking robots, namely for stimulation of cow transfer to a milking robot in time intervals, which have been fixed beforehand.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Audiostimulátor. [Phonostimulator]. Původce vynálezu: Antonín MACHÁLEK. Int. Cl. A 01 K 1502, A 01 K 112, H 04 R 100, G 11 B 500. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 21436 (PUV 2010-23191, přihlášeno 3.9.2010, zapsáno 1.11.2010, zveřejnění zápisu Věstník, 2010, č. 45)

Užitný vzor a prototyp Hutla Petr
Kára Jaroslav
Palivo na bázi čiroku cukrového 1.1.2010/70 anotace a citace

Technické řešení se týká tuhých paliv na bázi obnovitelných zdrojů, kde obnovitelným zdrojem jsou rostliny, které se pěstují, sklízejí a upravují za účelem vytvoření či sestavení paliva, používaného ke spalování. Uvedené postupy se v podstatné míře řeší tvorbou technologicky a ekonomicky výhodného paliva s příznivými nejen skladovacími a spalnými vlastnostmi, ale především s popelem s vyšší teplotou měknutí a teplotou tání, se dosahuje palivem na bázi čiroku cukrového. Podle předkládaného technického řešení je palivo tvořeno komprimovanou směsí, obsahující základní energetickou rostlinu ve formě zbytku ze zpracování čiroku cukrového, s obsahem vody do 15% hmotnostních, v podílu hmotnostním od 40 do 99,8%, dále obsahující spalitelné přísady s podílem hmotnostním od 0,01 do 59,99%, kde každá z použitých spalitelných přísad má obsah vody do 20% hmotnostních, a ještě obsahující nespalitelné příměsi a/nebo přísady v podílu hmotnostním od 0,01 do 1%.

The technical solution relates to solid fuels based on renewable energy resources, such as renewable resource plants that are grown, harvested and adjusted to create and build bio-fuels used for combustion, where the produced heat energy is mainly used for heating and sanitary hot water. These procedures are substantially addressed by the technology and cost-effective fuel storage and beneficial not only gross calorific value properties. According to the present technical solution the compressed fuel mixture is made up of plant residues from sorghum sugar processing, with a water content up to 15% by weight, the percentage of plant weight contents being from 40 to 99.8%, also containing a combustible ingredient in weight percentage ranging from 0,01 to 59.99%, where each of the combustible ingredients of the water content to 20% by weight, and still containing incombustible mass ingredients in weight from 0.01 to 1%.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, PRAHA. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Palivo na bázi čiroku cukrového. [Fuel on Basis of Sorghum vulgare var. sacharatum]. Původce vynálezu: Bohumil HAVRLAND, Josef PECEN, Petr HUTLA, Jaroslav KÁRA. Int. Cl. C 10 L 544. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 21426 (PUV 2010-22713, přihlášeno 14.5.2010, zapsáno 1.11.2010, zveřejnění zápisu Věstník, 2010, č. 45)

Užitný vzor a prototyp Souček Jiří
Topná peleta 1.1.2010/69 anotace a citace

Výsledek podle navrženého technického řešení nalezne uplatnění jako alternativní prostředek pro výrobu paliva z obnovitelných surovin. Jedná se o alternativní způsob nepotravinářského využití potenciálu zemědělské výroby.

The result by the proposed technical solution finds use as an alternative means of fuel production from renewable raw materials. It is an alternative way of non-food agricultural production potential.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Topná peleta. [Heating Pellet]. Původce vynálezu: Jiří SOUČEK. Int. Cl. C 10 L 544. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 20643 (PUV 2009-21897, přihlášeno 4.11.2009, zapsáno 15.3.2010, zveřejnění zápisu Věstník, 2010, č. 12)

Patent Hutla Petr
Palivo na bázi lučních porostů 1.1.2010/65 anotace a citace

Palivo na bázi lučních porostů, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořeno směsí, obsahující základní energetickou rostlinu ve formě lučních porostů s obsahem vody do 20 % hmotnosti a v podílu od 50 do 94 % hmotnosti, uhlí v podílu od 4 do 20 % hmotnosti, dále obsahující další spalitelné přísady s podílem od 0 do 25 % hmotnosti a ještě obsahující nespalitelné příměsi v podílu od 0,01 do 5 % hmotnosti.

Fuel on the basis of meadow stands, whose fundamental element consists in the fact, that is formed by mixtures containing a basic energy plant in the form of meadow stands with water content up to 20 % by weight and in proportion from 50 up to 94 % by weight, coal in proportion from 4 up to 20 % by weight, further containing the combustible additives with proportion from 0 up to 25 % by weight and also containing non-combustible admixtures in proportion from 0,01 up to 5 % by weight.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. VERNER, a.s., ČERVENÝ KOSTELEC. Palivo na bázi lučních porostů. [Fuel on Basis of Meadow Stands]. Původce: Petr HUTLA, Robert VERNER. Int. Cl. C 10 L 544. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Patentový spis 301 869 (PV 2005-775, přihlášeno 14.12.2005, uděleno 3.6.2010, oznámení o udělení Věstník, 2010, č. 28)

Patent Hutla Petr
Palivo na bázi slámy 1.1.2010/64 anotace a citace

Palivo na bázi slámy, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořeno komprimovanou směsí, obsahující základní energetickou rostlinu ve formě slámy s obsahem vody do 20 % hmotnostních v podílu od 75 do 98,9 % hmotn., dále obsahující spalitelné přísady s podílem od 0,99 do 19 % hmotn., a to vybrané samostatně nebo v kombinaci z rozsahu: další energetické rostliny, dřevo a stromová kůra, uhlí, kde každá z použitých spalitelných přísad má obsah vody do 50 % hmotnostních, a ještě obsahující nespalitelné příměsi v podílu od 0,01 do 20 % hmotn., přičemž současně je obsaženo pojivo ve formě melasy, a to v podílu od 0,1 do 1 % hmotn.

Fuel on the basis of straw, whose fundamental element consists in the fact, that it is formed by a compressed mixture containing basic energy plant in form of straw with water content up to 20 % by weight in proportion from 75 up to 98,9 % by weight, further containing combustible additives with proportion from 0,99 up to 19 % by weight, either selected separately or in the combination with further energy plants, wood, tree bark and coal, where each of utilizable combustible additives has the water content up to 50 % by weight and further containing non-combustible admixtures in proportion from 0,01 up to 20 % by weight and together is contained a binding material in the form of molasses in proportion from 0,1 up to 1 % by weight.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. ATEA Praha, s.r.o., RUDNÁ U PRAHY. Palivo na bázi slámy. [Fuel on Basis of Straw]. Původce: Petr HUTLA, Václav BEJLEK. Int. Cl. C 10 L 544. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Patentový spis 301 605 (PV 2005-774, přihlášeno 14.12.2005, uděleno 22.3.2010, oznámení o udělení Věstník, 2010, č. 17)

Užitný vzor a prototyp Plíva Petr
Zařízení pro měření kvality kompostu na kompostárnách 1.1.2009/103 anotace a citace

Zařízení pro měření kvality, resp. teploty kompostu na kompostárnách, se vyznačuje tím, že sestává z alespoň jednoho zapichovacího snímače teploty, ze kterého jsou po umístění do kompostu bezdrátově vysílány naměřené hodnoty přes přijímač do sběrné řídící jednotky, kde jsou zaznamenávány, popř. dále zpracovávány. 

  The equipment for measurement of compost quality resp. temperature in composting plants consists of one recessing temperature sensor at least, of which there are emitted in wireless manner, after its placing in compost, the measured values through the receiver into the collecting control unit, where they are recorded, eventually furthermore processed.    

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Zařízení pro měření kvality kompostu na kompostárnách. [Equipment for determination of compost quality in composting plants]. Původce vynálezu: Petr PLÍVA, Tomáš HAMŠÍK, Tomáš HAMŠÍK jr. Int. C 05 F 904, G 01 K 1300, H 04 B 1008, H 04 B 1010. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 19946 (PUV 2009-21315, přihlášeno 10.06.2009, zapsáno 17.08.2009, zveřejnění zápisu 26.08.2009)

Užitný vzor a prototyp Syrový Otakar
Zařízení pro měření sil 1.1.2009/102 anotace a citace

Zařízení je určeno k měření sil mezi energetickým prostředkem a pracovním strojem, přenášených tříbodovým závěsem. Novost vynálezu spočívá v tom, že zařízení umožňuje měření sil ve všech hlavních souřadných osách a je možno je připojit k jakémukoliv energetickému prostředku, který je vybaven tříbodovým závěsem.

  This equipment is destined to the force measuring between energetic means and a working machine transmitted by three-point linkage. The novelty of this invention consists in the fact, that this equipment enables force measuring in all major coordinated axes and it is possible to attach it to any energetic means, which is equipped by three-point linkage.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Zařízení pro měření sil. [Equipment for force measuring]. Původce vynálezu: Václav PODPĚRA, Otakar SYROVÝ, František VOTÍPKA. Int. Cl.: G 01 L 104, G 01 L 106, G 01 L 100, G 01 L 513, G 01 L 500. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 19926 (PUV 2009-21151, přihlášeno 27.04.2009, zapsáno 17.08.2009, zveřejnění zápisu 26.08.2009)

Užitný vzor a prototyp Vegricht Jiří
Fabianová Mária
Zařízení k solárnímu ohřevu vody 1.1.2009/101 anotace a citace

Technické řešení se týká zařízení k solárnímu ohřevu vody, určenému zejména pro lokality kde jsou klasické zdroje energie nedostupné.

  The technical solution relates to equipment for solar water heating, especially for locations where traditional sources are unavailable.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Zařízení k solárnímu ohřevu vody. [Equipment for solar water heating]. Původce vynálezu: Jiří VEGRICHT, Mária FABIANOVÁ, Int. Cl.: F24J 242, F24J 254. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 20241 (PUV 2009-21670, přihlášeno 10.09.2009, zapsáno 16.11.2009, zveřejnění zápisu 25.11.2009)

Užitný vzor a prototyp Vegricht Jiří
Fabianová Mária
Miláček Petr
Šimon Josef
Střecha boudy pro chov zvířat 1.1.2009/100 anotace a citace

Technické řešení se týká střechy boudy pro chov zvířat, zejména střechy venkovní boudy pro individuální odchov telat. Podstata řešení spočívá v tom, že ve střeše boudy je vytvořena podélná větrací štěrbina krytá výškově přestavitelnou stříškou. Tato úprava zlepšuje přirozené větrání vnitřního prostoru VIB a současně chrání tento prostor před přímým slunečním zářením, deštěm a sněhem.

  The technical solution relates to the roof of a hutch for breeding animals, especially a roof of outdoor hutches for individual calf rearing. The principle of the solution is that thru the roof of hutch is made a ventilation slot and over its a shed roof is located. This arrangement improves the natural ventilation of interior space of calf hutch while protecting the area from direct sunlight, rain and snow.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Střecha boudy pro chov zvířat. [Shed roof for livestock breeding]. Původce vynálezu: Jiří VEGRICHT, Mária FABIANOVÁ, Milan MILÁČEK, Josef ŠIMON, Miloslav ŠOCH. Int. Cl.: A01K 100, E04F 1704, F24F 702. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 20343 (PUV 2009-21899, přihlášeno 5.11.2009, zapsáno 7.12.2009, zveřejnění zápisu 16.12.2009)

Patent Vegricht Jiří
Machálek Antonín
Strukový násadec 1.1.2009/99 anotace a citace

Vynález se týká strukového násadce dojícího přístroje, který je tvořen tuhým pouzdrem, do něhož je vsazena pružná návlečka, která má upravenu hlavici u horního konce pouzdra, uzpůsobenou pro vsunutí struku, a u dolního konce pouzdra podstrukovou komoru, upravenou pro napojení na krátkou mléčnou hadici.

  Invention is concerned to a teat-cup of milking unit, that is formed of a rigid teat-cup shell, into which is build-in a flexible liner, which has modified a mouthpiece at upper ends of the shell, adapted for insertion of the teat, and at the bottom of the shell has a liner chamber, adapted for attached to the short milking tube.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Strukový násadec. [Teat cup]. Původce vynálezu: Jiří VEGRICHT, Antonín MACHÁLEK. Int. Cl.: A 01 J 516, A 01 J 504. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Patentový spis č. 301 285 (PV 2006-167, přihlášeno 14.03.2006, uděleno 20.11.2009, oznámení o udělení 30.12.2009, Věstník č. 522009)

Užitný vzor a prototyp Vegricht Jiří
Fabianová Mária
Miláček Petr
Plášť boxu pro chov zvířat 1.1.2009/98 anotace a citace

Technické řešení se týká pláště boxu pro chov zvířat, zejména pro venkovní odchov telat. Podstata nového řešení spočívá v tom, že konstrukce pláště sestává z několika vrstev mezi které je vložena tepelná izolace snižující přestup tepla do vnitřního prostředí VIB.

  The technical solution relates to the covering of box for breeding animals, especially for outdoor rearing of calves. The principle of solution is that the part of covering of the hutch exposed to solar radiation is consists of at least three layers. The thermal insulation to reduce heat transfer into the internal environment of calf hutches is inserted between layers.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Plášť boxu pro chov zvířat. [Box covering for livestock breeding]. Původce vynálezu: Jiří VEGRICHT, Mária FABIANOVÁ, Petr MILÁČEK, Miloslav ŠOCH. Int. Cl.: A01K 100, E04B 204, E04B 162, E304H 508. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 20179 (PUV 2009-21753, přihlášeno 02.10.2009, zapsáno 26.10.2009, zveřejnění zápisu 4.11.2009)

Užitný vzor a prototyp Souček Jiří
Zařízení pro stanovení meze pevnosti ve smyku dřevin 1.1.2009/97 anotace a citace

Přípravek podle vynálezu je tvořen dvěma vzájemně pohyblivými ocelovými částmi opatřenými otvorem ve směru kolmém na rovinu namáhání. Přípravek umožňuje měření meze pevnosti ve smyku dřevin na mechanickém trhacím stroji a umožňuje simulaci namáhání částic ve štěpkovacím a řezacím mechanizmu.

  Description of result : Apparatus produced according to the invention is formed by two mutually moving steel parts with opening in vertical direction on level of stress. It enables the measurement of ultimate strength in shear of woody species on mechanical shredder and also simulation of particle straining in chipping and cutting mechanism.  

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA, ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, PRAHA. Zařízení pro stanovení meze pevnosti ve smyku dřevin. [Equipment for determination of woody species resistance to shearing]. Původce vynálezu: Jiří SOUČEK, Milan BROŽEK. Int. Cl.: G 01 N 308, G 01 N 300, G 01 L 100, G 01 N 1900. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 20075 (PUV 2009-21297, přihlášeno 03.06.2009, zapsáno 21.09.2009, zveřejnění zápisu 30.09.2009)

Patent Jevič Petr
Linija dlja virabnictva granul z biomasi 1.1.2009/96 anotace a citace

Linka pro výrobu pelet z biomasy zahrnuje podávací zásobník se systémem dávkování suroviny, mísič, zařízení pro peletování, které je tvořeno tělesem s vestavěnou deskovou matricí s lisovacími otvory, která rotuje na vertikálním hřídeli, ne méně než dvě lisovací rolny, z nichž každá má možnost se otáčet vzhledem k tělesu na nepohyblivém hřídeli, nože připojené k tělesu pro odřezání pelet, dále zařízení pro ochlazování peletované hmoty a separaci prachu od pelet. K tělesu je připojen chladič-separátor, představující tepelně izolovanou uzavřenou nádobu se systémem kondicionování vzduchem, ve které je pod úhlem k horizontále vestavěno otáčející se válcové síto.

  A line for producing granules from biomass includes a feed bin with a feed system of raw material, a mixer, a device for granulation, which consists of a housing with a flat matrix with die openings installed in it, which rotates on a vertical shaft, at least two press rollers, each of which has the capability of rotation on the axis fixed relative to the housing, and a cutter connected to the housing for cutting of granules, and also equipment for cooling of granulated mass and separation of granules from dust. To the housing a cooler-separator is connected, which is a heat-insulated closed duct with air-conditioning system, in which at angle to the horizontal a rotary cylindrical sieve is installed.   Linija dlja virobnictva granul z biomasi, ščo vključae živilnij bunker z sistemoju podači sirovini, zmišuvač, pristrij dlja granuljuvannja, jakij skladaetsja z korpusu iz vstanovlenimi v nomu ploskoju matriceju z filernimi otvorami, jaka obertaetsja na vertikalnomu valu, ne menše niž dvoma presuvalnimi rolikami, kožen z jakich mae možlivist obertannja na neruchomij vidnosno korpusu osi, j priednanogo do korpusu noža dlja vydrizannja granul, a takož obladnannja dlja ocholodžennja granulovanoi masi ta viddilennja granul vid pilu. Do korpusu priednano ocholodžuvač-separator, jakij javljae soboju teploizolovanij z sistemoju kondicijuvannja povitrjam zakritij korob, v jakomu pid kutom uglom do gorizontali vstanovlene cilindrične sito.

NACIONALNYJ AGRARNIJ UNIVERSITET UKRAINI - NAUKOVO-DOSLIDNIJ INSTITUT EKOBIOTECHNOLOGIJ TA BIOENERGETIKI, KIIV. Linija dlja virabnictva granul z biomasi. [Line for biomass pellets production]. Vynachidniki: V. O. DUBROVIN, M. D. MELNYČUK (UA), P. JEVIČ, J. NOVAK (CZ). MPK (2009). Ukraina (UA), Ministerstvo osviti i nauki Ukraini, Deržavnij departament intelektualnoj vlasnosti. Patent na vinachid. No 86551 (dani stocovno zajavki: 12.05.2008), data nabuttja činnosti: 27.04.2009, publikacija vidomostej pro vidaču patentu: 27.04.2009, Bjul. ? 8, 2009 p.

Patent Jevič Petr
Sposib oderžannja granul z biomasi 1.1.2009/95 anotace a citace

Způsob získávání pelet z biomasy zahrnuje procesy přetvoření rostlinné suroviny do pelet pro potravinářské, krmivářské nebo energetické využití a zahrnuje: její předběžné sušení, dvoustupňové drcení na frakce do 25 mm a 4 mm, míchání nadrcené organické suroviny, její peletování, chlazení pelet a vytřídění vysoce kvalitních pelet. Všechny uvedené procesy, které provázejí transformaci rostlinné suroviny do pelet, se provádí při tlaku blízkému tlaku atmosférickému. Teplota se udržuje během celého procesu od 10 do 60 °C. Předběžné sušení rostlinné suroviny se uskutečňuje do vlhkosti 14 ± 4 %. Procesy ochlazování a vytřídění vysoce kvalitních pelet probíhají současně.

  A method of producing granules from biomass includes processes of transformation of plant raw material into granules for food, fodder or energy use, namely: its preliminary drying, two-step crushing into fractions from 25 mm and 4 mm, mixing of ground organic raw material, its granulation, cooling of granular material and isolation from it of high-quality granules. All the processes, which accompany the transformation of the plant raw material into granules, are carried out at a near-atmospheric pressure. The temperature is maintained during realization of entire method from +10 °C to +60 °C. The preliminary drying of plant raw material is performed up to the humidity of 14 ± 4 %. The processes of cooling of granular material and isolation from it of high-quality granules are carried out simultaneously.   Sposib oderžannja granul z biomasi, ščo vključae procesi transformacii roslinnoi sirovini v granuli dlja charčovogo, kormovogo abo energetičnogo vikoristannja, a same: ii poperednoi suški, dvostupinčastogo podribnennja na frakcii do 25 mm a 4 mm, zmišuvannja podribnenoi organičnoi sirovini, ii granuljuvannja, ocholodžennja granuljatu ta vidilennja z nogo visokojakisnich granul. Vsi nazvani procesi, ščo suprovodžujut transformaciju roslinnoi sirovini v granuli, provodjat pri tisku, blizkomu do atmosfernogo. Temperaturu utrimujut protjagom zdijsnennja vsogo sposobu v mežach vid +10 °C do +60 °C. Poperednju sušku roslinnoi sirovini zdijsnjujut do vologosti 14 ± 4 %. Procesi ocholodžennja granuljatu ta vidilennja z nogo visokojakisnich granul vikonujut odnočasno.  

NACIONALNYJ AGRARNIJ UNIVERSITET UKRAINI - NAUKOVO-DOSLIDNIJ INSTITUT EKOBIOTECHNOLOGIJ TA BIOENERGETIKI, KIIV. Sposib oderžannja granul z biomasi. [Method of biomass pellets handling]. Vynachidniki: V. O. DUBROVIN, M. D. MELNYČUK (UA), P. JEVIČ, J. NOVAK (CZ). MPK (2009). Ukraina (UA), Ministerstvo osviti i nauki Ukraini, Deržavnij departament intelektualnoj vlasnosti. Patent na vinachid. No 88735 (dani stocovno zajavki: 12.05.2008), data nabuttja činnosti: 10.11.2009, publikacija vidomostej pro vidaču patentu: 10.11.2009, Bjul. ? 6, 2009 p

Užitný vzor a prototyp Souček Jiří
Přípravek pro ruční výsadbu dřevin při vegetativním rozmnožování 1.1.2008/96 anotace a citace

Přípravek pro ruční výsadbu nalezne uplatnění při vegetativním rozmnožování dřevin. Hlavním cílem využití přípravku je urychlení ruční výsadby řízků při zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin a usnadnění práce.

  The preparation destined for manual outplanting is used in the process of vegetative reproduction of tree species. The main target of its utilization is acceleration of manual outplaning of cuttings during the plantation establishment of fast growing tree species and work facilitation.

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., PRAHA. Přípravek pro ruční výsadbu dřevin při vegetativním rozmnožování. [Agent for manual planting of wood species at vegetative reproduction]. Původce vynálezu: Jiří SOUČEK. Int. Cl. A 01 C 5 02, A 01 G 23 02 Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 18885, (přihlášeno 19.05.2008, zapsáno 15.09.2008, zveřejnění zápisu 24.09.2008)

Užitný vzor a prototyp Jelínek Antonín
Dědina Martin
Plastické stelivo a zařízení k jeho výrobě 1.1.2008/95 anotace a citace

Řešení problematiky využití separované kejdy jako plastického steliva je závislé hlavně na vyřešení epizoologického a epidemiologického faktoru. Je nutné separovaou kejdy termálně upravit tak, aby žádné patogenní mikroorganismy nenacházely kultivační podmínky pro svoje pomnožování. Je řešena dostatečně dlouhá termická expozicie separátu kejdy, který se bude jako plastické stelivo vracet do stájí. Separát kejdy je termicky exponován speciální kompostovací technologií, jsou prováděny pravidelné odběry termicky exponované separované kejdy a stanovena teplota, při které dojde k utlumení mikrobiální činnosti.

  Solution of problems relating to the separated slurry as plastic bedding depends mainly on solution out of the epizoological and epidemiological factors. It is necessary to treat the separated slurry thermally in such way to avoid situation when the patogenous micro - organisms would find cultivation conditions for their reproduction. Thus it is solved the sufficiently long thermal exposition of slurry separate which will be returned back to stable in form of plastic bedding. The slurry separate is exposed thermally by special composting technology, regular sampling of thermally exposed separated slurry is carried-out as well as temperature determination when the microbial activity is attenuated.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Plastické stelivo a zařízení k jeho výrobě. [Plastic bedding and equipment for its production]. Původce vynálezu: Antonín JELÍNEK, Petr PLÍVA, Martin DĚDINA. Int. Cl. A 01 K 1 015, C 02 F 103 20, C 02 F 1 2. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 18213 (přihlášeno 21.11.2007, zapsáno 29.01.2008, zveřejnění zápisu 06.02.2008)

Užitný vzor a prototyp Mužík Oldřich
Souček Jiří
Abrham Zdeněk
Palivová briketa z dřevní hmoty a způsob její výroby 1.1.2008/94 anotace a citace

Ověřený postup zpracování odpadního dřeva po řezu vinic, ověřený postup výroby topných briket z dřevní štěpky, stanovení mechanických vlastnosti briket z odpadního dřeva po řezu vinic, výsledky laboratorních zkoušek těchto briket, stanovení spalovacích vlastnosti briket z odpadního dřeva po řezu vinic.

  Verified method of waste wood after vineyard pruning processing, verified method of production of Heating briquettes from wood chips, determination of mechanical properties of briquettes from waste wood after vineyard pruning, laboratory test results of the briquettes, determination of heating properties of the briquettes.   

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Palivová briketa z dřevní hmoty a způsob její výroby. [Fuel briquette from wood matter and its production]. Původce vynálezu: Oldřich MUŽÍK, Jiří SOUČEK, Zdeněk ABRHAM. Int. Cl. C 10 L 5 44 Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 18274 (přihlášeno 18.12.2007, zapsáno 11.02.2008, zveřejnění zápisu 20.09.2008)

Užitný vzor a prototyp Hutla Petr
Mazancová Jana
Palivo na bázi réví 1.1.2008/93 anotace a citace

Palivo je tvořeno směsí obsahující réví a dále spalitelné přísady s podílem hmotnostním od 4,99 do 70 %. Těmito přísadami jsou energetické rostliny, dřevo a stromová kůra, uhlí a další suroviny rostlinného původu. S výhodou lze jako přísady použít obilní nebo řepkovou slámu a/nebo luční porosty. Palivo lze s výhodou upravit do formy pelet nebo briket.

Fuel is composed of mixture containing the vine and combustible additives with weight portion from 4,99 up to 70%. These additives are energy plants, wood and tree bark, coal and further raw materials of plant origin. It is possible to use with advantage cereals or rape straw and/or meadow stands. It is suitable to use the fuel in the form of pellets or briquettes.  

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, PRAHA. Palivo na bázi réví. [Fuel based on vine]. Původce vynálezu: Petr HUTLA, Jana MAZANCOVÁ, Bohumil HAVRLAND, Martin MUZIKANT. Int. Cl. C 10 L 5 44. Spis užitných vzorů 18809 (přihlášeno 23.05.2008, zapsáno 18.08.2008, zveřejnění zápisu 27.08.2008

Užitný vzor a prototyp Mayer Václav
Vejchar Daniel
Pastorková Libuše
Adaptér pro lokální aplikaci kapalných hnojiv 1.1.2008/92 anotace a citace

Adaptér je univerzální přídavné nesené zařízení pro přesnou lokální aplikaci a zapravení kapalných průmyslových hnojiv (i jiných kapalných přípravků) do půdy při sázení a během rané vegetace širokořádkových plodin. Nalezne uplatnění v zemědělství, zelinářství, lesnictví. Velkou předností je větší využití aplikované látky rostlinou.

  The adaptor is the universal supplementary carried implements for precision local application. It is also used for a placement of liquid fertilizers (and other liquid additives) in a soil during planting and at the initiation stage of vegetation cultivated in wide rows. The adaptor will be utilized purposes of agriculture, vegetable production and forestry. The uptake of the nutrients by the plants is strongly supported. That is the outstanding advantage of the adaptor.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Adaptér pro lokální aplikaci kapalných hnojiv. [Adapter for liquid manure local application]. Původce vynálezu: Václav MAYER, František VAŠÁK, Daniel VEJCHAR, Libuše PASTORKOVÁ. Int. Cl. A 01 C 23 02. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 18215 (přihlášeno 23.11.2007, zapsáno 29.01.2008, zveřejnění zápisu 06.02.2008)

Užitný vzor a prototyp Jevič Petr
Linija dlja virabnictva granul z biomasi 1.1.2008/91 anotace a citace

Linka pro výrobu pelet z biomasy zahrnuje podávací zásobník se systémem dávkování suroviny, mísič, zařízení pro peletování, které je tvořeno tělesem s vestavěnou deskovou matricí s lisovacími otvory, která rotuje na vertikálním hřídeli, ne méně než dvě lisovací rolny, z nichž každá má možnost se otáčet vzhledem k tělesu na nepohyblivém hřídeli, nože připojené k tělesu pro odřezání pelet, dále zařízení pro ochlazování peletované hmoty a separaci prachu od pelet. K tělesu je připojen chladič-separátor, představující tepelně izolovanou uzavřenou nádobu se systémem kondicionování vzduchem, ve které je pod úhlem k horizontále vestavěno otáčející se válcové síto.

  A line for producing granules from biomass includes a feed bin with a feed system of raw material, a mixer, a device for granulation, which consists of a housing with a flat matrix with die openings installed in it, which rotates on a vertical shaft, at least two press rollers, each of which has the capability of rotation on the axis fixed relative to the housing, and a cutter connected to the housing for cutting of granules, and also equipment for cooling of granulated mass and separation of granules from dust. To the housing a cooler-separator is connected, which is a heat-insulated closed duct with air-conditioning system, in which at angle to the horizontal a rotary cylindrical sieve is installed.   Linija dlja virobnictva granul z biomasi, ščo vključae živilnij bunker z sistemoju podači sirovini, zmišuvač, pristrij dlja granuljuvannja, jakij skladaetsja z korpusu iz vstanovlenimi v nomu ploskoju matriceju z filernimi otvorami, jaka obertaetsja na vertikalnomu valu, ne menše niž dvoma presuvalnimi rolikami, kožen z jakich mae možlivist obertannja na neruchomij vidnosno korpusu osi, j priednanogo do korpusu noža dlja vydrizannja granul, a takož obladnannja dlja ocholodžennja granulovanoi masi ta viddilennja granul vid pilu. Do korpusu priednano ocholodžuvač-separator, jakij javljae soboju teploizolovanij z sistemoju kondicijuvannja povitrjam zakritij korob, v jakomu pid kutom uglom do gorizontali vstanovlene cilindrične sito.  

NACIONALNYJ AGRARNIJ UNIVERSITET UKRAINI - NAUKOVO-DOSLIDNIJ INSTITUT EKOBIOTECHNOLOGIJ TA BIOENERGETIKI, KIIV. Linija dlja virabnictva granul z biomasi. [Line for biomass pellets production]. Vynachidniki: V. O. DUBROVIN, M. D. MELNYČUK (UA), P. JEVIČ, J. NOVAK. MPK (2008). Ukraina (UA), Ministerstvo osviti i nauki Ukraini, Deržavnij departament intelektualnoj vlasnosti. Patent na korisnu model No 35096. Zareestrovano v Deržavnomu reestri patentiv Ukraini na vinachodi 26.08.2008

Užitný vzor a prototyp Jevič Petr
Sposib oderžannja granul z biomasi 1.1.2008/90 anotace a citace

Způsob získávání pelet z biomasy zahrnuje procesy přetvoření rostlinné suroviny do pelet pro potravinářské, krmivářské nebo energetické využití a zahrnuje: její předběžné sušení, dvoustupňové drcení na frakce do 25 mm a 4 mm, míchání nadrcené organické suroviny, její peletování, chlazení pelet a vytřídění vysoce kvalitních pelet. Všechny uvedené procesy, které provázejí transformaci rostlinné suroviny do pelet, se provádí při tlaku blízkému tlaku atmosférickému. Teplota se udržuje během celého procesu od 10 do 60 °C. Předběžné sušení rostlinné suroviny se uskutečňuje do vlhkosti od 10 do 60 °C. Procesy ochlazování a vytřídění vysoce kvalitních pelet probíhají současně.

  A method of producing granules from biomass includes processes of transformation of plant raw material into granules for food, fodder or energy use, namely: its preliminary drying, two-step crushing into fractions from 25 mm and 4 mm, mixing of ground organic raw material, its granulation, cooling of granular material and isolation from it of high-quality granules. All the processes, which accompany the transformation of the plant raw material into granules, are carried out at a near-atmospheric pressure. The temperature is maintained during realization of entire method from +10 °C to +60 °C. The preliminary drying of plant raw material is performed up to the humidity from +10 °C to +60 °C. The processes of cooling of granular material and isolation from it of high-quality granules are carried out simultaneously.   Sposib oderžannja granul z biomasi, ščo vključae procesi transformacii roslinnoi sirovini v granuli dlja charčovogo, kormovogo abo energetičnogo vikoristannja, a same: ii poperednoi suški, dvostupinčastogo podribnennja na frakcii do 25 mm a 4 mm, zmišuvannja podribnenoi organičnoi sirovini, ii granuljuvannja, ocholodžennja granuljatu ta vidilennja z nogo visokojakisnich granul. Vsi nazvani procesi, ščo suprovodžujut transformaciju roslinnoi sirovini v granuli, provodjat pri tisku, blizkomu do atmosfernogo. Temperaturu utrimujut protjagom zdijsnennja vsogo sposobu v mežach vid +10 °C do +60 °C. Poperednju sušku roslinnoi sirovini zdijsnjujut do vologosti vid +10 °C do +60 °C. Procesi ocholodžennja granuljatu ta vidilennja z nogo visokojakisnich granul vikonujut odnočasno.    

NACIONALNYJ AGRARNIJ UNIVERSITET UKRAINI - NAUKOVO-DOSLIDNIJ INSTITUT EKOBIOTECHNOLOGIJ TA BIOENERGETIKI, KIIV. Sposib oderžannja granul z biomasi. [Method of biomass pellets handling]. Vynachidniki: V. O. DUBROVIN, M. D. MELNYČUK (UA), P. JEVIČ, J. NOVAK. MPK (2008). Ukraina (UA), Ministerstvo osviti i nauki Ukraini, Deržavnij departament intelektualnoj vlasnosti. Patent na korisnu model No 34613. Zareestrovano v Deržavnomu reestri patentiv Ukraini na vinachodi 11.08.2008

Patent Jevič Petr
Kotel Opaluvalnij 1.1.2008/88 anotace a citace

Vytápěcí kotel má těleso, kanály na odvod spalin, tepelný výměník, kouřovod, komoru spalování paliva, zpětné desky jako dvě keramické lamely, roštový rám, podroštovou komoru, ústrojí podávání paliva ze zásobníku.

  Heating boiler has body, gas discharge channels, heat exchanger, gas duct, chamber for fuel combustion, baffle plate as two ceramic planes, fire grid, under-grid chamber, mechanism for fuel supply from the tank.   Kotel opaljuvalnij mistit korpus, gazovidvidni kanali, teploobminnik, gazochid, kameru zgorannja paliva, vidbijnu plastinu u vigljadi dvoch keramičnich ploščin, kolosnikovu rešitku, pidrešitnu kameru, mechanizm podači paliva vid bunkera.

NACIONALNYJ AGRARNIJ UNIVERSITET UKRAINI - NAUKOVO-DOSLIDNIJ INSTITUT EKOBIOTECHNOLOGIJ TA BIOENERGETIKI, KIIV. Kiiv. Kotel Opaluvalnij. [Heating boiler]. Vynachidniki: V. O. DUBROVIN, M. D. MELNYČUK, A. F. SURŽIKOV, S. L.. VALENDJUK, O. J. PERECHODKO (UA), P. JEVIČ, L. BENDA (CZ). MPK (2006) F 24 H 1 08. Ukraina (UA), Ministerstvo osviti i nauki Ukraini, Deržavnij departament intelektualnoj vlasnosti. Patent na vinachid. No 82275 (dani stocovno zajavki: 14.06.2006), data nabuttja činnosti: 25.03.2008, publikacija vidomostej pro vidaču patentu (deklaracijnogo patentu): 25.03.2008, Bjul. ? 6, 2008 rik

Patent Jevič Petr
Kotel Opaluvalnij 1.1.2008/87 anotace a citace

Vytápěcí kotel obsahuje dvířka, tepelně izolační těleso, vodorovné kanály pro odvod spalin, tepelný výměník, kouřovod, komoru spalování paliva, keramickou zpětnou desku, kruhový roštový rám, podroštovou komoru, ústrojí podávání paliva ze zásobníku do spalovací komory, převodový motor, dávkovací šnek, náboj spojky, retortový hořák, tenkostěnnou trubku, komoru nuceného přívodu tlakového vzduchu od ventilátoru k hořáku.

  Heating boiler has doors, heat-insulated body, horizontal gas discharge channels, heat exchanger, gas duct, fuel combustion chamber, ceramic baffler plate, fire grate of circular type, under-grate channels, mechanism for fuel supply from tank to combustion chamber, motor-reducer, auger-dozer, hub, burner as retort, thin-wall pipe, chamber for forced supply of pressure air from fan to burner.   Kotel opaljuvalnij mistit dvercjata, teploizolovanij korpus, gorizontalni gazovidvidni kanali, teploobminnik, gazochid, kameru zgoranija paliva, keramičnu vidbijnu plastinu, kolosnikovu rešitku kolovogo tipu, pidrešitnu kameru, mechanizm podači paliva vid bunkera do kameri zgorannja, motor-reduktor, šnek-dozator, matočinu, palnik u vigljadi retorti, tonkostinnu trubu, kameru primusovoi podači napirnogo povitrja vid ventiljatora do palnika.

NACIONALNYJ AGRARNIJ UNIVERSITET UKRAINI - NAUKOVO-DOSLIDNIJ INSTITUT EKOBIOTECHNOLOGIJ TA BIOENERGETIKI, KIIV. Kotel Opaluvalnij. [Heating boiler]. Vynachidniki: V. O. DUBROVIN, M. D. MELNYČUK, A. F. SURŽIKOV, S. L. VALENDJUK, O. J. PERECHODKO (AU), P. JEVIČ, Z. LYČKA (CZ). MPK (2006) F 24 H 1 08. Ukraina (UA), Ministerstvo osviti i nauki Ukraini, Deržavnij departament intelektualnoj vlasnosti. Patent na vinachid. No 82274 (dani stocovno zajavki: 14.06.2006), data nabuttja činnosti: 25.03.2008, publikacija vidomostej pro vidaču patentu (deklaracijnogo patentu): 25.03.2008, Bjul. ? 6, 2008 rik

Užitný vzor a prototyp Plíva Petr
Jelínek Antonín
Zařízení pro přesné dávkování biotechnologických přípravků do tlakové napájecí vody v intenzivních chovech hospodářských zvířat 1.1.2007/212 anotace a citace

Technické řešení umožňuje zajistit přesné dávkování tekutých biotechnologických přípravků do tlakové napájecí vody. Zavedení dávkovacího zařízení do technického procesu napájení při vyloučení nepříznivého působení lidského faktoru zabezpečí, že deklarované účinky biotechnologických přípravků na snižování emisí amoniaku budou skutečně dodrženy, což umožní zavést technologii přispívající k ochraně životního prostředí jako nejlepší dostupnou techniku.

  Technical solution allows providing precise portioning of bio-technological agents into unpressed drink water or liquid feedstuffs. Introduction of portioning devices into the drinking technological process without unfavorable impact of human factor will provide maintenance of declared effect of biotechnological agents on ammonia emissions reduction what enables to introduce technologies contributing to air protection as the best available techniques.  

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Zařízení pro přesné dávkování biotechnologických přípravků do tlakové napájecí vody v intenzivních chovech hospodářských zvířat. [Equipment for precise portioning of bio-technical agents to pressured drink water in livestock intensive breeding]. Původce vynálezu: Petr PLÍVA, Antonín JELÍNEK. Int. Cl. A01K 700, G01F 1300, G05D 1102. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 18159 (přihlášeno 18.10.2007, zapsáno 21.12.2007, zveřejnění zápisu 09.01.2008, č. 2)

Užitný vzor a prototyp Vegricht Jiří
Ochlazovací zařízení 1.1.2007/211 anotace a citace

Ochlazovací zařízení vnitřních prostorů stájí pro chov hospodářských zvířat vyznačující se tím, že v akčním dosahu nasávacího otvoru je umístěna mlhotvorná tryska napájená tlakovou vodou s nízkou teplotou.

  Cooling equipment of stable inddor space for livestock is characterized by the mist-making nozzle placed in the suction hole action radius supplied with pressure water of low temteprature.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Ochlazovací zařízení. [Cooling equipment]. Původce vynálezu: Jiří VEGRICHT. Int. Cl. F24F 600, A01K 100, A01K 2900. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 17745 (přihlášeno 27.06.2007, zapsáno 14.08.2007, zveřejnění zápisu 22.08.2007, č. 34)

Užitný vzor a prototyp Vegricht Jiří
Zařízení k ochlazování vnitřních prostorů 1.1.2007/210 anotace a citace

Ochlazovací zařízení vnitřních prostorů stájí pro chov hospodářských zvířat vyznačující se tím, že v akčním dosahu nasávacího otvoru je umístěna mlhotvorná tryska napájená tlakovou vodou s nízkou teplotou.

  Cooling equipment of stable inddor space for livestock is characterized by the mist-making nozzle placed in the suction hole action radius supplied with pressure water of low temteprature.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Zařízení k ochlazování vnitřních prostorů. [Equipment for inner space cooling]. Původce vynálezu: Jiří VEGRICHT. Int. Cl. F24F 600, A01K 100, A01K 2900. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 17744 (přihlášeno 27.06.2007, zapsáno 14.08.2007, zveřejnění zápisu 22.08.2007, č. 34)

Užitný vzor a prototyp Hutla Petr
Optická soustava svítidla, především pro místní osvětlení vemene v dojírnách 1.1.2007/209 anotace a citace

V hraně dojírny je umístněno zabudované svítidlo pro místní osvětlení vemene. Optická soustava svítidla je tvořena světelným zdrojem na bázi svítící diody a kombinovanou čočkou, jejíž částí jsou katadioptrické elementy. Čočka je vytvořena na bázi polykarbonátu s indexem lomu světla od 1,56 do 1,61. Vnější průměr čočky je od 25 do 50 mm. 

  In the milking parlour corner is located built – in lighter udder illumination. The lighter optical set consists of light resource based on lighting diode and combined lentil with katadioptical elements. The lentil is based on polycarbonate with refraction index from 1,56 to 1,16. The lentil outer diameter is from 25 to 50 mm.

OSVĚTLENÍ ČERNOCH, s.r.o., PRAHA, VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Optická soustava svítidla, především pro místní osvětlení vemene v dojírnách. Původce vynálezu: Jakub ČERNOCH, Petr HUTLA. Int. Cl. F 21 V 500, F 21 V 504, A 01 K 112. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 17882 (přihlášení 12.06.2007, zápis 24.09.2007, zveřejnění zápisu 03.10.2007, Věstník, 2007, č. 40)

Užitný vzor a prototyp Plíva Petr
Jelínek Antonín
Zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných surovin kompostováním 1.1.2007/208 anotace a citace

Zařízení je určeno pro zpracování biologicky rozložitelných surovin kompostováním na volné ploše v pásových hromadách. Zařízení (kompostovací linka) je složeno z energetického mobilního prostředku, ke kterému je možné připojit další přídavná zařízení. Její originalita řešení spočívá v možnosti jedním pracovníkem a jedním energetickým mobilním prostředkem provádět všechny potřebné dílčí technologické operace.

  The facility is intended for biodegradable materials processing by composting at open area in belt pipes. There is only one energy mobile machine in the facility (composting line). It is possible to connect different attachments on it. Originality of this solution is utilization of only one energy mobile machine operated by only one worker making all partial technological operation.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných surovin kompostováním. [Equipment for processing of biologically degradable raw materials through composting]. Původce vynálezu: Petr PLÍVA, Antonín JELÍNEK. Int. Cl. C05F 1500. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 17565 (přihlášeno 25.04.2007, zapsáno 31.05.2007, zveřejnění zápisu 13.06.2007, Věstník, 2007, č. 24)

Užitný vzor a prototyp Hutla Petr
Palivo na bázi obilní slámy 1.1.2007/207 anotace a citace

Topné pelety na bázi obilní slámy jsou aditivovány složkou na bázi hnědého uhlí, černého uhlí a/nebo černouhelných kalů v podílu od 0,99 do 49,99 % hmotnostních. Tím je zajištěno zvýšení teplot, tání, resp. Tavení popela.

  Heating pellets based on cereal straw are enriched by a component on base of brown coal, black coal or black coal sludges in ratio from 0,99 to 49,99 % (m/m). This allows to increase temperature of ash melting and fusion, respectively.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA, ATEA PRAHA, s.r.o, Rudná u Prahy. Palivo na bázi obilní slámy. [Fuel based on grain straw]. Původce vynálezu: Petr HUTLA, Milan KNOTEK. Int. Cl. C10L 544. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 17419 (přihlášeno 01.02.2007, zapsáno 26.03.2007, zveřejnění 04.04.2007, Věstník, 2007, č. 14)

Užitný vzor a prototyp Machálek Antonín
Čisticí násadec 1.1.2007/206 anotace a citace

Systém čistícího násadce s volně otočným rotačním kartáčem, u kterého jsou štětiny umístěny uvnitř perforovaného válce do tvaru šroubovice, přičemž na vnějším povrchu kartáče jsou výstupy ve tvaru lopatek, slouží k čištění struků vemene před dojením. Přívod vody do násadce je uspořádán tangenciálně, takže proudem vody se kartáč roztočí a šroubovitě uspořádané štětiny kartáče odstraňují nečistoty směrem od báze struku k hrotu struku a ty jsou dále odplavovány vodou.

  System of cleaning teat-cup with rotary brush with hairs placed inside the perforated cylinder in helix shape while on the outer surface of brush are lugs in blade form serving for udder teats cleaning before milking. Water supply to the teat-cup is arranged tangential so throng the water stream rotates the brush and the brush hairs remove impurities from the teat basis to the teat tips and impurities are further removed by water.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Čisticí násadec. [Cleaning teat cup]. Původce vynálezu: Antonín MACHÁLEK. Int. Cl. A01J 704, A01J 502. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 17386 (přihlášeno 10.01.2007, zapsáno 19.03.2007, zveřejnění 28.03.2007, č. 13)

Užitný vzor a prototyp Hutla Petr
Linka na zpracování slámy a 1.1.2007/205 anotace a citace

Linka na výrobu topných pelet z obilní slámy umožňuje produkci kvalitních biopaliv se standardizovanými užitnými vlastnostmi. Obsahuje přípravné ústrojí, doplňovací ústrojí, granulátor, a recyklačně – prachové ústrojí.

  The line for heating pellets production from cereal straw enables production of high-quality biofuels with standardized use properties. It contains preparation mechanism, additional mechanism, pellets producer and recycled dust mechanism.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA, ATEA PRAHA s.r.o, RUDNÁ U PRAHY. Linka na zpracování slámy anebo balíků slámy do granulí. Původce vynálezu: Petr HUTLA, Václav BEJLEK. Int. Cl. A 01 F 1240, B 01 J 200. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 17283 (přihlášení 21.12.2006, zápis 19.02.2007, zveřejnění zápisu 28.02.2007, Věstník, 2007, č. 9)

Užitný vzor a prototyp Kovaříček Pavel
Hůla Josef
Šindelář Rudolf
Zadešťovací zařízení pro měření infiltrace vody do půdy 1.1.2007/204 anotace a citace

Zařízení pro měření infiltrace vody do půdy se skládá z čerpacího agregátu, regulátoru postřikového tlaku, stojanu s postřikovou tryskou a tlakoměrem a jímacího potrubí pro odvod povrchového odtoku vody z měřicí plochy se spádem 2°. Tryska postřikuje vodou z výšky 1 m měřicí plochu s nastavenou intenzitou postřiku. Postřikový tlak udržuje na konstantní hodnotě regulační ventil. Odchylka intenzity kropení na měřicí ploše je pod 5 %. Povrchový odtok vody se soustřeďuje do jímače a potrubím se odvádí mimo dostřik trysky, kde se objem vody v pravidelném časovém intervalu odměřuje.

  The above equipment consist of aggregate pump, sprinkling pressure regulator, stand with sprinkling nozzle and manometer and holding pipeline for water surface run-off removal from measuring area with a gradient of 2°. The nozzle sprinkle the measuring is by water from a height of 1 m with set-up sprinkling intensity. The sprinkling pressure is kept constant by means of the regulation value. The sprinkling intensity deviation within the measuring is below 5 %. The water surface run-off is directed into bolder and discharged through the pipeline out of nozzle sprinkling where is measured the water volume in regular time interval.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Zadešťovací zařízení pro měření infiltrace vody do půdy. [Rainfall equipment for water soil infiltration measurement]. Původce vynálezu: Pavel KOVAŘÍČEK, Josef HŮLA, Rudolf ŠINDELÁŘ. Int. Cl. G01N 3324. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 17247 (přihlášeno 14.12.2006, zapsáno 12.02.2007, zveřejnění zápisu 21.02.2007)

Užitný vzor a prototyp Plíva Petr
Jelínek Antonín
Zařízení pro aeraci kompostu a odsávání zápašných plynů 1.1.2007/203 anotace a citace

Přenosného zařízení pro aeraci hromady kompostu spojené s odsáváním zápašných plynů lze s výhodou využívat zejména u kompostáren na volné ploše, popř. na kompostovištích s nezpevněným podložím. Další výhodou zařízení je nízká energetická náročnost při ventilaci kompostu. Pomocí přenosného zařízení jsou zápašné plyny z hromad kompostu odváděny pomocí plastové hadice s perforovanými kulatými otvory do biofiltru. Hromady kompostu jsou zakryté plachtami. Délka plachty je shodná s délkou hromady kompostu lichoběžníkového nebo trojúhelníkovitého průřezu a její šířka je zvolena tak, aby byla zakryta horní polovina výšky hromady kompostu a plastová perforovaná hadice byla umístěna na její vrcholové hraně.

  Portable device for compost pile aeration and odour gases exhaustion is fitted for compost plant at open area, possibly for compost plant with uncovered surface. Benefit of this device is low energy consumption by compost ventilation. Via device the odour gases are piped trough the perforated plastic hose to the biofilter. The compost pile is covered by compost sheet. Length of the compost sheet is equal with the length of compost pile. Width of the compost sheet is adequate for covering of upper half of compost pile height. The perforated plastic hose is placed on the top edge of compost pile.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Zařízení pro aeraci kompostu a odsávání zápašných plynů. [Equipment for compost aeration and odour gases withdrawal]. Původce vynálezu: Jaroslav VÁŇA, Sergej USŤAK, Petr PLÍVA, Antonín JELÍNEK. Int. Cl. A01C 302, C05F 904. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 17246 (přihlášeno 14.12.2006, zapsáno 12.02.2007, zveřejnění zápisu 21.02.2007, č. 8)

Užitný vzor a prototyp Plíva Petr
Přídavné zařízení pro dávkování kapalin do kompostu 1.1.2007/202 anotace a citace

Přídavného zařízení na různé typy překopávačů kompostu pro aplikaci kapalin umožňuje zajistit optimální vlhkost kompostu během kompostovacího procesu, popř. přesně nadávkovat BTP do překopávaného kompostu. Poskytuje technicky a ekonomicky přijatelné řešení pro dodržování optimálních podmínek kompostování. Podstata přídavného zařízení pro dávkování kapalin při překopávání kompostů spočívá v tom, že na konstrukci překopávače kompostu je přidělána celá soustava pro dávkování kapalin a s energetickým prostředkem – nosičem překopávače kompostu - je propojen pouze el. vodičem pro pohon dávkovacího čerpadla a řídicí jednotky.

  The attached dosing device for different compost turners is intended for liquid or biotechnological agents application. The device secures optimal moisture of compost during composting process or accurate biotechnological agents dosage. It offers technical and economical acceptable solution for keeping the optimal conditions of composting process. The device for dosage of liquids is placed on the construction of turners. The dosing system is connected with energy machine (turner) only by electric conductor, which is intended for dosing pump and control unit drive.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Přídavné zařízení pro dávkování kapalin do kompostu. [Additional equipment for liquid dosing to compost]. Původce vynálezu: Petr PLÍVA, Jan PATHO. Int. Cl. C05F 1702. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorů 17523 (přihlášeno 22.11.2006, zapsáno 14.05.2007, zveřejnění zápisu 23.05.2007)


Počet nalezených publikací: 116