VUZT.CZ -> Služby -> Přehled všech nabízených služeb
   Rozšířené vyhledávání

Nabízené služby

Název
seřadit...
Kontakt
seřadit...
Odkaz
na info
Chemické a fyzikální rozbory... Mgr. Elizaveta Watzlová Další informaceDalší info

Agrochemická laboratoř vzhledem k přístrojovému vybavení nabízí široké spektrum fyzikálních a chemických rozborů surovin a zemědělských výrobků např.
- CHEMICKÁ ANALÝZA KRMIV-Stanovení: obsahu vlhkosti a sušiny, obsahu dusíkatých látek, obsahu a kvality tuku, obsahu BNLV a škrobu, obsahu vlákniny, obsahu a kvality popela
- BIOPLYNOVÉ STANICE-Stanovení: obsahu vlhkosti a sušiny, pH, vodivosti, celkového dusíku, FOS (prchavé organické kyseliny), TAC (celkový anorganický uhlík), obsahu prvků: Mg, Si, P, S, Cl, K, Ca a těžkých kovů
- TUHÁ BIOPALIVA Stanovení: obsahu celkového uhlíku, vodíku a dusíku, obsahu celkové síry a celkového chloru, obsahu vody, popela, spalného tepla a výhřevnosti, bodů tavitelnosti popela, obsahu těžkých kovů
- KALY, UPRAVENÝ BIOODPAD, KOMPOSTY A PŮDY Stanovení: vlhkostí a sušiny, pH, organického a celkového uhlíku po termickém rozkladu, celkového a amoniakálního dusíku, zrnitosti půd, fyzikální vlastnosti půdy, obsahu těžkých kovů (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Zn, apod.) a živin (Ca, Mg, K, P)
- ŽIVOČIŠNÉ A ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE Stanovení: peroxidového čísla, jodového čísla, čísla kyselosti, kódu čistoty mikroskopicky, obsahu tuku
- ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ ROZBORY POVRCHOVÝCH VOD Stanovení: rozpuštěný kyslík, pH, teplota vody, rozpuštěné látky nebo vodivost, nerozpuštěné látky, amoniakální dusík, celkový dusík, fosfor
- ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ ROZBORY MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ Stanovení: hodnocení mléka a mléčných výrobků, titrační kyselosti podle Soxhlet-Henkela, tučnosti mléka a mléčných výrobků metodu podle Gerbera, měrné hmotnosti mléka a mléčných výrobků, sušiny mléka a mléčných výrobků vážkově, obsahu vody v másle
- FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ ROZBORY MASA Stanovení: kyseliny mléčné, pH, hydroxyprolinu, amoniaku pomocí iontově selektivní elektrody, amoniaku spektrofotometricky, chloridů z popela potenciometricky, obsahu volného tuku
- ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ ROZBORY MEDU Stanovení: hydroxymethylfurfuralu podle Winklera, elektrické vodivosti, titrační kyselosti, důkaz porušení medu škrobovým sirupem, škrobovým cukrem a sladovými výtažky (Fieheho reakce II), hydroxymethylfurfuralu podle Winklera, ? elektrické vodivosti
- ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ ROZBORY SUROVIN PRO PIVOVARSKOU A SLADAŘSKOU VÝROBU Stanovení: rozbor ječmene, rozbor sladu, rozbor vody

Kontakt: Mgr. Elizaveta Watzlová   Tel.: 233 022 535   E-mail: elizaveta.watzlova@vuzt.cz

Kontrola technického stavu dojicího zařízení... Ing. Antonín Machálek, CSc.

Kontrola technického stavu dojicího zařízení
- biotechnická kontrola dojících zařízení podle ČSN ISO 6690
- měření stability podtlaku
- určení velikosti podtlaku při dojení
- laboratorní měření dojicích souprav
- optimalizace parametrů dojicího zařízení
Přístroje: Milkotest MT 52, průtokoměr vzduchu AFM 3000, měřicí ústředna, Zařízení pro simulaci dojení, Lactocorder (přístroj pro měření intenzity dojení)

Kontakt: Ing. Antonín Machálek, CSc.   Tel.: 233 022 268   E-mail: antonin.machalek@vuzt.cz

Provozní měření hluku... Ing. Josef Šimon

Provozní měření hluku
- měření zvukoměrem Mediator 2238 fy Brüel & Kjaer (základní modul BZ 7126)
- přístroj splňuje normu IEC 1672 Class 1
- měření hlukové zátěže Lp,A,eqT , Lp,Cpeak

Kontakt: Ing. Josef Šimon   Tel.: 233 022 301   E-mail: josef.simon@vuzt.cz

Provozní měření prachu... Ing. Josef Šimon

Provozní měření prachu
- měření laserovým fotometrem DustTrak model 8520
- měření koncentrace aerosolů (frakce PM1 PM2,5, PM10)
- operativní vyhodnocení na místě
- podrobné vyhodnocení a návrh případných opatření

Kontakt: Ing. Josef Šimon   Tel.: 233 022 301   E-mail: josef.simon@vuzt.cz

Konzultace řešení stájí pro dojnice... Doc. Ing. Jiří Vegricht, CSc. Další informaceDalší info

Konzultace řešení stájí, technických a technologických systémů pro dojnice
Expertní systém pro stanovení technicko-ekonomických parametrů variantních technologických systémů pro chov dojnic

Kontakt: Doc. Ing. Jiří Vegricht, CSc.   Tel.: 233 022 281   E-mail: jiri.vegricht@vuzt.cz

Biopaliva - návrh a posouzení výroby... Ing. Jiří Souček, Ph.D. Další informaceDalší info

Nabízené služby:
- stanovení fyzikálních a chemických vlastností surovin a biopaliv
(obsah veškeré vody, spalné teplo, výhřevnost, dopravně-manipulační vlastnosti. mechanické vlastnosti, analytické rozbory)
- spalovací zkoušky
- návrhy technologických postupů energetického a neenergetického využívání biomasy a bioodpadů
(návrh technologické linky, výroba prototypu výrobku a jeho testování)
- stanovení parametrů technologických postupů zpracování rostlinné biomasy a bioodpadu
(sítové analýzy, stanovení sušicí křivky, energetická náročnost desintegrace, lisování atd.)
- poradenství v oblasti zpracování a využívání rostlinné biomasy

Kontakt: Ing. Jiří Souček, Ph.D.   Tel.: 233 022 214   E-mail: jiri.soucek@vuzt.cz

Měření parametrů biopaliv... Ing. Petr Hutla, CSc. Další informaceDalší info

Nabízené služby:
- měření spalného tepla a výhřevnosti
- elementární analýza, tj. obsah C, H, N
- měření mechanické odolnosti pelet
- měření sypné hmotnosti biopaliv
- měření hustoty lisovaných biopaliv
- měření rozměrů pelet
- měření spalovacích a emisních vlastností biopaliv

Kontakt: Ing. Petr Hutla, CSc.   Tel.: 233 022 238   E-mail: petr.hutla@vuzt.cz

Metrologie - poradenství pro odborné měření... Ing. Jiří Souček, Ph.D. Další informaceDalší info

Nabízené služby:
- poradenství v oblasti metrologie pro výzkum, vývoj a výrobu v oblasti potravinářské a nepotravinářské produkce
- vypracování řádu podnikové metrologie
- vypracování příručky jakosti pro měřicí skupiny
- výpočty standardní nejistoty měření

Kontakt: Ing. Jiří Souček, Ph.D.   Tel.: 233 022 214   E-mail: jiri.soucek@vuzt.cz

Logistické systémy využívání biomasy... Ing. Jiří Souček, Ph.D. Další informaceDalší info

Nabízíme návrh nebo posouzení návrhů logistických systémů včetně stanovení:
- potřeby surovin (paliva) pro konkrétní zařízení
- velikosti nasávací oblasti
- velikosti svozové oblasti
- střední dopravní vzdálenosti
- minimální skladovací kapacity
- Návrh typu dopravního a skladovacího systému.

Kontakt: Ing. Jiří Souček, Ph.D.   Tel.: 233 022 214   E-mail: jiri.soucek@vuzt.cz

Poradenství pro bioplynové stanice... Ing. Zdeněk Abrham, CSc. Další informaceDalší info

Při rozhodování o zřízení bioplynová stanice, která bude zpracovát kejdu hospodářských zvířat spolu s jatečními odpady, biologicky rozložitelnými odpady a biomasou, nabízíme tyto služby:
- poradenské a studijní práce při zřízení BPS,
- návrh optimálního složení směsi pro výrobu bioplynu (kejdy, BRO, popř. biomasy) a jeho variant, zaručujících neměnnou? produkci a kvalitu bioplynu včetně jejich poloprovozního odzkoušení (ověření) jako podklad pro návrh technického řešení BPS,
- spolupráci při zajišťování spolufinancování z fondů EU (EAFRD),
- předprojektovou a projektovou přípravu,
- zajištění, popř. spolupráci při zajišťování integrovaného povolení, ve smyslu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, EIA apod.,
- spolupráci při zajišťování inženýrské činnosti (územní řízení, stavební řízení, kolaudační řízení),
- spolupráci pří výběru dodavatelů PS a SO, popř. dodavatele stavby jako celku,
- spolupráci při zkušebním provozu (uvedení BPS do provozu) včetně zaškolení obsluhy.

Kontakt: Ing. Zdeněk Abrham, CSc.   Tel.: 233 022 399   E-mail: zdenek.abrham@vuzt.cz

Autorizované měření emisí amoniaku... Ing. Miroslav Češpiva, Ph.D. Další informaceDalší info

Autorizované měření emisí amoniaku ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb. pomocí špičkového plynového analyzátoru Innova 1312. Současně lze měřit až ze 6 odběrových míst.

Kontakt: Ing. Miroslav Češpiva, Ph.D.   Tel.: 233 022 496   E-mail: miroslav.cespiva@vuzt.cz

Ověření účinnosti výměny vzduchu generátorem kouře... Ing. Miroslav Češpiva, Ph.D. Další informaceDalší info

Nejste si jisti účinností vzduchotechniky ve Vašem objektu? Chcete vidět, že přídavné ventilátory ve vaší stáji jsou vhodně umístěny, mají správně nastavený sklon a přispívají tak k větší pohodě krav zejména ve dnech s extrémní teplotou? Podle našich zkušeností ve většině objektů vzduch proudí nad kravami a účinnost ochlazování je výrazně snížena.... Nejnázornějším a nejrychlejším způsobem ověření je provedení kouřové zkoušky

Kontakt: Ing. Miroslav Češpiva, Ph.D.   Tel.: 233 022 496   E-mail: miroslav.cespiva@vuzt.cz

Termovizní vyhledávač srnčat... Ing. Antonín Machálek, CSc. Další informaceDalší info

Ve VÚZT, v. v. i. byl vyvinut vyhledávač použitelný u menších pozemků (cca 3 ha), jehož účinnost je srovnatelná s využitím dronů s termovizí.

Kontakt: Ing. Antonín Machálek, CSc.   Tel.: 233 022 268   E-mail: antonin.machalek@vuzt.cz