VUZT.CZ -> Publications and results -> Software
   Advanced search

List of publications from category: software

CategoryAuthorTitleDateLinkMore information
Software
RIV:R
Abrham Zdeněk
Andert David
Heroout Milan
Mužík Oldřich
Scheufler Vladimír
Software 1.1.2013/122 Execute program Annotation

Expertní systém řeší oblast pěstování energetických plodin, výrobu tuhých tvarovaných biopaliv i produkci bioplynu. Podrobněji je popsán procesní diagram programového řešení I struktura hlavních částí databáze expertního systému. Systém bude řešen formou internetového modelovacího databázového programu, který bude pro uživatele ze zemědělské praxe a poradenství volně přístupný na webové stránce řešitele. Vhodná forma energetického využití biopaliv má svoje racionální i ekonomické opodstatnění. Biopaliva jsou technologicky i ekonomicky vhodnou alternativou fosilních paliv ve stacionárních zdrojích tepla

The expert system deals with energy plant growing, Solid biofuels production and biogas production. Process diagram and databases structure of the expert system are detailed in the paper. The expert system will be accessible to all users as a free internet programme. Suitable method of biofuels utilization could be economically efficient alternative to fossil fuels combustion in stationary heating plants.

ABRHAM, Z., D. ANDERT, M. HEROUT, O. MUŽÍK, V. SCHEUFLER a J. RICHTER. Expertní systém pro hodnocení technologie a ekonomiky produkce biopaliv. [Software].[Expert system for evaluation of technology and economy in production of biofuels].

Software
RIV:R
Abrham Zdeněk
software 1.1.2013/88 Execute program Annotation

Expertní systém podporuje rozhodování o ochraně polních plodin vůči škodlivým organismům na základě analýzy ekonomických parametrů a zhodnocení dopadů pesticidů na životní prostředí. Pro každou polní plodinu je nabízen seznam škodlivých organismů, pro které je nabízen aktualizovaný seznam přípravků na ochranu rostlin (z registru přípravků), včetně jejich dávky na ha. Kvantifikace výstupů je prováděna podle modelu pro stanovení ekonomického prahu škodlivosti. Vstupy do modelu jsou: náklady na ochranu, výše výnosu, realizační cena produktu, účinnost přípravku a environmentální zátěž účinné látky přípravku. Vstupy do modelu jsou nabízeny z dílčích databází, nebo je může uživatel zadávat podle konkrétních podmínek. Stupeň výskytu škodlivého organismu je možné stanovit vlastním měřením (metodika měření v nápovědě) anebo převzetím dat z celostátního monitoringu pomocí vytvořené webové služby. Expertní systém umožňuje stanovit ekonomický práh škodlivosti, bilanci nákladů a zisků a předpovídat ztráty na výnosech pro 77 hospodářsky významných chorob a škůdců polních plodin.

Expert system supports decision making about protection of field crops against pests based on analysis of economic parameters and evaluation of impact of pesticides on the environment. For each crop the list of pest organisms and list of pesticides including rate per ha is offered. Quantification of outputs is carried out according to model for determination of economic threshold. Inputs into the model are: costs of control, yield, and prize of product, efficacy of pesticide and environmental load of active substance of pesticide. Inputs into the model are offered from partial databases or can be given according to concrete conditions. Level of incidence of pest organism can be set by measurement or adopt from statewide monitoring by web application. Expert system enables to determine threshold of economic harmfulness, balance of costs and profits and enables to forecast loses on yields for 77 important pest and diseases of filed crops.

ABRHAM, Z. Expertní systém pro rozhodování o ochraně rostlin podle ekonomických prahů škodlivosti.[software]. [Expert system for decision making about plant protection according to threshold of economic harmfulness ].

Software Abrham Zdeněk
Richter Jiří
Mužík Oldřich
Herout Milan
Scheufler Vladimír
software 1.1.2013/87 Annotation

ABRHAM, Z., J. RICHTER, O. MUŽÍK, M. HEROUT a V. SCHEUFLER. Modelování a ekonomika výrobního záměru v RV.[software]

Software
RIV:R
Abrham Zdeněk
Richter Jiří
Mužík Oldřich
Herout Milan
Scheufler Vladimír
Modelling and Evaluation of Production Purpose 1.1.2012/100 Annotation

Jedná se o databázový program, který umožňuje zadat výrobní záměr v rostlinné výrobě a provést jeho ekonomické zhodnocení. Pro vyhodnocení využívá dat ze znalostní databáze s možností jejich přizpůsobení lokálním výrobním podmínkám.

It is a database program, which enables to enter a production purpose in crop production and carry out its economic evaluation. For this evaluation there are utilized the data from database of knowledge with possibility of their adaptation to the local production conditions.

ABRHAM, Zdeněk, Jiří RICHTER, Oldřich MUŽÍK, Milan HEROUT a Vladimír SCHEUFLER. Modelování a hodnocení výrobního záměru. [Modelling and Evaluation of Production Purpose]. [online databáze]. Internetový databázový program pro modelování a ekonomické hodnocení výrobního záměru v rostlinné výrobě. Dostupné z: http:svt.pi.gin.czvuztsoupravy.php, Praha: VÚZT, 2012.

Software
RIV:R
Abrham Zdeněk
Richter Jiří
Mužík Oldřich
Herout Milan
Scheufler Vladimír
Operational Costs of Machine Sets 1.1.2012/99 Annotation

Jedná se o databázový program, který pro zadanou operaci řeší výběr mechanizačního i energetického prostředku z databáze, sestavení strojní soupravy a vyhodnocení ekonomiku provozu soupravy pro různé úrovně využití strojů. Uživatel může vybraná vstupní data energetického i mechanizačního prostředku z databáze upravit a přizpůsobit vlastním lokálním podmínkám, případně i zadat nový mechanizační nebo energetický prostředek.

It is a database program, which solves, for a required operation, a choice of mechanization and energy means from database, setup of machine set and evaluation of operational economy of a set for various levels of machine utilization. A user can adapt the selected input data of energy and mechanization means from database and bring them into line with proper local conditions, eventually, in case of need, also input new mechanization or energy means.

ABRHAM, Zdeněk, Jiří RICHTER, Oldřich MUŽÍK, Milan HEROUT a Vladimír SCHEUFLER. Provozní náklady strojních souprav. [Operational Costs of Machine Sets]. [online databáze]. Internetový databázový program pro výpočet provozních nákladů strojních souprav pro technické zajištění operací RV. Dostupné z: http:svt.pi.gin.czvuztsoupravy.php, Praha: VÚZT, 2012.

Software Vegricht Jiří
Ambrož Pavel
The effect of different technologies on the effectivity of use of manure nutrients 1.1.2010/85 Annotation

VEGRICHT, J. AMBROŽ, P. KLÍR, J. Vliv různých technologií na efektivnost využití živin ze statkových hnojiv. [The effect of different technologies on the effectivity of use of manure nutrients]. Program je přístupný na internetové stránce www.vuzt.cz , www.nitrat.cz VÚZT v.v.i. Praha, 2010

Software Abrham Zdeněk
Richter Jiří
Mužík Oldřich
Herout Milan
Scheufler Vladimír
Rational Nitrogen Fertilization 1.1.2010/84 Annotation

Jedná se o databázový internetový program, který řeší požadavek rostlin na výživu dusíkem, doporučení vhodných dusíkatých hnojiv, stanovení dávek hnojiv včetně rozložení v průběhu vegetace a ekonomické vyhodnocení výživy rostlin dusíkem. Po zadávání vstupních údajů se zobrazí výsledná tabulka návrhu hnojení dusíkem pro vybranou plodinu v dávkách nejvhodnějších dusíkatých hnojiv a ve více variantách. Uživatel si dále může hnojiva libovolně upravovat (tj. vyřazovat nebo doplnit hnojivo, jenž není v seznamu, nebo upravovat cenu). Program je vhodný jak pro běžné pěstitelské podmínky, tak i pro využití ve zranitelných oblastech.

It is a database internet programme, which solves the crop demand for nitrogen nutrition, recommendation of suitable nitrogen fertilizers, determination of fertilizer doses including their distribution during the vegetation period and economic evaluation of crop nutrition by nitrogen. After entering of input data it is displayed the resulting table of nitrogen fertilization proposal for selected crop in doses of the most suitable nitrogen fertilizers and in more variants. A user can work freely with these fertilizers (it means eliminate them or add a fertilizer, which isn+t in the list or adjust the price). Programme is suitable both for common production conditions and for utilization in vulnerable areas.

ABRHAM, Z., RICHTER, J., MUŽÍK, O., HEROUT, M., SCHEUFLER, V. Racionální hnojení dusíkem. [Rational Nitrogen Fertilization]. Internetový databázový program pro stanovení dávek dusíkatých hnojiv a ekonomické vyhodnocení nákladů. Program je přístupný na internetové stránce řešitele www.vuzt.cz v rubrice Expertní systémy, http:svt.pi.gin.czvuzthnojn.htm?menuid=680 VÚZT v.v.i. Praha, 2010

Software Abrham Zdeněk
Richter Jiří
Mužík Oldřich
Herout Milan
Scheufler Vladimír
Operating Costs of Farm Machines 1.1.2010/83 Annotation

Jedná se o databázový internetový program pro výpočet provozních nákladů zemědělských strojů.Uživatel si postupně z nabídky databáze vybírá třídu stroje a v dané třídě potom konkrétní typ stroje. Po výběru konkrétního typu stroje se objeví souhrn vstupních dat tohoto typu stroje z databáze systému. Uživatel může akceptovat nabídku vstupních dat, může však změnit většinu vstupních data podle svých lokálních podmínek, má možnost zadání výpočtu i pro nový stroj, který není v databázi. Při zadávání změn je mu k dispozici u každé položky podrobná nápověda významu a práce s položkou.

It is a database internet programme for calculation of agricultural machinery operational costs. A user chooses successively from database the machine class and then in given classe the concrete machine type. After selection of this concrete machine type appears the summary of its input data from database of system. The user can accept the offer of input data, however he can also change the majority of these data according to his local conditions, he has also a possibility of calculation setting for a new machine, which isn+t mentioned in database. In the course of entering of changes, it is available at every item the detailed help concerning the explication and work with it.

ABRHAM, Z., RICHTER, J., MUŽÍK, O., HEROUT, M., SCHEUFLER, V. Provozní náklady zemědělských strojů. [Operating Costs of Farm Machines]. Internetový databázový program pro výpočet provozních nákladů zemědělských strojů. Program je přístupný na internetové stránce řešitele www.vuzt.cz v rubrice Expertní systémy, http:svt.pi.gin.czvuztstroje.htm?menuid=141. VÚZT v.v.i. Praha, 2010

Software Syrový Otakar
Evaluation of transport process in agricultural enterprise 1.1.2009/108 Execute program Annotation

Program umožňuje získat podrobné exploatační, energetické a ekonomické ukazatele pro dopravu v materiálových tocích zemědělského podniku, při zohlednění konkrétních podmínek. Lze stanovit optimální řešení podle vybraného kritéria.

  This programme enables to obtain detailed exploiting, energy and economic indicators for transport in material flows of an agricultural enterprise taking into accounts the local conditions. It is possible to determine the optimal solution according to the selected criterion.

PODPĚRA, V., SYROVÝ, O. Hodnocení dopravního procesu v zemědělském podniku. [Evaluation of transport process in agricultural enterprise]. Program je umístněn na internetových stránkách VÚZT, v.v.i. v části Expertní systémy http:svt.pi.gin.czvuztprogramydopravadoprava.htm?menuid=659

Software Abrham Zdeněk
Kovářová Marie
Richter Jiří
Scheufler Vladimír
Rational fertilization 1.1.2009/107 Execute program Annotation

Program řeší návrh racionálního zásobního hnojení tuhými minerálními hnojivy P a K pro zadanou plodinu a její plánovaný výnos v závislosti na stavu pozemku daném výsledky Agrochemického zkoušení zemědělských půd a historií hnojení chlévským hnojem. Výstupem programu jsou doporučené varianty hnojiv P a K, stanovení jejich dávky a vyhodnocení nákladů na tato hnojiva. Návrh doporučených variant hnojení je řešen jak automatizovaně, podle kritéria minimálních nákladů, tak i interaktivně, uživatel si může vybrat z nabídky druh hnojiva a případně upřesnit jeho cenu, může zadat i nové hnojivo.

  The programme solves a suggestion of rational reserve fertilization by solid mineral P and K fertilizers for a given crop and its planned yield depending on field condition given by the results of agrochemical testing of agricultural lands and using of farmyard manure in the past. The outputs of the programme are the recommended variants of P and K fertilizers, determination of their rate and assessment of the costs expended for these fertilizers. The suggestion of recommended variants of fertilization is solved both in automated way, according to the criterion of minimal costs, and also interactively, it means, that a user can make a choice from offered kinds of fertilizers and eventually specify its price. It is also possible to indicate a new fertilizer.

ABRHAM, Z., KOVÁŘOVÁ, M., RICHTER, J., SCHEUFLER, V. Racionální hnojení. [Rational fertilization]. Databázový internetový program je umístěn na internetových stánkách VÚZT v.v.i., v části Expertní systémy http:svt.pi.gin.czvuzthnojenihnojeni.htm?menuid=660 a dále v portálu Farmáře na www.aegri.cz

Software Vegricht Jiří
Ambrož Pavel
Machálek Antonín
Fabiánová Mária
Program for determination of technical - economical parameters of variant technological systems for dairy cows breeding 1.1.2008/120 Execute program Annotation

Autorizovaný software umožňuje komunikaci mezi uživatelem a softwarem tak, že po vybrání nabízených variant technických a technologických systémů obsažených v databázi včetně jejich technicko-ekonomických parametrů, případně zadání vlastních dat, je zpracován návrh stavebně technického řešení stáje a vypočítány základní technicko-ekonomické parametry navržené varianty a souhrnný protokol. V důsledku toho bude uživatel tohoto software snadno a rychle modelovat různé technické a technologické systémy a sledovat vliv těchto změn na vybrané parametry. Tento postup umožní uživateli optimalizovat jeho investiční a manažerské rozhodování při zohlednění jeho konkrétních podmínek a požadavků. Software je využitelný i pro projekční, poradenskou a pedagogickou činnost. Software je umístěn na internetu a je bezplatně přístupný.

Authorized software enables communication between a user and software. After the selection of the offered versions of technical and technological systems contained in database including their technical and economic parameters, eventually insertion of own data, there is elaborated the suggestion of engineering solution of stable and calculated basic technical and economic parameters of proposed version and summary record. As a consequence, the user of this software will simulate easily and quickly various technical and technological systems and monitor the effect of these changes on the selected parameters. This procedure enables a user to optimize his investment and managerial decision-making and take into consideration the particular conditions and requirements. Software is utilizable also in projection, counselling and educational activities. Software is placed on website and accessible free of charge.

VEGRICHT, J., AMBROŽ, P., MACHÁLEK, A., MILÁČEK, P., FABIÁNOVÁ, M. Program pro stanovení technicko-ekonomických parametrů variantních technologických systémů pro chov dojnic. [Program for determination of technical - economical parameters of variant technological systems for dairy cows breeding]. [software]. Program je umístěn na internetových stánkách VÚZT v.v.i. (www.vuzt.cz) v části Expertní systémy.

Software Abrham Zdeněk
Mužík Oldřich
Richter Jiří
Economy of shaped bio-fuels production 1.1.2008/119 Execute program Annotation

Internetový expertní systém - slouží k modelování a simulování ekonomiky výroby tvarovaných biopaliv a k podpoře rozhodování o budoucích investicích do těchto oblastí.

  Internet expert system – serves to the modelling and simulation of economy of shaped biofuels production and to the support of decision-making about the future investments in these areas.

ABRHAM, Z., MUŽÍK, O., RICHTER, J. Ekonomika výroby tvarovaných biopaliv a spalování biomasy. [Economy of shaped bio-fuels production]. Program je umístěn na internetových stánkách VÚZT v.v.i., v části Expertní systémy (http:svt.pi.gin.czvuztspal.htm?menuid=631) a na poradenském portálu (http:www.agroporadenstvi.cz)

Software Abrham Zdeněk
Mužík Oldřich
Richter Jiří
Economy of biogas plant 1.1.2008/118 Execute program Annotation

Internetový expertní systém - slouží k modelování a simulování ekonomiky  zemědělských bioplynový stanic a k podpoře rozhodování o budoucích investicích.

  Internet expert system – serves to the modelling and simulation of agricultural biogas plants economy and to the support of decision-making about the future investments.

ABRHAM, Z., MUŽÍK, O., RICHTER, J. Ekonomika bioplynových stanic. [Economy of biogas plant]. Program je umístěn na internetových stánkách VÚZT v.v.i., v části Expertní systémy (http:svt.pi.gin.czvuztbiom.htm?menuid=630) a na poradenském portálu (http:www.agroporadenstvi.cz)

Software Abrham Zdeněk
Mužík Oldřich
Richter Jiří
Economy of composting in belt piles 1.1.2008/117 Execute program Annotation

Internetový expertní systém - slouží k modelování a simulování ekonomiky kompostování v pásových hromadách a k podpoře rozhodování o budoucích investicích do těchto kompostáren.

  Internet expert system – serves to the modelling and simulation of economy of composting in belt piles and to the support of decision-making about the future investments in the composting plants. 

ABRHAM, Z., MUŽÍK, O., RICHTER, J. Ekonomika kompostování na pásových hromadách. [Economy of composting in belt piles]. Program je umístěn na internetových stánkách VÚZT v.v.i., v části Expertní systémy (http:svt.pi.gin.czvuztkomp.htm?menuid=629) a na poradenském portálu (http:www.agroporadenstvi.cz)

Software Abrham Zdeněk
Kovářová Marie
Richter Jiří
Technology and economy of crops 1.1.2008/116 Execute program Annotation

Internetový expertní systém – modelování technologie a ekonomiky pěstování plodin.

  Internet expert system -  modelling of technology and economy of crop production.

ABRHAM, Z., KOVÁŘOVÁ, M., RICHTER, J. Technologie a ekonomika plodin. [Technology and economy of crops]. Program je umístě na internetových stánkách VÚZT v.v.i., v části Expertní systémy (http:svt.pi.gin.czvuztcode.htm?menuid=589) a na poradenském portálu (http:www.agroporadenstvi.cz)

Software Abrham Zdeněk
Herout Milan
Richter Jiří
Calculation of machines operating costs 1.1.2008/115 Execute program Annotation

Internetový expertní systém pro výpočet provozních nákladů strojů podle uživatelem zadaných lokálních podmínek využití stroje.

  Internet expert system destined for calculation of machine operational costs according to local conditions for utilization of a machine awarded by a user.

ABRHAM, Z., HEROUT, M., RICHTER, J. Výpočet provozních nákladů strojů. [Calculation of machines operating costs]. Program je umístěn na internetových stánkách VÚZT v.v.i., v části Expertní systémy (http:svt.pi.gin.czvuztzvoltyp.htm?menuid=141) a na poradenském portálu (http:www.agroporadenstvi.cz)

Software Abrham Zdeněk
Mužík Oldřich
Catalog of agricultural engineering 1.1.2008/114 Execute program Annotation

Internetový informační systém – databáze nových zemědělských strojů, program umožňuje zapojit výrobce a dovozce techniky do plnění a aktualizace databáze.

  Internet information system – database of new agricultural machines, the programme enables to involve the producers and importers of machinery in refilling and updating of database. 

ABRHAM, Z., MUŽÍK, O. Katalog zemědělské techniky. [Catalog of agricultural engineering]. Program je umístěn na internetových stánkách VÚZT v.v.i., v části Poradenství (http:www.vuzt.czindex.php?1=1&menuid=467) a na poradenském portálu (http:www.agroporadenstvi.cz)

Software Abrham Zdeněk
Kovářová Marie
Richter Jiří
Economy of crop production 1.1.2008/113 Execute program Annotation

Internetový informační systém – uvádí ekonomiku pěstování hlavních zemědělských plodin včetně možnosti využití dotací.

  Internet information system – mentions the economy of staple crop production including the possibility to utilize subventions.  

ABRHAM, Z., KOVÁŘOVÁ, M., RICHTER, J. Ekonomika pěstování plodin. [Economy of crop production]. Program je umístěn na internetových stánkách VÚZT v.v.i., v části Poradenství (http:www.vuzt.cz?menuid=394) a na poradenském portálu (http:www.agroporadenstvi.cz)

Software Abrham Zdeněk
Kovářová Marie
Richter Jiří
Technological process of crop production 1.1.2008/112 Execute program Annotation

Internetový informační systém – uvádí doporučené technologické postupy pěstování hlavních zemědělských plodin včetně doporučených materiálových vstupů

  Internet information system – mentions the recommended technological processes in staple crop production including recommended material inputs      

ABRHAM, Z., KOVÁŘOVÁ, M., RICHTER, J. Technologické postupy pěstování plodin. [Technological process of crop production]. Program je umístěn na internetových stánkách VÚZT v.v.i., v části Poradenství (http:www.vuzt.cz?menuid=324) a na poradenském portálu (http:www.agroporadenstvi.cz)

Software Abrham Zdeněk
Herout Milan
Richter Jiří
Economy of recommended machine sets 1.1.2008/111 Execute program Annotation

Internetový informační systém - pro jednotlivé operace rostlinné výroby jsou uváděny doporučené strojní soupravy a jejich provozní a ekonomické parametry.

  Internet information system – for individual operations in crop production there are given the recommended machine sets and their operational and economic parameters.

ABRHAM, Z., HEROUT, M., RICHTER, J. Ekonomika doporučených strojních souprav. [Economy of recommended machine sets]. Program je umístěn na internetových stánkách VÚZT v.v.i., v části Poradenství (http:www.vuzt.cz?menuid=205) a na poradenském portálu (http:www.agroporadenstvi.cz)

Software Abrham Zdeněk
Herout Milan
Richter Jiří
Operating costs of agricultural machines 1.1.2008/110 Execute program Annotation

Internetový informační systém - pro zemědělské stroje jsou uváděny pořizovací ceny strojů a jejich provozní náklady

  Internet information system- for agricultural machines there are given their purchase prices and operational costs    

ABRHAM, Z., HEROUT, M., RICHTER, J. Provozní náklady zemědělských strojů. [Operating costs of agricultural machines]. Program je umístěn na internetových stánkách VÚZT v.v.i., v části Poradenství (http:www.vuzt.cz?menuid=592) a na poradenském portálu (http:www.agroporadenstvi.cz)

Software Abrham Zdeněk
Kovářová Marie
Production process and economy of integrated production vegetables and grapewine 1.1.2007/216 Annotation

Autorizovaný software. Výsledkem je soubor normativů pro integrovanou produkci zeleniny a révy vinné. Normativy jsou zpracovány ve formě tabulek v elektronické formě na internetové stránce řešitele projektu (www.vuzt.cz) a na internetové stránce ÚZPI pro poradenství (www.agroporadenství.cz). Řešitelé mohou normativy snadno průběžně aktualizovat při změně technologických nebo ekonomických podmínek produkce. Normativy lze využít pro hodnocení vlastních výsledků produkce a pro objektivizaci rozhodovacích procesů při zpracování podnikatelských záměrů v řešené oblasti.

  Authorized software. Result is collection standards for integrated performance vegetables and grapevine. Standards are processed in form electronic tables on Internet page problemist project (www.vuzt.cz) and on Internet page for consultancy (www.agroporadenstvi.cz). Problemist may have standards easily continuously update on alternation technologic or economic conditions production.

ABRHAM, Z., ZEMÁNEK, P., KOVÁŘOVÁ, M., BURG, P. Technologické postupy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné. [Production process and economy of integrated production vegetables and grapewine]. Software 2007. Program je umístěn na internetových stránkách VÚZT, v.v.i. v části Expertní systémy

Software Abrham Zdeněk
Kovářová Marie
Technology and economy of crop 1.1.2007/215 Annotation

Autorizovaný software. Expertní systém, který uživateli nabízí přehlednou formou souhrn výsledků výzkumného projektu a umožňuje mu široké přizpůsobení výsledků projektu jeho vlastním lokálním podmínkám. Expertní systém představuje nový progresivní způsob rychlého transferu výsledků výzkumu do praxe. Expertní systém byl vytvořen pro potřeby plánování technologických postupů, výběr technologických systémů a materiálových vstupů, hodnocení nákladů, vnějších ekonomických vlivů a výsledné ekonomiky integrované produkce zeleniny a révy vinné.

  Authorized software. Expert system that the user offers transparent form complex results research project and makes it possible to him wide conformity results project his own local conditions. Expert system presents new progressive way quick transfer research results to the practice. Expert system was created for planning production process, selection technological systems and materials entrances, evaluation costs, economic influences and resulting economies of integrated production vegetables and grapevine.

ABRHAM, Z., BURG, P., KOVÁŘOVÁ, M., ZEMÁNEK, P. Technologie a ekonomika plodiny. [Technology and economy of crop].Software 2007. Program je umístěn na internetových stránkách VÚZT, v.v.i. v části Expertní systémy, http:svt.pi.gin.czvuztcode.htm?menuid=589

Software Plíva Petr
Expert’s software for solution of biodegradable wastes logistic system 1.1.2007/214 Annotation

Expertní modul (software) pro řešení otázek logistiky sběru a svozu biologicky rozložitelných odpadů v obcích a regionech. Hlavními parametry jsou optimalizace počtu a velikosti sběrových nádob, expertní řešení systémů sběru a svozu, návrh intervalů odvozu a ekonomická rozvaha. Po zadání vstupních parametrů dané obce nebo lokality, je možné získat návod pro možné nakládání s biologicky rozložitelným odpadem ve formě obecného doporučení vhodného systému sběru a svozu a konkrétních výsledků pro danou lokalitu. Software může být používán samostatně anebo může být součástí metodického produktu "Expertní systém pro kompostování", s jehož pomocí lze provádět nejdůležitější výpočty, potřebné pro provoz kompostárny a který obsahuje databáze údajů o surovinách, zařízeních, legislativních požadavcích a ekonomických kritériích.

  Expert’s software is for solution of logistic system for collection and disposal of biodegradable wastes in municipalities and in regions. The feature parameters are optimization of logistic system, solution of waste disposal period and economical balance- sheet. After entering the input parameters of some municipality or locality it is possible to obtain instruction for biodegradable wastes disposal. The output is in form of general recommendation for biodegradable waste disposal in specific locality. Software can be used separately or can be a part of methodical product "Expert’s system for composting”. "Expert system for composting” includes data from database about raw materials, facilities, legislative requirements and economical criteria. By the help of this expert system you can perform some calculations, which are necessary for compost plant working.

ALTMANN V., PLÍVA, P. Expertní modul pro řešení logistického systému sběru a svozu biologicky rozložitelných odpadů. [Expert’s software for solution of biodegradable wastes logistic system]. Software 2007. Program je umístěn na internetových stránkách VÚZT, v.v.i. v části Expertní systémy http:www.vuzt.cz?menuid=10


Finded 24 publikations