Novinky

Setkání zaměstnanců VÚZT  

Při příležitosti 70 let od založení Výzkumného ústavu zemědělské techniky se 9.9. 2021 uskutečnilo setkání bývalých a současných zaměstnanců ústavu. Na setkání byly prezentovány historické milníky ústavu a současně řešená výzkumná problematika. Ze setkání bylo vytvořeno krátké video, které můžete shlédnout na odkaze www.vuzt.cz/web/novinky/VUZT70.mp4

Setkání zaměstnanců VÚZT

Pozvánka na on-line konferenci  

V rámci mezinárodní spolupráce se VÚZT podílí na organizaci mezinárodní konference 2021 THESES.Pozvánka na workshop "Využití biomasy"  

Srdečně Vás zveme na workshop
"Využití biomasy v zemědělství, komunální sféře a energetice", který se koná ve středu 3. 11. 2021 od 9:30 hodin v areálu výzkumných ústavů Drnovská 507, Praha 6 a NKP VyšehradVÚZT srdečně zve všechny současné i bývalé zaměstnance na oslavu 70 let založení ústavu.  

Slavnostní setkání se koná dne 9. září 2021 v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. (Drnovská 507 Praha Ruzyně) od 10:00 hodin

VÚZT srdečně zve všechny současné i bývalé zaměstnance na oslavu 70 let založení ústavu.

Výrobní linka pro termické zpracování biomasy  

Linka byla vyvinuta ve spolupráci s firmou ATEA PRAHA, s.r.o., v rámci řešení projektu EG 15_019/0004612. Firma ATEA linku vyrábí, nabízí k prodeji, zajišťuje její instalaci, zprovoznění a servis. Hlavní částí linky je ablativní reaktor, v němž je velmi jemně drcená biomasa, v prostoru bez přístupu vzduchu, rozprašována na vyhřívanou grafitovou plochu ve tvaru dutého kužele. Na ní se materiál zahřívá a dochází ke zplyňování prchavé hořlaviny. Zbytkový fixní uhlík se gravitačním působením shromažďuje ve spodní části reaktoru. Vystupující energetický plyn prochází chladicí a kondenzační kolonou, v níž je oddělena vodní pára a kapalná složka ve formě pyrolýzního plynu.Volby do Rady instituce VÚZT, v. v. i.  

Dne 12. 1. 2021 proběhly ve VÚZT, v. v. i. volby členů Rady instituce. Volby se zúčastnilo v prvním i druhém kole 30 výzkumných pracovníků, což bylo 83 % oprávněných voličů. Zvoleni byli interní členové: Ing. David Andert, CSc. , Ing. Josef Šimon, Ph.D. , Ing. Petra Zabloudilová, Ph.D. a externí členové: Prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně , Ing. Marek Kadeřábek, Ph.D. – ZD Krásná Hora nad VltavouCena ministra zemědělství  

Dlouholetý pracovník našeho ústavu Ing. Václav Mayer, CSc. byl oceněn 3. místem v letošní soutěži Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek za výsledek druhu certifikovaná metodika "Doporučené technologie pro efektivní využití vody při pěstování brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí".

Cena ministra zemědělství

Emise v živočišné výrobě.  

Zástupce VÚZT v. v. i. se zúčastnil tiskové konference k problematice emisí v živočišné výrobě.Seznamujeme zemědělce s roboty  

VÚZT ve spolupráci se společností GEA a s podporou České technologické platformy pro zemědělství při MZe uspořádal exkurzi na německou farmu Agrargenossenschaft Niederseidewitz e. G.. Součástí exkurze byla praktická ukázka 40 místné robotické kruhové dojírny DairyProQ.

Seznamujeme zemědělce s roboty

Konference CEE AgEng  

V Maďarském Gödölö proběhla úspěšně XI. International Scientific Conference of Central and Eastern European Institutes of Agricultural Engineering (CEE-AgEng). Této mezinárodní konference se tradičně zúčastnili aktivně i zástupci VÚZT, v.v.i.. Podtitul jedenáctého ročníku byl "Improvement possibilities of energy efficiency in precision agriculture”. V rámci přednesených referátů byla představena aktuální činnost ústavu a problematika obnovitelných zdrojů energie,energetiky v zemědělství, monitorování porostů s využitím distančních metod a obrazové analýzy a v neposlední řadě problematika monitoringu zvěře a kadáverů v rámci prevence šíření prasečího moru.Hlavní cena "Zlatý klas" na výstavě Země živitelka  

Na výstavě Země živitelka jsme vystavovali novinku v oblasti zemědělské techniky: nový typ zařízení pro aplikaci a vytahování hadic kapkové závlahy. Toto závlahové zařízení získalo hlavní cenu "Zlatý klas".

Hlavní cena

Hodnocení vědeckých výsledků Radou vlády  

Uspěli jsme v hodnocení vybraných výsledků Radou vládyKontakt s italskými zemědělskými podniky  

VÚZT, v.v.i. navázal prostřednictvím Italsko - české obchodní a průmyslové komory kontakty s italskými podniky a organizacemi zaměřenými na zemědělskou techniku, technologie a inovace

Kontakt s italskými zemědělskými podniky

Ocenění projektu k prevenci škod působených zemědělci na zvěři  

Mezinárodní ocenění od Europian Satelite Navigation Competition si přivezl z Tallinu projekt Protecting Wild Animals During Harvesting with Galileo-Enabled UAVs (Ochrana volně žijících živočichů během sklizně pomocí bezpilotních UAV a systému Galileo)

Ocenění projektu k prevenci škod působených zemědělci na zvěři

VUZT.CZ -> Hlavní stránka
   Rozšířené vyhledávání

Nové publikace a aplikace

Ověřená technologie postupů a technických řešení energeticky úsporného skladování
Ing. Václav Mayer    Ing. Petr Hutla, CSc.    Ing. David Hájek, Ph.D.    Ing. Daniel Vejchar     

Ověřovanou technologií jsou technologické postupy snižující stávající vysoké energetické nároky na skladování brambor ve starších v minulosti vybudovaných skladech zemědělských podniků. V rámci řešení projektu byly ověřovány, měřeny a porovnány spotřeby energií stávajících a nových technických systémů regulace a řízení elektropohonů ventilátorů při skladování brambor. Dále byly doporučeny úpravy elektropohonů manipulačních linek a dopadových míst a úpravy stávajících staveb skladů zateplením a utěsněním skladovacích boxů. Navrženy jsou úpravy a měření skladovacího prostředí.Národní kodex správné zemědělské praxe pro snižování emisí amoniaku v České republice
Ing. Martin Dědina, Ph.D.     

Hlavním cílem zavádění opatření na snižování emisí amoniaku je splnění národního emisního stropu pro amoniak v roce 2020, resp. 2030, stanovený přílohou II., tab. B Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, ve výši 7 % (rok 2020) a ve výši 22 % (rok 2030) oproti roku 2005. Uvedené cíle mohou být dosaženy prostřednictvím postupně zaváděných snižujících opatření, uvedených v Národním kodexu správné zemědělské praxe pro snižování emisí amoniaku v České republice.Národní kodex správné zemědělské praxe pro snižování emisí amoniaku v České republice
Ing. Martin Dědina, Ph.D.     

Hlavním cílem zavádění opatření na snižování emisí amoniaku je splnění národního emisního stropu pro amoniak v roce 2020, resp. 2030, stanovený přílohou II., tab. B Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, ve výši 7 % (rok 2020) a ve výši 22 % (rok 2030) oproti roku 2005. Uvedené cíle mohou být dosaženy prostřednictvím postupně zaváděných snižujících opatření, uvedených v Národním kodexu správné zemědělské praxe pro snižování emisí amoniaku v České republice.Vzorové výpočty emisí skleníkových plynů vstupních biosurovin, biopaliv a biokapalin z nich vyrobených a možnosti jejich úspor
Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. a kolektiv     

V souladu s legislativně schválenými a platnými postupy metodika uvádí podrobné výpočty skutečných měrných emisí skleníkových plynů (GHG) FAME, HVO, biomethanu a rostlinných olejů a úspor emisí GHG, vyvolané při jejich používání jako motorové palivo. Obdobně vyčísluje skutečné měrné emise GHG surových FAME z volných mastných kyselin, polorafinovaného glycerinu a recyklovaného methanolu pro další zpracování. Na základě skutečných a standardních hodnot měrných emisí GHG a souvisejících znalostí pro každou fázi výrobního řetězce od produkce biomasy, pěstované, zbytkové nebo odpadní po dopravu ke konečné spotřebě a distribuční činnosti, jsou specifikovány způsoby a opatření vedoucí k jejich snížení.Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření
Ing. Antonín Machálek, CSc. a kolektiv     

Certifikovaná metodika pro praxi je výsledkem řešení výzkumného projektu QJ1530348 "Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení" a byla schválena Ministerstvem zemědělství ČR, Odborem státní správy lesů, myslivosti a rybářstvíDoporučené technologie pro efektivní využití vody při pěstování brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí
Ing. Václav Mayer a kolektiv     

Metodika pro praxi je výstupem projektu MZe ČR – NAZV QJ1610020 "Nové poznatky pro ekonomicky a ekologicky efektivní produkci brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí vedoucí k dlouhodobě udržitelnému systému hospodaření na půdě v oblastech pěstování brambor". Odpovědný řešitel : Ing. Jaroslav Čepl, CSc. – ředitel VÚB s.r.o H. BrodAplikace kompostů různých užitných vlastností na zemědělské půdy podle jejich bonity
Ing. Petr Plíva a kolektiv     

Pro zpracování certifikované metodiky pro praxi bylo použito výsledků výzkumných aktivit realizovaných v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QJ1510345 "Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BROTechnologický postup transformace zbytkové biomasy, zejména vedlejších produktů ze spalování a výroby bioplynu kompostováním
Ing. Petr Plíva a kolektiv     

Pro zpracování certifikované metodiky pro praxi bylo použito výsledků výzkumných aktivit realizovaných v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QJ1510345 "Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BROAgronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty  

Redakčně upravená závěrečná zpráva za rok 2016 - číslo výzkumného projektu QJ1210263Sborník z mezinárodní konference "Snížení vláhového deficitu v rostlinné výrobě využitím odpadních zálivkových vod z farem"  

.Zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při přívalových deštích
Ing. Pavel Kovaříček, CSc.    prof. Ing. Josef Hůla, CSc.    Marcela Vlášková     

Metodika pro praxi je výstupem projektu MZe ČR č. QH 82191 "Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při intenzivních dešťových srážkách"
Doporučené odkazy


Doporučujeme

Podle prováděných anket zahyne v ČR při senosečích každoročně okolo 50 tis. srnčat, a to i přes snahu myslivců a zemědělců provádějících preventivní opatření jako jsou vyhánění pomocí akustických, optických nebo pachových plašičů, Velmi často se srnčata vyhledávají procházením porostů a také za pomocí psů. Tyto metody jsou však velmi málo účinné a někdy i kontraproduktivní. Ve VÚZT, v. v. i. byl vyvinut vyhledávač použitelný u menších pozemků (cca 3 ha), jehož účinnost je srovnatelná s využitím dronů s termovizí a umožní vyhledávat myslivci bez nutnosti pilotních zkoušek na dron. Kartogram ohrožení srnčí zvěře sečí travního porostu v honitbách na území ČR najdete zde


První vědecký on-line časopis, který se zabývá problematikou zemědělské technologie

Agritech Science

Seznam ověřených biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a snížení zápachu, které se aplikují do krmiva, do napájení, na hlubokou podestýlku, na rošty a na skládky exkrementů, chlévského hnoje nebo kejdy

Snížení emisí amoniaku

Výzkum a hodnocení interakcí systému člověk – zvíře – robot v chovu dojnic se zaměřením na zlepšení efektivnosti systému a welfare dojnic (QH91260)

Robotizované dojící stání