Úvod > Volba technologické operace > Výběr mech. prostředku > Upřesnit parametry mech. prostředku > Výběr traktoru > Upřesnit parametry traktoru > Ekonomika soupravy > Uložit soupravu >

Provozní náklady souprav zemědělských strojů

Expertní systém "Provozní náklady souprav" je interaktivní dialogový program pro modelování a výpočet provozních nákladů souprav zemědělských strojů. Pro vybranou technologickou operaci řeší výběr vhodného mechanizačního i energetického prostředku z databáze. Po sestavení strojní soupravy se vyhodnotí ekonomika provozu soupravy pro různé úrovně využití strojů. Uživatel může vstupní data energetického i mechanizačního prostředku z databáze upravit a přizpůsobit vlastním lokálním podmínkám. Výslednou soupravu a její provozní parametry si může uživatel uložit do databáze pro příští práci s programem.
Program byl vyvinut pracovníky VÚZT v.v.i. v rámci institucionální podpory Ministerstva zemědělství České republiky na dlouhodobý koncepční rozvoj VÚZT, v.v.i. MZE-RO0618
Metodika výpočtu zde


Zadejte přihlašovací jméno a variantu Vašeho modelu.
Jméno i varianta slouží jen k zabezpečení Vámi upravených a uložených údajů a můžete si je zvolit libovolně.
Údaje všech uložených modelů jsou Vám na serveru trvale k dispozici.
Jméno:
Varianta:

Program automaticky ukládá Vaše postupně měněné údaje do dočasného souboru, který si můžete trvale uloživ v menu "Uložení parametrů".
Stiskem tlačítka "Obnovit původní data" se dočasná data zapomenou a obnoví se z originálních dat expertního systému.


Kontakt: Ing. Zdeněk Abrham, CSc.        
  tel. 233 022 399. 731 615 041    
  e-mail: zdenek.abrham@vuzt.cz